Keteladanan rasulullah periode madinah
Download
1 / 13

KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 958 Views
 • Uploaded on

KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH. KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH. Hijrah I ke Habsyi , pada tahun ke-5 setelah kenabian . Ini dilakukan selain untuk menghindari kekejaman kafir Quraisy juga untuk dakwah Islam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH' - selma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Keteladanan rasulullah periode madinah1
KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH

 • Hijrah I keHabsyi, padatahun ke-5 setelahkenabian. InidilakukanselainuntukmenghindarikekejamankafirQuraisyjugauntukdakwah Islam.

 • Hijrah II keYasrib/Madinah, padatahun 622 M. peristiwainididahuluidenganadanya:

 • PerjanjianAqabah Ipadatahun 621 M

 • PerjanjianAqobah IIpadatahun 622 M


Madinah sebelum kedatangan islam
MadinahSebelumKedatangan Islam

Penduduknyaterdiridariduagolonganbesar yang seringbertikaidanberperang, yaitu:

 • GolonganbangsaYahudi yang terdiridari:

 • BaniQainuqa

 • BaniQuraizah

 • BaniNazir

 • Golonganbangsa Arab yang terdiridari:

 • Suku Aus

 • SukuKhazraj


Usaha usaha yang dilakukan rasulullah saw di madinah
Usaha-usaha yang dilakukanRasulullah saw diMadinah

 • MendirikanMasjid

 • MempersaudarakanKaumMuhajirindanAnshor

 • Cara inidilakukannabiuntukmengokohkanpersatuanUmat Islam diMadinah.

 • Persaudaraaninididasarkanataspersaudaraanseagamadanbukanatasdasarkesukuan

 • Sebagaicontoh, NabimempersaudarakanHamzah bin Abdul MuthalibdenganZaidbekasbudaknya, Abu BakarbersaudaradenganKharija bin Zaid, danUmar bin Khattabbersaudaradengan ‘Itban bin Malik Al-Khazraji

 • KaumMuhajirinkemudianbanyak yang menjadipedagangdanpetani. Di antaranya Abdurrahman bin Auf menjadipedagang, sedangkanUmar bin Khottobdan Ali bin AbiTholibmenjadipetani


Keteladanan rasulullah periode madinah

 • MembuatPerjanjiandamaiantaraKaumMuslimindanKaumYahudi, yang disebutPiagamMadinahyang isinyaantara lain:

 • Kaum Muslim danYahudiakanhidupberdampingandanbebasmenjalankanagamanyamasing-masing

 • Apabilasalahsatupihakdiperangimusuh, maka yang lain wajibmembantu

 • Apabilaterjadiperselisihanantarakeduanya, penyelesaiandiserahkankepadaNabi Muhammad SAW selakupemimpintertinggidiMadinah

 • DalamPiagamMadinahtersebutterdapatbeberapaasas, yaitu: asaskebebasanberagama, asaspersamaan, asaskeadilan, asasperdamaiandanasasmusyawarah


Keteladanan rasulullah periode madinah

 • MeletakkanDasar-dasarPemerintahan, EkonomidanKemasyarakatan

 • Dalambidangpemerintahanditerapkanprinsipmusyawarah, yaitudalammemutuskanmasalahharusbermusyawarahterlebihdahulu

 • Dalambidangekonomiditerapkanasaskoperasi, yaitutiap-tiap Muslim harussalingmembantu

 • Dalamkehidupanbermasyarakatditerapkanasaskeadilan, harussalingtolongmenolong, menghargaipersamaanhakdankewajibansesama Muslim, tidakadaperbedaanpangkat, hartadanketurunan, harusmengasihidanmemeliharaanakyatim, menyantunijanda-janda


Masyarakat madinah setelah kedatangan islam
MasyarakatMadinahsetelahkedatangan Islam

 • Golongan Islam yang terdiridarikaumanshar (yaitusuku Aus danKhazraj) dankaumMuhajirin, merekamerupakankekuataninti Islam

 • GolonganMunafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay. IaselalumelaporkankegiatanNabidiMadinahkepadakaumKafirQuraisy. GolonganiniakhirnyataatkepadaNabisetelahmeninggalnya Abdullah bin Ubay

 • GolonganYahudimerupakangolongan yang paingberbahaya yang selalubersusahamenyudutkan Islam. Merekaseringmenyebarkanfitnah, mengadakankekacauan. PadaakhirnyamerekaberkomplotdengankafirQuraisypadaperangKhandaq, danakhirnyamerekadiusirdariMadinah


Perang badar 7 ramadhan 2 h
PERANG BADAR (7 RAMADHAN 2 H)

 • PerangBadarterjadidiLembahBadar, 125 km selatanmadinah

 • PerangBadarmerupakanpuncakpertikaianantarakaummuslimMadinahdanMusyrikinQuraisy. Peperanganinidisebabkanolehtindakanpengusirandanperampasanhartakaummuslim yang dilakukanolehmusyrikinQuraisy. SelanjutnyakaumQuraisyterusmenerusberupayamenghancurkankaummuslim agar perniagaandansesembahanmerekaterjamin

 • Dalampeperanganinikaummuslimmemenangkanpertempurandengangemilang. TigatokohQuraisy yang terlibatdalamPerangBadaradalahUtbah bin Rabi’ah, al-WaliddanSyaibah. Ketiganyatewasditangantokohmuslimseperti Ali bin AbiThalib, Ubaidah bin HarisdanHamzah bin Abdul Muthalib. AdapundipihakmulsimUbaidah bin Hariswafatkarenaterluka.


Perang uhud
PERANG UHUD

 • PeranginiberlangsungpadabulanSya’bantahun 3 H bertepatandenganbulanJanuari 625 M disebuahperbukitanbernamaUhud

 • Pasukan Islam pimpinanNabipadaawalnyaberjumlah 1000 orang, tetapi 300 orangmembelotkarenahasudan Abdullah bin Ubay. SedangkanpasukankafirQuraisyberjumlah 3000 orang yang dipimpin Abu SufyandanistrinyaHindun

 • Peranginipadaawalnyahampirdimenangkanolehumat Islam, tetapikarenapasukanpemanah Islam meninggalkanposisiperanguntukmengambilhartarampasanperang (ghanimah), akhirnyapasukan Islam mengalamikekalahan

 • BahkanHamzah bin Abdul Mutholib (pamanNabi) danterbunuh. Korbanmeninggaldaripihak Islam 70 orang, sedangkafirQuraisy 23 orang


Perang khandaq ahzab
PerangKhandaq (Ahzab)

 • LokasiperangKhandaqdisekitarkotaMadinah Utara

 • PerangdikenalsebagaiPerangAhzab (PerangGabungan). PerangKhandaqmelibatkankabilah Arab danYahudi. MerekabekerjasamamelawanUmat Islam.

 • Salman Al-Farisimengusulkanuntukmembangunsistempertahananparit (Khandaq) diperbatasankotaMadinah. Usaha initernyataberhasilmenghambatpasukanmusuh


Perjanjian hudaibiyah tahun 6 h 628 m
PerjanjianHudaibiyahtahun 6 H/628 M

 • IsiPerjanjianHudaibiyah:

 • Umat Islam dankaumKafirQuraisytidakbolehsalingserangselama 10 tahun

 • Nabidanpengikutnyatidakdiperkenankanberibadahhajitahunini

 • Kaummuslimbolehmelaksanakanibadahhajitahunberikutnyatidaklebihdaritigahari

 • Kaum Muslim wajibmengembalikanorangMekkah yang menjadipengikutNabidiMadinah, sedangkankaumkafirQuraisutidakwajibmengembalikanorangMadinah yang menjadipengikutmereka

 • SetiaporangdiberikebebasanuntukmemilihmenjadipengikutNabiataukaumKafirQuraisy


Penaklukan kota mekah fath al makkah 8 h
Penaklukan Kota Mekah/Fath Al-Makkah ( 8 H)

 • Fath al MakkahterjadipadabulanRamadhantahun 8 H atauJanuari 630 M

 • SebabutamaterjadinyaadalahkarenakaumkafirQuraisymelanggarperjanjianhudaibiyahdanmenyerangkaum Muslim yang adadiMekkah

 • PenaklukankotaMekkah yang dilakukanolehNabi Muhammad danpengikutnyatanpaadapertumpahandarahdanpeperangan, sehinggapendudukkotaMekkahbanyak yang masuk Islam termasukpemimpinkafirQuraisy Abu Sufyan

 • Saatitulahturun Qur’an Surat An Nashrayat 1-5


Keteladanan rasulullah periode madinah

 • KetikafathulMakkahini, Nabiberpidatodihadapanmasyarakat yang isinya:

 • Barangsiapa yang menutuppinturumahnyarapat-rapatmakaiaaman

 • Barangsiapa yang masukkeMasjidilHaram, makaiaaman

 • Barangsiapa yang memasukirumah Abu Sufyan, makaiaaman