1 / 13

Názor učiteľov ZŠ a SŠ na súčasný stav v oblasti učebníc

Názor učiteľov ZŠ a SŠ na súčasný stav v oblasti učebníc. Kvantitatívny prieskum. 2011. Background. Cieľom prieskumu bolo zistiť názory pedagógov na súčasný stav v oblasti učebníc na základných a stredných školách v SR. Cieľovú skupinu tvorili pedagógovia ZŠ a SŠ.

shadi
Download Presentation

Názor učiteľov ZŠ a SŠ na súčasný stav v oblasti učebníc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Názor učiteľov ZŠ a SŠ na súčasný stav v oblasti učebníc Kvantitatívny prieskum 2011

 2. Background • Cieľom prieskumu bolo zistiť názory pedagógov na súčasný stav v oblasti učebníc na základných a stredných školách v SR. • Cieľovú skupinu tvorili pedagógovia ZŠ a SŠ. • Zber dát prebehol od 24.6. do 1.7.2011 na vzorke 414 respondentov: • pedagógovia ZŠ: 218 • pedagógovia SŠ: 196

 3. Backgroung - pokračovanie • Prieskumu sa zúčastnili pedagógovia z každého kraja: Základné školy N=218 Stredné školy N=196

 4. Spokojnosť pedagógov so súčasnými učebnicami • U pedagógov prevláda so súčasnými učebnicami nespokojnosť. • Nespokojných učiteľov na základných školách je až 76,6%: • 56,4% sú skôr nespokojní • 20,6% sú veľmi nespokojní • Iba 1,4% sú veľmi spokojní a 21,6% sú skôr spokojní

 5. Spokojnosť pedagógov so súčasnými učebnicami - pokračovanie • Nespokojných učiteľov na stredných školách je až 84,2%. • 59,7% sú skôr nespokojní • 24,5% sú veľmi nespokojní • Iba 1,5% sú veľmi spokojní a14,3% sú skôr spokojní.

 6. Spokojnosť pedagógov so súčasnými učebnicami - grafy Základné školy Stredné školy N=218 N=196

 7. Základné dôvody nespokojnosti so súčasnými učebnicami • Pedagógovia definovali základné dôvody nespokojnosti. • Medzi najväčšie nedostatky patrí: • absencia doplnkových materiálov k učebniciam (napr. metodická príručka) • absencia aktivít na precvičovanie pochopenia učiva • nelogické usporiadanie tém a učiva • ťažká orientácia v učebnici • absencia medzipredmetových prepojení a pod. • Konkrétne hodnoty uvádzame v nasledujúcom grafe.

 8. Základné dôvody nespokojnosti so súčasnými učebnicami - graf Možnosť respondentov viacerých odpovedí

 9. niektoré učebnice nie sú k dispozícii sú tam rozporuplné tvrdenia chýbajú zbierky úloh k učebnici zlá systematizácia chýbajú odborné učebnice chýbajú učebnice - pre 3. ročník gymnázií vôbec nie sú učebnice matematiky sú hrozné - veľmi malá náročnosť nemáme nové učebnice, absencia učebníc 7x nesulad s centrálnym ŠVP v 5 ročniku prišli neskoro,v6.ročníku neskoro a v 7.ročníku na konci pre pilotný (v ďalšom šk.roku 8.ročník) chýbajú učebnice pre reformné ročníky vôbec nie sú knihy pre niektoré predmety nepútavé, nefarebné, učivo zbytočne podrobné Chýba zbierka gradovaných príkladov na precvičenie učiva nekvalitná väzba učebníc niektoré aktivity vytrhnuté z kontexu výber učebníc zastaralé 2x týka sa to nových učebníc - chaos učebnice nie sú aktualizované nie je aktualizovaná neskorá dodávka do škôl chýba spracovanie tém, ktoré obsahuje SERR Chyby v popise obrázkov chýba zbierka úloh v učebniciach sú gramatické a aj iné chyby nejednoznačné cvičenia, zložité zadania úloh morálne aj odborne zaostalé mnohé učebnice chýbajú, napr. matematika pre 3. a 4. ro?ník učebnice jazykov, M, F, odbor. predmetov sú staré, resp. nie sú absencia učebníc pre 3. ročník SŠ inovacia ucebnic, nemame ich v škole-nie sú na sklade chýbajú učebnice odborné učebnice sú zastarané nemajú farebné prílohy!!!!Preprava a zasielateľstvo 2. a 3.r veľa obrázkov málo príkladov, chýba ucelenosť tém učiva veľmi obšírne spracované témy určené na 1 hodinu neskoré dodanie do škôl niektoré učebnice sú ešte zo socialistickej éry obsah nezodpovedá pôvodne stanoveným osnovám krátka životnosť obalového materiálu čo som objednal pred 4 rokmi, ešte stále nemám. nemáme vôbec učebnice na predmet ekológia máme zastaralé učebnice pre učebné odbory SOŠ nemajú žiadne nové učebnice preklepy, chýbajúce písmená,chýbajúce časti časti textu k dispozícii veľmi malo učebníc pre reformné ročníky Nie vždy kvalitná väzba neaktuálne učivo témy nie sú v súlade s cieľovými požiadavkami ŠVP je ich málo a ked si ich objednáme, nie sú dodané staré , nové nevyhovujú na maturitnú skúšku. žiak sa porebuje učiť z učebnice, ale nie sú absencia učebníc na SJL a umenie a kultúra pre 3. a 4. r. Iné dôvody nespokojnosti so súčasnými učebnicami

 10. Možnosť výberu z viacerých učebníc • Ak by mali pedagógovia možnosť výberu z viacerých učebníc, určite by ju využili. • Až 95% učiteľov ZŠ a 97 učiteľov SŠ by určite využilo túto možnosť. • Iba 5% učiteľov ZŠ a iba 3% učiteľov SŠ by určite túto možnosť nevyužilo.

 11. Možnosť výberu z viacerých učebníc Základné školy Stredné školy

 12. Príloha • V samostatnej prílohe v xls formáte pripájame ďalšie pripomienky pedagógov ZŠ a SŠ k súčasnému stavu učebníc.

 13. Ďakujeme za pozornosť

More Related