cieszy skie zasoby cyfrowe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cieszyńskie zasoby cyfrowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cieszyńskie zasoby cyfrowe

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Cieszyńskie zasoby cyfrowe - PowerPoint PPT Presentation

scot
114 Views
Download Presentation

Cieszyńskie zasoby cyfrowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cieszyńskie zasoby cyfrowe Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 2. DYGITALIZACYJNE WPRAWKI Cele: I. Cyfrowe kopie dokumentacji katalogowej jako substytut katalogowych baz danych. II. Pilotażowa wersja biblioteki cyfrowej jako płaszczyzna zyskiwania doświadczeńw dziedzinie dygitalizacji oraz narzędzie promocji nowych technologii bibliotecznychw środowisku lokalnym. III. Cyfrowe katalogi, biblioteka i wystawy jako instrument wspierający prowadzoną przez Książnicę Cieszyńską działalność popularyzacyjną i edukacyjną w dziedzinie historii i kultury piśmienniczej Regionu. Standardy techniczne: Oryginały skanowano i fotografowano w skali szarości lub pełnym kolorze, w rozdzielczości 300 dpi, a ich cyfrowe kopie zarchiwizowano na płytach DVD w postaci plików TIFF. W celu prezentacji w sieci pliki te przetwarzano na format JPG o parametrach każdorazowo określanych wielkością oryginałów i potrzebami danej prezentacji. Narzędzia: PC, aparat cyfrowy Minolta Dimage A1, skaner Microtek ScanMaker 5600, Adobe PhotoDelux, PHP, Java Script, HTML i Flash. Wykonawcy: Informatycy odbywający staże zawodowe w Książnicy Cieszyńskiej. Czas realizacji: Lata 2003 – 2007. Koszty: Ograniczone do zakupu sprzętu komputerowego oraz energii elektrycznej zużytej w procesie dygitalizacji.

 3. DYGITALIZACYJNE WPRAWKI Katalogi Zeskanowano, przetworzono i zarchiwizowano cyfrowe kopie ok. 100 000 kart katalogowych i stron repertoriów. Przygotowano i udostępniono w Internecie prezentacje cyfrowe katalogów: • rękopisów, • czasopism, • biblioteki Leopolda J. Szersznika, • biblioteki Józefa I. Kraszewskiego, • biblioteki Tadeusza Regera, • biblioteki Czytelni Ludowej, • biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, • biblioteki Dekanatu w Cieszynie. * Cyfrowe katalogi wraz z tworzonymi od 1994 r. katalogowymi bazami danych pozwalają internautom przeszukiwać całość historycznych zasobów Książnicy Cieszyńskiej.

 4. DYGITALIZACYJNE WPRAWKI Biblioteka Cieszyńska Biblioteka Wirtualna obejmuje cyfrowe kopie 98 dzieł (łącznie ok. 13 000 stron) składających się na kanon dawnego, cieszyńskiego piśmiennictwa historycznego. Codzienne otwierana jest z ok. 70 komputerów na całym świecie. Wystawy Cyfrowe prezentacje sześciuekspozycji zorganizowanychw Książnicy Cieszyńskiej w latach2003-2007, obejmujące łącznieok. 3 000 cyfrowych kopii rękopisów, druków, dokumentów życia społecznego, materiałów ikonograficznych i kartograficznych oraz eksponatów muzealnych.

 5. PROJEKT Projekt „OCHRONA I KONSERWACJA CIESZYŃSKIEGO DZIEDZICTWA PIŚMIENNICZEGO” realizowany jest przez pięć instytucji samorządowych, kościelnych i państwowych, które działają na podstawie porozumienia o partnerstwie. W porozumieniu uczestniczą: LIDER PROJEKTU: Książnica Cieszyńska, wysokość współfinansowania: 42% ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, http://www.kc-cieszyn.pl PARTNERZY PROJEKTU: Archiwum Państwowe w Katowicach, wysokość współfinansowania: 28% ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, http://www.katowice.ap.gov.pl Parafia Ewangelicko-Augsburska, wysokość współfinansowania: 20% pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn, http://cieszyn.org.pl Konwent Zakonu Bonifratrów, wysokość współfinansowania: 7% pl. Józefa Londzina 1, 43-400 Cieszyn, http://www.bonifratrzy.pl/cieszyn/index Muzeum Śląska Cieszyńskiego, wysokość współfinansowania: 3% ul. Tadeusza Regera 6, 43-400 Cieszyn, http://www.muzeumcieszyn.pl

 6. CELE PROJEKTU CELE • Zapewnienie zbiorom właściwych warunków przechowywania. • Kompleksowe zabezpieczenie i wzmocnienie ochrony całości zbiorów oraz konserwacja najcenniejszych obiektów. • Budowa instrumentarium zwiększającego dostępność zbiorów. • Upowszechnienie informacji na temat zawartości zbiorów oraz możliwości ich wykorzystania w działalności naukowej i kulturalnej. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE • Kompleksowość, wszechstronność, spójność i trwałość przyjmowanych rozwiązań. • Koordynacja i ujednolicanie standardów działań realizowanych przez wszystkich uczestniczących w projekcie partnerów. • Łączenie starań o bezpieczeństwo zbiorów z wysiłkami na rzecz zwiększenia ich dostępności. CZAS REALIZACJI 1 kwietnia 2007 – 31 marca 2010

 7. DYGITALIZACJA Dygitalizacja istotnym elementem programu ochrony zabytkowych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, a zarazem – narzędziem ich udostępnienia i włączenia do uniwersalnego obiegu naukowego i kulturalnego. PRZEDMIOT DYGITALIZACJI: 580 000 stron rękopisów i druków odnoszących się do Śląska Cieszyńskiego (Książnica Cieszyńska – 405 500, Archiwum Państwowe – 120 000, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera – 28 800, Biblioteka i Archiwum Konwentu OO. Bonifratrów – 24 650, Muzeum Śląska Cieszyńskiego– 1 050). WYKONAWCA: Digital-Center z Poznania, specjalistyczna firma wyłoniona w drodze przetargu (w Archiwum – także własna pracownia reprograficzna). KOSZTY: 695 176 PLN (Książnica Cieszyńska – 570 030 PLN, Archiwum Państwowe – 194 896 PLN, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera – 35 000 PLN, Biblioteka i Archiwum Konwentu OO. Bonifratrów – 30 000 PLN, Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 1 250 PLN).

 8. PRODUKTY I Pliki źródłowe, format TIFF, true color, 300 dpi, jeden plik zawiera cyfrową kopię jednej strony, Mikrofilmy negatywowe wykonane z plików TIFF, przeznaczone do wieczystej archiwizacji

 9. PRODUKTY II Prezentacje w formacie DJVU, przeznaczone do udostępnienia w Internecie - wyposażone w warstwę OCR (z wyłączeniem obiektów rękopiśmiennych oraz drukowanych czcionkami gotyckimi) wygenerowaną automatycznie z kompresora DJVU oraz system nawigacji, pozwalający na poruszanie się pomiędzy rocznikami i numerami zdygitalizowanego czasopisma lub wydzielonymi katalogowo częściami rękopisu Prezentacje w formacie PDF, przeznaczone do udostępniania w Intranecie - wyposażone system nawigacji, pozwalający na poruszanie się pomiędzy rocznikami i numerami zdygitalizowanego czasopisma lub wydzielonymi katalogowo częściami rękopisu

 10. UDOSTĘPNIENIE Śląska Biblioteka Cyfrowa – realną alternatywa archaicznejCieszyńskiej Biblioteki Wirtualneji hipotetycznej Cieszyńskiej Biblioteki Cyfrowej Zasoby cieszyńskie jednym z fundamentalnych składników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Etapy udostępniania: • Dotychczasowy zasób Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej. • Zbiory Książnicy Cieszyńskiej (kolekcja ok. 1000 rękopisów biblioteki Leopolda J. Szersznikaoraz 39 tytułów dawnej prasy cieszyńskiej). • Zbiory pozostałych beneficjentów projektu?

 11. ADRESY http://www.sbc.org.pl http://www.kc-cieszyn.pl/biblioteka http://www.eog.kc-cieszyn.pl kcc@cieszyn.petex.bielsko.pl