1 / 15

Töötlemise ja TO investeeringutoetuse meetmed

Töötlemise ja TO investeeringutoetuse meetmed. Kala ja vesiviljelussaaduste töötlemine ja turustamine. Toetuse eesmärk (1) Toetuse üldine eesmärk on kalandustoodete töötlemise arendamine ja kaasajastamine.

shaina
Download Presentation

Töötlemise ja TO investeeringutoetuse meetmed

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Töötlemise ja TO investeeringutoetuse meetmed

 2. Kala ja vesiviljelussaaduste töötlemine ja turustamine Toetuse eesmärk (1) Toetuse üldine eesmärk on kalandustoodete töötlemise arendamine ja kaasajastamine. (2) Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:1) kalandustoodete töötlemistingimuste parandamine;2) kaasaegsete tehnoloogiate rakendamine;3) tootearenduse stimuleerimine;4) töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamine.

 3. Toetatavad tegevused (1)   Meetme raames on toetatavad järgmisedinvesteeringuobjektid: 1) kalandustoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine; 2) puhastusseadmete, külmatootmisseadmete, veevarustussüsteemide, energeetikasüsteemide ja keskkonnasõbralikke pakkematerjale kasutavate pakkeliinide ostmine ja paigaldamine; 3) kalandustoodete kvaliteedikontrolliks vajalike seadmete, sealhulgas integreeritud infotehnoloogia ostmine ja paigaldamine; 4) paiksete kütteseadmete ostmine ja paigaldamine; 5) jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise kõrvalsaaduste käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine; 6) jäätmekäitlusehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine.

 4. Toetuse määr (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 60% investeeringu maksumusest. (4) Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe taotleja kohta aastatel 2007-2013 on kokku 10 miljonit kroon.

 5. Toetuse taotleja Toetust võib taotleda kalandustoodete töötlemisega tegelev või alustada sooviv: 1) mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja või; 2) ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või; 3) ettevõtja, kelle käive on väiksem kui 200 miljonit eurot. Kalandustoodete töötleja selle määruse tähenduses on Kalandusturu korraldamise seaduse paragrahvi 6 lõikes 3 toodud kalandustoodete töötleja.

 6. Taotluste hindamine (1) Amet hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid järgmiste hindamiskriteeriumide alusel: 1) mitu protsenti moodustab taotleja omafinantseering investeeringu kogumaksumusest, iga protsent võrdsustatakse 1 punktiga; 2) ettevõtjatele, kellele ei ole määratud SAPARD-i meede 2 ega ka RAK meede 3.11.1 investeeringutoetust kokku rohkem kui 200 000 eurot, antakse 5 lisapunkti; 3) ettevõte, mis on sektoris tegutsenud vähemalt kolm aastat, saab alates kolmandast aastast (kolmas aasta kaasaarvatud, 3a = 1punkt) ühe lisapunkti, kuid kokku mitte rohkem kui 10 lisapunkti ; 4) mikro- ja väikese suurusega ettevõtjatele antakse 5 lisapunkti.

 7. Taotluste hindamine (2) Taotluste hindamise tulemuste alusel koostab Amet taotluste paremusjärjestuse. (3) Võrdsete väärtuste korral eelistatakse taotlust, millel on suurem omafinantseeringu määr. Võrdsete omafinantseeringu määrade korral eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlust.

 8. Tootjaorganisatsioonide toetus (ühisinvesteeringute toetus) Eesmärk Toetuse eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise.

 9. Toetatavad tegevused 1) Külm- ja laohoone rajamine (kilu-räim), mille põhiprojekti järgne võimsus on vähemalt: a) 5000 tonni külmutatud kala ladustamise maht; b) 200 tonni kala külmutamise võimsus ööpäevas. 2)Vesiviljelustoodetetöötlemiseks (jahutamine, rookimine, pea äralõikamine, külmutamine) vajalike ehitiste, sealhulgas külm- ja laohoonete rajamine.

 10. Toetatavad tegevused Toetatavad investeeringuobjektid: 1) kalandustoodete töötlemiseks vajalike külm- ja laohoonete ehitamine või rekonstrueerimine;2) kalandustoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sealhulgas puhastusseadmete, sorteerimisseadmete, külmatootmisseadmete, veevarustussüsteemide, energeetikasüsteemide ja keskkonnasõbralikke pakkematerjale kasutavate pakkeliinide ostmine ja paigaldamine;3) kalandustoodete kvaliteedikontrolliks vajalike seadmete, sealhulgas integreeritud infotehnoloogia ostmine ja paigaldamine;4) paiksete kütteseadmete ostmine ja paigaldamine;5) eluskala- ja külmikveokite ning laotõstukite ostmine;6) jäätmekäitlusehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine;7) jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise kõrvalsaaduste käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine.

 11. Toetuse määr • Omafinantseeringu minimaalne määr on 30% investeeringu maksumusest. (4) Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe taotleja kohta aastatel 2007-2013 on paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul kuni 45 miljonit kroon ning paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kuni 10 miljonit kroon.

 12. Toetuse taotleja • “Kalandusturu korraldamise seaduse“ alusel kilu ja/või räime osas tegutsema tunnustatud tootjaorganisatsioon võib toetust taotleda kilu-räime külm- ja laohoone rajamiseks. (2) “Kalandusturu korraldamise seaduse“ alusel vesiviljelustoodete osas tegutsema tunnustatud tootjaorganisatsioon võib toetust taotleda vesiviljelustoodete töötlemiseks vajalike ehitiste rajamiseks.

 13. Taotluste hindamine (1) Amet hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid järgmiste hindamiskriteeriumide alusel: • mitu protsenti moodustab taotleja omafinantseering investeeringu kogumaksumusest, iga protsent võrdsustatakse 1 punktiga; 2) mitu protsenti oma liikmete toodangust omandab ja turustab tootjaorganisatsioon lepingute kohaselt peale investeeringu teostamist, iga protsent võrdsustatakse 0,2 punktiga.

 14. Taotluste hindamine (2) Taotluste hindamise tulemuste alusel koostab Amet taotluste paremusjärjestuse. (3) Võrdsete väärtuste korral eelistatakse taotlust, millel on suurem omafinantseeringu määr. Võrdsete omafinantseeringu määrade korral eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlust.

 15. Toetuste võrdlus

More Related