Etapele lucr rilor de proiectare i de construire
Download
1 / 48

ETAPELE LUCRĂRILOR DE PROIECTARE ŞI DE CONSTRUIRE - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

ETAPELE LUCRĂRILOR DE PROIECTARE ŞI DE CONSTRUIRE. 1. DOCUMENTAŢIA DE URBANISM ŞI DE AMENAJARE A TERITORIULUI. Lege Nr.835 din 17.05.96 privind principiile urbanismului si amenajării teritoriului .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ETAPELE LUCRĂRILOR DE PROIECTARE ŞI DE CONSTRUIRE' - sereno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Etapele lucr rilor de proiectare i de construire
ETAPELELUCRĂRILOR DE PROIECTARE ŞI DE CONSTRUIRELege Nr.835 din 17.05.96 privind principiile urbanismului si amenajării teritoriului.

Art.35. - Gestionarea teritoriului şi a localităţilor reprezintă ansamblul acţiunilor de organizare, conservare şi dezvoltare a acestora, orientate spre realizarea unei stări fizice şi funcţionale a cadrului natural şi a cadrului construit, care să corespundă necesităţilor colectivităţilor umane, în concordanţă cu interesul public şi potrivit prevederilor documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate.


DOCUMENTAŢIA DE URBANISM ŞI si amenajării teritoriuluiDE AMENAJARE A TERITORIULUI

Planurile de amenajare a teritoriului sînt următoarele:

a) planul de amenajare a teritoriului naţional

b) planurile regionale de amenajare a teritoriului;

c) planurile locale de amenajare a teritoriului


DOCUMENTAŢIA DE URBANISM ŞI DE AMENAJARE A TERITORIULUI si amenajării teritoriului

Planurile urbanistice sînt următoarele:

a) planurile urbanistice generale;

b) planurile urbanistice zonale;

c) planurile urbanistice de detaliu.


Decizia consiliului local privind elaborarea documentației de urbanism

Asigurarea elaborării, avizării şi aprobării documentației de urbanism

Monitorizarea implementării

ETAPELE DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM


NCM B.01.02 – 2005. de urbanism

Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.

ETAPELE DE ELABORARE DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM


Competen a apl privind elaborarea documenta iei de urbanism
COMPETENŢA APL PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM

Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

Art. 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale

n) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a fondurilor speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; operează modificări în bugetul local;

o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a teritoriului;

Art. 29. Atribuţiile de bază ale primarului

s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;


Finan area elabor rii documenta iei de urbanism
FINANŢAREA ELABORĂRII DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM URBANISM

LegeaNr. 397 din  16.10.2003 privind finanţele publice locale

Art. 8. Delimitarea competenţelor în  efectuarea cheltuielilor publice

(2) De la bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia municipiilor Bălţi şi Chişinău) sînt finanţate cheltuielile ce ţin de:

1) amenajarea teritoriului şi urbanistică;

(6) De la bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal Chişinău sînt  finanţate cheltuielile ce ţin de:

1) amenajarea teritoriului şi urbanistică;Certificat de urbanism
CERTIFICAT DE URBANISM URBANISM

Art 2 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

 • Certificat de urbanism informativ

 • Certificat de urbanism pentru proiectare


Certificatul de urbanism
CERTIFICATUL DE URBANISM URBANISM

Certificat de urbanism informativ -act cu caracter facultativ, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracterizează regimul juridic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/ teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, necesar în cazul vînzării-cumpărării, dării în arendă, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moştenirii terenului destinat construcţiei sau a imobilului în care se preconizează lucrări de reconstrucţie, precum şi în cazul apariţiei unor litigii patrimoniale


Certificat de urbanism1
CERTIFICAT DE URBANISM URBANISM

Certificat de urbanism pentru proiectare- act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.


Con inutul certificatului de urbanism pentru proiectare
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE URBANISM

Certificatul de urbanism pentru proiectare cuprinde prescripţii şi elemente privind:    a) regimul juridic al imobilului/terenului    b) regimul economic al imobilului/terenului    c) regimul tehnic al imobilului/terenului     d) regimul arhitectural-urbanistic


Con inutul certificatului de urbanism pentru proiectare1
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE URBANISM

a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:    – situarea terenului în intravilan sau în extravilan;    – dreptul de proprietate asupraimobilului/terenului  şi servituţile care îl grevează;    – extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra  imobilului/terenului  (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);


Con inutul certificatului de urbanism pentru proiectare2
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE URBANISM

b) regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la:    – folosinţa actuală;    – reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective;  c) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la:    – echiparea cu reţele edilitare;    – caracteristica geotehnică a terenului;    – lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului;    – construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona periculoasă a şantierului;


Con inutul certificatului de urbanism pentru proiectare3
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE URBANISM

d) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:    – destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;     – capacitatea construcţiei preconizate;    – dimensiunile şi suprafeţele parcelelor;    – alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile  adiacente şi distanţele dintre construcţii şi proprietăţile vecine;    – înălţimea construcţiei;    – aspectul construcţiei (expresivitate arhitecturală, echilibru compoziţional, finisaje etc.);     – circulaţia pietonilor  şi  a autovehiculelor, accesele şi  parcajele necesare;    – procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);    – coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);    – necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect.


Con inutul certificatului de urbanism pentru proiectare4
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE URBANISM

La certificatul de urbanism pentru proiectare, emitentul anexează:    a) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia;    b) avizul sanitar;    c) avizul ecologic;    d) avizul serviciului pompieri şi salvatori.    (3) Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, avizele prevăzute la alin.


Contractarea institu iei de proiectare
CONTRACTAREA URBANISMINSTITUŢIEI DE PROIECTARE

În conformitate cu Secţiunea 3 din Legea Nr. 96 din  13.04.2007 privind achiziţiile publicecontractarea instituţiei de proiectare licențiate se desfăşoară în baza de concurs (licitaţie publică).


Formarea de c tre beneficiar datelor ini iale pentru proiectare
FORMAREA DE CĂTRE BENEFICIAR DATELOR INIŢIALE PENTRU PROIECTARE

Beneficiarul formează următoarele date iniţiale pentru proiectare:

 • Tema de proiect (caiet de sarcini)

 • Studiul topografic

 • Studiul geologic

 • Aviz sanitar

 • Aviz ecologic

 • Avize de conectare la infrastructura inginerească


Elaborarea documenta iei de proiect pentru construc ii
ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII PROIECTARE

Art. 13.dinLegea Nr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii.

Lucrările de construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii se execută  numai pe bază de proiect  elaborat de către persoane fizice sau juridice licenţiate în acest domeniu şi verificat.


Elaborarea documenta iei de proiect pentru construc ii1
ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII PROIECTARE

Sistemul de documente normative în construcţii reprezintă un ansamblul acte care conţin reglementări privind activitatea practică şi se constituie din:    - acte legislative şi normative în construcţii – reglementări în construcţii;    - normative în construcţii moldovene – NCM – reglementări tehnice;   - standarde de firmă – SF;    - coduri de bună practică în construcţii – CP;    - normative interstatale în construcţii.

 • NCM A.07.02-99. Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare,aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect.


Avizarea documenta iei de proiect pentru construc ii
AVIZAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII PROIECTARE

ConformArt 11 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

(1) Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu:    a) avizării de către arhitectul-şef în volum de: plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie, reţele edilitare exterioare;    (4) Solicitarea altor avize şi studii decît cele prevăzute la alin. (1), necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, nu se admite.


Aprobarea documenta iei de proiect pentru construc ii
APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII PROIECTARE

Art 11 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

(5) Funcţia de aprobare a documentaţiei de proiect revine beneficiarului.


Verificarea documenta iei de proiect pentru construc ii
VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PROIECTARE PENTRU CONSTRUCŢII

Conform lit. b) , art 11 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi sau  instituţiile autorizate în verificarea proiectelor.


Verificarea documenta iei de proiect pentru construc ii1
VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII PROIECTARE

Conform lit. b) , art 11 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi sau  instituţiile autorizate în verificarea proiectelor.


Verificarea documenta iei de proiect pentru construc ii2
VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII PROIECTARE

Conform lit. b) , art 11 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi sau  instituţiile autorizate în verificarea proiectelor.


Ob inerea autoriza iei de construire
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PROIECTARE

Executarea lucrărilor de construcţie se desfăşoară in baza autorizaţiei de construire

 • Art. 24.din LegeaNr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii.

 • Capitolul V din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie


Nu se cere autoriza ia de construire
NU SE CERE AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE PROIECTARE

Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire :     a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase;    b) înlocuiri ale pardoselilor, pieselor de tâmplărie interioare şi exterioare;     c) lucrări de finisări interioare;    d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;     e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor şi altor instalaţii din interiorul clădirilor;    f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;    g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii,parcări, trotuare şi scări;    h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii;     i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;     j) instalarea mobilierului urban;    k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;    l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.


3 executarea lucr rilor de construc ie
3. PROIECTARE EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE


Anun area nceperei lucr rilor de constru ire
ANUNŢAREA ÎNCEPEREI LUCRĂRILOR DE CONSTRU PROIECTARE IRE

 • În conformitatecu Capitolul VIII, art.23(1)şi (anexa5) din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie beneficiarul AC în termen de 10 zile anunţă (declaraţie) emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcții. (ISC)

 • În conformitate cu Art. 21(3).din LegeaNr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţiiInvestitorul (beneficiarul) va verifica suplimentar dacă AC a fost înregistrată la ISC


Contractarea companiei de construc ii antreprenorul general
CONTRACTAREA COMPANIEI DE CONSTRUCŢII (ANTREPRENORUL GENERAL)

Contractul se atribui prin procedura de achiziţii publice, a companiei de construcţii (antreprenorul general).

 • Capitolul VI dinLegea Nr. 96 din  13.04.2007 privind achiziţiile publice.

  SecţiuneaI, Tipurile procedurilor de achiziţie publică

 • alte acte:

 • HG Nr.834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări.

 • HG Nr.1121 din 10.12.2010 cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări


Contractarea companiei de construc ii antreprenorul general1
CONTRACTAREA COMPANIEI DE CONSTRUCŢII (ANTREPRENORUL GENERAL)

Investitorul (beneficiarul) va urmări suplimentar, ca la încheierea contractului de antrepriză agenţii economici să dispună conform Art. 15. din Legea Nr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii:

 • de licenţa respectivă pentru executarea lucrărilor de construcţii;

 • de un sistem intern de dirijare şi asigurare a calităţii;

 • de specialişti atestaţi în executarea lucrărilor de construcţii (diriginţi de şantier atestaţi, etc.).


Obliga iile investitorului
OBLIGAŢIILE INVESTITORULUI GENERAL)

Conform Capitolul III, Art. 22.din LegeaNr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii obligaţiile investitorului sunt următoarele:

 • asigură verificarea execuţiei calitative a lucrărilor de construcţii prin responsabili tehnici atestaţi;

 • întocmirea cărţii tehnice şi predarea acesteia proprietarului după finalizarea lucrărilor;

 • asigură recepţia lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor;

 • soluţionează neconformităţile şi a defectelor apărute pe parcursul executării lucrărilor de construcţie;

 • asigură expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi pentru lucrări de reconstrucţii, modificări, consolidări, etc.


Obliga iile generale
OBLIGAŢIILE GENERALE GENERAL)

Obligaţiile tuturor factorilor implicaţi în conceperea, proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea construcţiilorsunt stabiliţi prin Art. 7.din LegeaNr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii.


Interven iile la construc iile existente
INTERVENŢIILE LA CONSTRUCŢIILE EXISTENTE GENERAL)

Art. 19(2). Din Legea Nr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii.

Lucrările de reconstrucţie, consolidări, transformări, extinderi, etc., - se desfăşoară numai conform unui proiect elaborat de proiectantul iniţial sau expertize tehnice şi în baza autorizaţiei de construire.


Cartea tehnic a construc iei
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI GENERAL)

Legea Nr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii.

Art. 18.

Cartea tehnică se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului

Art. 23.

Participanții la întocmirea cărţii tehnice:

 • Proiectantul,

 • Investitorul

 • Antreprenorul general

 • ISC


Recep ia construc iilor
RECEPŢIA CONSTRUCŢIILOR GENERAL)

Conform Art. 18(3).din LegeaNr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţiirecepţia construcţiilor este obligatorie şi se iniţiază de către investitor.


Recep ia construc iilor1
RECEPŢIA CONSTRUCŢIILOR GENERAL)

HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

Recepţia construcţiilor(lucrărilor de construcţie)şi instalaţiilor aferente acestora – actul prin care investitorul certifică realizarea lucrărilor de construcţie şi instalaţiilor aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice, Cartea tehnică a construcţiei, etc.) şi declară că acceptă, prea lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.


Etape de recep ie a lucr rilor de construc ie
ETAPE DE GENERAL)RECEPŢIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE

HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

 • Recepţia la terminarea lucrărilor - (comp.II) recepţia la terminarea lucrărilor-recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.

 • Recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie –(comp.III)

  - p.36. Recepţia finală este convocată de investitor în cel puţin 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.

  - p.37. La recepţia finală participă:

 • Investitorul;

 • Comisia de recepţie desemnată de investitor;

 • Proiectantul lucrării;

 • Executantul.


Postutilizarea construc iilor
POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR GENERAL)

Art. 20.din LegeaNr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii.

Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi produselor recuperabile, precum şi de reciclare a deşeurilor nefolosibile, cu asigurarea protecţiei mediului înconjurător potrivit legii.


Controlul de stat al calit ii n construc ii
CONTROLUL GENERAL) DE STAT AL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII

Art. 21(2).din LegeaNr. 721 din  02.02.1996privind calitatea în construcţii.

Controlul de Stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspecţia de Stat în Construcţii.


Sanc iuni
SANCŢIUNI GENERAL)

Răspunderea administrativă

Codul contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008

 • art.177, Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii.

 • art.179, construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente

  Răspunderea penală

  Codul penal nr.985 din  18.04.2002

  • art. 257. Executarea necalitativă a construcţiilor


Dreptul de autor
DREPTUL DE AUTOR GENERAL)

Drepturile de autor in domeniul arhitecturii şi urbanismului sunt stabilite prin din Legea nr.293-XIII din 23.11.1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe ( g) art.6) .


Serghei munteanu ef direc ia arhitectura proiect ri urbanism i amenajarea teritoriului tel 204 574

MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE GENERAL)

Serghei MunteanuŞef Direcţia arhitectura, proiectări, urbanism şi amenajarea teritoriuluitel: 204 574


ad