slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ - PowerPoint PPT Presentation


  • 224 Views
  • Uploaded on

การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กองทัพเรือ 19-20 มิถุนายน 2551. หัวข้อการบรรยาย. ทำไมต้องมีการจัดการความรู้และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ' - tudor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การจัดการความรู้: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

กองทัพเรือ

19-20 มิถุนายน 2551

slide2
หัวข้อการบรรยาย

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้

Click to add Title

การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนและงาน

กรณีตัวอย่าง

Company Logo

slide3
I. ทำไม...???

ต้องมีการจัดการความรู้…

และต้องพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้…

Company Logo

slide4
ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ (1)

เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ...

เราต้องเรียนรู้ให้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง

เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการทำงาน

และสามารถปฏิบัติงานได้ดี

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Company Logo

slide5
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก องค์กร และบุคคล (2)

การเปลี่ยนแปลงระดับโลก

การเปลี่ยนแปลงระดับสังคม

การเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร

การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล

Company Logo

slide6
ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ (3)

 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

 การเปลี่ยนผ่านของสังคมโลก...

 จากสังคมเกษตรกรรม  สังคมอุตสาหกรรม

 จากสังคมอุตสาหกรรม  สังคมสารสนเทศ

 สังคมสารสนเทศ สังคมความรู้

 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 แปลงความรู้ให้เป็นนวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่ๆ

 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Company Logo

slide7
ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ (4)

 การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร

 โลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

งานไร้ทักษะ เปลี่ยนเป็น งานที่ต้องใช้ความรู้

การทำงานที่ซ้ำซากจำเจ เปลี่ยนเป็น งานสร้างสรรค์

งานใครงานมัน เปลี่ยนเป็น ทีมงาน

งานตามหน้าที่ เปลี่ยนเป็น งานตามโครงการ

งานที่ใช้ทักษะอย่างเดียว เปลี่ยนเป็น งานที่ใช้ทักษะหลากหลาย

อำนาจของหัวหน้า เปลี่ยนเป็น อำนาจของลูกค้า

การสั่งการจากเบื้องบน เปลี่ยนเป็น การประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน

 องค์กรขับเคลื่อนด้วยคนที่มีความรู้(Knowledge workers)

 เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งให้ความสำคัญกับ การพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย์ การเรียนรู้และความรู้

 องค์กรสมรรถนะสูง / องค์กรอัจฉริยะ

Company Logo

slide8
ทำไมต้องมีการจัดการความรู้(5)ทำไมต้องมีการจัดการความรู้(5)

 การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล

 กระบวนการทำงานที่มุ่งเน้น คุณภาพ ความเป็นเลิศ

และการแข่งขันในระดับโลก

 1995 Nonaka “The Knowledge Creation Company”

 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management

Processes) ในการทำงาน

Company Logo

slide9
ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ (6)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

หมวด 3 มาตรา 11

“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถ ประมวลผล ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”

Company Logo

slide10

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(1)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(1)

Click to add Title

Company Logo

slide12

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - PMQA

ลักษณะสำคัญขององค์กร: สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์

และความท้าทาย

2.การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์

5.การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

1.การนำองค์กร

7.ผลลัพธ์

การดำเนินการ

Click to add Title

3.การให้ความสำคัญกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

6.การจัดการ

กระบวนการ

4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Company Logo

slide13

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - PMQA

 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

1. ลักษณะสำคัญขององค์กร

2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( 7 หมวด)

2.1 ส่วนที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) มี 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการนำองค์กร (หมวด 1-3: การนำองค์กรการวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์และการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นฐานของระบบ (หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มปฏิบัติการ (หมวด 5-6: การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และการจัดการ

กระบวนการ)

2.2 ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7)

มี 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลด้านคุณภาพการให้บริการ

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและด้านการพัฒนาองค์กร

Click to add Title

Company Logo

slide14
II. แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน

เกี่ยวกับความรู้และ…

การจัดการความรู้…

Company Logo

slide15
ความหมายของความรู้

ความเข้าใจที่ได้รับจากประสบการณ์หรือจากการศึกษา

 ความสามารถในการทำให้ ข้อมูลและสารสนเทศมาเป็นการ

กระทำที่มีประสิทธิภาพได้

 ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ และ

ความเชี่ยวชาญซึ่งจะเป็นกรอบที่ทำให้เกิดประสบการณ์และ

ความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน

Company Logo

slide16
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ความเฉลียวฉลาด และเชาวน์ปัญญาแตกต่างกันอย่างไร (1)

 ข้อมูล (Data)

 ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผล

 กลุ่มของข้อมูลดิบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

 สารสนเทศ (Information)

 ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว

 ผลรวมของข้อมูลที่มีความหมาย

 ความรู้ (Knowledge)

 ผลจากการขัดเกลาและเลือกใช้สารสนเทศ โดยมีการ

จัดระบบความคิดเกิดเป็น “ความรู้และความเชี่ยวชาญ”

Company Logo

slide17
ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ความเฉลียวฉลาด และเชาวน์ปัญญาแตกต่างกันอย่างไร (2)

 ความเฉลียวฉลาด (Wisdom)

 การนำเอาความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในสาขาวิชาต่างๆ

 เชาวน์ปัญญา (Intelligence)

 ผลจากการปรับแต่งและจดจำความเฉลียวฉลาดต่างๆ ซึ่ง

ก่อให้เกิดความคิดที่ฉับไว

ขัดเกลา / เลือกใช้

บูรณาการ

ปรับแต่ง / จดจำ

ประมวลผล

เชาวน์ปัญญา

ข้อมูล

สารสนเทศ

ความรู้

ความเฉลียวฉลาด

Company Logo

slide18
ประเภทของความรู้

 ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge)

ความรู้เฉพาะตัวที่เกิดจากประสบการณ์ การศึกษา การสนทนา

การฝึกอบรม เจตคติของแต่ละบุคคล เป็นความรู้บวกกับ

สติปัญญา และประสบการณ์

ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge)

ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของ

การบันทึกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็คือสารสนเทศนั่นเอง

ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge)

ความรู้ที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเกิดจากผลสะท้อน

กลับของความรู้และสภาพแวดล้อมขององค์กร

Company Logo

slide19
การจำแนกลักษณะของความรู้การจำแนกลักษณะของความรู้

 ความรู้หลัก (Core Knowledge)

เป็นความรู้ในระดับพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรต้องการหรือ

ต้องรู้

 ความรู้ในระดับก้าวหน้า (Advanced Knowledge)

เป็นความรู้ที่ทำให้องค์กรไปสู่จุดของการแข่งขันได้ เป็นความรู้

ที่มีความเฉพาะเจาะจงซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งขัน

 ความรู้เชิงนวัตกรรม (Innovative Knowledge)

เป็นความรู้ที่จะทำให้องค์กรเป็นผู้นำทางการตลาดได้

Company Logo

slide20
นิยามของการจัดการความรู้นิยามของการจัดการความรู้

 การรวบรวมความรู้ ที่อยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวคน

หรือเอกสารมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ และมีการถ่ายทอดและ

แบ่งปันความรู้ อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ

เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

Company Logo

slide21
เป้าหมายของการจัดการความรู้เป้าหมายของการจัดการความรู้

 พัฒนาคน คนที่มีความรู้

 พัฒนางาน กระบวนการทำงาน

ที่มีคุณภาพ

 พัฒนาองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้

 พัฒนาสังคม สังคมความรู้

Company Logo

slide22
ขอบข่ายของการจัดการความรู้ขอบข่ายของการจัดการความรู้

Company Logo

slide23
พัฒนาการของการจัดการความรู้พัฒนาการของการจัดการความรู้

 การจัดการความรู้ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 Best Practices (แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ)

 Lessons Learned (ประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานที่

ผ่านมา)

 เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และมิติทางวัฒนธรรม

 Tacit Knowledge (ความรู้โดยนัย - ที่อยู่ในตัว)

Community of Practices (CoPs - ชุมชนนักปฏิบัติ)

 เน้นความสำคัญของเนื้อหา

 Content Management (การจัดการเนื้อหาสาระของความรู้)

Taxonomy (การจัดหมวดหมู่ของความรู้)

 Retrieval Ability (ความสามารถในการสืบค้นความรู้)

Company Logo

slide24
กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้

 การบ่งชี้ความรู้ / การกำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้

 การสร้างและแสวงหาความรู้

 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 การเข้าถึงความรู้

 การแบ่งปันความรู้

 การเรียนรู้

Company Logo

slide25
1. การกำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ / การบ่งชี้ความรู้

 เป็นกระบวนการค้นหา หรือกำหนดว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดและอยู่ที่ใคร

 ประเด็นประกอบการพิจารณา

 สอดคล้องกับประเด็นวิสัยทัศน์ / พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์

 เป็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อกระบวนการทำงาน

ขององค์กร

 เป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาการ

ดำเนินงานขององค์กร

Company Logo

knowledge identification

การกำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ (Knowledge Identification)

ยุทธศาสตร์ของ องค์กรที่จำเป็นต้องทำ

ความรู้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร

Strategic gap

Knowledge gap

ความรู้ขององค์กร ที่มีอยู่จริง

ขีดความสามารถของคนในองค์กรที่สามารถทำได้

Company Logo

2 knowledge creation seci
2. การสร้างความรู้ (KnowledgeCreation - SECI)

Tacit

Tacit

Tacit

Explicit

Tacit

Explicit

Explicit

Explicit

Company Logo

slide28

 Socialization (ความรู้โดยนัย ความรู้โดยนัย)

Brainstorming (การประชุมระดมสมอง)

Informal meeting (การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ)

Discussions (การอภิปราย)

Dialogues (การเสวนา)

Observation (การสังเกต)

On-the-job training (การฝึกอบรมโดยการทำงาน)

Coaching (ผู้ฝึก / ผู้สอนงาน)

Mentoring (พี่เลี้ยง)

รูปแบบการสร้างความรู้ (1)

Company Logo

slide29

 Externalization (ความรู้โดยนัย ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน)

Meeting (การประชุม)

Workshops (การประชุมเชิงปฏิบัติการ)

Best practice exchange (การแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน

ที่เป็นเลิศ)

After-action reviews (AAR) (การทบทวนหลังการปฏิบัติ)

Before-action reviews (BAR) (การทบทวนก่อนการปฏิบัติ)

รูปแบบการสร้างความรู้ (2)

Company Logo

slide30

 Combination (ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน)

Virtual Library (ห้องสมุดเสมือน)

Publications (สิ่งพิมพ์)

 Internalization (ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน ความรู้โดยนัย)

Knowledge zone (มุมความรู้)

Client / customer feedback review (การทบทวนข้อแนะนำของ

ลูกค้า)

รูปแบบการสร้างความรู้ (3)

Company Logo

slide31
2. การแสวงหาความรู้

1. การจัดหา (Acquisition)

 การไปเรียนรู้หรือลอกเลียนมาจากองค์กรอื่น แล้วนำ ความรู้นั้นมาปรับใช้ภายในองค์กร

 การเข้าไปซื้อหรือควบกิจการ

 ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานภายในองค์กร

2. การเช่า (Rental) หรือการเช่าความรู้

 การให้ทุนสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ที่ต้องการ

การจ้างที่ปรึกษาเข้ามาให้คำปรึกษาในเรื่องที่ต้องการ

3. การพัฒนา (Development)

เป็นการพัฒนาความรู้ขึ้นมาภายในองค์กรเองโดยอาจจะมีการลงทุนในด้านของการวิจัยและ

พัฒนา

4. การหลอมรวมกัน (Fusion)

เป็นการนำบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันเข้ามาประชุม หรือทำงาน

ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น

Company Logo

slide32
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (1)

 การจัดเก็บ (Storage)

เป็นการกำหนดสิ่งสำคัญที่จะจัดเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร

ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ตามความต้องการ

 ข้อคำนึงในการจัดเก็บ

1. โครงสร้างและการจัดเก็บความรู้ควรเป็นระบบที่สามารถค้นหา

และส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

2. จัดให้มีการจำแนกรายการต่างๆเช่น ข้อเท็จจริงนโยบายหรือ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยู่บนพื้นฐานความจำเป็นในการเรียนรู้

3. การจัดการที่สามารถส่งมอบให้กับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน กระชับ

ถูกต้อง ทันเวลา และเหมาะสมตามที่ต้องการ

Company Logo

slide33
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (2)

 การค้นคืน (Retrieval)

เป็นลักษณะของการเข้าถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อนำมาประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป องค์การควรทำให้พนักงานทราบถึง

ช่องทางหรือวิธีการสำหรับการค้นหาความรู้ต่างๆทั้งในรูปแบบ

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

Company Logo

slide34

ข้อมูลดิบ

Expert

Database

Knowledge-based

Utilization & Sharing

User

Case-based

Web Browser

Best-Practices

Expert

Administrator

M-base

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

Verification

Company Logo

slide35
5. การเข้าถึงความรู้

 Knowledge Push

เป็นการส่งมอบความรู้ไปยังผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ

หรือมีความต้องการ เป็นการส่งมอบในลักษณะ Supply-based

 Knowledge Pull

เป็นการส่งมอบความรู้ไปยังผู้รับตามความต้องการหรือตามความ

สนใจ เป็นการส่งมอบในลักษณะ Demand-based

Company Logo

slide36

 ชุมชนการปฏิบัติ (Communities of Practice - COP)

กลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันมารวมกลุ่มกันอย่างไม่

เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งปันความรู้

และแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้

ขององค์กรหรือชุมชน

6. การแบ่งปันความรู้

Company Logo

slide37
7. การเรียนรู้

องค์ความรู้

การเรียนรู้และ

นวัตกรรม

อย่างต่อเนื่อง

การนำความรู้

ไปใช้

เกิดการเรียนรู้และได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ

วงจรการเรียนรู้

Company Logo

slide38
III. การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคน…

และคุณภาพงาน

Company Logo

slide39
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคน งานและองค์กร

คน

กระบวนการจัดการความรู้

องค์กร

งาน

Company Logo

slide40
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคน: ปัจเจกบุคคล

มี (Have) ไม่มี (Don’t Have)

รู้

(Know)

ไม่รู้

(Don’t

know)

Company Logo

slide41
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนกับงาน(2)การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนกับงาน(2)

Company Logo

slide42
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน (1)

 กิจกรรม... การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)

2. การวิเคราะห์ความผิดพลาดจากการทำงาน

(Analyzing Mistakes)

3. การระดมสมองในการทำงาน (Brainstorming)

4. การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching / Mentoring)

5. การหมุนเวียนการทำงาน (Rotating jobs)

6. การพัฒนาการทำงานเชิงโครงการ (Project work)

Company Logo

slide43
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน (2)

7. การทำงานเป็นทีม (Team working)

8. การจัดทำแฟ้มผลงาน (Portfolios)

9. การทำสัญญาการเรียนรู้ (Learning Contracts)

10. การสร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้ (Visioning)

11. การมีที่ปรึกษาภายนอกองค์กร (External Consultants)

12. การสร้างเครือข่ายการทำงาน (Networking)

Company Logo

slide44
กิจกรรมการจัดการความรู้กิจกรรมการจัดการความรู้

Company Logo

slide45
เครื่องมือทางการจัดการความรู้เครื่องมือทางการจัดการความรู้

Company Logo

slide46
แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้

1. แผนสื่อสารการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร

2. แผนการสร้างความรู้

3. แผนพัฒนาคลังความรู้

4. แผนการถ่ายทอดความรู้

5. แผนการพัฒนาเครือข่ายการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

ความรู้

Click to add Title

Company Logo

slide47
แนวทางในการดำเนินงานการจัดการความรู้แนวทางในการดำเนินงานการจัดการความรู้

1. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบโครงการ

2. ให้ความรู้เรื่อง “การจัดการความรู้” แก่ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง

และบุคลากรในทุกระดับ

3. สื่อสารเรื่อง “การจัดการความรู้ของคณะฯ” ผ่านช่องทาง

การสื่อสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

5. สร้างกระแสให้เกิดการใช้และการแบ่งปันความรู้ให้เกิดขึ้น

ทั่วทั้งองค์กร

6. ประชาสัมพันธ์ ติดตามผล และรายงานกิจกรรมต่างๆ ให้

ผู้บริหารได้รับทราบ

7. มีการกำหนดเกณฑ์การให้รางวัลตามความเหมาะสม

Click to add Title

Company Logo

slide48

ทุนมนุษย์

ผลลัพธ์ของ

การจัดการ

ความรู้

ทุนองค์กร

ทุนทางสังคม

ทรัพย์สินความรู้

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้

Company Logo

slide49
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้

1. ผู้นำทุกระดับเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2. มีแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ทุกคนสามารถรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายได้ตรงกัน

3. มีการนำแผนไปปฏิบัติในทุกระดับของหน่วยงาน

4. ทำให้แผนการจัดการความรู้ฝังอยู่ในเนื้องานประจำ

5. ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ทุกระดับ

6. มีการสื่อสารความรู้ในบรรยากาศที่เป็นมิตร เปิดเผย โปร่งใส และไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน

7. มีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

8. การมีทีมการจัดการความรู้ที่เข้มแข็ง

Company Logo

slide50

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต: Management of People

การพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกันโครงการเด็กด้อยโอกาส ทบทวนองค์ความรู้ ประชุมพิจารณากำหนดกรอบความคิด เขียนเนื้อหา ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ หรือการนำไปใช้ การมีทีมงานที่ดี (มีการยอมรับซึ่งกันและกัน)

ตัวอย่าง ... เรื่องเล่า 1

Company Logo

slide51

ตัวอย่าง ... เรื่องเล่า 2

การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการดำเนินงานป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย การดำเนินร่วมกับเครือข่าย - การรวมพลังเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกันและร่วมมือกัน - ความตั้งใจจริง เสียสละ- มีการทำงานเป็นทีมที่ดี สังเคราะห์องค์ความรู้และประสบการณ์ของพื้นที่ การดำเนินงานโครงการที่ครบขั้นตอน (วิเคราะห์ วางแผน สนับสนุนงบประมาณ ผลิตเทคโนโลยี สังเคราะห์ ประสบการณ์และองค์ความรู้)

Company Logo

slide52

ตัวอย่าง ... เรื่องเล่า 3

การพัฒนาเทคโนโลยี HA ประสานงาน (กับ พรพ.) สร้างความตระหนักของบุคลากร สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร การอบรม (หลักสูตรผู้ประสานงานคุณภาพ หลักสูตร การเยี่ยมสำรวจคุณภาพ) การพัฒนาเครือข่าย (วิทยากร และผู้ทำงานคุณภาพ) การมีทีมงานที่เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Company Logo

slide53

สรุป ... สมรรถนะงาน (Job Competency)

การผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การทบทวนองค์ความรู้ การพัฒนา / การทำงานร่วมกับเครือข่าย การทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการและการประสานงาน ทักษะการสื่อสาร / ถ่ายทอดความรู้ การได้ทีมงานที่เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  สร้างความตระหนัก  สร้างการมีส่วนร่วม

Company Logo

slide54
ตัวอย่างสมรรถนะหลัก: การทำงานเป็นทีม

Company Logo

slide55
การแบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 หรือ 3 ระดับ

Company Logo

the iceberg model of competencies
The Iceberg Model Of Competencies

ข้อมูลความรู้ที่บุคคลมีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

พฤติกรรมที่แสดงถึง

ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ (Knowledge)

ทักษะ (Skill)

ภาพลักษณ์ที่บุคคลแสดงออก

ความรู้สึกนึกคิดเรื่องตัวตนและคุณค่าแห่งตน

บทบาททางสังคม (Social Role)

ภาพลักษณ์ของตน (Self-Image)

อุปนิสัย (Trait)

เหตุจูงใจ (Motive)

ลักษณะนิสัยที่ทำให้คนมีพฤติกรรมลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง

ความคิดนึกคิดที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอและผลักดันพฤติกรรม

Company Logo

slide57

สรุป... การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้

 จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แทรกในวาระ การประชุม / ให้เวลาและสถานที่)  ถอดหรือบันทึกความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน (มี KPI กำกับ) จัดตั้ง “COPs” ทั้ง Online และ Offline (มีโจทย์หรือเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพงานร่วมกัน) จัดทำแผนที่คนที่มีความรู้ และประสบการณ์  จัดความรู้ให้เป็นระบบ (ศูนย์ความรู้ - IT หรือ Non-IT)  การเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน (สร้างแรงบันดาลใจ / พัฒนา กระบวนการทำงาน) หมุนเวียนการทำงาน (สอนงานก่อนการหมุนเวียนงาน)

Company Logo

slide59

การจัดการความรู้: แนวคิดเชิงบูรณาการ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กระบวนการ

จัดการความรู้

Human Performance

Technology

Adult Learning

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

การเรียนรู้

องค์การแห่งการเรียนรู้

Company Logo

slide60

✰ IT IS NOT ENOUTH TO

STARE UP THE STEPS

WE MUST STEP UP THE STAIRS

 เพียงจ้องมองบันไดยังไม่พอ

เราต้องก้าวขึ้นบันไดด้วย

Company Logo

slide61

ดี

วั

Q & A

Company Logo