kepimpinan rasulullah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEPIMPINAN RASULULLAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEPIMPINAN RASULULLAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

KEPIMPINAN RASULULLAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

KEPIMPINAN RASULULLAH . Oleh : Shairozi Hashim. Pengenalan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEPIMPINAN RASULULLAH' - javen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kepimpinan rasulullah

KEPIMPINAN RASULULLAH

Oleh :

ShairoziHashim

pengenalan
Pengenalan
 • Nabiialahseoranglelaki yang terpilih yang disampaikankepadanyawahyu Allah untukamalandirinyasahaja. SeorangRasul pula ialahseoranglelaki yang terpilih yang disampaikanwahyu Allah kepadanyauntukdirinyasendiridanjugauntukdisampaikankepadaorang lain
 • Seorangnegarawanataupimpinanpulahdapatdiertikansebagaiseorangketua, ahlipolitikdanpentadbir yang cekap, yang berjayamembuatpolisipemerintahandanpentadbiran yang baik, dandapat pula membuatkejayaan yang banyakkepadanegaranyadisampingmemberikankemakmurandankesenangankepadarakyatnya.
muhammad saw sebagai nabi dan rasul
Muhammad SAW SebagaiNabidanRasul
 • Berakhlakmengikutajarandalam al-Quran
 • Nabimenunjukkansifat-sifatsabar, lemahlembut, toleransitetapitegasdanberpegangteguhkepadaajaran yang dibawanya, terutamanyatentangaspekakidah.
 • Aktivitidakwahdenganpenuhdedikasi, tidakpernahcubamenunjukkankuasa-kuasaluarbiasawalaupunbeliaudianugerahkanpelbagaimukjizatoleh Allah.
kepimpinan rasulullah1
KepimpinanRasulullah
 • SebagaiPemimpinMasyarakat
  • MenamatkanpermusuhantradisidiantaraSuku Aus danSukuKhazraj. KeduasukuinidigabungkanmenjadigolonganAnsar. Setelahitu, golonganAnsarinidigabungkan pula dengangolonganMuhajiriniaituorang-orangQuraisy yang datangdariMekah. Dengankejayaanini, bagindamerupakantokoh yang pertama yang menyatukanbangsa Arab yang berlainanketurunansehinggamenjadisatuumat yang padudankukuh.
 • SebagaiPemimpinPolitik
  • MenyelesaikanMasalahPerpindahanHajar al-AswadkeTempatAsal
  • MembentukPiagamMadinah
  • MengadakanPerjanjianHudaibiah
  • MengadakanHubunganDiplomatik
sambungan
Sambungan……
 • SebagaiPerancangEkonomi
  • Nabi Muhammad telahmemperkenalkanekonomibarubagimenggantikandasarekonomizamanJahiliah. Bagindamenggalakkanorang Islam bekerjaterasdanbergiatdalambidangperniagaandanpertanian.
  • Bagindatelahmembangunkanekonomiorang Islam: tanahtergadaikepadakaumYahudiditebusbalikdandikerjakan; tanahterbiardiusahakansemula.
 • SebagaiPemimpinKetenteraan
  • Asaskepimpinanbagindaialahberdasarkanakidah, syariatdanakhlak yang mulia
  • Bagindadansahabatnyamenetapkandasartertentusemasaperangseperti:
   • (a) tidakmemerangioranglemah, orangtuadankanak-kanaksertawanita;
   • (b) tidakmemusnahkanhartabenda.
  • Bagindaturutmengamalkansifatamanah - melaksanakanamanah Allah danjugaamanahumat Islam seluruhnyabagimemimpintenteruntukmencapaikegemilangan.
  • Bagindabersifatadil - hartarampasandibahagisama rata kepadatentera yang menyertaipeperangandantidakmencerobohpihaklawansepertimengejarmusuh yang sudahlaridarimedanpeperangan
  • Baginda dianggap sebagai panglima tentera dan ahli strategi.
ciri kepimpinan rasulullah saw
CiriKepimpinanRasulullah SAW
 • Bertanggungjawab
  • Rasulullah saw merupakanseorangpemimpin yang sangatbertanggungjawabdalammelaksanakantugaanbagindasamadasebagaiutusanAlllah, pemimpinmasyarakat, ketuakeluargadansahabatkepadakenalannya. Setiaptindakan yang diambiladalahberdasarkanwahyuatauperintah Allah. Bagindatidakmengikutgerakhatidalammembuatkeutusanuntuksatu-satuperkara
 • Jujurdanbijaksana
  • Kejujuranbagindamembawakepadagelaran al-AminolehmasyarakatMakkah yang bermaksud yang dipercayai. Sebagaiseorang yang bijaksanajuga, bagindabanyakmenyelesaikanmasalah yang timbuldalammasyarakatterutama yang melibatkanisuperkauman. Contohnya, peristiwapeletakanHajarulAswadkembaliketempatasalnyaselepaskejadianbanjir. Selesainyamasalahtersebut, pertelingkahanantarakaumjugadapatdielakkan.
 • Adil
  • keadilan yang diamalkanbagindaterserlahapabilabagindamengatakanbahawabagindasanggupmenghukumanaknya Fatimah denganhukumhududsekiranyabeliaumelakukanmaksiat
sambungan1
Sambungan……
 • Berfikiranjauh
  • Rasulullah saw tidaksahajamenyebarkannyadiMakkahdanMadinah. Malah, bagindatelahmenyebarkannyakeHabsyah(Ethiopia) danThaif.
 • Bekerjasecarakolektif
  • Rasulullahmerupakancontohterbaikseorang yang sangatmementingkanmelakukansesuatusecarabejemaah. SewaktuberhijrahkeMadinah, Ali dipeintahkanuntukmenggantikantampattidurbaginda.AbuBakar as-siddiqditugaskanmenemanibagindaberhijrahkeMadinahdansama-samabersembinyidiGua Thur. Asma’ binti Abu Bakar pula ditugaskanuntukmembawamakanankepadabagindadan Abu BakardiGuaThur.Abdulah bin Abu Bakarberperananmenyampaikanmaklumatkepadabaginda. Tidaklupajuga Amir bin Fuhairah yang menjadikanhaiwanternakannyasebagaifungsiuntukmenghilangkankesanjejakRasulullah saw dan Abu Bakar.
 • Terbuka dalammenentukankeputusan
  • Sikapbaginda yang mengutamaknmesyuaratdalamsetiapkkeputusanadalahantararesipikejayaankepimpinannya. Bagindabukanjenispemimpin yang melakukansesuatumengikutkeputuansendirisebaliknyasentiasamemintapendapatdaripadapengikutnya. Bagisesetengahhal pula, orang-orang yang berkepakaran(ahli) dalambidang-bidangtertentudiberikeutamaanuntukmenentukanapa yang patutdilakukan.
sambungan2
Sambungan……..
 • Tegasdantetappendirian
  • DalamsatuperistiwasewaktukafirQuraisysudahbuntuuntukmelemahkanusahadakwahbagindamelaluipenyeksaanfizikal, merekamemberipelbagaitawarankepadaRasulullah saw dengansyaratbagindamestiberhentiberdakwahsepertiharta yang banyakdanwanita-wanita yang cantik. Namun, ketikaitulahberlakunyaperistiwayaituRasulullahmenegaskan : "Demi Allah, seandainyamerekabolehmeletakkanmatahariditangankananku, danbulanditangankiriku, akutetaptidakakanmeninggalkanurusandakwahini, sehinggaianyadimenangkanoleh Allah, atauakudibinasakandalamusahauntukmenuntutnya“
 • Mesrarakyat
  • IniterbuktidalamperangKhandakdimanabagindabersama-samaparasahabatmenggaliparit yang besarbagimemerangkapmusuh. Bagindajugaturutsertadalampelbagaipeperanganbersamaparasahabatdanbukanhanyamenjadiorangyangmemrintahsahajamalahsebagaiketuapanglimaangkatantentera Islam
 • Pengorbanan
  • PengorbananyngdilakukanolehRasulullah saw tidakterhinggabanyaknyasamadadariseginyawa,harta,keluargadansebagainya