Reflexie na tému Firmy a neziskovky na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation

reflexie na t mu firmy a neziskovky na slovensku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reflexie na tému Firmy a neziskovky na Slovensku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reflexie na tému Firmy a neziskovky na Slovensku

play fullscreen
1 / 12
Reflexie na tému Firmy a neziskovky na Slovensku
95 Views
Download Presentation
saskia
Download Presentation

Reflexie na tému Firmy a neziskovky na Slovensku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reflexie na témuFirmy a neziskovky na Slovensku Boris Strečanský, Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu n.o. Bratislava apríl 2007

 2. Niektoré kontexty • 1998 – zmena ekonomických parametrov • 90-te roky: vplyv americkej kultúry darcovstva a občianskej spoločnosti • Europeizácia • Zahraničné investície • Pretrvávanie tradícií sociálnej podpory slabším (kresťanská tradícia) • 2003 odchod väčšiny zahraničných donorov – stimul k skúšaniu nových rozvojových konceptov • 2007 zmes tradícií, nových impulzov, obmedzení a príležitostí

 3. Čo je vidno • Štruktúry, siete a programy pre väčšie firmy (BLF, Cena Via Bona, Klub firemných darcov a pod.) • Firemné darcovstvo ako PR a vec manažmentu • Newspeak: „Spoločenská zodpovednosť v podnikaní“ • 2% asignácia firiem – vznik firemných nadácií • Podpora vzdelávania a zdravia • Starostlivosť o zamestnancov, firemná filantropia a ochrana životného prostredia – najviditelnejšie prejavy CSR • Opatrnosť médií spájať podporu s menom firmy

 4. Čo je menej vidno... • filantropické činy malých a stredných firiem a živnostníkov • kontroverznejšie témy vo firemnej filantropií • osobné filantropické prejavy majiteľov firiem (zo 145 najväčších zamestnávateľov sú 144 zahraničné osoby) • v pozornosti sú akcionári, zákazníci a zamestnanci, komunity a neziskovky menej ... lebo to tu chýba • politická vôľa podporovať súkromnú iniciatívu vo verejný prospech a občiansku spoločnosť • diskusia o rozmeroch a morálnych a duchovných rozmeroch filantropie a identifikácia a porozumenie

 5. Niektoré témy v prebiehajúcom diskurze • Večné otázky: „Čo je dobré?“ a „Ako konať dobro?“ a „Ako o tom hovoriť?“ • Ako nazerať na spojenie PR a firemného darcovstva? • CSR • ako moderná hra? • ako platónska idea? • ako nástroj? • 2% asignácia dane právnických osôb • Role neziskových organizácií nielen v uspokojovaní základných potrieb občanov

 6. Vzťah neziskoviek a firiem v hre s názvom „firemná filantropia“ Pokračujúca polarita a pluralita postojov, vnímaní a očakávaní A. Sponzoring – obchodný vzťah • neziskovky sa stávajú trochu marketingovým nástrojmi a nosiče reklamy • Konkurencia a spolupráca (napr. snaha odlíšiť sa za každú cenu na úkor dlhodobosti intervencií) • Dôvera a nedôvera (rozdielne vnímania aktivít firiem v závislosti od interpretácie kontextu a znalostí – napr. greenwashing vs. užitočnosť vysádzania stromkov) B. 2% asignácia dane - významná oblasť „firemnej filantropie“ • Viac sa podobajú na sponzoring ako na darcovstvo, hlavne u väčších firiem C. Darcovstvo – jednotlivci, intímna sféra

 7. Vzťah neziskoviek a firiem ....ale nové sú aj: • Zvýšená citlivosť na tzv. Diferenciál mocí z oboch strán • Uvedomenie si nuansov spolupráce a konceptov • Prvky dlhodobejších stratégií Výzvami ostávajú okrem iného aj: • Pretrvávajúca necitlivosť na témy demokracie, ľudských práv a pod. • Stále prevažujúci jazyk mechanistického vnímania sociálnych zmien • Daňové a právne stimuly

 8. Podoby spolupráce • Dlhodobé partnerstvo a podpora (o.z. Návrat, o.z – Orange Slovensko a.s. Odyseus – tlačiareň Gerhofer) • Podpora grantových programov (Nadácia Ekopolis – Verejné priestranstvá – ČSOB) • Outsourcing aktivít (Centrum pre filantropiu n.o. pre Nadáciu Tatra Banka, Konto Orange a Nadáciu SPP) • Poskytovanie dobrovoľníkov • Nefinančná podpora (reklamné agentúry, PR agentúry)

 9. Príklad spolupráce: Fond Občianska voľba Pivovaru Šariš pri Komunitnej Nadácií Veľký Šariš • Pivovar Šariš, a.s. vytvoril v r. 2004 priKomunitnej nadácii Veľký Šariš FOND OBČIANSKEJ VOĽBY z 2% dane PO – v sume 1 milión Sk. – Inšpirácia z Plzne • RadaReprezentantov Fondu: (Prešovská univerzita, riaditeľ Daňového úradu, riaditeľ Sociálnej poisťovne v Prešove, riaditeľ Krajského úradu ŽP, predseda správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš, regionálny denník Prešovský Korzár, technický riaditeľ Pivovaru Šariš) • Prvotný výber projektov – Rada reprezentantov – tajné hlasovanie • Prvých 20 projektov predstavených v regionálnom denníku Prešovský korzár • 6 400 občanov Prešova a Veľkého Šariša hlasovalo v každej kategórii hlas projektu,ktorý chceli, aby bol podporený z Fondu Občianska voľba. • Záverečné rozhodnutie – Rada reprezentantov – podľa finančného objemu stanoveného na príslušné kolo Občianskej voľby. • http://home.nextra.sk/komunit/

 10. Príklad spolupráce: Fond Občianska voľba Pivovaru Šariš pri Komunitnej Nadácií Veľký Šariš • KRITÉRIÁ PODPORY PROJEKTOV Z PROGRAMU OBČIANSKA VOĽBA • projekt sa musí vzťahovať k mestu Veľký Šariš alebo Prešov a k ich blízkemu okoliu • projekt tvorivým spôsobom prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov, napr. v oblasti: • zlepšenia životného prostredia, • riešenia spoločenských problémov, • skvalitnenia kultúrneho prostredia, • rozvoja športových aktivít, • skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, • podpory rozvoja regiónu • príspevok nie je určený na úhradu prevádzkových nákladov žiadateľa

 11. Výsledky hlasovania 2006: Fond Občianska voľba Pivovaru Šariš pri Komunitnej Nadácií Veľký Šariš

 12. ďakujem www.cpf.sk