slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT : PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT :

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
sean-morrow

PROJEKT : - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
PROJEKT :
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Prognoza zatrudnienia na lubuskim rynku pracy PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

 2. Dane i metodologia • Dane użyte w opracowaniu pochodzą przede wszystkim z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludnościz okresu od I kwartału 1995 do IV kwartału 2005 roku, co stanowi 44 obserwacje. Na podstawie nieidentyfikowalnych ankiet BAEL wygenerowano dane dotyczące: • pracujących według Polskiej Klasyfikacji Działalności, pozwalające badać sekcje i sektory gospodarki • pracujących według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności • Prognozy liczby pracujących według wielkich i dużych grup zawodowych wykonywano przy wykorzystaniu Systemu Analiz i Prognoz (www.sap.uni.lodz.pl) oraz arkusza kalkulacyjnego MS Excel. • Poza danymi pochodzącymi z BAEL’u w opracowaniu wykorzystano dane: • o liczbie bezrobotnych i stopie bezrobocia miesięcznego (listopad 2000 – listopad 2006) przysłane przez Wojewódzki Urząd Pracy wykorzystane do prognoz zatrudnienia według powiatów • o produkcie krajowym brutto, wartości dodanej brutto, stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniu realnym Prognozy liczby pracujących w powiatach wyznaczono za pomocą modeli wektorowo-autoregresyjnych VAR. Ze względu na duże prawdopodobieństwo migracji pracowników pomiędzy poszczególnymi powiatami jednego województwa, wydawało się zasadne rozpatrywać zatrudnienie w poszczególnych powiatach jako jeden układ ekonomiczny (układ równań ekonometrycznych).

 3. Lubuski rynek pracy Udział województwa lubuskiego w tworzeniu PKB w Polsce w latach 1995-2003 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 4. Lubuski rynek pracy Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie lubuskim w latach 1998-2005 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 5. Lubuski rynek pracy Wydajność pracy w Polsce i w województwie lubuskim w latach 1995-2003 (w tys. zł na 1 pracującego) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 6. Lubuski rynek pracy Względna różnica wydajności pracy w Polsce i w województwie lubuskim w latach 1995-2003 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 7. Lubuski rynek pracy Przeciętne realne wynagrodzenie brutto w województwie lubuskim w latach 1999-2005 (w zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 8. Lubuski rynek pracy Stosunek przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto w województwie lubuskim do przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto w Polsce w latach 1999-2005 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 9. Lubuski rynek pracy Liczba pracujących w woj. lubuskim (w tys. osób) oraz w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 10. Lubuski rynek pracy Struktura pracujących w 4 sektorach gospodarki Polski i województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 11. Lubuski rynek pracy Liczba pracujących w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego. Dane miesięczne z okresu listopad 2000 – listopad 2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 12. Lubuski rynek pracy Liczba pracujących w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego. Dane miesięczne z okresu listopad 2000 – listopad 2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 13. Lubuski rynek pracy Liczba pracujących w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego. Dane miesięczne z okresu listopad 2000 – listopad 2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 14. Lubuski rynek pracy • W większości powiatów odnotowano spadek liczby pracujących do końca 2003 roku i powolny wzrost od początku 2004. • Zmiany w poszczególnych powiatach miały one różne nasilenie: • największą zmiennością liczby pracujących charakteryzowały się powiaty: strzelecko-drezdenecki, żagański i krośnieński, w których zmienność pracujących wynosiła ok. 12% (udział odchylenia standardowego w średniej arytmetycznej) • największą stabilnością pracujących charakteryzował się powiat zielonogórski, gorzowski i świebodziński

 15. Prognozy • Do wyznaczenia prognozy całkowitego popytu na pracę (liczby pracujących) w województwie lubuskim posłużyły wariantowe prognozy zatrudnienia dla całego kraju: • wariant stagnacyjny 55% • wariant umiarkowany --- stopa zatrudnienia w 2010r. 59% • wariant optymistyczny 63%

 16. Prognozy Prognozy liczby pracujących w Polsce (w tys. osób) dla różnych wariantów rozwojowych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 17. Prognozy Liczba pracujących (1995-2005) oraz prognozy (2006-2010) liczby pracujących według wielkich grup zawodowych w województwie lubuskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 18. Prognozy Liczba pracujących (1995-2005) oraz prognozy (2006-2010) liczby pracujących według wielkich grup zawodowych w województwie lubuskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 19. Prognozy Liczba pracujących (1995-2005) oraz prognozy (2006-2010) liczby pracujących według wielkich grup zawodowych w województwie lubuskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

 20. Prognozy – zmiany w liczbie pracujących Wykaz dużych grup zawodowych – prognozowany wzrost liczby pracujących • Kierownicy dużych i średnich organizacji • Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych • Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia • Pozostali specjaliści • Pracownicy pozostałych specjalności • Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów • Pracownicy usług osobistych i ochrony • Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych • Operatorzy i monterzy maszyn • Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach • Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni • Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Wykaz dużych grup zawodowych – prognozowany spadek liczby pracujących • Średni personel techniczny • Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby • Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń

 21. Lista rankingowa poszukiwanych zawodów Największy wzrost* liczby pracujących prognozowany jest w przypadku (wg dużych grup zawodowych): • Operatorzy i monterzy maszyn (z 21,4 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 36,8 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 15,4 tys. osób) • Kierownicy dużych i średnich organizacji (z 17,7 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 26,4 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 8,7 tys. osób) • Pracownicy usług osobistych i ochrony (z 19,8 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 28,3 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 8,5 tys. osób) • Górnicy i robotnicy budowlani (z 14,1 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 21,8 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 7,7 tys. osób) • Kierowcy i operatorzy pojazdów (z 24,6 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 31,8 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 7,2 tys. osób) • Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia (z 14,8 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 21 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 6,2 tys. osób) • Pracownicy pozostałych specjalności (z 29,5 tys. osób w 1 kw. 2006r. do 35,5 tys. osób w 4 kw. 2010r., czyli o 6 tys. osób) *jako próg, przyjęto wzrost minimalnie o 6 tys. osób

 22. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie