2551 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ทิศทาง กศน.ยุคใหม่ปี2551 ชุดที่1 วิเคราะห์สถาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
ทิศทาง กศน.ยุคใหม่ปี2551 ชุดที่1 วิเคราะห์สถาน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

ทิศทาง กศน.ยุคใหม่ปี2551 ชุดที่1 วิเคราะห์สถาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

ทิศทาง กศน.ยุคใหม่ปี2551 ชุดที่1 วิเคราะห์สถานการณ์และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน. โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร. ความคาดหวังจากการประชุมผู้บริหารของกศน. 1. วิเคราะห์สถานการณ์ และจุดยืนของกศน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ทิศทาง กศน.ยุคใหม่ปี2551 ชุดที่1 วิเคราะห์สถาน' - shae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2551 1

ทิศทางกศน.ยุคใหม่ปี2551ชุดที่1 วิเคราะห์สถานการณ์และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน

โดย

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร

slide2
ความคาดหวังจากการประชุมผู้บริหารของกศน.ความคาดหวังจากการประชุมผู้บริหารของกศน.
 • 1. วิเคราะห์สถานการณ์ และจุดยืนของกศน.
 • 2. จุดประกายให้ร่วมเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงสร้างสรรค์
 • 3. เปิดประเด็นให้นำไปสู่การค้นคว้า/วิเคราะห์/พัฒนา
 • 4.ความรู้ใหม่เรื่องเครือข่ายและการใช้ICTเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอน
slide3
โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.
 • 1.สังคมส่วนใหญ่มองการศึกษานอกระบบเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่นิยมเรียน ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยลดลง
 • 2.สังคมมองผลผลิตของการศึกษานอกระบบยังไม่มีคุณภาพ
 • 3.กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบเป็นผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ และย้ายถิ่นสูง ไม่สามารถเข้ารับบริการ ร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง
slide4
โจทย์ท้าทายงานกศน.
 • 4.ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน/ผู้จัดบริการ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไม่เท่ากัน
 • 5. กระแสโลกาภิวัตน์และวัตถุนิยม ทำให้ข้อมูลไหลบ่าเข้าถึงประชาชนได้เร็วและหลากหลายทำให้ศีลธรรมเสื่อม การจัดการเรียนรู้ให้เป็นคนดีทำได้ยากขึ้น
slide5
โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.

6. คนทั่วไปไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย

7. การบริหารจัดการในระดับสำนักที่ไม่เป็นนิติบุคคลตามโครงสร้างปฏิรูประบบราชการ2546 ทำให้ฐานะหน่วยงานเป็นเพียงสำนักขนาดใหญ่ ตัดสินใจนิติกรรมไม่ได้ ไม่มีอธิบดี/เลขาธิการและรองฯช่วยจัดการ

 • 8. ขาดกฎหมายรองรับการบริหาร ทำให้ขาดความขัดเจนในภารกิจขอบข่ายหน้าที่และอำนาจบังคับ
slide6
โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.

9. ยังติดยึดแนวคิดจัดการศึกษาเอง ยังไม่ส่งเสริมหน่วยอื่นเข้ามาร่วมทำ ขาดทักษะการจัดการในรูปเครือข่าย

 • 10. ประเด็นต้องถ่ายโอนภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความกังวล
 • 11.บุคลากรของกศน.ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมวิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษายุคเทคโนโลยีใหม่
slide7
โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.

12. ยังขาดการขับเคลื่อนอย่างใช้ยุทธศาสตร์และมีพลัง ให้การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเป็นวาระแห่งชาติ

13.ผู้บริหารและทีมงานกศน.ต้องการการพัฒนาทักษะการบริหารและบริการลูกค้ายุคใหม่อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ

slide8
โอกาสของกศน. จัดการศึกษาตลอดชีวิต
 • 1. ในอนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ ลูกค้าสูงอายุ ต้องจัดให้ง่าย สะดวก ความรู้รอบด้าน และเน้นคุณภาพชีวิต
 • 2. ยังมีกลุ่มคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้เป็นภาษาไทย จะนำคนสอนไปจัดในต่างแดน หรือส่งความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตไปให้
 • 3. กลุ่มแรงงานวัยทำงาน15ถึง59ปี ยังต้องการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับทักษะให้เหมาะกับงาน ขึ้นอยู่ที่วิธีจัดการความรู้ให้คนเหล่านี้เข้าถึงโดยทำงานไปเรียนไป ได้อย่างไร
slide9
ข้อเสนอแนะช่วยกศน.ฝ่าวิกฤต1. ผู้บริหารกศน. ต้องมีองค์ความรู้ขั้นต่ำ 5 ประการ
 • 1.ปรับนโยบายและยุทธศาสตร์ปี2551ให้ชัดเจน
 • 2.จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารกศน.
 • 3.จัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องทิศทางการศึกษาในโลกยุคใหม่และอนาคต
 • 4. ทักษะการจัดการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • 5. ใช้เทคโนโลยีช่วยงานบริหารและจัดการศึกษา
slide10
จะฝ่าวิกฤตของกศน.ได้อย่างไรจะฝ่าวิกฤตของกศน.ได้อย่างไร
 • ต้องวางจุดยืน ให้กศน.เป็นตัวหลักเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาระดับชาติ
 • วิเคราะห์จากบทบาทภารกิจความสำเร็จของการดำเนินงาน
 • มองทิศทางแนวโน้มการศึกษาของโลกมาปรับแนวของไทย
 • วางยุทธศาสตร์ใหม่ในการขับเคลื่อน
 • ช่วยกันระดมสมองเพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างเป็นระบบ
 • ต้องไปช่วยกันขับเคลื่อนต่อในระดับพื้นที่
slide11
ความสำเร็จของกศน.

อยู่ที่ทีมกศน.

slide12
10ทักษะการจัดการยุคใหม่สำหรับผู้บริหารงานกศน. ฝ่าวิกฤต
 • 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 • 2. การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การบริหารการเงินตามกฎระเบียบ
 • 3. งานบริหารบุคคลที่ครบวงจร ตั้งแต่ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และการพัฒนาตลอดการทำงาน
 • 4.การใช้เทคโนโลยีในการบริหารและจัดการศึกษา
 • 5.ทักษะในการนำเสนอ ขายแนวคิด การประชุม
 • 6. ทักษะการบริหารในรูปคณะกรรมการ
slide13
10ทักษะการจัดการยุคใหม่10ทักษะการจัดการยุคใหม่
 • 7. การเขียนรายงาน การสรุปวิเคราะห์ การเสนอโครงการขนาดใหญ่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 • 8.การสร้างความเข้มแข็งการของบริหารจัดการในรูปเครือข่าย
 • 9.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระบบควบคุม

คุณภาพ และความเสี่ยง

 • 10.ทักษะการจัดการเชิงธุรกิจ เช่น การให้บริการแก่ลูกค้าการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
customer service
การบริการลูกค้า(Customer Service )
 • 1.แนวคิดพื้นฐานการบริการ
 • 2.การบริการตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • 3.คุณลักษณะทั่วไปของธุรกิจศูนย์บริการ
 • 4.คุณภาพการบริการ และศูนย์บริการในสายตาของลูกค้า
 • 5.เข้าใจคำว่า “ลูกค้า” ให้ถูกต้อง
 • 6.ความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้ศูนย์บริการ
customer service1
การบริการลูกค้า(Customer Service )
 • 7.การจัดตั้งศูนย์บริการ
 • 8.วิธีการกำหนดการบริการ และศูนย์บริการที่เหมาะสม
 • 9.การสร้างขบวนการเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในศูนย์บริการ
 • 10.องค์ประกอบหลักของความพึงพอใจ
 • 11.การวัดความพึงพอใจของลูกค้า
 • 12.รากฐานประจำตัวประจำใจของผู้ให้บริการ
slide16
การสร้างแผนการตลาด
 • คำจำกัดความและความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงยอดขาย
 • วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยอดขาย
 • ตลาดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • วิธีการกำหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • วิเคราะห์แนวทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณทางการตลาด
slide17
การวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับการสร้างแผนการตลาดการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับการสร้างแผนการตลาด
 • การตลาด และวิเคราะห์แผนการตลาดแบบมืออาชีพ
 • การตลาดที่ทรงอำนาจ
 • ความสำคัญและวิธีการทำBusiness Review , Industry Category Comparison, Product and Market Review, Target Market Effectors
 • ปัญหาและโอกาสทางการตลาด
 • การกำหนดแยกแยะวิเคราะห์และเขียนปัญหาและโอกาสทางการตลาด
slide18
ระบบการบริหารจัดการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

1. กำหนดหลักการที่ดีในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

2. ขอบข่ายของงานประชาสัมพันธ์

- สร้างภาพลักษณ์ของการดำเนินงาน บรรยากาศ วัฒนธรรมองค์กรและภาพลักษณ์ด้านสังคม

 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • การสื่อสารไปสู่สาธารณชน/ สนองตอบลูกค้า
 • กระบวนการตลาด/ ติดต่อสอบถาม/ บริหารข้อมูล/ เผยแพร่
 • วางแผน/ กำหนดยุทธศาสตร์จัดการงานประชาสัมพันธ์
slide19
ระบบการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
 • 3. ปัจจัยความสำเร็จของงานประชาสัมพันธ์
 • 4. การกำหนดบทบาทของงานประชาสัมพันธ์เมื่อพบสถานการณ์ไม่คาดฝันและวิกฤติ
 • 5. การดำเนินงานสื่อสารให้ครบทั้ง 4 ระบบ (1. การสื่อสารภายในองค์กร 2. สื่อมวลชนสัมพันธ์ 3. ชุมชน/ รัฐสัมพันธ์และ 4. กิจกรรมสังคม )
slide20
คนอื่นเสนอแนะงานกศนอย่างไร:แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเสนอโดยสภาการศึกษาคนอื่นเสนอแนะงานกศนอย่างไร:แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเสนอโดยสภาการศึกษา
 • 1. ประชาชนทุกคนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • 2. ประชากรที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ ผู้พิการ ด้อยโอกาส และประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างน้อยในระดับการศึกษาภาคบังคับและได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ
 • 3. ประชากรวัยสูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทุกคนได้รับการศึกษาตามอัธยาศัยจากการบริการของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
slide21
มาตรการตามแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแผน10 เสนอโดยสภาการศึกษา
 • 1. ส่งเสริมเครือข่ายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • 2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ ศักยภาพรองรับความต้องการทางการศึกษาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
slide22
มาตรการตามแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ10มาตรการตามแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ10
 • 3. ให้มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
 • 4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันเทคโนโลยีสอดคล้องกับบริบท ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
 • 5. เร่งให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นกลไกและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
slide23
ปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียน ปี 2551
 • วิสัยทัศน์ ????
 • ตัวอย่าง:
 • กศน.เป็นองค์กรสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยการกระจายให้เกิดการเรียนรู้
slide24
ตัวอย่าง:พันธกิจกศน.ปี2551ตัวอย่าง:พันธกิจกศน.ปี2551

1.ฝึกให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเรียนรู้

 • 2. กระจายโอกาสในการเรียนรู้ให้มีทักษะทำงานและเพิ่มคุณภาพชีวิต
 • 3. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 4. ให้บริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของกศน.
 • 5.จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกระบบและทุกวัยเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิต
slide25
ตัวอย่าง:ปรับเป้าหมายปี2551ตัวอย่าง:ปรับเป้าหมายปี2551

1. ประชากรวัยแรงงานอายุ15–59 ปี จำนวน 2.31 ล้านคน

1.1 แรงงานอายุ15–39 ปี 1.19 ล้านคน จบม.6จากการศึกษานอกระบบ

1.2 แรงงานอายุ 40–59 ปี 1.12ล้านคน ได้รับการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100,000 คน จาก 895 อำเภอ/เขต มีความรู้และทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

slide26
ตัวอย่าง:ปรับเป้าหมายปี2551ตัวอย่าง:ปรับเป้าหมายปี2551

3. ภาคส่วนของสังคมจำนวน 4,497 ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6,400,000 คน รับบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

5. คนไทย62ล้านคนอยากเรียนรู้ตลอดชีวิต

slide27
ตัวอย่าง: ปรับกลยุทธ์ปี2551
 • กลยุทธ์ที่ 1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • กลยุทธ์ที่ 2 กระจายให้เกิดการเรียนรู้
 • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
 • กลยุทธ์ที่ 4 ผนึกกำลังเข้มข้นจากภาคีเครือข่าย
22 2550
การถ่ายโอนภารกิจของกศน. ความคืบหน้าล่าสุดณ22สิงหาคม2550
 • 1.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดประชาชนตำบลถ่ายโอนไปแล้ว เป็นหน้าที่อปท.ต้องทำเอง
 • 2.งานวิชาชีพระยะสั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของการศึกษานอกระบบอยู่แล้ว อปท.จึงดำเนินการได้โดยไม่ต้องถ่ายโอน
 • 3. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเป็นงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ จึงยกเว้นไม่ถ่ายโอน เช่นเดียวกับหอสมุดรัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวลหัวหิน
slide29
การถ่ายโอนภารกิจของกศน.การถ่ายโอนภารกิจของกศน.
 • 4. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเป็นงานส่วนหนึ่งของศูนย์กศน.จังหวัด และเป็นสถานที่พบกลุ่มของศูนย์ฯจังหวัดและอำเภอ จึงยกเว้นการถ่ายโอน
 • 5.ควรปรับแก้ภารกิจการศึกษานอกระบบให้อยู่ในประเภทที่5 เป็นภารกิจที่รัฐยังคงดำเนินการอยู่ แต่อปท.จะดำเนินการเองก็ได้
slide30
จัดทำสาระองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานของงานกศน. ก.การศึกษาตลอดชีวิต
 • 1. ประเภทของการศึกษา:ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 • 2. ความรู้พื้นฐานของการศึกษาตลอดชีวิต : ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต, คุณลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต,แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต,องค์ประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต,ความจำเป็นและคุณค่าของการศึกษาตลอดชีวิต
 • 3. หลักการศึกษาตลอดชีวิต : นโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต,กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
slide31
จัดทำสาระองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานของงานกศน. ข.แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
 • 1.ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ ความแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน
 • 2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ: แบบดั้งเดิม/แนวคิดใหม่
 • 3.ลักษณะสำคัญ/ ความมุ่งหมาย/ หน้าที่/ ความจำเป็นของการศึกษานอกระบบ
 • 4. หลักการจัด/ประเภทของกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
slide32
จัดทำสาระองค์ความรู้และฐานข้อมูลขั้นพื้นฐานของงานกศน. ค.หน่วยงานและรูปแบบที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • 1.หน่วยงานของรัฐ
 • 2. หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
 • 3. หน่วยงานของเอกชน
 • 4. แนวทางทำงานร่วมกับเครือข่าย
slide33
จัดทำสาระองค์ความรู้และฐานข้อมูลพื้นฐานของงานกศน. ง. รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

1. รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ

- การศึกษานอกระบบสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญและด้านทักษะและอาชีพ

- การศึกษานอกระบบสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

slide34
จัดทำสาระองค์ความรู้และฐานข้อมูลพื้นฐานของงานกศน. ง. รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

2. รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 • การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย
 • การจัดแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน/ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 • การศึกษาทางไกล การศึกษาต่อเนื่อง
slide35
กฎหมายเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกฎหมายเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
 • 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไข2545

-มาตรา 8 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก   1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชน

- มาตรา23 เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องและเป็นไปตามการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ/นอกระบบ/ตามอัธยาศัย ต้องเน้นทั้งความรู้และคุณธรรม

1 2542 2545
1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไข25451.พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไข2545
 • มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • มาตรา 37 วรรคสอง (2)และ(4)
 • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • จัดการศึกษาทางไกลให้บริการในหลายเขตพื้นที่ เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาได้
1 2542 25451
1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไข25451.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไข2545
 • หมวด 9 ตั้งแต่มาตรา 63-69
 • ต้องการให้มีการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้เกิดและเรียนรู้สำหรับประชาชน
 • รัฐต้องส่งเสริมการผลิตสื่อเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลด้านการผลิต ผู้ใช้สื่อและผู้เรียน ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา
 • ให้มีการระดมทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและมีหน่วยงานกลางทำแผนและประสานงานการวิจัย พัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
slide38
2.ร่างพ.ร.บ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย2.ร่างพ.ร.บ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • มี4หมวด 28มาตรา
 • หลักการจัด:ความต้องการของผู้เรียน/ต่อเนื่องตลอดชีวิต/เสมอภาค/กระจายอำนาจให้เครือข่าย/ศักยภาพกำลังคน โดยเป้าหมายสร้างสังคมอุดมปัญญา
 • การส่งเสริมสนับสนุน:ให้สิทธิประโยชน์ยกย่องและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมจัด
 • คุณภาพมาตรฐาน: จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
 • การบริหารจัดการ: มีคณะกรรมการกศน. มีหน่วยงานกศน.ในส่วนกลางที่มีโครงสร้างคล้ายกับก.ค.ศ.ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีอภ.กศน. ระดับจังหวัดให้มีกศน.จังหวัด และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
slide39
3. ร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ
 • จะจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นองค์การมหาชน อยู่ในกำกับของ รมว.ศธ.
 • หน้าที่ดูแลเรื่องสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งให้บริการการศึกษาทางไกลแก่สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนครู และยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
 • จะปรับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ กศน.บางส่วนได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) มารวมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ของสกอ.
slide40
ประเด็นการใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นการใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 1. ทำความเข้าใจและเข้าถึงสารัตถะที่แท้จริง ต้องออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องด้วยหรือไม่
 • 2. ได้มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวางหรือไม่
 • 3.มีการจัดทำโครงสร้าง งบประมาณ แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือยัง
 • 4.มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังหรือไม่ ใครคือผู้มีอำนาจ และมีการกำกับติดตาม รายงานประเมินความก้าวหน้าหรือไม่
 • 5.เมื่อผ่านไประยะหนึ่งจะมีการแก้ไขกฎหมายในจุดอ่อนหรือไม่
slide41
สรุปนโยบายงานเร่งด่วนของ กศน. ในปีงบประมาณ 2551
 • (1) เร่ง พรบ. การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใช้เป็นแม่บทในการบริหารจัดการ
 • (2)จัดทำแผนและยุทธศาสตร์ใหม่เชิงรุกและทันสมัย ค้นหาลูกค้า
 • (3) สร้างรูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
slide42
สรุปนโยบายงานเร่งด่วนของ กศน. ในปีงบประมาณ 2551
 • (4) สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดย กศน. ควรจัดเองร้อยละ 60 สนับสนุนเครือข่ายจัดร้อยละ 40 ??????
 • (5) การสร้างระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดคุณภาพของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • (6) เร่งประชาสัมพันธ์และให้บริการเทียบโอนผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์ และเทียบระดับการศึกษา
slide43
สรุปนโยบายงานเร่งด่วนของกศน.ในปีงบประมาณ2551สรุปนโยบายงานเร่งด่วนของกศน.ในปีงบประมาณ2551
 • (7) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เช่นพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห้องสมุดประชาชน และจัดทำคลังข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต ที่เข้ามาเรียน e-learning ทั้งในรูปเรียนฟรี/ เรียนแบบลงทะเบียนได้หน่วยกิต/ เรียนตามอัธยาศัย
 • (8) เน้นพัฒนาบุคลากรของ กศน. ให้รู้จักทำการตลาดและ การบริการลูกค้า
slide44
ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาของกศน.จากที่ประชุมจัดโดยภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มศว.
 • 1. ผู้บริหาร ศนจ./ศบอ.ส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการและบริหารวิชาการ ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 2. ผู้บริหารและครูกศน.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพของคุรุสภาหรือไม่
 • 3. ต้องปรับเปลี่ยนครู ศรช./พนักงานราชการ ทีมของศนจ./ศบอ. ให้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และทิศทางของศธ.
slide45
ข้อเสนอมศว. การแก้ปัญหาของกศน.
 • 4. การจัดการเรียนรู้เทียบโอนประสบการณ์ให้เป็นจริง ควรมีการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันอุดมศึกษาในระบบภูมิภาคด้วย
 • 5.จะพัฒนาอย่างไรกับ ครู ศรช.หรือครูประจำกลุ่มที่ปฏิบัติ กศน. ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่จบวุฒิทางด้าน คบ. โดยตรง
 • 6. บุคลากรของ กศน.มีน้อยเกินไป ระดับอำเภอมีข้าราชการเพียงคนเดียว มีครูศรช.เพียง ตำบลละ 1 คน ต้องปรับวิธีจัดการ ใช้ตัวช่วย
slide46
ข้อเสนอแนะมศว. แก้ปัญหาของกศน.
 • 7. ทำอย่างไร กศน. จะทำงานร่วมเครือข่ายในสัดส่วน 60:40 ให้เป็นรูปธรรม
 • 8. การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จะส่งเสริม สนับสนุน ได้อย่างไร
 • 9. การทำความชัดเจนให้คนทั่วไปเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จะทำอย่างไร
5 5 2550
ข้อเสนอแนะ 5ประเด็นจากที่ประชุมผู้บริหารกศน.ส่วนกลาง เมื่อ5ตุลาคม2550
 • 1. ยอมรับว่าเรามีปัญหาในสายตาของคนทั่วไปจริงตามทุกข้อ เราต้องทำความเข้าใจทั้งคนกศน.และประชาชนทั่วไป
 • 2. จุดอ่อน-จุดแข็งของกศน.อยู่ที่พวกเราส่วนหนึ่ง ซึ่งปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
 • 3. เราต้องปรับจุดยืนใหม่ เปิดใจกว้าง เป้าหมายใหม่เราจะไปให้ไกล ตามที่สังคมคาดหวัง
 • 4. เรารู้จุดเริ่มต้นที่ทำแล้วให้เกิดQuick Win ทุกคนมีกำลังใจ เราสัญญาว่าจะช่วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้า
 • 5. เราจะแบ่งงานกันทำเป็น 11 คณะ
5 2550
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550
 • 1. คณะทำงานเตรียมการรองรับพ.ร.บ. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( ผอ.กศน.)
 • 2. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนการศึกษาชาติระยะ10และจัดประชุมให้ทำเป็นวาระแห่งชาติ( ผชช.ชัยยศ)
5 25501
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่5ตุลาคม 2550
 • 3. คณะทำงานจัดทำสาระ หลักการ และกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะทำงาน ( หศน.ดร.ศรีสว่าง)
 • 4. คณะทำงานสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่าย

( ผชช.ธวัช)

5 25502
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่5ตุลาคม 2550
 • 5.คณะจัดทำเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและแหล่งเรียนรู้ Portal Web( ผอ.บุญส่ง)
 • 6. การวางระบบพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ เน้นคุณภาพและการสร้างโอกาส( ผอ.ปรเมศวร์)
5 25503
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่5ตุลาคม 2550
 • 7. คณะทำงานพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรกศน.ให้ทันการเปลี่ยนแปลง( ผชช.พินิจศักดิ์)
 • 8. การวางระบบพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ เน้นคุณภาพและการสร้างโอกาส( ผชช.ชัยวัฒน์)
5 25504
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่5ตุลาคม 2550
 • 9. คณะทำงานเตรียมการจัดประชุมและช่วยอำนวยการการทำงานของคณะกรรมการบริหารกศน.และอภ.กศน.( ผอ.วัธนี)
 • 10. คณะทำงานสร้างความเข้าใจกับสังคม ประสาน ติดตามรายงานความก้าวหน้าสื่อสารภายในองค์กรและประชาสัมพันธ์ทั่วไป( ผชช.วัชรินทร์)
5 25505
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550
 • 11. คณะทำงานจัดทำโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการของหน่วยงานกศน. ( ผชช.อัครพล)
 • ทุกคณะทำงานต่างให้สัญญาว่าจะทำงานด้วยความเข้มแข็ง และจะมีการรายงานความก้าวหน้าทุกระยะ
slide54
แม้หนักดังขุนเขา

พวกเรากศน. ไม่เคยถอย