1 / 32

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 1-28 февруари 2011 година

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 1-28 февруари 2011 година. През февруари 2011 г. ще се проведе 17-то поред Преброяване на населението в България. За първи път :

seoras
Download Presentation

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 1-28 февруари 2011 година

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 1-28 февруари 2011 година

 2. През февруари 2011 г. ще се проведе 17-то поред Преброяване на населението в България. За първи път: • България провежда преброяване на населението като страна-членка на ЕС въз основа на общ Регламент 763/2008 относно преброяването на населението и жилищния фонд в Общността. • Ще се проведе преброяване по интернет с електронен въпросник, като метод на регистрация на статистическите данни.

 3. Началото на преброяванията на населението в Княжество България е поставено със Закон от 13.12.1880 г. за общото преброяване на народа в Княжество България към 31.12.1880 година. • Съединението на Княжество България и Източна Румелия е причината за провеждането на второто преброяване към 31.12.1892 година. • През 1897г. Деветото народно събрание приема специален закон за преброяването. В съответствие с този закон се извършват преброяванията през първата половина на XX век.

 4. Данните от проведените преброявания дават възможност да се проследят в рамките на един повече от стогодишен период как са се променяли броят и характеристиките на населението в България по пол, възраст, местоживеене, вероизповедание, образование. • Преброяването е част от историята ни и изисква, както никое друго статистическо изследване, участието и сътрудничеството на всички граждани на България. • Преброяването се отнася до всеки и данните за всеки от нас са важни за преброяването.

 5. Последното десетилетие на изминалото столетие се отличава с интензивни миграционни процеси. Емиграцията е значително по-голяма по размер от имиграцията. • В резултат на това презпериода 4.12.1992 – 1-03.2001 г. населението на България е намаляло с 217 809 души, а общо за периода 4.12.1985 - 1.03.2001 г. поради външната емиграция страната е загубила близо 680 хил. души.

 6. Защо преброяванията са все така необходими? Преброяването е единствен източник на информация за: • Населението по образование, семейно положение,етно-културните характеристики на населението, броя и състава на домакинствата и семействата; • Жилищните условия на населението ; • За всяко населено място в страната и за всяка група по отделните признаци за населението, колкото и малки да са те;

 7. Преброяването към 01 февруари 2011 г. ще бъде нашата обща снимка в началото на второто десетилетие на 21 век • Преброяването има значение, защото всеки отделен човек има значение. • Преброяването се отнася до всяко лице и резултатите от него принадлежат на всички

 8. Развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия се отнасят към най-важните социално-политически предизвикателства в развитието на европейските държави. • В различна степен те се отнасят и за България. Значението на протичащите демографски процеси се подсилва от обстоятелството, че те оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната,здравноосигурителната и системата за социална защита. • Все още основни негативни демографски проблеми са високото равнище на общата смъртност, остаряването на населението и отрицателния баланс от външномиграционните процеси.

 9. Целта на преброяванията на населението и жилищния фонд е да се осигури информация за броя и структурите на населението, промените, които настъпват в тях и условията на живот на хората. • Основната задача на преброяването е получаването на статистически данни за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за сградния и жилищния фонд и за жилищните условия. • Преброяванията осигуряват изчерпателна информация за населението в страната към определена дата и тази информация е необходима и е в основата на цялостната държавна политика в продължение на десетилетие.

 10. Общи принципи за провеждане на Преброяване 2011 Преброяване 2011 се основава на общите принципи и статистическите препоръки на ООН и на принципите в Кодекса на Европейската статистика и Регламентите за провеждане на преброяването в страните членки на ЕС. • Методологическо хармонизиране • Едновременност • Универсалност • Декларативност • Конфиденциалност

 11. Правна рамка на Преброяване 2011 • Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 • Закон за статистиката • Закон за защита на личните данни • Закон за електронното управление • Регламент № 763/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд в страните членки на Европейския съюз • Регламент № 1201/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 по отношение на техническите спецификации на темите

 12. С преброителната карта се събира следната информация: Единен граждански номер (личен номер на чужденец, личен номер на гражданин на ЕС); Име и пол на лицата; Отношение на лицата в домакинството и семейството; Постоянен и настоящ адрес; Дата и държава на раждане; Гражданство; Етническа група и майчин език; Религиозност и вероизповедание; Юридическо и фактическо семейно положение; Брой живородени (осиновени) деца; Промяна в обичайното местоживеене на лицата; Завършена най-висока степен на образование; Икономическа активност и статус в заетостта Месторабота и основна трудова дейност; Трудова миграция; Източници на средства за съществуване; Наличие на ограничения и определен процент трайно намалена работоспособност. Отговорите на всички въпроси от преброителната карта са задължителни. Изключение правят въпросите, отнасящи се до: етническа група и майчин език; религиозност и вероизповедание; наличие на ограничения и процент трайно намалена работоспособност. Закон за преброяването на населението и жилищния фонд през 2011г.

 13. По време напреброяването ще се проведат две извадкови изследвания: • За раждаемостта и репродуктивното поведение • За миграцията и миграционното поведение • В закона за преброяването е включено и изследване на бюджета на времето, което се проведе в продължение на една година – от октомври 2009 г. до октомври 2010 г.

 14. Органи на Преброяване 2011 • Централна комисия по преброяването – назначена от Министър председателя през март 2010 година. Участват представители на централните органи на изпълнителната власт, на научната общност. Председател на комисията е Председателят на НСИ. • Областни и общински преброителни комисии – сформирани са 28 областни комисии и 309 общински комисии, като в градовете София, Пловдив и Варна със статут и функции на общински комисии са районните комисии. • Национален статистически институт • Териториални статистически бюра • Преброителите и контрольорите

 15. Райониране на населените места на преброителни участъци и контролни райони Районирани са близо 13 000 контролни района 41 000 преброителни участъци

 16. Преброителите и контрольорите ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от ЗПНЖФ срок. Залащането на техния труд ще бъде пряко обвързано с качеството на данните от преброителните карти и броя на преброените лица, сгради и жилища. Броят на преброителите, контрольорите и определените за резервни преброители и контрольори за цялата страна е близо 55 000 души. • До края на януари ще се проведат повече от 500 обучителни еднодневни курсове във всички области и общини, на които ще бъдат обучени всички преброители, контрольори и определените за резервни такива.

 17. Опазване на тайната на индивидуалните данни • Информацията, събирана с преброителната карта, ще бъде използвана само за статистически цели. Подадените данни ще бъдат обработени при пълно запазване на тяхната конфиденциалност. На основание чл. 3 и чл. 17 от Закона за защита на личните данни, Националният статистически институт е администратор на лични данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни. • Тайната на отговорите на преброените лица е гарантирана съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката и чл. 29, 30 и 31 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година.

 18. Преброителите и контрольорите са длъжни да пазят в строга тайнаиндивидуалните данни както за гражданите, така и за жилищата. • Съгласно Закона за статистиката и ЗПНЖФ преброител или контрольор, който умишлено събира неверни или непълни данни, дава неправилни нареждания, изпълнява указания на лица, неангажирани в апарата по преброяването, разпространява лични сведения за гражданите или ги използва с користна цел, носи отговорност за това.

 19. Статистическа информация, получена от обработката на преброителните карти, се използва единствено за статистически цели. • Лицата, заети със събирането, контрола, въвеждането и обработката на данните от преброяването, не могат да разгласяват или да предоставят индивидуални или обобщени данни, получени по време на преброяването. • Националният статистически институт и териториалните статистически бюра осигуряват опазване на персоналните данни, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с данните само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната. • Преброителите, контрольорите и придружителите подписват клетвени декларации по време на инструктивните съвещания при получаване на служебната карта по чл. 28, ал. 3.

 20. Задължението по чл. 29 и по чл. 30 продължава и след прекратяването на работата с тези данни. • Попълнените по време на преброяването преброителни карти се унищожават след изтичането на три години от датата на приключване на преброяването. • Редът и начинът за унищожаване на преброителните карти се определят със заповед на председателя на НСИ • За гарантиране конфиденциалността и постигане гаранция за максимална защита на личните данни на гражданите, които ще се преброяват по Интернет системата е защитена с цифров сертификат издаден от фирмата GeoTrust (http://www.geotrust.com/).

 21. Преброяването започва в 0 часа на 01 февруари 2011 година. • От 0 часа на 01 февруари 2011 г. до 24 часа на 09 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез попълване на електронен формуляр. • От 8 часа на 10 февруари 2011 г. до 20 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата. • Съгласно Закона за статистиката участието в преброяването е задължително. Подобна е законодателната регламентация в много европейски страни.

 22. Методи на преброяване на населението и жилищния фонд • Преброяване по интернет • Преброяване от преброител • Преброяване с електронна карта по интернет • Точно в 8:00 часа на 1 февруари 2011 година стартира преброяване на населението по интернет. Електронно преброяване се провежда за първи път в България. Всеки желаещ може да попълни анкетната карта на адрес: http//www.nsi.bg/census2011

 23. Как да се преброим по Интернет: • Първо. Влезте на адрес http//www.nsi.bg. Вдясно на екрана ще видите логото на Преброяване 2011. Там е входът към електронното преброяване. • Второ. Регистрирайте се с ЕГН и валиден е-mail адрес. • Трето. Попълнете преброителната карта, като въведете коректната информация за себе си, своето домакинство и за жилищните условия, в които живеете. • Четвърто. След успешна регистрация ще получите уникален код на своя е-mail /имейл/. • Пето. След успешно завършване на преброяването ще получите уникален код, запишете си този код и го съобщете на преброителя, който ще ви посети у дома след 10-и февруари.

 24. С една регистрация може да се преброи само едно жилище и лицата, които живеят в него. Ако искате да преброите и друго жилище и лицата, които живеят в него (например на родителите си) трябва да направите нова регистрация с данни на едно от лицата, които ще преброите. • С направената регистрация трябва да се преброят всички лица, които обичайно живеят в жилището, както и временно присъстващите лица. • След като се регистрирате ще получите парола на Вашата електронна поща. С тази парола можете да влизате многократно в системата на електронното преброяване в периода от 1 до 9 февруари 2011 година. Така ще можете в удобно за Вас време да преброите всички членове на Вашето домакинство.

 25. Електронната преброителна карта е еднаква с книжната преброителна карта. • Попълват се данни в четири секции: • Адресна част • Жилищни условия • Население • Временно присъстващи лица Във всички секции при символа ? се съдържат кратки пояснения по съответния въпрос от е-картата.

 26. Предимства на електронното преброяване • Активно е 24 часа в денонощието • Има възможност да запазите отговорите си, да прекъснете попълването на картата и да продължите в удобно за Вас време • Спестява се време – попълването на картата за едно лице не би отнело повече от 10-15 минути. Информацията е надеждно защитена

 27. От 8 часа на 10 февруари 2011 г. започва традиционното преброяване чрез книжна преброителна карта. • Преброителят, който ще Ви посети, е задължен с клетвена декларация да пази в тайна получената от Вас информация и е длъжен да се легитимира със служебна карта с уникален номер и снимка. • Самоличността му може да се проверява и чрез обаждане на единен телефонен номер за цялата страна. 0700 16 310

 28. Преброителите са подготвени и са преминали обучителен курс. • При посещението в жилищата, преброителят: • ще се представи с фамилното си име, • ще покаже служебната си карта на преброител, • ще обяви целта на посещението си, целите и задачите на преброяването, • ще пристъпи към попълване на преброителните карти. • При отказ или нежелание на лицата в жилището да бъдат преброени, преброителят е длъжен да ги предупреди за произтичащите от Закона за преброяването санкции - парична глоба от 120 лева.

 29. Преброителите са подготвени и са преминали обучителен курс. • При посещението в жилищата, преброителят: • ще се представи с фамилното си име, • ще покаже служебната си карта на преброител, • ще обяви целта на посещението си, целите и задачите на преброяването, • ще пристъпи към попълване на преброителните карти. • При отказ или нежелание на лицата в жилището да бъдат преброени, преброителят е длъжен да ги предупреди за произтичащите от Закона за преброяването санкции - парична глоба от 120 лева.

 30. Подпомагащ център на Националния статистически институт с единен телефонен номер за цялата страна телефон 0700 16 310 - от 8 до 20 часа включително в почивните и празничните дни • – на цената на един градски разговор за абонати на Виваком; • – на цената за стандартната услуга за съответния мобилен оператор. • на следните мобилни номера, които се таксуват по стандартната услуга за съответния мобилен оператор: • – за абонати на МTел 0882 606 606; • – за абонати на Глобул 0898 148 206; • – за абонати на Виваком 0879 888 096. • или задайте своя въпрос: • • на e-mail адрес: support@nsi.bg

 31. Около 200 страни в света провеждат преброяване на населението през 2010 и 2011 година. Страните от Европейския съюз ще проведат преброяване през 2011 при прилагане на хармонизирана методология. • България е част от този свят – нека чрез участието си в Преброяване 2011 да разберем колко е населението на нашата страна в глобалния свят.

More Related