frederiksberg sundhedscenter p den danske diakonissestiftelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frederiksberg Sundhedscenter på Den danske Diakonissestiftelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frederiksberg Sundhedscenter på Den danske Diakonissestiftelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Frederiksberg Sundhedscenter på Den danske Diakonissestiftelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Frederiksberg Sundhedscenter på Den danske Diakonissestiftelse. Et partnerskabslignende samarbejde Robert Hinnerskov Vicegeneralsekretær, MPA. Et partnerskabslignende samarbejde. Diakonissestiftelsens inddragelse Udvikling af samarbejdet Udfordring for værdigrundlaget Det gensidige udbytte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Frederiksberg Sundhedscenter på Den danske Diakonissestiftelse' - shaquille


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
frederiksberg sundhedscenter p den danske diakonissestiftelse

Frederiksberg Sundhedscenterpå Den danske Diakonissestiftelse

Et partnerskabslignende samarbejde

Robert Hinnerskov

Vicegeneralsekretær, MPA

et partnerskabslignende samarbejde
Et partnerskabslignende samarbejde
 • Diakonissestiftelsens inddragelse
 • Udvikling af samarbejdet
 • Udfordring for værdigrundlaget
 • Det gensidige udbytte
 • Organisatoriske og identitetsmæssige konsekvenser
v rdidokument
Værdidokument
 • Omsorg
 • Uddannelse
 • Fremme forståelse for diakoni, som er den kristne tro omsat i praktisk handling.
strategisk afklaring
Strategisk afklaring
 • Udredning i 2001”Strategi for samarbejdet med det offentlige”
 • Diakonissestiftelsen vil gerne udvikle samarbejde med det offentlige på områder der ligger inden for den eksisterende faglig kompetence
diakonissestiftelsen 2005
Diakonissestiftelsen 2005
 • Fællesskab af diakoner og diakonisser
 • Børneinstitutioner
 • Hospice
 • Psykiatriske bofællesskaber
 • Rekonvalescenthjem
 • Plejehjem
 • Rehabilitering af ældre <<< en base for Sundhedscentret
 • Kirkefaglig Videreuddannelse
 • Social- og Sundhedsskole
 • Sygeplejeskole
 • International udveksling af unge frivillige
 • Emmauskirken
 • Frivillige
frederiksberg kommune de f rste tanker marts 2003
Frederiksberg KommuneDe første tanker, marts 2003
 • Rapporten ”Sundhedsvæsenets organisering”, Udfordringer
  • Bedre sammenhæng i patientforløb
  • Sammentænkning af indsats, praksissektor, sygehus, kommune
 • Strukturkommission, sektoranalyse
  • Behov for koordinering på tværs af sektorer
  • Faglig bæredygtighed for sygehuse
visionsseminar mellem frederiksberg hospital og socialdirektoratet 2003
Visionsseminar mellem Frederiksberg Hospital og Socialdirektoratet, 2003
 • At give et bud på en mulig fremtidig organisering (sundhedscenter), der i højere grad end den nuværende sektoropdelte organisation tager udgangspunkt i det enkelte patientforløb
 • At rette fokus mod at udnytte de uudnyttede potentialer
 • At Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Kommune sammen kan gøre det bedre for borgerne ved at skabe en ny organisation, der understøtter den sundhedsfaglige udvikling
projektorganisation
Projektorganisation
 • Styregruppe
  • Socialdirektoratet
  • H:S’s direktion
  • Frederiksberg Hospitals direktion
  • Praktiserende læger
  • Diakonissestiftelsen fra august 2005
 • Arbejdsgrupper (inkl. Diakonissestiftelsen)
 • Referencegruppe (inkl. Diakonissestiftelsen)
m ls tning
Målsætning
 • At bidrage til at skabe en bedre sammenhæng og koordination på tværs af sundhedsvæsenets sektorer og behandlingsenheder
 • At bidrage til at skabe en bedre og mere effektiv tværfaglig forebyggelse, genoptrænings- og rehabiliterings indsats
 • At udvikle et fælles fagligt miljø og et styrket samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer
 • At forbedre dokumentationen og monitoreringen af indsatsen for derved at udvikle kvaliteten og optimere den faglige indsats
beslutning og implementering maj september 2005
Beslutning og implementering maj – september 2005
 • Sundhedsudvalg og kommunalbestyrelse
 • Diakonissestiftelsens bestyrelse
 • Hyppige møder på ledelsesplan
 • Arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere fra begge parter
 • Diakonissestiftelsen rådfører sig med Deloitte om partnerskabsoplæg
partnerskabsopl gget f lles fordele
Partnerskabsoplægget, fælles fordele
 • Forrest i Danmark med etableringen af sundhedscenter
 • God udnyttelse af partnernes eksisterende gode samarbejde og forskellige kompetencer
 • Diakonissestiftelsen er god til drift – kommunen ønsker driften placeret eksternt
 • Stærk fælles sundhedsfaglig og rekrutteringsmæssig platform
 • Samspil med civilsamfundet
partnerskabsopl gget f lles fordele1
Partnerskabsoplægget, fælles fordele
 • Udvidelse til at omfatte større dele af kommunens og Diakonissestiftelsens egne opgaver
 • Enkle beslutningsveje og dialog om ydelser og redskaber
 • Incitamenter til yderligere kvalitetsmåling og –forbedring af metoder og redskaber
partnerskabsopl gget egne fordele
Partnerskabsoplægget, egne fordele
 • Dagordensættende i f.t. Frederiksberg Kommune
 • Konsoliderer Diakonissestiftelsen som en vigtig strategiske samarbejdspartner på sundhedsområdet
 • Skaber højere grad af entydig målfastsættelse, organisering og interessesammenfald end nuværende organisering
 • Formaliserede bilaterale processer omkring fastlæggelse krav til kvalitet og dokumentation
 • Stærkere og bredere faglig platform
 • Understøtter den interne reorganisering
etablering og drift

Frederiksberg Kommune

Diakonissestiftelsen

Sundhedscenter

Strategisk niveau

Taktisk niveau

Operationelt niveau

Etablering og drift
 • I etableringsfasen tæt integration på strategisk, taktisk og operationelt niveau med særlig tyngde på det strategiske niveau.
 • I driftsfasen skal ansvaret være klart placeret, reguleret af aftalte forpligtelser og tilbagemeldinger.
ny samarbejdsmodel
Ny samarbejdsmodel
 • Samarbejdsaftale (partnerskab)
 • Driftsoverenskomst
 • Lejeaftale
 • Kontrakt
 • Virksomhedsplaner
 • Kvalitetsstandarder
samarbejdsaftale
Samarbejdsaftale

Værdier der skal lægges til grund for samarbejdet:

 • Dialog - Udvikling af Sundhedscentret sker på baggrund af en dialog mellem parterne med henblik på at opnå enighed
 • Respekt og anerkendelse - Parterne har respekt for deres forskellighed og de særlige behov og begrænsninger, det medfører
 • Forpligtelse – Parterne er forpligtet til at sikre det gode samarbejde gennem initiativpligt og imødekommenhed
samarbejdsaftale1
Samarbejdsaftale
 • Værdigrundlag og en samarbejdsform som skal gælde for alle sundhedscentrets medarbejdere. Parterne er enige om sammen:
 • At udarbejde fælles mål for Sundhedscentret
 • At udvikle Sundhedscentrets metode og resultater
 • At opbygge et lederteam for det samlede Sundhedscenter
 • At udvise parathed til læring samt vidensdeling
 • At bidrage med relevant faglighed fra parternes respektive baglande
driftsoverenskomst
Driftsoverenskomst
 • Tidligere driftsoverenskomst vedrørende Diakonissestiftelsens Ældrecenter danner grundlag for aftale om rehabiliteringsenhed
 • Ældrecenterets bestyrelse nedlægges og aktiviteterne overdrages Diakonissestiftelsens bestyrelse.
kontrakt
Kontrakt
 • Centerledelsen indgår én samlet kontrakt med Frederiksberg kommune
 • Kontrakten omhandler mål for hele sundhedscenteret
slide21

Frederiksberg Sundhedscenter

Organisationsdiagram

Kommunalbestyrelse

Diakonissestiftelsens bestyrelse

Sundheds- og omsorgsudvalget

Socialdirektoratet

Diakonissestiftelsen

Daglige ledelse

 • Forretningsudvalg
 • Socialdirektør
 • Afdelingsleder
 • Generalsekretær
 • Vicegeneralsekretær
 • Sundhedscenterchef
 • Souschef

Sundhedscenterchef

Souschef

Stab

 • Forebyggelsesenhed
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Motionsrådgivere
 • Diætister

Sundhedskoordinatorer

 • Rehabiliteringsenhed
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Demensudredning
forretningsudvalg gensidigt bne beslutningsprocesser
Forretningsudvalg- gensidigt åbne beslutningsprocesser
 • Samarbejdsaftalen er grundlag
 • Gensidig tillid og løbende dialog
 • Overordnet og koordinerende ansvar
 • Sparring og opfølgning
 • ”Forudgående” drøftelser af visioner, mål, krav, budget og kontrakt
 • Månedlige møder i startfasen
 • Chefansættelse varetages i fællesskab
forebyggelsesenheden
Forebyggelsesenheden
 • Forebyggelsesteamet (bl.a. forebyggende hjemmebesøg for + 70årige )
 • Motionsrådgivere (motion på recept)
 • Diætister( kostvejledning )Enheden flytter fra Frederiksberg kommune til Sundhedscenteret på Diakonissestiftelsen
sundhedskoordinatorer
Sundhedskoordinatorer
 • Koordinere et lægeligt forløb
 • Optimere forløb i forhold til tid
 • Sikre patientens ønsker og rettigheder
 • Agere, hvis forløb ikke går som forventet
 • Samordne behandlingstilbud
 • Dokumentere forløb og effekt af forløb
 • Evaluere patientforløb
rehabiliteringsenheden
Rehabiliteringsenheden
 • Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk udredning og behandling
 • Psykologisk, lægelig og ergoterapeutisk demens udredning og diagnosticering
sundhedscenterets personale oktober 2005
Sundhedscenterets personaleoktober 2005
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Læger
 • Psykolog
 • Socialrådgivere
 • Sygeplejersker
 • Kontorpersonale HK-ere
 • AC-er
 • Motionsrådgivere
 • Lægesekretærer
 • Diætister
 • Rengøring
 • Centerchef og souschef
sundhedscenterets konomi 05 06
Sundhedscenterets økonomi ´05/06
 • Løn 16 mill.
 • Drift 4 mill.
 • I alt 20 mill.Ovenstående er et foreløbigt budget investeringen kommer ved at samle tidligere aktiviteter, og vil kunne ændres løbende.
organisatoriske udfordring
Organisatoriske udfordring
 • Fokus på samarbejde mellem kommunalt og DST- ansatte i den nye organisation
 • Borgerne skal opleve Frederiksberg Sundhedscenter uanset, hvor medarbejdere og opgaver er forankret
 • Samspil med sundhedssystemets og socialsektorens øvrige aktører
sundhed p diakonissestiftelsen i vrigt
Sundhed på Diakonissestiftelsen i øvrigt
 • Døgnenhed, (tidligere Ældrecenter) hvor man kan indlægges under genoptræning
 • Hospice
 • Sygeplejeskole, Social og Sundheds Skole
 • Rekonvalescenshjemmet Vedbygaard
sundhed p diakonissestiftelsen i vrigt1
Sundhed på Diakonissestiftelsen i øvrigt

Diakonissestiftelsen udlejer til:

 • Lægevagtsklinik
 • Speciallægecenter
 • Rådgivningscenteret
 • Kommunikationscentret
 • Privatpraktiserende psykologer
 • Patientforeninger
 • Frivillighedscenter
samarbejdspartnere p frederiksberg
Samarbejdspartnere på Frederiksberg
 • De praktiserende læger
 • Frederiksberg Hospital og H:S
 • Hjemmeplejen, sundhedsafdelingen, socialdirektoratet
 • Privatpraktiserende fysioterapeuter
sundhedscenteret i fremtiden
Sundhedscenteret i fremtiden
 • Kan absorbere nye opgaver
 • Kan udvikle nye faglige og organisatoriske modeller
 • Kan indsamle og ordne viden til gavn for borgeren
 • Kan blive vidensbank for samarbejdspartnere på tværs af sektorer
 • Kan bidrage som lokomotiv i en omstillingstid
 • Kan skabe viden via undersøgelser og forskning
 • Kan præges af Diaonissestiftelsens diakonale profil
diakonissestiftelsen under forandring
Diakonissestiftelsen under forandring
 • Hvordan kan Diakonissestiftelsen på basis af sit værdigrundlag udvikle sig til at blive en sammenhængende og helstøbt diakonal organisation med evne til at udvise rettidig omsorg?
diakonissestiftelsens nyplan
Diakonissestiftelsens NyPlan
 • Vedtægter og juridisk samspil mellem institutioner og afdelinger analyseres
 • Diakonal profil formuleres
 • Intern organisering udvikles
 • Bred involvering af medarbejdere
 • Diakonissestiftelsen = forandring