Stratégia očkovania na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation

kamuzu
strat gia o kovania na slovensku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stratégia očkovania na Slovensku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stratégia očkovania na Slovensku

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Stratégia očkovania na Slovensku
158 Views
Download Presentation

Stratégia očkovania na Slovensku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stratégia očkovania na Slovensku MUDr. Jarmila Lančová ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY INPHARMED Bratislava,17. 5. 2007

 2. Očkovanie v Slovenskej republike • od konca 40 – tych rokov • pravidelné povinné očkovanie proti 10 infekčným ochoreniam : • tuberkulóze, diftérii, tetanu, pertussis, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, poliomyelitíde, morbilám, mumpsu, rubeole • svetové prvenstvo v eliminácii poliomyelitídy • dlhodobá zaočkovanosť > 95 % (98 – 99 %)

 3. Očkovanie proti tuberkulóze • celoplošná primovakcinácia novorodencov • preočkovanie tuberkulín negatívnych detí v 11. roku života • očkovanie osôb vo vysokom riziku nákazy • Vakcína: BCG vaccine SSI (Statens Serum Institut, Dánsko) • Odporúčanie WHO: • očkovanie novorodencov v krajinách s incidenciou vyššou ako 10/100 000 obyv. • v SR - priemerná incidencia asi 15/100 000 obyv. 

 4. TuberkulózaPrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1960 – 2006, SR

 5. Očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis(DTP) • dojčatá v 3. mesiaci života - 3 dávky základného očkovania proti diftérii, tetanu, pertusis (acelulárna), poliomyelitíde, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B • deti v 3. roku života – preočkovanie trivakcínou DTP • deti v  6. roku života - preočkovanie trivakcínou DTP

 6. DiftériaPrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1955 - 2006, SR Očkovanie DTP

 7. TetanusPrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1957-2006, SR Očkovanie DTP

 8. PertussisPrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1952 - 2006, SR 1953-1955 monovakcína (deti v kolektívoch predšk. veku) 1958 trivakcína DTP

 9. Očkovanie proti poliomyelitíde • od r. 2005 celoplošné očkovanie neživou parenterálnou poliovakcínou (IPV) - eliminácia rizika VAPP, očkovanie detí od dvoch mesiacov života, eliminácia rizika VDPV, zosúladenie s ostatnými krajinami EÚ • deti narodené od 1. 1. 2005 sa očkujú tromi dávkami IPV v prvom roku života • preočkovanie v šiestom a trinástom roku života /v r. 2007 iba v 13. roku života/

 10. PoliomyelitídaPrehľad chorobnosti a zaočkovanostiv rokoch 1952-2006, SR Salkova vakcína Sabinova vakcína Trivakcína P1+P2+P3 IPV

 11. Očkovanie proti morbilám, mumpsu a rubeole • očkovanie detí v 15.- 18. mesiaci života, • preočkovanie adolescentov v 11. roku života • Vakcína: trivakcína s kmeňmi Schwartz (morbilli), RIT 4385, odvodený od kmeňa Jeryl Lynn (mumps), Wistar RA 27/3M (rubeola)

 12. MorbilliPrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1969 - 2006, SR

 13. MumpsPrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1971 - 2006, SR bivakcína trivakcína

 14. RubeolaPrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1976-2006, SR všetky žiačky VI.tried -séronegat.žiačky posledných tried SS a OÚ všetky dvojročné deti 1986-1990 séroneg.primipary

 15. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B • od r. 1985 zavedenie očkovania vybraných skupín populácie vo vysokom riziku nákazy • od r. 1998pravidelné očkovanie dojčiat • od r. 2004 pravidelné očkovanie adolescentov • prijatou stratégiou do r. 2010 budú očkované všetky deti do 12 rokov proti VHB • po roku 2010 iba očkovanie dojčiat

 16. Vírusová hepatitída typu BPrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1981 - 2006, SR ZP hemodialýza Nitra HEP-B-VAX 1985 ZP vybraných odd. ďalšie skupiny ZP u osôb vo zvýšenom riziku nákazy Pravidelné očkovanie dojčiat Pravidelné očkovanie adolescentov

 17. Očkovanie proti hemofilovým invazívnym infekciám • od roku 2000 pravidelné očkovanie dojčiat tromi dávkami • od zavedenia očkovania: • ojedinelý výskyt • zníženie nákladov na liečbu • zredukovanie počtu trvalých následkov po ochoreniach • nehlásené úmrtie

 18. Hemofilové invazívne infekciePrehľad chorobnosti a zaočkovanosti v rokoch 1996 - 2006, SR Pravidelné očkovanie dojčiat

 19. OČKOVACÍ KALENDÁR PRE ROK 2007

 20. Prehľad zmien stratégie očkovania od roku 1998

 21. Prehľad zmien stratégie očkovania od roku 1998

 22. Efektívnosť očkovania

 23. Navrhované zmeny stratégie Národného imunizačného programu • Očkovanie proti: • pneumokokovým infekciám • kliešťovej encefalitíde • rotavírusovým infekciám • chrípke • papilomavírusovým infekciám • Preočkovanie proti záškrtu u dospelých

 24. Očkovanie proti pneumokokovým infekciám • v SR je registrovaná polysacharidová vakcína od roku 1996,  konjugovaná od roku 2001 • v pripravovanej vyhláške MZ SR o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa navrhuje zaviesť povinné očkovanie proti pneumokokovým infekciám u: • dispenzarizovaných pacientov od dvoch mesiacov veku s diagnózami vyšpecifikovanými podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb • pacientov umiestnených v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách, v zariadeniach sociálnych služieb • pacientov pred splenektómiou

 25. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde • Prírodné ohniská kliešťovej encefalitídy (KE) sa nachádzajú na území 73 % okresov SR prevažne západoslovenského regiónu. • Na očkovanie sa používa neživá vakcína v SR dostupná od r. 1981. • Do roku 2005 bolo očkovanie rizikových skupín hradené zdravotnými poisťovňami (Indikačný zoznam), v súčasnosti vakcína proti KE nie je kategorizovaná. • Vzhľadom na závažnosť ochorenia a komplikácií a vysoký počet endemických oblastí v SR sa odporúča kategorizácia vakcíny proti KE s indikačným obmedzením pre osoby vo vysokom riziku nákazy alebo legislatívna úprava v tom zmysle, aby zamestnávateľ bol povinný úplne alebo čiastočne hradiť očkovaciu látku zamestnancom v profesionálnom riziku infekcie.

 26. Očkovanie proti rotavírusovým infekciám • Rotavírusy patria k najčastejším pôvodcom nákazy u gastroenteritíd v detskom veku. • Rotavírusová črevná infekcia najmä u detí do 1 roka života môže viesť k ohrozeniu života nástupom rýchlej dehydratácie. Frekvenciou výskytu návštevnosti ambulancií, hospitalizáciou a liečbou je rotavírusová gastroenteritída aj závažným ekonomickým problémom. Rotavírusy sú aj závažným pôvodcom nozokomiálnych infekcií na detských oddeleniach vyúsťujúcich do predraženia liečby a predĺženia hospitalizácií. • V roku 2006 sa v SR registrovala orálna očkovacia látka proti rotavírusovým gastroenteritídam s optimálnym časom očkovania v 1. roku života. • Možnosť očkovania proti rotavírusom bude znamenať výrazné obmedzenie výskytu črevných nákaz a následných možných komplikácií v najmladšej detskej populácii.

 27. Očkovanie proti papilomavírusovým infekciám • vakcína proti ľudskému papilomavírusu (HPV) - prvá vakcína proti rakovine • Registrácia očkovacej látky v SR v apríli 2007. • Pri dokázanej 80 - 100 % kauzálnej súvislosti infekcie HPV a vývojom karcinómu (Ca) krčku maternice je vakcína spolu so zlepšením skríningu žien efektívnym spôsobom prevencie. • V SR je ročne viac ako 500 prípadov Ca krčku maternice a asi 120 úmrtí, v kohorte žien 35 – 40 ročných je chorobnosť 40 – 50 na 100 tis. žien, úmrtnosť medzi 10 – 15 na 100 tis. žien. Premorenosť ľudským papilomavírusom, riziko perzistentnej infekcie a prechodu do Ca krčku maternice je vysoké. • Pracovná skupina pre imunizáciu navrhuje zavedenie pravidelného povinného očkovania dievčat v 12. roku života v priebehu roka 2008.

 28. Očkovanie proti chrípke • Skupiny osôb, ktorým hradia očkovanie zdravotné poisťovne: • deti od 6 mesiacov do 12 rokov veku • osoby 59 ročné a staršie • osoby umiestnené v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a zariadeniach sociálnych služieb (povinné očkovanie) • zdravotnícki zamestnanci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy • rizikové osoby v riziku nákazy vtáčou chrípkou • osoby dispenzarizované so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami • V návrhu novej vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa povinné očkovanie proti chrípke špecifikuje na pacientov od 6 mesiacov vekus vybranými diagnózami (podľa MKCH) • PSPI odporúčaperspektívne zaviesť do povinného očkovania očkovanie 6 mesačných až 3 - ročných detí proti chrípke a očkovanie gravidných žien plne uhrádzať zdravotnými poisťovňami.

 29. Očkovanie proti varicele po registrácii vakcíny • V SR chorobnosť asi 470/ 100 000, tzv. bežné ochorenie detského veku, u novorodencov alebo osôb s imunodeficienciou môže mať fatálny priebeh. U séronegatívnych tehotných žien je riziko vzniku vrodených chýb plodu, resp. predčasného pôrodu. • Atenuovaná (živá) vakcína je vo svete dostupná od 70. rokov 20. storočia. Celoplošne sa očkuje v USA, Nemecku, Južnej Kórei, Japonsku. • Očkovanie sa odporúča najmä osobám s vrodenou alebo získanou imunodeficienciou a séronegatívnym ženám vo fertilnom veku, • V SR sa uvažuje o očkovaní vybraných skupín obyvateľstva v najvyššom riziku, t. j. imunodeficientných osôb. • V ďalšej etape by sa mohlo uvažovať o  celoplošnom očkovaní.Vakcína by mala byť v SR dostupná v roku 2007.

 30. Ďakujem za pozornosť