Download
persepsjon og kognisjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Persepsjon og kognisjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Persepsjon og kognisjon

Persepsjon og kognisjon

369 Views Download Presentation
Download Presentation

Persepsjon og kognisjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Persepsjon og kognisjon Menneskelige aspekter

 2. Menneskelig aktivitet inndeles tradisjonelt i tre basale prosesser Persepsjon Kognisjon Motorikk Ytre verden

 3. Persepsjon er den prosess hvor fysiske stimuli blir mottatt av øyet, øret, følesansen (den visuelle, auditive og haptiske kanal ) • Kognitive prosesser handler om innsamling, oppbevaring og gjenfinning av informasjon. Læring, kort- og langtidshukommelse, oppmerksomhet … • Den motoriske prosess er den ’handling’ man foretar som følge av den persptoriske og kognitive prosess. Denne handling fører til nye stimuli og kretsløpet er sluttet

 4. Informasjonsprosessering Menneskelig handling er en funksjon av flere prosesserings stadier. Klassisk modell innenfor kognitiv psykologi Barber 1988

 5. Menneskelige sanser Menneskene mottar input gjennom sansene • Syn • Hørsel • Føling • Lukt • Smak Oppmerksomhet er nært knyttet til sansing

 6. Synet Synet er den viktigste informasjonskilden for de fleste mennesker Synet har en rekke fysiske og perseptuelle begrensninger • Visse ting kan ikke sees av menneskelige øyne • Hva vi ser kan være forskjellig fra virkeligheten

 7. Hva ser du?

 8. Visuell persepsjon • To teorier om visuell persepsjon • Konstruktivistisk: vårt syn på verden konstrueres både fra informasjon i omgivelsene og fra tidligere lagret kunnskap • Økologisk: Persepsjon innebærer å plukke opp informasjon fra omgivelsene direkte uten konstruksjon og bearbeidelse

 9. Konstruktivistisk tilnærming

 10. Konstruktivistisk tilnærming

 11. Konstruktivistiske prosesser omfatter dekomponering og oppdeling av synsinntrykket til sammenhengende og gjenkjennelige enheter. Gestalt lovene for perseptuell organisering er et forsøk på beskrive hvilke lover denne prosessen følger

 12. Nærhet og Likhet

 13. Lukkethet og God kontinuitet

 14. Gestaltlovene anvendt i design

 15. Økologisk tilnærming Økologisk teori antar at persepsjon er en direkte prosess • Informasjon oppdages i stedet for konstrueres Et sentralt konsept for den økologiske tilnærmingen er affordance begrepet • Hva vi ser som objektets egenskaper er hva som tilbydes av objektet. Når det er tydelig hva objektet tilbyr, så er det lett å vite hvordan man skal interagere med objektet.

 16. Økologisk tilnærming

 17. Økologisk eller konstruksjonistisk? Selv om disse teoriene er fundamentalt uenige kan vi dra nytte av begge. Gestaltlovene hjelper oss å bruke kontekst og tidligere erfaringer hos brukeren i design. Det økologiske perspektivet setter fokus på at vi må designe systemer som kan oppdages og som tilbyr en adekvat funksjonalitet (affordance)

 18. Rehearsal Short Term Store Long Term Store Sensory Store Sensory Store Sensory Store Transfer Displacement (Forgetting) Hukomelse

 19. Korttids-/arbeidhukommelse Informasjon som når korttidshukommelsen blir aktivt prosessert og kan nå langtidshukommelsen Begrenset kapasitet: • Mengde: 7 +/- 2 enheter eller porsjoner • Tid: 30 sek • Gjentagelse kan holde informasjonen i hukommelsen og overføre til lth.

 20. Korttids-/arbeidhukommelse Prøv å huske følgende tallrekke 71653894

 21. Korttids-/arbeidhukommelse Enklere når man kan dele den opp i porsjoner (chunks): • 71 65 38 94

 22. 7 +/- 2 og design • Gruppering av menyer: Ikke nok grupper For mange grupper Passe? Eksempel frahttp://www.interfacemafia.org/articles/200109/200109-ar0002.shtml

 23. 7 +/- 2 og design Kan brukes til å gjøre grensenittet enklere ved å dele inn informasjon i passende logiske enheter. Men mennesker kan skanne lengre lister De behøver ikke å huske dem for å skanne

 24. Dessuten er det lettere å huske noe som gir mening Bil Datamaskin Sekretær Rettferdig Korrupsjon Hus Helse Blad Bestille Diamant Elitær Bord Frihet Fiksjon Likhet Hav Fisk Tulipan Demokrati Konsept

 25. … eller bilder

 26. Tekst og bilder Trash Search Attach Cut Previous File Next Paste Lock E-mail Wait Undo

 27. Skriv navnet på alle kommandoene som du husker

 28. Konklusjon • Korttidshukkommelsen er begrenset (7 +/- 2) • Kan styrkes ved: • Gruppering, bruk av bilder, historier • Konstruerer grupper selv om de ikke eksisterer. • Billedlige ord er lettere å huske enn mer abstrakte • Husker lettest det første og det siste • Distraherende elementer kan ødelegge når de fremtrer i sammenhengen, f.eks bilder

 29. Langtidshukommelse Den viktigste informasjonsressursen • Er stor (ubegrenset) • Er tregere en korttidshukommelsen • Informasjon glemmes seinere Det er to typer LTH. • Episodisk representerer hukommelse som begivenheter og opplevelser • Semantisk er en strukturert lagring og fakta, konsepter og ferdigheter Informasjon i semantisk hukommelse deriveres fra episodisk hukommelse

 30. Kognitive prosesser - adferd Symbol Kunnskaps-basert adferd Identifikasjon Beslutning Planlegging Tegn Regelbasert adferd Gjenkjennelse Assosiasjon Regelsamling Rutinebasert adferd Tegn Dannelse avkjennetegn Refleks SIGNAL Handling Sansing

 31. Konsekvenser for design • Vil elementene i grensesnittet oppfattes som symboler elle tegn? • Symboler for novisen, signal for eksperten • Formange signaler føre til overbelastning av signalbehandlingskapasiteten • Formange tegn eller regler føre til at man tolker omgivelsene som symboler.

 32. Kognitive prosesser og læring - Piaget Assimilasjon: prosessen med å forstå og tolke det vi sanser utfra den kunnskap eller de skjemaer vi har fra før. Nye opplevelser reduseres til noe kjent. Dette kan medføre en tilpasning av sannheten i det som sanses slik at det passer med de opprinnelige skjemaene. Akkomodasjon: prosessen med å justere og forandre de kognitive strukturene, skjemaene, slik at de kan ta inn nye sider ved omgivelsene.

 33. Distribuert kognisjon Tradisjonelle kognitive teorier ignorer: • hvordan mennesker arbeider i den virkelige verden • Hvordan mennesker interagerer med hverandre

 34. Distribuert kognisjon – et nytt rammeverk • Kognisjon er distribuert på tvers av individer og kontekst • Å tenke omfatter eksterne relasjoner med ting i verden og andre mennesker • Gjenstander i den virkelige verden (bøker, verktøy, dataprogrammer) er utvidelser av den interne menneskelige hukommelse. • Delte gjenstander, dokumenter, skrift på en tavle osv. blir del av en felles gruppekunnskap.

 35. Til slutt • Noen andre aspekter ved menneske og interaksjon.

 36. Det gylne snitt Forholdet mellom elementene i en form b c a bc/ab = ab/ac = 0,618 I praksis: 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, osv.

 37. Eksempler på gylne snitt

 38. En naturlig estetikk? • Er det gylne sitt en naturlig estetikk eller en kulturell preferanse? • Vurder det gylne sitt når det ikke går på bekostning av andre designmål

 39. Fitts lov Tiden det tar å flytte seg til et mål er en funksjon av målets størrelse og avstanden til målet, MT = a + b log2 (d/s +1) A=0,230 sek b=0,166 sek d=avstand s=størrelsen til målet Eks: Avstanden fra senter av skjermen til et ikon med 1” i diameter er 6”: MT = 0,230 + 0,166(log2(6/1+1))= 0,7 sek

 40. Fitts lov eksempler