slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เมื่อต้องเป็นนักบัญชี 2000 PowerPoint Presentation
Download Presentation
เมื่อต้องเป็นนักบัญชี 2000

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

เมื่อต้องเป็นนักบัญชี 2000 - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

เมื่อต้องเป็นนักบัญชี 2000. โดย ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์. พฤษภาคม 2546. ข้อมูลนี้ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีของกลุ่มบริษัทต่อไปนี้ เมื่อต้นปี 2546 “ บัณฑิตบัญชีในอุดมคติที่ต้องการรับเข้าทำงาน ควรมีความรู้ด้านใดบ้าง ” - ธนาคารพาณิชย์ - กลุ่มบันเทิง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

เมื่อต้องเป็นนักบัญชี 2000


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

เมื่อต้องเป็นนักบัญชี 2000

โดย ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

พฤษภาคม 2546

slide2

ข้อมูลนี้ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีของกลุ่มบริษัทต่อไปนี้

เมื่อต้นปี 2546

“บัณฑิตบัญชีในอุดมคติที่ต้องการรับเข้าทำงาน

ควรมีความรู้ด้านใดบ้าง”

- ธนาคารพาณิชย์

- กลุ่มบันเทิง

- กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

- กลุ่มสื่อสาร

- กลุ่มพลังงาน

slide3
นักบัญชีไม่เพียงแต่เป็นนักบัญชี แต่ต้องก้าวทันกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ………..
 • FINANCE
 • ECONOMICS
 • TAX
 • STRATEGIC PLANNING & KPI
 • CUSTOMER RELATIONSHIP
 • PRESENTATION TECHNIQUES
slide4
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • ติดตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ๆ และจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องและทันต่อเวลา
 • จัดทำบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารองค์กร
 • รายละเอียดการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ต้องมีหลักฐานและรายละเอียดของทุกรายการสามารถตรวจสอบได้
slide5
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • มีความรอบรู้ทางด้านการบริหารการเงินและสามารถให้ข้อมูลด้านกระแสเงินสด (Cash Flow)

1. รักษาสภาพคล่องด้านกระแสเงินสด

2. บริหารต้นทุนของแหล่งเงิน (Cost of Fund)

3. บริหารสัดส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

4. ควบคุมระยะเวลาของการเรียกเก็บหนี้ และจ่ายชำระหนี้

5. ควบคุมดูแลโครงการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

slide6
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • ให้ข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนและหาแหล่งเงินทุน
  • ระยะเวลาการลงทุน
  • ขนาดของเงินทุน และโครงสร้างการลงทุน
  • ความเสี่ยงของโครงการ
  • ความเสี่ยงของแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  • ผลตอบแทนจากการลงทุน กำไร
  • ความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนด
slide7
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

1. จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2. วางระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

3. วางแผนการปรับปรุงงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนแผนงานขององค์กร

slide8
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • เป็นศูนย์กลางประสานการจัดทำงบประมาณและKPI ประจำปี

1. รวบรวมข้อมูลประมาณการรายได้และรายจ่าย ตลอดจน KPI ของฝ่ายงานต่าง ๆ

2. ปรับปรุงงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ KPI และเหมาะสมกับแผนงานขององค์กร

3. สื่อสารทำความเข้าใจกับฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงการปรับปรุงงบประมาณ

4. สรุปและจัดทำงบประมาณประจำปี

slide9
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • บทบาทด้านการวางแผนภาษีอากร
  • ติดตามกฎเกณฑ์ทางด้านภาษีอากรใหม่ ๆ
  • กำหนดนโยบายการบัญชเพื่อให้ประหยัดภาษี
  • ดูแลการชำระภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องและตามกำหนด
  • ติดตามการรับคืนภาษี (ถ้ามี)
  • จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบด้านภาษีได้
slide10
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • บทบาทด้านการบริหารทั่วไป
  • เป็นแหล่งข้อมูลและที่ปรึกษาทางการเงินให้กับทุกฝ่ายงาน
  • ทำหน้าที่ส่งสัญญาณทั้งด้านบวกและลบ
  • เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
slide11
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • บทบาทด้านการบริหารระบบข้อมูล
  • ประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศ ในการออกแบบ Software ด้านบัญชี ฐานข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ออกแบบและจัดทำรายงานข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับแต่ละระดับให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตามกำหนดเวลา
slide12
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • ให้ข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร
  • ข้อมูลทางบัญชี แสดงฐานะทางการเงินและผลประกอบการขององค์กร
   • งบดุล
   • งบกำไรขาดทุน
   • งบกระแสเงินสด
slide13
ในสายตาของผู้บริหารองค์กร นักบัญชีมีหน้าที่………...
 • ข้อมูลวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
  • อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)
  • การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend)
  • การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure)
  • การเปรียบเทียบงบการเงินของแต่ละปี
  • รายงานงบการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณ
slide14
อัตราส่วนทางการเงิน
 • วิเคราะห์อัตราผลตอบแทน (ROA)
 • วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในต้นทุนเงินทุน
 • วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA)
 • แตก ROA เป็นองค์ประกอบย่อยในลักษณะ Top Down Analysis
slide15
อัตราส่วนทางการเงิน
 • เชื่อมโยงองค์ประกอบย่อยของ ROA เข้ากับการวิเคราะห์สภาพคล่อง
 • สรุปผลการวิเคราะห์
slide16
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

ROA = NOPAT

สินทรัพย์สุทธิรวม (เฉลี่ย)

 • NOPAT เป็นตัวเดียวกับ Operating Income หรือไม่
 • ถ้าไม่ใช่ตัวเดียวกัน NOPAT คำนวณอย่างไร
 • ยอดสินทรัพย์สุทธิคำนวณยังไง
 • ยอดสินทรัพย์สุทธิควรรวมงานระหว่างการก่อสร้างด้วยหรือไม่
slide17
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
 • Benchmark ของ ROA คืออะไร
 • มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added) จะเกิดขึ้นเมื่อไร
slide18
WACC กับโครงสร้างเงินทุน
 • โครงสร้างเงินทุนกับต้นทุนเงินทุน (WACC)
 • โครงสร้างเงินทุนกับความเสี่ยงต่อการชำระหนี้
 • Debt to Equity (D/E Ratio)

= หนี้สินรวม/ส่วนของเจ้าของ

 • เงินกู้กรรมการเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ
 • Non-Interest Bearing Debts ต้องนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่
slide19
การแตกอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นองค์ประกอบย่อย

ROA = NOPAT

สินทรัพย์รวม

= NOPAT* ค่าขาย

ค่าขาย สินทรัพย์รวม

= ROS * Asset Turnover

slide20
อัตราผลตอบแทนต่อค่าขาย (ROS)
 • ROS = NOPAT

ค่าขาย

 • ควรจัดทำ Common-sized P/L เปรียบเทียบโดยแปลงรายการทุกรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณ NOPAT ให้เป็นร้อยละของรายได้ เพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้ ROS เปลี่ยนแปลงไป
slide21
อัตราผลตอบแทนต่อค่าขาย (ROS)
 • แปลงทุกรายการเป็นร้อยละของรายได้ หมายถึง แปลงทุกรายการเป็นร้อยละของรายได้จากการขายหรือรายได้รวม
 • หากกิจการมีทั้งรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการควรให้ยอดใดเป็น 100% หรือทั้งสองยอดรวมกัน
 • ปัญหาของ Common Sized P/L คืออะไร
slide22
อัตราผลตอบแทนต่อค่าขาย (ROS)

254325442545

ค่าขาย 100% 100% 100%

รายได้อื่น 2% 3% 6%

ต้นทุนขาย 40% 41% 38%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร 38% 35% 37%

ภาษีเงินได้ 5% 7% 8%

Tax shield 1% 3% 4%

slide23
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
 • Interest Coverage

= NOPAT/ดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจากภาษี)

asset turnover
การแตกอัตราส่วน Asset Turnover

Asset Turnover = ค่าขาย

สินทรัพย์รวม

Asset Turnoverอาจแตกออกได้เป็น:

ค่าขาย/สินค้าคงเหลือ = Inventory Turnover

ค่าขาย/ลูกหนี้การค้า = Accounts Receivable

Turnover

ค่าขาย/สินทรัพย์ถาวร = Fixed Asset Turnover

inventory turnover
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover)

Inventory (Finished Goods) Turnover

= ค่าขาย/สินค้าคงเหลือ (สมเหตุผลหรือไม่?)

= ต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลือ (ดีกว่าไหม ?)

 • สินค้าคงเหลือควรใช้ยอดก่อนหรือหลังหักค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยหรือไม่
 • นโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือ (FIFO, LIFO, Average) มีผลต่ออัตราการหมุนเวียนของสินค้า
inventory turnover1
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง(Inventory Turnover)

ในกรณีธุรกิจผลิต

Raw Material Turnover

= ต้นทุนวัตถุดิบใช้ไป/วัตถุดิบคงเหลือ

Work in Process Turnover

= ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ/งานระหว่างทำ

Finished Goods Turnover

= ค่าขาย/สินค้าสำเร็จรูป

accounts receivable turnover
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable Turnover)

Accounts Receivable Turnover

= ค่าขาย/ลูกหนี้การค้า

 • ค่าขายควรใช้ยอดขายเชื่อหรือขายรวม
 • ลูกหนี้การค้าควรใช้ยอดก่อนหรือหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
fixed asset turnover
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (FixedAsset Turnover)
 • Fixed Asset Turnover

= ค่าขาย/สินทรัพย์ถาวร

 • ต้องวิเคราะห์อัตราส่วนนี้เสมอไปหรือไม่
 • สินทรัพย์ถาวรรวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิการเช่า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ด้วยหรือไม่
fixed asset turnover1
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (FixedAsset Turnover)
 • นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตัดค่าเสื่อมราคาหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์มีผลกระทบต่ออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
 • หากมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ควรปรับยอดสินทรัพย์ถาวรให้เป็นยอดก่อนหักค่าเผื่อการด้อยค่าหรือไม่
slide30
สภาพคล่องทางการเงิน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

= สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

= สินทรัพย์สภาพคล่องสูง

หนี้สินหมุนเวียน

slide31
สภาพคล่องทางการเงิน
 • ข้อจำกัดของอัตราส่วนทั้งสองคือความเป็น Static figures
 • ได้แต่บอกสภาพคล่องโดยรวมแต่ไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้กิจการมีสภาพคล่องสูง/ต่ำ
 • จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องคำนวณทั้ง Current และ Quick Ratios
slide32
สภาพคล่องทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่องควรวิเคราะห์ร่วมกันไปกับ

(1) ROS

(2) ระยะเวลาการถือครองสินค้าคงเหลือ

(3) ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

(4) ระยะเวลาที่ได้รับสินเชื่อจาก Supplier

slide33
ระยะเวลาการถือครองวัตถุดิบระยะเวลาการถือครองวัตถุดิบ

ระยะเวลาการถือครองวัตถุดิบ

= 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน

Raw Material Turnover

slide34
ระยะเวลาการแปรสภาพ

ระยะเวลาการแปรสภาพ

= 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน

W/P Turnover

slide35
ระยะเวลาการถือครองสินค้าสำเร็จรูประยะเวลาการถือครองสินค้าสำเร็จรูป

ระยะเวลาการถือครองสินค้าสำเร็จรูป

= 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน

F/G Turnover

slide36
ระยะเวลาการให้สินเชื่อระยะเวลาการให้สินเชื่อ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

= 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน

A/R Turnover

accounts payable turnover
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า(Accounts Payable Turnover)

อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า

= ซื้อ (เชื่อ) /เจ้าหนี้การค้า

ระยะเวลาที่ได้รับสินเชื่อ

= 30 หรือ 90 หรือ 180 หรือ 360 วัน

A/P Turnover

cash cycle
วงจรเงินสด (Cash Cycle)

หมายถึง ระยะเวลาในการหมุนเวียนของเงินสดของกิจการจากระยะเวลาที่จ่ายเงินสดไปจนกว่าจะได้รับเงินสด เป็นการบอกถึงจำนวนวันที่กิจการต้องรอเพื่อจะได้รับเงินสดที่จ่ายลงทุนไปหมุนเวียนกลับมา ซึ่งก็คือ จำนวนเงินสดที่กิจการต้องลงทุนในลูกหนี้และสินค้าคงคลัง

slide39
การใช้ข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรการใช้ข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร
 • ข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
  • อัตราส่วนลดเงินสดรับ / จ่าย
  • อัตราเงินเฟ้อ
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร
  • เครื่องมือธุรกรรมทางการเงินใหม่ ๆ
  • ฯลฯ
slide40
การใช้ข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรการใช้ข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร
 • ข้อมูลรายงานความผิดปกติ
  • รายงานหนี้มีปัญหา และหนี้สูญ
  • รายงานลูกค้าใหม่ และลูกค้าที่สูญเสียไป
  • รายงานความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน
  • รายงานค่าใช้จ่ายที่สูงผิดปกติ
  • รายงานต้นทุนของวัตถุดิบ หรือสินค้าที่สูงผิดปกติ
  • รายงานสินค้าที่ค้างสต็อกนานผิดปกติ
  • รายงานระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ที่ค้างนานกว่าที่เคยเป็น
slide41
การใช้ข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรการใช้ข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร
 • ข้อมูลวัดประสิทธิภาพภายในองค์กร
  • รายงานยอดขายต่อพนักงานขาย
  • รายงานผลกำไรต่อจำนวนพนักงาน
  • รายงานผลงานของฝ่ายงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
  • รายงานเปรียบเทียบกำไร และต้นทุนต่อหน่วย
slide42
นักบริหารด้านบัญชีจะช่วยฝ่ายบริหารได้อย่างไรนักบริหารด้านบัญชีจะช่วยฝ่ายบริหารได้อย่างไร
 • นำเสนอข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านบัญชีการเงินขององค์กร แก่ฝ่ายบริหาร
 • ให้คำปรึกษา การจัดหาทุน การการลงทุน การประมาณการ และจัดทำงบประมาณ
 • ออกแบบจัดทำรายงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
 • แจ้งสัญญาณเตือนภัยถึงสิ่งผิดปกติแก่ฝ่ายบริหาร
slide43
วิธีการจัดระบบและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี เพื่อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารใช้วางแผนและตัดสินใจ
 • ศึกษาความต้องการด้านข้อมูลของฝ่ายบริหาร
  • ความรู้พื้นฐานด้านบัญชีการเงินของฝ่ายบริหาร
  • รายงานแบบตัวเลข วิเคราะห์ รูปภาพ หรือแบบบรรยาย
  • รายงานแบบละเอียด หรือแบบสรุป
  • ระยะเวลาของการนำเสนอ ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
  • รายงานผ่านระบบ Online, Presentation หรือแบบ Paper
  • รายงานแบบ Private หรือ Committee
  • เน้นความสนใจเฉพาะด้าน เช่น ยอดขาย กำไร การเรียกเก็บหนี้
slide44
วิธีการจัดระบบและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี เพื่อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารใช้วางแผนและตัดสินใจ
 • จัดระบบสาระสนเทศ (MIS)
  • วางระบบฐานข้อมูลให้สัมพันธ์กับระบบบัญชี
  • ออกแบบระบบคลังข้อมูล ให้เพียงพอที่จะสนับสนุนความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
  • วางแผนการใช้ระบบ Computer Online ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน Hardware, Software และ Peopleware
  • จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ MIS พร้อมแนะนำอบรมวิธีการใช้งานแก่ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
slide45
วิธีการจัดระบบและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี เพื่อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารใช้วางแผนและตัดสินใจ
 • ออกแบบจัดทำระบบรายงาน
  • สั้น ๆ กระชับ และทำความเข้าใจได้ง่าย
  • เน้นเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหาร
  • ข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดปกติ
  • รูปแบบรายงาน กราฟ สัดส่วน อัตราส่วน เปรียบเทียบ
  • รายงานทั่วไป รายงานเฉพาะเรื่อง
  • รายงานผ่านระบบ Online, Paper หรือ Presentation
slide50
และที่นักบัญชีขาดไม่ได้คือ………ชักนำให้ผู้บริหารทำในสิ่งที่ถูกต้อง“ธรรมาภิบาลและการสร้างมูลค่าเพิ่มกลับไปยังผู้ถือหุ้น”และที่นักบัญชีขาดไม่ได้คือ………ชักนำให้ผู้บริหารทำในสิ่งที่ถูกต้อง“ธรรมาภิบาลและการสร้างมูลค่าเพิ่มกลับไปยังผู้ถือหุ้น”