slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pensum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pensum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Pensum - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Pe. Pensum. Jon Andersen, Forvaltningsret (6. udgave, 2006), bortset fra kapitel 2. Jens Garde m.fl: Forvaltningsret sagsbehandling (5. udgave, 2001), dog undtagen kapitel XI. Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner (4. Udgave, 2004), kapitel 1 (s. 21-77).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pensum' - selima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pensum
Pensum
 • Jon Andersen, Forvaltningsret (6. udgave, 2006), bortset fra kapitel 2.
 • Jens Garde m.fl: Forvaltningsret sagsbehandling (5. udgave, 2001), dog undtagen kapitel XI.
 • Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner (4. Udgave, 2004), kapitel 1 (s. 21-77).
 • Jacob Graff Nielsen: Legalitetsprincippets byggestener fundamentet i orden? Juristen 2004, side 163-175.
 • Udvalgteartikler, domme og afgørelser.
forvaltningsret undervisning

Forvaltningens

organisation

Introduktion

Retskilder

Sagsbehandling

De formelle krav

Forvaltningsret undervisning

Forvaltningsret

Legalitetsprincippet

Fortolkning

m.v.

De saglige krav

Prøvelse

Domstolene

Ombudsmanden

Adm. Rekurs

m.v.

Øvelser

forvaltningen
Forvaltningen

Grundloven

§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

forvaltningen1
Forvaltningen

Statslig forvaltning - Grl.

§ 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.

§ 13. Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.

§14. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem. Kongens underskrift under de lovgivningen og regeringen vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, nården er ledsaget af en eller flere ministres underskrift. Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen.

forvaltningen2
Forvaltningen

Kommunal forvaltning - Grl.

 • § 82. Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov.

(kommunernes eksistens er forudsat i grundloven)

det offentlige danmark

Det offentlige Danmark

Råd og nævn

Departement

Centralt

Direktorat/styrelse

Regionsråd

Regionalerådog

nævn

Regionale

statsmyndigheder

Udvalg

Regionalt

Uafhængige organer Statsforvaltning Kommunalforvaltning

________________________________________________________________________________

Forvaltning

Byråd

Lokale råd og

nævn

Lokale

statsmyndigheder

Lokalt

Udvalg

Forvaltning

styring inden for hierarkiske myndigheder f eks et departement en styrelse
StyringInden for hierarkiske myndigheder(f.eks. et departement, en styrelse)

Over-/underordnelsesforhold

 • Instruktionsbeføjelse
 • Call-in
 • omgørelse
styring inden for kollegiale organer f eks kommunalbestyrelserne flygtningen vnet
Styringinden for kollegiale organer(F.eks. Kommunalbestyrelserne, Flygtningenævnet)
 • Et evt. over-/underordnelsesforhold skal være fastlagt i skrevne regler.
 • Ofte delegeres kompetencen fra det kollegiale organ til udvalg, formand, sekretariat – det kollegiale organ vil da have de sædvanlige over-/underordnelsesbeføjelser i forhold til de organer, som kompetencen delegeres til.
styring imellem hierarkiske myndigheder
Styring Imellem hierarkiske myndigheder

Grundlaget for en forvaltningsmyndigheds styring af en anden forvaltningsmyndighed kan være af to principielt helt forskellige typer:

 • Samlet hierarkisk organisation – uskrevne subordinationsregler
 • Ikke fælles hierarkisk organisation – krav om lovhjemmel
slide12
Styring Imellem hierarkiske myndigheder, der udgør en samlet hierarkisk organisation(F.eks. Departementer og styrelser)
 • Overordnet myndighed i det store hele beføjelser som lederen inden for en hierarkisk myndighed har i forhold til sine medarbejdere.
 • Ulovhjemlet adgang til rekurs (retskrav)
 • Bevillinger
slide13
Styring Imellem hierarkiske myndigheder, der ikke indgår i et administrativt hierarki(F.eks. statslig myndighed og kommune)

Generelle styringsmidler:

 • Administrative forskrifter
 • Planer
 • Bevillinger og budgetter
slide14
Styring Imellem hierarkiske myndigheder, der ikke indgår i et administrativt hierarki(F.eks. statslig myndighed og kommune)

Konkrete styringsmidler:

 • Konkrete tjenestebefalinger
 • Call-in
 • Omgørelse
 • Henskydning
 • Rekurs
 • Godkendelse
 • Tilsyn
hvad er en forvaltningssag

Hvad er en forvaltningssag ?

Hvad er en forvaltningsafgørelse ?

retskilder
Skrevne

Grundloven

Love

Anordninger (bekendtgørelser, regulativer)

Cirkulære (tjenestebefalinger)

Vejledninger

Uskrevne

Retsgrundsætninger

Retssædvaner

Retspraksis, ombudsmandspraksis, administrativ praksis

Retskilder
lovfortolkningsfaktorer
Lovfortolkningsfaktorer
 • Reglens ordlyd
 • Reglernes forarbejder
 • Formålet med bestemmelsen
 • Konventioner og andre internationale aftaler
 • Domspraksis
 • Ombudsmandspraksis
 • Overordnede forvaltningsmyndigheders praksis
 • Myndighedernes egen praksis
 • Forholdet natur
relevant almen lovgivning for den offentlige forvaltning
Relevant almen lovgivning for den offentlige forvaltning
 • Forvaltningsloven (vejledning til forvaltningslove)
 • Offentlighedsloven (vejledning til offentlighedsloven)
 • Persondataloven (vejledning til persondataloven)
 • Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
 • Lov om Folketingets Ombudsmand
forvaltningslovens anvendelsesomr de
Forvaltningslovens anvendelsesområde

FVL § 1, stk. 1

Gælder for alle dele af den offentlig forvaltning

+ statslige og kommunale myndigheder

+ særlige råd og nævn

+ kommunale fællesskaber

Uden for

domstolene

folketinget

selskaber

forvaltningslovens anvendelsesomr de1
Forvaltningslovens anvendelsesområde

FVL § 2, stk. 1 - afgørelsessager

Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Afgørelsessager, såvel konkrete som generelle.

Uden for

 • Faktisk forvaltningsvirksomhed
 • Indgåelse af kontraktforhold og lignende privatretlige dispositioner
 • Udtalelser og indstillinger til en anden forvaltningsmyndighed
 • Procesledende beslutninger
 • Konkrete tjenestebefalinger
forvaltningslovens anvendelsesomr de2
Forvaltningslovens anvendelsesområde

Modifikationer

 • Inhabilitet, gælder også kontraktsforhold og lignede privatretlige dispositioner, jf. § 2, stk. 2.
 • Tavhedspligt bestemmelser gælder al forvaltningsvirksomhed, jf. § 3, stk. 3.
afg relsessag forvaltningsvirksomhed
Afgørelsessag/forvaltningsvirksomhed ?
 • Beslutning om optagelse på plejehjem
 • Plejehjemmets beslutning om tildeling af værelser
 • Beslutning om optagelses på læreranstalt
 • Karakterfastsættelse
 • Beslutning om opgivelse af eksamenspensum
 • Svar på klage over eksamenskarakter
 • Beslutning om tvangsfjernelse af barn
 • Beslutning om arten af den hjælp barnet skal have på institutionen
 • Beslutning om i asylsag at indhente torturundersøgelse
 • Beslutning om tildeling af lokalløntillæg
spotopgave
Spotopgave

Mette Larsen havde været tjenestemandsansat lærer i 30 år ved Lille skole. Hun fik ved brev af 26. marts 2005 meddelelse om, at hun i skoleåret 2005/2006 var udpeget som overtallig og derfor skulle flyttes til en anden skole i kommunen.

Er der tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand og hvis ja, hvilke partsrettigheder skal så iagttages?