na e obec region kraj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naše obec, region, kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naše obec, region, kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Naše obec, region, kraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Naše obec, region, kraj. Obsah:. obec samospráva působnost obecní zřízení obecní úřad test region kraj Ústecký významná místa Ústeckého kraje test. Obec. základní jednotka územního uspořádání státu poměrně samosprávné společenství občanů žijících na určitém vymezeném území

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naše obec, region, kraj' - satya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah:

obec

 • samospráva
 • působnost
 • obecní zřízení
 • obecní úřad
 • test

region

kraj

 • Ústecký
 • významná místa Ústeckého kraje
 • test
slide3
Obec
 • základní jednotka územního uspořádání státu
 • poměrně samosprávné společenství občanů žijících na určitém vymezeném území
 • základní samosprávná jednotka
slide4
Obec

Samosprávou obce rozumíme – samostatnost v rozhodování a správě záležitostí dotýkajících se zájmů jejich občanů

Obyvatelé obce = osoby, které v ní trvale bydlí nebo osoby, kterým obec udělila čestné občanství

p sobnost obce
Působnost obce
 • Samostatná působnost obce

to o čem obec rozhoduje sama, není v tom podřízena žádné autoritě

týká se všech obcí

- volí, zřizuje a ustanovuje orgány obce

 • samostatně hospodaří se svým majetkem, sestavuje rozpočet a hospodaří podle

něj, vydává obecně závazné vyhlášky, spravuje a udržuje kanalizaci, místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů..

 • Přenesená působnost obce

to co stát přenesl na obce, aby za něj vykonávaly

liší se v jednotlivých obcích podle objemu výkonu přenesené působnosti

slide6
Obec

tvoří:

obytné části – domy, obchody, školy, komunikace …

obyvatelé

volné prostranství – lesy, pole..

obecn z zen
Obecní zřízení

K uspořádání svých záležitostí si obec vytváří:

 • obecní zastupitelstvo
 • obecní rada

Obyvatelé obce volí jednou za čtyři roky

v komunálních volbách své zastupitele.

obecn zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo

Zastupitelé jako celek tvoří obecní zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo je nejvyšším samosprávným orgánem obce a jeho úlohou je rozhodovat o nejdůležitějších otázkách života obce

 • počet členů je 5 – 55 podle velikosti obce
 • rozhoduje pouze o věcech v samostatné působnosti v rámci platných zákonů
 • schvaluje rozpočet obce, vyhlášky, volí starostu, zřizuje obecní policii..
obecn z zen1
Obecní zřízení

V čele obecního zastupitelstva stojí starosta/starostka

(ve velkých městech a v Praze je nazýván(a) primátor/primátorka)

starosta starostka
Starosta/starostka
 • nejvyšší představitel obce
 • musí být starší 18 let, mít trvalý pobyt v obci ve které vykonává funkci, bezúhonný
 • nejprve musí být zvolen do zastupitelstva obce
 • musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva
 • může být kdykoliv většinou hlasů odvolán
 • zastupuje obec navenek
 • předsedá zasedání rady a zastupitelstva
rada obce
Rada obce
 • Rada obce – je výkonným orgánem obce, vykonává úkoly, který ji stanoví zákon a rozhodnutí obecního zastupitelstva
 • není ve všech obcích (pouze kde je 15 a více zastupitelů, při menším počtu tuto pravomoc vykonává starosta)
 • má 5-11 členů, nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelů
obecn ad
Obecní úřad

ve městech označení – městský úřad

ve velkých městech se setkáváme s označením magistrát

 • v obcích zastupuje stát
 • plní veškeré úkoly v přenesené působnosti
 • člení se na různé odbory, které zajišťují jednotlivé úkoly státní správy
p klady odbor na obecn ch adech
Příklady odborů na obecních úřadech
 • Finanční odbor – provádí platby obce, vybírá místní poplatky, zpracovává rozpočet..
 • Odbor sociálních věcí – vyplácí sociální dávky, má na starosti domy s pečovatelskou službou, azylové domy..
 • Odbor vnitřních věcí = matrika – vede evidenci obyvatel, vydává občanské průkazy a cestovní pasy, přijímá žádosti o uzavření manželství
 • Stavební odbor – povoluje stavby, jejich realizaci, změny staveb, kolaudaci..
 • Odbor životního prostředí – pečuje o pořádek a čistotu v obci, pečuje o městskou zeleň, vydává rybářské lístky
 • Živnostenský odbor – vydávání živnostenských listů
 • Odbor školství a kultury
kol kter z le itosti e obecn samospr va a kter st tn spr va
Úkol: Které záležitosti řeší obecní samospráva a které státní správa?
 • rozhodnutí o vydání živnostenského listu
 • údržba zeleně
 • oprava kanalizace
 • rozpočet obce
 • oprava silnic
 • příspěvek na bydlení
 • vydání obecní vyhlášky
 • spravování škol
test 1 st
Test 1. část

Obec

1. Kdo zastupuje obec navenek?

a) starosta

b) ředitel

c) rada

d) zastupitelstvo

2. Kdo rozhoduje o důležitých záležitostech obce?

a) starosta

b) celý obecní úřad

c) obecní zastupitelstvo

d) rada obce

3. Co má na starosti živnostenský úřad (odbor)?

a) vydává povolení pro obyvatele, kteří chtějí podnikat

b) zabezpečuje čistotu obce

c) schvaluje a kontroluje nové stavby

d) vede přehled o obyvatelích města

test 2 st
Test 2. část

4. Jak často se konají komunální volby do zastupitelstva?

a) jednou za 5 let

b) jednou za 3 roky

c) jednou za 4 roky

d) vždy po 2 letech

5. Kdo vede přehled o obyvatelích obce?

a) odbor sociálních věcí

b) odbor vnitřních věcí (matrika)

c) městská policie

d) živnostenský odbor

6. Co z níže uvedeného neřeší obecní samospráva, ale státní správa ?

a) obecní rozpočet

b) oprava silnic

c) spravování škol

d) důchody

region
Region
 • Region je oblast, která se vyznačuje originálními kulturně historickými rysy případně rysy přírodními. Nejedná se o oblast správní, ale oblast kulturní a duchovní. Proto se region obvykle nekryje s hranicemi správního rozdělení(krajem).
 • Kulturně historickými rysy regionu rozumíme- nářečí a obyčeje
 • Základní jednotkou regionu je obec se svými obyvateli, kteří pociťují sounáležitost s kulturním a krajinným bohatstvím kraje.
slide18
Kraj
 • vyšší územně samosprávný celek
 • ČR je rozčleněna do 14 krajů
 • Náš kraj se nazývá Ústecký
steck kraj1
Ústecký kraj

Krajské město: Ústí nad Labem

Počet obyvatel kraje: 843 462

Počet měst: 46 (80.7% obyvatel)

Počet obcí: 354

Charakteristika kraje

V kraji lze vymezit čtyři oblasti:

 • pánevní průmyslová oblast - Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem
 • zemědělská oblast - Litoměřice a Louny
 • Krušné hory – velmi řídce osídlený horský pás, jde převážně o část česko-saského pohraničí
 • Děčínsko
steck kraj2
Ústecký kraj

Hospodářství

Ústecký kraj je nejprůmyslovější oblastí v ČR.

 • důlní průmysl – těžba hnědého uhlí
 • chemický a potravinářský průmysl
 • papírenský průmysl
 • vinařství
 • pivovarnictví
st nad labem a okol
Ústí nad Labem a okolí
 • hrad Střekov
 • zámek Trmice, Velké Březno,

Krásné Březno

 • kostel nanebevzetí Panny Marie
 • skanzen Zubrnice
 • Stadice
 • Napoleonské bojiště u Chlumce
 • Mariánský most
 • http://www.usti-nl.cz/showdoc.do?docid=4
v znamn m sta steck ho kraje b lina
Významná místa Ústeckého kraje - Bílina

Bílina leží mezi městy Most a Teplice . Dominantou města a okolí je znělcový masiv Bořeň, který je státní přírodní rezervací, tyčí se do výšky 539m a je častým cílem turistů a horolezců.V okolí města se nachází jeden z největších povrchových hnědouhelných dolů a řada průmyslových podniků (elektrárna, sklárny, a další).

 • kostel s. Petra a Pavla
 • zámek
 • Husitská bašta
 • lázně Kyselka
 • Špitální kostel na Újezdě http://www.bilina.cz/
teplice
Teplice

město s bohatou historií s nejstaršími českými lázněmi. První zmínky o léčebných pramenech jsou již z 8.století. Archeologické nálezy z římských dob však svědčí o jejich využívání již na přelomu letopočtu.

 • lázně: Císařské, Kamenné, Nové, Hadí, Sadové, Vojenské, lázeňský komplex Beethoven
 • zámek, zámecké náměstí

s morovým sloupem

 • fontány a kašny
 • podnik Glaverbel

http://www.teplice.cz/

p klad dal ch v znamn ch m st
Příklad dalších významných míst

Osek – cisterciácký klášter

Duchcov – zámek spojený s osobností Giacoma Casanovy

Dubí – lázně, porcelánka

Mstišov – lovecký zámeček, obora

Komáří vížka v 809 m n.v. – sedačková lanovka

Most – Hněvín, děkanský kostel

Kadaň – františkánský klášter

Chomutov – Kamencové jezero, Zoopark

Klášterec nad Ohří – muzeum porcelánu

nej steck ho kraje
Nej..Ústeckého kraje
 • Nejvyšší vrchol - Macecha 1 113 m.n.m
 • Nejníže položený bod hladina Labe 115 m n.m.

(Hřensko)

 • Obec s největším počtem obyvatel Ústí nad Labem 93 859 obyvatel
 • Obec s nejmenším počtem obyvatel Staňkovice 30 obyvatel
 • Obec s nejvyšším průměrným věkem 49 let Zálužice 65 obyvatel
 • Obec s nejnižším průměrným věkem 30 let Obrnice 2 650 obyvatel
test teplick region 1 st
Test – teplický region 1.část

1. Jak se jmenuje nejvýznamnější podnik v Teplicích?

a) Glaverbel

b) Splintex

c) Chemopetrol

d) Tesom

2. Kde v okolí je známý klášter?

a) Duchcov

b) Teplice

c) Most

d) Osek

3. Která města teplického regionu jsou spojena s lázeňstvím?

a) Teplice, Krupka, Bílina

b) Teplice, Duchcov, Bílina

c) Teplice, Dubí, Bílina

d) Teplice, Duchcov, Dubí

test teplick region 2 st
Test – teplický region 2. část

4. Které lázně v Teplicích nenajdeš?

a) Hadí lázně

b) Sadové lázně

c) Královské lázně

d) Císařské lázně

5. Giacomo Casanova pobýval na konci svého života na zámku:

a) v Teplicích

b) v Bílině

c) v Duchově

d) v Trmicích

6. Kde najdeš lovecký zámeček s oborou?

a) Bílina

b) Teplice

c) Mstišov

d) Osek