slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cel szacowania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

Cel szacowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cel szacowania' - senona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

slide2

Umożliwienie ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc finansową z przeznaczeniem na wznowienie produkcji oraz odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach rolnych idziałach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Cel szacowania

slide3

Lustracja w terenie – warunek bezwzględny.

 • Sporządzenie protokołu zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie DUW w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkody, nie później jednak niż:
 • Do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji,
 • W terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź,
 • Do dnia 31 października danego roku w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Szacowanie szkód przez Komisję

slide4

Podpisanie protokołów – dwóch egzemplarzy – przez członków Komisji, poszkodowanego producenta rolnego oraz Wójta/Burmistrza/Prezydenta

 • Sporządzenie przez Gminę „Zbiorczego protokołu szkód” .
 • Przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu protokołów wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 30 dniod dnia oszacowania szkód.

UWAGA ! Protokół indywidualny musi zawierać wszystkie wypełnione przez Komisję strony (co najmniej 3 – to jest 1, 2 i 3) i złożone przez producenta rolnego załączniki (Oświadczenia).

Szacowanie szkód przez Komisję (c.d.)

slide5

W ubiegłych latach służby Wojewody Dolnośląskiego w trakcie dokonywania weryfikacji protokołów szacowania szkód stwierdziły, że znaczna część wymagała poprawy.

Najczęstsze błędy:

 • błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
 • błędy rachunkowe,
 • nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne,
 • podawanie danych w „t” a nie „dt.” (q),
 • podawanie cen za „t” a nie „dt.”,
 • brak podpisu producenta rolnego.

Najczęściej występujące błędyw protokołach

slide6

Najczęstsze błędy (c.d.):

 • brak drugiej strony protokołu indywidualnego (z prod. zwierzęcą),
 • brak wpisanych plonów i cen dla rzadko występujących upraw,
 • brak daty sporządzenia protokołu,
 • źle wyliczony % obniżenia przychodu – pomijający wartość produkcji zwierzęcej,
 • nieuwzględnienie w protokole szkód w środkach trwałych.

Wydanie protokołu producentowi rolnemu może nastąpić po jego zweryfikowaniu przez Komisję Rejonową, lub DUW.

Najczęściej występujące błędyw protokołach (c.d.)

slide7

Najczęstsze błędy w oświadczeniach producentów rolnych:

 • błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
 • pomijanie upraw w których nie wystąpiły szkody, (konieczne jest ujęcie w protokole upraw całego gospodarstwa – wszystkich UR).
 • nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne,
 • podawanie danych w „t” a nie „dt.” (q),
 • podawanie cen za „t” a nie „dt.”,
 • pomijanie produkcji zwierzęcej.

Komisje nie zmieniają oświadczeń, lecz muszą weryfikować dane wpisując je do protokołu. W przypadku niewiarygodnych danych Komisja nanosi na oświadczeniu swoje uwagi.

Najczęściej występujące błędyw protokołach (c.d.)

slide8

Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przed przystąpieniem do szacowania musi zapoznać się aktualnymi przepisami i obowiązującymi wzorami druków w tym zakresie. Są one dostępne do pobrania na stronie DUW – poniżej link

http://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci/oddzial-rolnictwa/139,dok.html

Pliki materiałów należy pobierać na bieżąco, gdyż są często aktualizowane (pobierane wcześniej mogą być nieaktualne).

Sposób wypełniania protokołu

slide9

Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przy sporządzaniu protokołu indywidualnego powinna posługiwać się plikiem w formacie „EXCEL”, opracowanym w DUW.

Zawarte są w nim obowiązujące w 2014 roku dane statystyczne (plony i ceny) oraz ceny prognozowane dla województwa dolnośląskiego.

Poprzez zapisane w pliku formuły, ułatwiony będzie proces opracowywania protokołu i jego czytelna forma wydruku.

Plik protokołu zostanie przekazany komisji w czasie jej powoływania.

Sposób wypełniania protokołu

slide10

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

slide11

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

slide12

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

slide13

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 4)

W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U

dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1

W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu.

W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia.

W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione, należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu.

Koszty nieponiesione:

Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia,

oszczędności na kosztach zbioru, paliwie itp.

Koszty poniesione dodatkowo:

W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary

w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi.

Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia.

Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu.

INNE UWAGI KOMISJI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelne podpisy członków komisji:

1. ……………………………………………….. 5. ………………………………………………

2. ……………………………………………….. 6. ………………………………………………..

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

slide14

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Należy podać Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa, a w przypadku jego braku - PESEL

slide15

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

WAŻNE

Należy podać faktyczną datę z wniosku producenta - nowość wynikająca ze zmian wprowadzonych w Rozp. Rady Ministrów

slide16

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Należy podać faktyczną datę lustracji uszkodzonej uprawy

slide17

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Należy podać faktyczną datę lustracji uszkodzonej uprawy

Komisja składa w terminie

30 dni od dnia oszacowania szkód (lustracji) protokół oszacowania szkód Wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

slide18

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Należy podać dokładny adres siedziby gospodarstwa , gdyż decyduje on o miejscu sporządzenia ostatecznego protokołu

slide19

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 1) wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie – tak jak rolnik podaje we wniosku o płatności obszarowe

slide20

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 1) obszary wszystkich upraw występujących w całym gospodarstwie – tak, jak producent rolny podaje we wniosku o płatności obszarowe

Suma musi być zgodna z wielkością podaną na str. 3 protokołu – Pow. UR gosp.

UWAGA: obszar uprawy (jednolitej) nie może być mniejszy niż 0,1 ha.

slide21

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

W tej kolumnie wpisujemy obszary wszystkich upraw występujących w całym gospodarstwie – tak, jak producent rolny podaje we wniosku o płatności obszarowe

Suma musi być zgodna z wielkością podaną na str. 3 protokołu – Pow. UR gosp.

UWAGA: obszar uprawy (jednolitej) nie może być mniejszy niż 0,1 ha.

W tej kolumnie wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, po zweryfikowaniu ich zgodności z obowiązującymi przepisami

slide22

W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne. Dotyczy to wszystkich upraw wpisanych w kol. 2 i 3.

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne. Dotyczy to wszystkich upraw wpisanych w kol. 2 i 3.

slide23

Producenci rolni zobowiązani do sporządzania sprawozdań o powierzchni zasiewów i zbiorach (R-05 i R-06) w tych kolumnach obowiązkowo wpisują własne dane na podstawie dokumentacji źródłowej. (z oświadczenia – zał. nr 1.) Dotyczy to wszystkich upraw wpisanych w kol. 2 i 3.

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

slide24

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

W tej kolumnie wyliczamy wielkość produkcji dla wszystkich upraw występujących w gospodarstwie

w 2014 roku.

slide25

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Średnią roczną produkcją wyliczamy według wzoru podanego w kol. 6(„E”)

„E”=„B”x„C”x„D”

W tej kolumnie wyliczamy wielkość produkcji dla wszystkich upraw występujących w gospodarstwie

w 2014 roku.

slide26

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Średnią roczną produkcją wyliczamy według wzoru podanego w kol. 6(„E”)

„E”=„B”x„C”x„D”

W tej kolumnie wyliczamy wielkość produkcji dla wszystkich upraw występujących w gospodarstwie

w 2014 roku.

Suma tej kolumny stanowi wielkość produkcji roślinnej

w gospodarstwie

w 2014 roku.

slide27

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

W tej kolumnie wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1,a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy ceny prognozowane dla województwa dolnośląskiego na 2014 r. Dotyczy to wszystkich upraw w których oszacowaliśmy szkody w kol. 8.

slide28

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Komisja ustala % szkody wyłącznie poprzez lustrację na miejscu. Niedopuszczalne jest wpisywanie tej informacji na podstawie oświadczenia rolnika, a tym bardziej „świadków”, fotografii.

slide29

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Komisja ustala % szkody wyłącznie poprzez lustrację na miejscu. Niedopuszczalne jest wpisywanie tej informacji na podstawie oświadczenia rolnika, a tym bardziej „świadków”, fotografii.

W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja – wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom oszacowanych szkód nie może przekraczać 50% plonu

slide30

Jedną z istotnych zasad szacowania szkód jest zachowanie obiektywizmu i bezstronności. Mając to na uwadze, członkowie Komisji, bezwzględnie nie mogą brać udziału w szacowaniu szkód we własnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, a także małżonków, rodziców, dzieci oraz najbliższych krewnych i powinowatych.

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Komisja ustala % szkody wyłącznie poprzez lustrację na miejscu. Niedopuszczalne jest wpisywanie tej informacji na podstawie oświadczenia rolnika, a tym bardziej „świadków”, fotografii.

W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja – wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom oszacowanych szkód nie może przekraczać 50% plonu

slide31

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy tylko dla upraw

w których oszacowano wielkość utraconego plonu.

slide32

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy tylko dla upraw

w których oszacowano wielkość utraconego plonu.

Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy według wzoru:

„H”=„E”-„B”x„C”x„F”x(1-„G”/100)

dla każdej uszkodzonej uprawy.

slide33

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy tylko dla upraw

w których oszacowano wielkość utraconego plonu.

Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy według wzoru:

„H”=„E”-„B”x„C”x„F”x(1-„G”/100)

dla każdej uszkodzonej uprawy.

Suma kol. 9(„H”) jest kwotą obniżenia przychodu

w uprawach gospodarstwa.

slide34

Wpisujemy koszty

związane np. z uprawami, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł,

jeśli nie występują

należy wpisać „0”.

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

slide35

Wpisujemy koszty

związane np. z uprawami, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł,

jeśli nie występują

należy wpisać „0”.

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

 • Koszty te muszą być podawane w przypadku gdy oszacowano 100% szkody.
 • Przy niższym % szkody podanie tych kosztów jest uzależnione od oceny komisji.
 • Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np.
 • z likwidacją uprawy,
 • na środkach ochrony roślin,
 • na ostatniej dawce nawożenia,
 • na kosztach zbioru, paliwie itp.
slide36

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Koszty poniesione dodatkowo,

nie wynikające z kalkulacji uprawy,

np. kara za nie wywiązanie się

z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola (np. usuniecie naniesionych przez powódź zanieczyszczeń) itp.,

jeśli nie występują należy wpisać „0”.

slide37

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Koszty poniesione dodatkowo,

nie wynikające z kalkulacji uprawy,

np. kara za nie wywiązanie się

z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola (np. usuniecie naniesionych przez powódź zanieczyszczeń) itp.,

jeśli nie występują należy wpisać „0”.

Częstym błędem jest wpisywanie

w tym miejscu wartości

„kwoty obniżenia przychodu”

slide38

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione lub dodatkowo poniesione, należy uzasadnić wysokość tych kwot na str. 4 protokołu.

slide39

Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przy sporządzaniu protokołu indywidualnego powinna weryfikować podawane przez rolnika kwoty tych kosztów.

Muszą one wynikać ze stanu faktycznego uprawy ustalonego w trakcie lustracji, w powiązaniu z możliwością pominięcia konkretnych zabiegów agrotechnicznych, (koszty nieponiesione) lub koniecznością wykonania dodatkowych prac porządkowych i innych nakładów (koszty dodatkowo poniesione).

Koszty nieponiesione i dodatkowo poniesione

slide40

W przypadku gdy koszty te się równoważą, możliwe jest pominięcie ich wpisywania. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia.

W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione, należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu.

Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia.

Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu.

Koszty nieponiesione i dodatkowo poniesione

slide41

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ………… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Szkody w gospodarstwie rolnym

w uprawach rolnych wyliczamy

dzieląc sumę kol. 9(„H”) przez sumę kol. 6(„E”)

i wyrażamy w procentach

slide42

Jeśli w gospodarstwie nie prowadzi się produkcji zwierzęcej, zaznaczamy to w tej tabeli

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

slide43

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie gatunki zwierząt/produktów występujące w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego.

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

slide44

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie gatunki zwierząt/produktów występujące w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego.

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Na przykład:

Żywiec wołowy,

Cielęta,

Żywiec wieprzowy,

Żywiec barani,

Żywiec koński,

Żywiec drobiowy,

Mleko,

Jaja kurze - szt.

slide45

W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

slide46

W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał.

slide47

W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał.

Muszą to być ilości faktyczne z danego gospodarstwa – zwierzęta są rejestrowane przez ARiMR.

Podanie w tej kolumnie nierzetelnych danych spowoduje zakwestionowanie protokołu w razie ubiegania się o pomoc ze środków publicznych.

slide48

W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał.

Wpisujemy tu ilości

(w kg) faktycznie sprzedane z danego gospodarstwa

(średnie z 3 lat, kol. 4 zał.).

Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji

w gospodarstwie

slide49

W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał.

Wpisujemy tu ilości

(w kg) faktycznie sprzedane z danego gospodarstwa

(średnie z 3 lat, kol. 4 zał.).

Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji

w gospodarstwie

Wpisujemy tu cenę

(w zł/kg) faktycznie uzyskaną w gospodarstwie

(średnie z 3 lat, kol. 5 zał.).

Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji

w gospodarstwie

slide50

W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał.

Wpisujemy tu ilości

(w kg) faktycznie sprzedane z danego gospodarstwa

(średnie z 3 lat, kol. 4 zał.).

Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji

w gospodarstwie

Wpisujemy tu cenę

(w zł/kg) faktycznie uzyskaną w gospodarstwie

(średnie z 3 lat, kol. 5 zał.).

Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji

w gospodarstwie

Wpisujemy tu wartość

(w zł) faktycznie uzyskaną w gospodarstwie

(średnie z 3 lat, kol. 6 zał.).

a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy wartości prognozowane dla województwa dolnośląskiego na 2014 r. Dotyczy to wszystkich zwierząt i produktów wymienionych w kol. 2.

slide51

W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2)

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

slide52

W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2)

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W tej kolumnie wpisujemy ilości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

slide53

W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2)

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W tej kolumnie wpisujemy ilości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

W tej kolumnie wpisujemy wagę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

slide54

W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2)

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Gdy producent nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne opracowane dla województwa dolnośląskiego.

Jednakże w przypadku wystąpienia produkcji zwierząt nie objętych ww. danymi, producent powinien podać własne dane.

W tej kolumnie wpisujemy ilości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

W tej kolumnie wpisujemy wagę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

W tej kolumnie wpisujemy cenę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności (na podstawie kol. 7 oświadczenia – zał. nr 2) lub prognozowaną dla woj. dolnośląskiego na dany rok.

slide55

W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2)

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Gdy producent nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne opracowane dla województwa dolnośląskiego.

Jednakże w przypadku wystąpienia produkcji zwierząt nie objętych ww. danymi, producent powinien podać własne dane.

W tej kolumnie wpisujemy ilości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

W tej kolumnie wpisujemy wagę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

W tej kolumnie wpisujemy cenę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności (na podstawie kol. 7 oświadczenia – zał. nr 2) lub prognozowaną dla woj. dolnośląskiego na dany rok.

slide56

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W tej kolumnie wpisujemy procentowy udział wartości szkód w zwierzętach

w stosunku do wartości całej produkcji zwierzęcej

(rubryka 10 : 6)

slide57

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Jeśli wystąpiły szkody w produkcji zwierzęcej, wyliczamy zgodnie z definicją

slide58

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: ………….……… zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód

(suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt)

slide59

PROTOKÓŁ

PESEL:

NIG:

(pieczęć gminy)

z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..……

występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia ..……………..… 2014 roku.

Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja

1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… …………………………………

2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... ………………………………….

3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… ………………………………….

4. ........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ……………….

przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa …………………………………………

gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji(suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)

Średnia roczna produkcja roślinna – do przeniesienia na stronę 2-gą protokołu

slide60

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: ………….……… zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód

(suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt)

W tym miejscu wpisujemy wartość jako iloraz wartości (sumy kol. 9 z upraw + suma kol. 10 z zwierząt) podzielonej przez średnią roczną produkcję (roślinną i zwierzęcą) w %

slide61

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: ………….……… zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód

(suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt)

Jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym przekroczą wartość 30 %, wtedy wpisujemy sformułowanie: "czyli kwalifikuje się do wystąpienia o kredyt preferencyjny"

W tym miejscu wpisujemy wartość jako iloraz wartości (sumy kol. 9 z upraw + suma kol. 10 z zwierząt) podzielonej przez średnią roczną produkcję (roślinną i zwierzęcą) w %

slide62

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: ………….……… zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód

(suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt)

Jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym nie przekroczą wartości 30 %, wtedy wpisujemy sformułowanie: " czyli kwalifikuje się do wystąpienia o pomoc w ramach de minimis"

W tym miejscu wpisujemy wartość jako iloraz wartości (sumy kol. 9 z upraw + suma kol. 10 z zwierząt) podzielonej przez średnią roczną produkcję (roślinną i zwierzęcą) w %

slide63

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Do tej tabeli wpisujemy tylko te środki trwałe w przypadku których wysokość szkody dotycząca pojedynczego środka trwałego została oszacowana w wysokości co najmniej 1 050 zł.

slide64

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Do tej tabeli wpisujemy tylko te środki trwałe w przypadku których wysokość szkody dotycząca pojedynczego środka trwałego została oszacowana w wysokości powyżej 1 050 zł.

slide65

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód

slide66

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód

W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych

slide67

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód

W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych

W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt

slide68

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W przypadku ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych a także samochodów specjalistycznych wielkość szkody to nakłady potrzebne na ich zakup lub remont

Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód

W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych

W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt

slide69

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W przypadku ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych a także samochodów specjalistycznych wielkość szkody to nakłady potrzebne na ich zakup lub remont

Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód

W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych

W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt

W przypadku sadów i plantacji wieloletnich należy korzystać z opracowania Krzysztofa Zmarlickiego „Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich”

slide70

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

W przypadku ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych a także samochodów specjalistycznych wielkość szkody to nakłady potrzebne na ich zakup lub remont

Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód

W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych

W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt

W przypadku sadów i plantacji wieloletnich należy korzystać z opracowania Krzysztofa Zmarlickiego „Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich”

W przypadku budynków lub maszyn, nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych powinny być uzasadnione uproszczonym kosztorysem

slide71

Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł.

Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych

i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)

Informacje podawane w tej kolumnie muszą być jasne i czytelne, nie budzące wątpliwości.

slide72

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Wpisujemy na podstawie „Wniosku rolnika dotyczącego oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym”. Cały obszar UR musi się zgadzać z sumą powierzchni upraw w tabeli na str. 1 protokołu (kol. 3)

slide73

Skreślamy niewłaściwe sformułowanie,

lub wybieramy właściwe

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

slide74

Skreślamy niewłaściwe sformułowanie,

lub wybieramy właściwe

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Opisać zwięźle źródło pochodzenia danych

slide75

Skreślamy niewłaściwe sformułowanie,

lub wybieramy właściwe

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Opisać zwięźle źródło pochodzenia danych

faktury sprzedaży VAT nie potwierdzają uzyskiwanych plonów

slide76

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Komisja weryfikuje informacje podane przez rolnika w jego oświadczeniach pod względem ich zgodności z obowiązującymi aktualnie przepisami.

slide77

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..…………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku …………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Skreślamy niewłaściwe sformułowanie, lub wybieramy właściwei podajemy zwięźle informacje

slide78

Jeżeli producent rolny posiada grunty rolne

w innych gminach/województwach

należy podać w jakich.

Informacja ta jest ważna ze względu na dalszy tok postępowania.

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

slide79

Jeżeli producent rolny posiada grunty rolne

w innych gminach/województwach

należy podać w jakich.

Informacja ta jest ważna ze względu na dalszy tok postępowania.

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Gdy producent rolny posiada grunty rolne w innych gminach/województwach

może wystąpić konieczność sporządzenia protokołu „częściowego” lub „końcowego” – w zależności od sytuacji opisanej

w rozdziale IV. punkcie 6. „Procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – 2014”.

slide80

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Producent rolny otrzymuje protokół po zweryfikowaniu go przez Komisję Rejonową lub przez DUW

slide81

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Protokół bez podpisu producenta rolnego jest nieważny

slide82

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Protokół podpisują ci członkowie komisji, którzy brali udział w szacowaniu szkód

slide83

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… …………………..………………………………..(data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Data sporządzenia protokołu jest konieczna, ponieważ jest ona dowodem na dotrzymanie terminów wyznaczonych szczegółowo w Rady Ministrów.

Nie musi być taka, jak data lustracji,

lecz niezbyt odległa od dnia lustracji.

slide84

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)

Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty

rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód.

Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*:

1) ksiąg rachunkowych;

2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..…………………….

Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie**

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………...

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł.

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………...

Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….………………………………………………………………

W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny,

po weryfikacji przez Wojewodę.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji):

1. ……………………………………………….. 5. ……………………………………………… …………………..………………………………....

2. ……………………………………………….. 6. ……………………………………………….. (czytelny podpis rolnika)

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

…………….………..…… ……………….……..…………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta

UWAGI:

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”.

______________________________________________________ 

1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej.

2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego

rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego

do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku.

3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

* niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

Protokół podpisuje Wójt/Burmistrz/Prezydent, lub osoba przez nich upoważniona – jako przedstawiciel organu występującego do Wojewody o powołanie komisji

slide85

Stronę 4 protokołu Komisja wypełnia w przypadku wystąpienia wpisów w kolumnach 10 i 11 na stronie 1 protokołu.

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 4)

W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U

dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1

W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu.

W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia.

W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione, należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu.

Koszty nieponiesione:

Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia,

oszczędności na kosztach zbioru, paliwie itp.

Koszty poniesione dodatkowo:

W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary

w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi.

Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia.

Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu.

INNE UWAGI KOMISJI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelne podpisy członków komisji:

1. ……………………………………………….. 5. ………………………………………………

2. ……………………………………………….. 6. ………………………………………………..

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

slide86

Stronę 4 protokołu Komisja wypełnia w przypadku wystąpienia wpisów w kolumnach 10 i 11 na stronie 1 protokołu.

Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 4)

W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U

dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1

W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu.

W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia.

W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione, należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu.

Koszty nieponiesione:

Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia,

oszczędności na kosztach zbioru, paliwie itp.

Koszty poniesione dodatkowo:

W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary

w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi.

Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia.

Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu.

INNE UWAGI KOMISJI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelne podpisy członków komisji:

1. ……………………………………………….. 5. ………………………………………………

2. ……………………………………………….. 6. ………………………………………………..

3. ……………………………………………….. 7. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

W tych tabelach wpisujemy informacje tylko

o tych uprawach w których wystąpiły wpisy

w kolumnach 10 i 11 na stronie 1 protokołu.

slide87

Zakończenie wypełniania protokołu

Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej, po wypełnieniu, sprawdzeniu i podpisaniu protokołów indywidualnych (w dwóch egzemplarzach), rozdziela je, grupując na te, w których obniżenie przychodu w skali całego gospodarstwa przekroczyło 30 % i pozostałe. Dla każdej grupy protokołów sporządza się odrębne zestawienie – tzw. „Zbiorczy protokół gminny”.

UWAGA ! Protokół indywidualny musi zawierać 3 strony i złożone przez producenta rolnego załączniki (Oświadczenia).

87

slide88

Zakończenie wypełniania protokołu

Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiegosporządza „Zbiorczy protokół gminny” w dwóch wersjach oddzielnie:

– dla rolników u których wysokość szkód przekroczyła 30%, uprawnionych do ubiegania się o kredyt na wznowienie produkcji lub odtworzenie środków trwałych.

– dla rolników u których wysokość szkód nie przekroczyła 30%, uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach „de minimis”

88

slide89

Zakończenie wypełniania protokołu

Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiegow celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej, sporządza „Zbiorczy protokół gminny” wpisując do niego tylko niektóre dane z protokołów ujętych w nim producentów rolnych. „Zbiorczy protokół gminny” podpisują: osoba sporządzająca, członkowie Komisji Gminnej i Wójt/Burmistrz/Prezydent.

Wydrukowany „Zbiorczy protokół gminny” i protokoły indywidualne z których dane zostały do niego wpisane, przekazywane są do Komisji Rejonowych lub DUW.

89