slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Llengua catalana i literatura 4t d’ESO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Llengua catalana i literatura 4t d’ESO

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
scout

Llengua catalana i literatura 4t d’ESO - PowerPoint PPT Presentation

142 Views
Download Presentation
Llengua catalana i literatura 4t d’ESO
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Llengua catalana i literatura 4t d’ESO

 2. DEFINICIÓ > Les conjuncions són partícules invariables de relació. Poden enllaçar dos o més mots, de la mateixa manera que les preposicions però, a diferència d´aquestes, les conjuncions poden unir també més d´una oració. > En català hi ha conjuncions pròpies però també hi ha un conjunt molt nombrós de LOCUCIONS (LOCUCIONS CONJUNTIVES) amb valor de conjunció. Solen formar-se amb un adverbi, una preposició, un participi , etc. i, molt sovint, la conjunció que . > També hi ha altres elements de la llengua que es fan servir per a expressar relacions entre mots i oracions

 3. CLASSIFICACIÓ Segons el tipus de relació que s'estableix entre un i altre element enllaçat trobarem conjuncions de coordinació ( o coordinants) i conjuncions de subordinació ( o subordinants) L’aprenentatge de les conjuncions anirà lligat a l’estudi de la sintaxi de l’oració composta. Per tant:FER CLIC >BLOC 1 (UP 2). Conjuncions coordinants FER CLIC >BLOC 2 (UP 6). Conjuncions subordinants

 4. CONJUNCIONS COORDINANTS copulatives: disjuntives: distributives adversatives: il.latives o consecutives continuatives: ( explicatives ) *** CONJUNCIONS COPULATIVES: i , ni . REMARQUES: - La conjunció i no es transforma mai en e quan el mot següent comença per la mateixa vocal i . - Es pot fer servir per unir cognoms, però també és correcte no unir-los.

 5. CONJUNCIONS COORDINANTS copulatives: disjuntives: distributives adversatives: il.latives o consecutives continuatives: ( explicatives ) *** CONJUNCIONS DISJUNTIVES: o , bé, o bé. REMARQUES: - La conjunció o no es transforma mai en u quan el mot següent comença per la mateixa vocal o .

 6. CONJUNCIONS COORDINANTS copulatives: disjuntives: distributives adversatives: il.latives o consecutives continuatives: (explicatives ) *** CONJUNCIONS DISTRIBUTIVES: ni...ni, no només... sinó que, així com, o...o - En aquest bloc hi trobem mots que són pròpiament conjuncions i d'altres que són partícules que serveixen per formar oracions distributives: adés... adés, ara i adés

 7. CONJUNCIONS COORDINANTS copulatives: disjuntives: distributives adversatives: il.latives o consecutives continuatives: ( explicatives ) *** CONJUNCIONS ADVERSATIVES:però, sinó, tanmateix, nogensmenys - En aquest bloc hi trobem mots que són pròpiament conjuncions i d'altres que són partícules que serveixen per formar oracions adversatives: tot i això, amb tot, més aviat, sinó que, això no obstant, excepte que , mentre que...

 8. Tanmateix expressa diversos significats molt propers:

 9. CONJUNCIONS COORDINANTS copulatives: disjuntives: distributives adversatives: il.latives o consecutives continuatives: (explicatives ) *** • CONJUNCIONS IL·LATIVES: doncs, per tant, així, de manera que • REMARCA: • Doncs no expressa mai causa i, per tant, no és sinònim de "perquè" o "ja que" • NO seria vàlid dir: • * Espereu-lo doncs ara arriba

 10. CONJUNCIONS COORDINANTS copulatives: disjuntives: distributives adversatives: il.latives o consecutives continuatives: ( explicatives ) *** • CONJUNCIONS CONTINUATIVES: i a més, i fins i tot, ... • En aquest bloc hi trobem mots que són pròpiament conjuncions i d'altres que són partícules que serveixen per formar oracions continuatives: i encara, i encara més, així mateix, altrament, ... • REMARQUES:- • Compte amb castellanismes com: *ademés que cal substituir per "a més" o "a més a més" 

 11. CONJUNCIONS COORDINANTS copulatives: disjuntives: distributives adversatives: il.latives o consecutives continuatives: ( explicatives ) *** PER CONSTRUIR ORACIONS COORDINADES EXPLICATIVES: és a dir, això és, o sigui En aquest bloc hi trobem mots o expressions que NO són pròpiament conjuncions però serveixen per formar oracions explicatives. * L'afegim aquí per donar coherència a l'aprenentatge de la sintaxi

 12. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES completives : que, si , com - No podem ometre la conjunció que en oracions com : " Us demanem (que) vulgueu visitar el Gran Teatre..." ni tampoc darrere de l'adverbi d'afirmació sí : "Jo no, però en David sí (que) ho pensa" - De vegades se substitueix la conjunció que per DE+ INFINITIU. Ex: " M'han proposat d'anar a Londres amb ells ( ... que vagi a Londres...) " CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 13. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES temporals: quan, mentre, abans que, acabat que, en acabat que, així que, després que, fins que, sempre que, tan aviat com, de seguida que, fins que, fins que no, tan bon punt, des que, d'ençà que... - En aquest bloc hi trobem mots que són pròpiament conjuncions i d'altres que són partícules que serveixen per formar oracions temporals CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 14. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES de lloc* on, allà on En aquest bloc hi trobem mots o expressions que NO són pròpiament conjuncions però serveixen per formar oracions de lloc. * L'afegim aquí per donar coherència a l'aprenentatge de la sintaxi CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 15. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES causals: perquè, puix, car, que, com, com que, atès que, ja que, per tal com, com sigui que , vist que, puix que ... - No s'admet l'expressió "donat que" . Cal substituir-la per "com que..." CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 16. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES finals: perquè, a fi que, per tal que - Cal anar amb compte amb les confusions amb : perquè, per què i per a què. ▲ Fixem-nos en els exemples: a) Vinc perquè m'han cridat (causal) b) Vinc perquè em curin (final) c) No entenc el perquè de les normes (substantivat) a') Per què crides ? (prep + int. directe) b') No sé per què crides. (prep + int. indir) c') Sé els motius per què va mentir (prep+rel) a'') Per a què vols el martell ? (prep + int. dir.) b'') No sé per a què vols el martell (prep + int. indir.) CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 17. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES condicionals: si, mentre, en el cas que, només que, posat que, sempre que, si de cas, sols que, llevat que, tret que, fora que... - Cal saber distingir entre si no (conjunció condicional + negació ) i sinó (conjunció adversativa o distributiva) Ex 1: Si no ve, marxarem Ex 2: No ve ell sinó ella - Són incorrectes les expressions : "DE+ infinitiu" i "COM més subjuntiu" amb valor condicional Ex: * Com vingui, veuràs Si ve, veuràs Ex: *D'haver-ho sabut, no vinc Si ho hagués sabut, no vinc - L'expressió castellana " a no ser que" s'ha de traduir per " si no és que ", "llevat que", "tret que"... CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 18. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES modals: com, així com, com si, segons com, tal com, en tant que, en la mesura que, igual que, igual com... - En aquest bloc hi trobem mots que són pròpiament conjuncions i d'altres que són partícules que serveixen per formar oracions de mode CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 19. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES comparatives: tan...com, tal...com, més ... que , menys que, com més ... més , ... - En aquest bloc hi trobem mots que són pròpiament conjuncions i d'altres que són partícules que serveixen per formar oracions comparatives . CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 20. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES consecutives: (de conseqüència) que, tan...que, tant... que, de manera que, talment que, ... - En aquest bloc hi trobem mots que són pròpiament conjuncions i d'altres que són partícules que serveixen per formar oracions consecutives . CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!

 21. TIPUS CONJUNCIONS REMARQUES concessives: encara que, malgrat que, per bé que, bé que, mal que, baldament, per més que, si bé , tot i que - En aquest bloc hi trobem mots que són pròpiament conjuncions i d'altres que són partícules que serveixen per formar oracions concessives - En algunes ocasions l'oració concessiva pot introduir-la un gerundi o un participi: Ex1: (fins i tot) corrent molt, no l'atraparàs Ex2: les seves tesis, bé que conegudes, van ser aplaudides amb entusiasme CONJUNCIONS SUBORDINANTS Presentació provisional !!!