Download
kauno rajono knygne iai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kauno Rajono Knygnešiai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kauno Rajono Knygnešiai

Kauno Rajono Knygnešiai

370 Views Download Presentation
Download Presentation

Kauno Rajono Knygnešiai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kauno Rajono Knygnešiai Darbą atliko: Raminta Navickaitė 7a klasė. Mokytojas V. Overlingas Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 2. Lietuvoje žmonės gyvena jau 12 000 metų. Iš tų daugelio tūkstančių metų mes nuolat su nemažėjančiu susidomėjimu ir susižavėjimu prisimename palyginti nedidelę mūsų tautos istorijos atkarpėlę, išsitenkančią keturiuose dešimtmečiuose,– 1864 – 1904 metus. Tą laikotarpį mes paprastai apibūdiname trim žodžiais – spaudos draudimo metai. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 3. Prof. V. Merkio knygoje „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864–1904 m.” pateikiama archyvinių žinių apie sulaikytuosius su draudžiama lietuviška spauda, įtariamuosius, įkalintus ir ištremtus. Kaune tokių asmenų užregistruota devyniolika, nors su papildomais šaltiniais iš spaudos jų būtų apie trisdešimt. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 4. Knygnešiai Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 5. Kazys Aglinskas • Gyveno Garliavoje, vaistininkas. Rėmė “Aušrą”, su žmona padėjo platinti ir slėpti spaudą. 1899 m. dėl ryšių su J.Jasaičiu daryta krata, tačiau spaudos nerasta. Garliavoje jam pastatytas koplytstulpis. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 6. Andrius Adomavičius •    Sargybinio aptiktas ryšulys su draudžiamomis knygomis, laišku. Kaltinamas teisinosi, kad laiškas pakištas iš keršto, byla nutraukta. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 7. Katrė Adomaitytė • Gyveno Garliavoje, imdavo spaudą iš Baltrušaičio. Platino laikraščius ir brošiūras. 1899–1900 m. jos pėdsakus aptiko žandarai. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 8. Juzefa Aleksynaitė • Siuvėja, gimusi Kazlų Rūdoje. 1900 m. gegužės 4 d. sulaikyta Kauno geležinkelio stotyje atvykusi iš Virbalio. Rasta 21 lietuviška knyga. Nubausta 14 d. arešto. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 9. Telkė Dronseikaitė • Gyveno Kaune, siuvėja, pauperė. J.Tumas­Vaižgantas rašė, kad per jos namus yra perėję tiek knygų, kiek nebesutilptų dideliuose knygų sandėliuose. Aprūpindavo knygomis ir seminarijos klierikus. Pirmą kartą įkliuvo 1886 m. Nubausta 3 mėn. arešto. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 10. Juozas Dūdonis • Smulkus prekybininkas, gyveno Panemunėje. Žandarai, darydami kratą, jo bute rado apie 150 lietuviškų brošiūrų. Kaimynai užstojo ir su lazdomis bei akmenimis išvijo žandarus. Į pagalbą atvyko štabskapitono vadovaujama Kauno tvirtovės orlaivių pagalba. J.Dūdonis ir keli kaimynai buvo areštuoti. J.Dūdonis buvo nubaustas 1 mėn. kalėjimo. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 11. Petras Glinskis • Kunigų seminarijos batsiuvys.Aprūpindavo knygomis ne tik seminarijos auklėtinius, bet siųsdavo ir į kitas Lietuvos gyvenvietes, taip pat į Peterburgą (A.Jociui) . Palaikė ryšius su knygų leidėjais Mažojoje Lietuvoje. 1892 m. nuteistas 3 m. tremties. Bausmę atliko Charkove. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 12. Adomas Grinevičius • Kunigas, dirbęs Panemunės parapijoje. Palaidotas Panemunėje, įrašytas knygnešių sienelėje. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 13. Juozas Grušys • Knygnešys, palaidotas Petrašiūnuose. J.Jonelis, darbininkas, gyv. Šančiuose. 1898 m. gegužės 20 d. brolių Šmitų fabrike iš jo atimta S.Matulaičio “Kas yra, o kas bus”. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 14. Motiejus Kaziliauskas • Gimė apie 1841 m., valstiečių šeimoje. Dar besimokydamas Kauno kunigų seminarijoje jis priklausė M.Valančiaus sudarytai knygnešių organizacijai, o knygų platinti gaudavo iš klieriko Kazimiero Eitutavičiaus. 1868 m. M.Kaziliauskas buvo paskirtas į Naujamiestį vikaru. 1871 m. suimtas, ištremtas į Archangelską. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 15. Kazimieras Eitutavičius • Gimė 1838 m. Vilkaičių k., Kantaučių parapijoje, Telšių apskrityje. Baigė Kauno kunigų seminariją ir paskirtas į Darbėnų parapiją vikaru. Gyvendamas Kaune aktyviai gabeno per sieną ir platino draudžiamą spaudą. Pasakojama, kad klierikas persirengdavęs nuovados pristavu ir važinėdavęs po kraštą mėtydamas priešiškas valdžiai brošiūras kaimuose, o knygas išparduodavęs miesteliuose. 1870 m. suimtas, tardomas nieko neišdavė, ištremtas į Viatkos guberniją. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 16. Vincas Norvaiša • Gimė apie 1825­uosius Panevėžyje, bajorų šeimoje. 1867 metais kunigas V.Norvaiša įsitraukė į M.Valančiaus organizaciją ir labai aktyviai joje veikė. Jam teko redaguoti M.Valančiaus rankraščius “Isz tamsybes wed tiktay kielis teysybes” ir “Parspieimas apej swentą wiera”. Jis su vyskupu palaikė nuolatinį ryšį per pagalbininkus: valstietį Kapčioną, S.Kulakauską, S. Peteraitį, S.Račiūgą ir kitus Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 17. Mykolas Simanonis • Smulkus prekybininkas, turėjęs krautuvėlę prie Katedros. Be kitų prekių, slapta pardavinėjo ir lietuviškas knygas. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 18. Rokas Šliūpas • Jono Šliūpo brolis. Gyveno Aleksote, platino lietuvišką spaudą. Grįžęs iš tremties 1903 m. apsigyveno Garliavoje. Čia mirė 1959 m. gegužės 26 d. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 19. Pranas Straupas • Gimė apie 1843 m. Kūlupėnų kaime, Kartenos valsčiuje, Telšių apskrityje, laisvų žmonių šeimoje. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, kunigas, ištremtas. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 20. Dauguma knygnešių buvo smulkūs prekybininkai, sielininkai, kunigai. Daugiausia vyrai, yra keletas moterų. Spaudą įsigydavo per pažįstamus, slapta knygynuose bei krautuvėse, centras buvo Rotušės aikštė. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 21. Pasak M. Riomerio, draudimas aštrino lietuvių ir lenkų santykius, paspartino lenkėjimą rytiniuose ir pietiniuose Lietuvos pakraščiuose. Nepaisant sunkių išmėginimų, kova pasibaigė pasipriešinusiųjų laimėjimu, pasak J.A. Herbačiausko, tai buvo „Lietuviškojo Dovydo pergalė prieš rusiškąjį Galijotą“. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 22. Nepaisant didelių praradimų, kovoje subrendo naujos jėgos, iškilo sąmoningas lietuvybės, valstybės nepriklausomybės troškimas. Pasak M. Riomerio, tai dorinės jėgos pergalė prieš prievartą. Ne visos užmaršties dulkės nuvalytos, ne visi žygdarbiai įvardinti. Ši dirva dar laukia savo artojų. Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.

 23. Pabaiga Laura Navickaitė; Garliavos v.m.; 7 kl.