slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vårdprevention att förebygga fall, trycksår och undernäring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vårdprevention att förebygga fall, trycksår och undernäring

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Vårdprevention att förebygga fall, trycksår och undernäring - PowerPoint PPT Presentation

shalin
301 Views
Download Presentation

Vårdprevention att förebygga fall, trycksår och undernäring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vårdprevention att förebygga fall, trycksår och undernäring Projektledare Monica Forsberg Viveca Lundmark

 2. Vårdprevention • Undvika fall, trycksår och undernäring för 65 år och äldre

 3. Varför dessa områden • Stort mörkertal • Stort lidande för den äldre • Finns evidens kring områdena • De hör ihop • Dagens arbetssätt otillräckliga

 4. Fall • I Sverige vårdas över 70 000 på sjukhus pga. ett fall • Vanligast bland äldre och vid diagnoser Stroke, demens och höftfraktur • De flesta fall sker nattetid

 5. Fall • Ett fall kan orsaka lidande, fysisk skada och även dödsfall • Över 1 000 personer dör i Sverige pga. fall • Fallolyckor är det vanligaste orsaken till skada hos personer över 60 • 1/3 av alla hemmaboende över 65 år faller någon gång under ett år, hälften av dessa faller gör det mer än en gång • Fallolyckor är 3 gånger vanliga hos individer som vistas på institution jämfört med hemmaboende

 6. Fall • Fallskador kostade samhället ungefär 4,8 miljarder kr (år 2000) • Varje år drabbas ungefär 19 000 äldre av höftfraktur, de allra flesta till följd av fall • En höftfraktur kostar för sjukvården 200 000 kr

 7. Trycksår • Mer än var 5:e patient som vårdas på sjukhus har trycksår

 8. Undernäring • Var 3:e patient som vårdas på sjukhus eller boende är undernärd • Undernärd leder till försämrad sårläkning, muskelsvaghet och ökad risk för infektioner

 9. Konsekvenser av undernäring • Ökad risk för infektioner • Förlust av muskler – svaghet, nedsatt rörelseförmåga, nedsatt förmåga till rehabilitering • Ökad risk att utveckla sår i huden och försämrad sårläkning • Glömska – förvirring – apati • Ökade medicinska kostnader • Ökad sjuklighet och dödlighet

 10. Nutrition • Den svenska sjukvården kan spara 1 miljard kr per år med förbättrad mat och nutritionsrutiner

 11. Vi vill stärka det preventiva arbetet i vården av äldre personer En vision är: • Inga vårdtagare faller • Inga vårdtagare får trycksår • Inga vårdtagare blir undernärda • Målet är att tidigt identifiera ALLA vårdtagare som är 65 år och över med risk • Införa ett synsätt och en metodik som fungerar både för vardagsförändringar och mer långsiktiga strategier

 12. Riskbedömningsinstrument • Downton Fall Risk Index – fall • SF MNA – nutrition • Modifierad Nortonskala – trycksår

 13. ”Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka nya vyer och platser utan att se det gamla med nya ögon” (Marcel Proust)