Tallinn
Download
1 / 14

Tallinn - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Tallinn. Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018. Arengukava eesmärk. Tagada keskkonna hea seisund ja linnaelanikele hea elukvaliteet ning loodusressursside säästlik kasutamine Meetmed ja tegevused peavad võimaldama Tallinnal edukalt konkureerida ERP tiitlile

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tallinn' - dewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tallinn

Tallinn

Tallinna keskkonnakaitse arengukava

2013-2018

Tallinna Linnavalitsus


Arengukava eesm rk
Arengukava eesmärk

Tagada keskkonna hea seisund ja linnaelanikele hea elukvaliteet ning loodusressursside säästlik kasutamine

Meetmed ja tegevused peavad võimaldama Tallinnal edukalt konkureerida ERP tiitlile

Arengukavas määratletakse Tallinna linna prioriteetsed tegevused aastani 2018 Tallinna keskkonnastrateegias esitatud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks


Arengukava koostamise t plaan
Arengukava koostamise tööplaan

 • Lähtuti Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2030

 • Arvestati Euroopa roheliste pealinnade uuringu tulemustega

 • Analüüsiti 41 Tallinna linnas kehtiva arengudokumendi tegevusi

 • Koostati tegevuskava, mis sisaldab vajalikke tegevusi eesmärkide saavutamiseks ja esitatud meetmete elluviimiseks

 • Jaanuar 2013 – arengukava tööversiooni tutvustus linna asutustele

 • Koostöös linna ametitega täpsustati ja täiendati arengukava

 • Märts 2013 – sisend sidusrühmadelt, arutelu Tallinna Ülikoolis

 • Aprill 2013 – sisend avalikkuselt, arutelu Tallinna linnavalitsuses

 • Mai-juuni 2013 – eelnõu kooskõlastamine linnavalitsuses ja esitamine linnavolikogule kinnitamiseks


Arengukava struktuur
Arengukava struktuur

 • Arengukava struktuur:

  • Valdkonnad (11)

  • Eesmärgid (27)

  • Meetmed (58)

  • Tegevused (208), sh Euroopa rohelise pealinna tegevused (113)


Arengukava valdkonnad
Arengukava valdkonnad

1. Looduse mitmekesisus

2. Haljastus

3. Pinna- ja põhjavesi

4. Sademevesi ja rannikumeri

5. Välisõhk. Radoon. Müra

6. Jäätmed

7. Keskkonnaharidus

8. Linnaruumi planeerimine

9. Liikuvus ja transport

10. Keskkonnajuhtimine

11. Kliima ja energia

 • Valdkonnad, eesmärgid ja meetmed põhinevad suures osas Tallinna keskkonnastrateegial aastani 2030

 • Valdkonnad kattuvad osaliselt ERPi valdkondadegaHaljastu
Haljastu

 • Tervikliku ja optimaalse haljastuse kujundamine

  • Haljastuse infosüsteem

  • Rohealade kättesaadavus 300 m

  • Kaitse- ja külastuskorraldus- ning hoolduskavad

  • Haljastuse parima praktika projektid (nt haljaskatused, sademeveesüsteemid jms)


Sademevesi ja rannikumeri
Sademevesi ja rannikumeri

 • Sademevee strateegia elluviimine

 • Sademevee käsitlemine loodussressursina

  • Jätkusuutliku sademeveesüsteemi näidisprojektid

  • Veekvaliteedi regulaarne seire sademevee väljalaskudes, rannikumeres ja siseveekogudes


V lis hk radoon m ra 1
Välisõhk. Radoon. Müra (1)

 • Tallinna välisõhu kvaliteedi pidev parandamine. Välisõhu saastatuse tasemele kehtestatud piir- ja sihtväärtuste vastavuse tagamine

  • Peenosakeste (PM10) algallikate uuring

  • Välisõhu näitajad infotabloodel

 • Radooniohutu elukeskkonna tagamine

  • Radooniriski kaart


V lis hk radoon m ra 2
Välisõhk. Radoon. Müra (2)

 • Elanikkonnale tervisliku elukeskkonna tagamine, keskkonnamüra ohjeldamine

  • Välisõhu strateegiline mürakaart ja keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

  • Kohaspetsiifilised lahendused enim müra piirnorme ületavates piirkondades


J tmed
Jäätmed

 • Jäätmetekke vältimine ning jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine

 • Korraldatud jäätmeveo tõhus toimimine

  • Pakendipunktide ja jäätmejaamade võrgustiku laiendamine


Keskkonnajuhtimine
Keskkonnajuhtimine

 • Keskkonnahoidliku tegutsemise põhimõtete rakendamine linnavalitsuses ja allasutustes

 • Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamine aastaks 2018


Euroopa roheline pealinn 1
Euroopa roheline pealinn (1)

 • Tallinna linn soovib kandideerida 2018. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile

 • Tiitlit annab välja Euroopa Komisjon ning tiitli eesmärk on tunnustada ja premeerida pingutusi, mida linnad teevad oma keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks, arvestades seejuures üha kasvava linnade elanikkonnaga

 • Tiitli saavutamiseks aastaks 2018 tuleb taotlus esitada juba 2015. aastal ning võitja selgub 2016. aastal


Euroopa roheline pealinn 2
Euroopa roheline pealinn (2)

 • Kandideerimisel 12 keskkonnavaldkonda

  1. Piirkonna roll üleilmses kliimamuutuses

  2. Kohalik transport

  3. Rahvale avatud rohealad, sh keskkonnasäästlik maakasutus

  4. Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

  5. Kohaliku õhu kvaliteet

  6. Mürakeskkonna kvaliteet

  7. Jäätmeteke ja jäätmemajandus

  8. Veetarbimine

  9. Reoveekäitlus

  10. Ökouuendus ja jätkusuutlik tööhõive

  11. Kohaliku omavalitsuse keskkonnajuhtimine

  12. Energiatõhusus