procedura szacowania strat w uprawach rolnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procedura szacowania strat w uprawach rolnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procedura szacowania strat w uprawach rolnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
cynthia-mcmahon

Procedura szacowania strat w uprawach rolnych - PowerPoint PPT Presentation

130 Views
Download Presentation
Procedura szacowania strat w uprawach rolnych
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Procedura szacowania stratw uprawach rolnych

 2. 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym • Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania strat jest wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego jego funkcjonowania, wymienionego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.) HUARAGAN, POWÓDŹ, DESZCZ NAWALNY, GRAD, PIORUN, USUNIĘCIE SIĘ ZIEMI, LAWINĘ, SUSZĘ, UJEMNE SKUTKI PRZECIMOWANIA (w tym wymarznięcie, wymoknięcie, wyprzenie, wysmalenie i wysadzenie roślin), PRZYMROZKI WIOSENNE

 3. 2. Złożenie przez producenta rolnego wniosku do właściwego miejscowo Urzędu Gminy • Producent rolny po stwierdzeniu szkody składa wniosek o oszacowanie strat w urzędzie gminy 3. Przekazanie informacji do Wojewody O wystąpieniu klęski Wójt/Burmistrz powiadamia pisemnie Wojewodę. Informacja powinna zawierać: rodzaj klęski, termin i miejsce wystąpienia zjawiska.

 4. 4. Wojewoda powiadamia Przewodniczącego Komisji do szacowania szkód • Wojewoda, po otrzymaniu informacji od Wójta/Burmistrza o wystąpieniu strat, niezwłocznie występuje do Przewodniczącego Komisji do szacowania szkód o rozpoczęcie prac szacunkowych. • Wojewódzka Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnejpowołana jest zarządzeniem przez wojewodę. • Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 318/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r., powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenach wiejskich dotkniętych klęską żywiołową.

 5. 5. Szacowanie strat przez Komisję • Przewodniczący Komisji w zależności od rozmiaru zjawiska, powołuje gminne lub powiatowe Zespoły, które dokonują szacunków strat w ciągu 2–óch miesięcy od stwierdzenia skutków klęski, jednak nie później niż: • 3 miesiące od wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin, • 3 miesiące od ustąpienia wody umożliwiającego wejście komisji na pola i rozpoczęcie szacowania szkód wywołanych przez powódź. • Zebrane wyniki w postaci protokołów Komisja przekazuje Wojewodzie do zaopiniowania. 6. Kredyty preferencyjne Wojewoda przekazuje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zestawienie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych producentów rolnych, w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia skutków klęski żywiołowej. Po otrzymaniu zgody Ministra na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej, Wojewoda przekazuje podpisane opinie rolnikom.

 6. 7. Wydanie opinii Wojewody • Wojewoda na podstawie protokołów wydaje opinie dot. zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęską żywiołową, dla gospodarstw, w których szkody: - przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, • bądź • przekroczyły kwotę 1050 zł w przypadku pojedynczego środka trwałego.

 7. Zjawisko o charakterze klęski żywiołoweja stan klęski żywiołowej Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody. Za klęskę żywiołową w rozumieniu w/w ustawy uważa się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Jak wskazuje ustawa stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

 8. Szacowanie szkód w województwie w 2011 r.: • - Gminy złożyły 91 wniosków do Wojewody o uruchomienie Komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego w wyniku następujących zjawisk: powódź, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susza, gradobicie i deszcze nawalne • - 6 wniosków Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych rolników w łącznej wysokości 104 377 432,63 zł, dla 1291 gospodarstw ubiegających się o kredyty preferencyjne, spośród 1600 gospodarstw poszkodowanych. • ponad 1300 szt. wydanych opinii Wojewody dla podmiotów (część uzyskiwała 2 rodzaje opinii tj. odrębnie dot. majątku obrotowego, odrębnie dla majątku trwałego) dotyczącej zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę – niezbędnej do otrzymania pomocy finansowej np. w postaci niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych oraz celem skorzystania z możliwości uczestniczenie w dofinansowaniu modernizacji gospodarstwa w ramach PROW 2007-2013.

 9. Program pomocowy dla poszkodowanych producentów rolnych w 2011 r.: • W dniu 26.07.2011 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny i przymrozki wiosenne w 2011 r. • Zgodnie z przyjętym programem poszkodowani rolnicy mogli ubiegać się o pomoc m.in. w formie: • kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji • odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne (w drzewach lub krzewach owocowych); • odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia; • stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2011 r.; • udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego.

 10. Program pomocowy dla poszkodowanych producentów rolnych w 2011 r.: Zgodnie z zobowiązaniem Wojewody wynikającym z § 9 ust.3 rozporządzenia Gminom zostało przekazanych 67 protokołów poszkodowanych rolników, którzy mieli możliwość ubiegania się o pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 5000 zł, bądź 2500 zł. Na sfinansowanie powyższych zasiłków uruchomiana została rezerwa celowa w wysokości: ok. 192 tys. zł.

 11. Dane o klęskach w woj. Zachodniopomorskim w latach 2001-2011

 12. Dziękuję za uwagę