slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UVOD PowerPoint Presentation
Download Presentation
UVOD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

UVOD - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

UVOD. Zasičenost mesta z motornimi vozili Odliv prebivalstva iz mestnih središč Povečanje dnevnih migracij DOM – DELO – DOM Povzročitev neenakomerno porazdelitev prometnih tokov Povprečna stopnja rasti prometa v Mariboru cca 5% letno (Zadnjih desetih letih). UVOD. VPRAŠANJA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UVOD


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

UVOD

 • Zasičenost mesta z motornimi vozili
 • Odliv prebivalstva iz mestnih središč
 • Povečanje dnevnih migracij DOM – DELO – DOM
 • Povzročitev neenakomerno porazdelitev prometnih tokov
 • Povprečna stopnja rasti prometa v Mariboru cca 5% letno (Zadnjih desetih letih)

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide2

UVOD

 • VPRAŠANJA:
 • Kako urediti mesto bivalno bolj prijazno in hkrati ohraniti utrip in rast mesta s proizvodnimi in storitvenimi dejavnostmi, ki istočasno povzročajo dnevne migracije
 • Kako v mestu opredeliti manj obremenjene predele in definirati nivoje dovoljenega in sprejemljivega motornega prometa
 • Kako znižati prometno obremenjenost v različnih predelih mesta ali z urbanističnimi metodami ali s posegi za ekološko zaščito (zapiranje za promet, omejevanje prometa v ulicah – dovoljene izjeme, …)
 • Kako v mestu eliminirati nepotrebne občasne tranzitne in vsakodnevne migracije ter prevoze tovorov

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide3

UVOD

 • CILJI UREJANJA PROMETA:
 • Zmanjšati število nepotrebnih potovanj občanov z motornimi vozili (druga prevozna sredstva)
 • Razpršiti in enakomerno porazdeliti motorni notranji promet po celotnem razpoložljivem omrežju – upoštevati dejansko izgrajeno omrežje
 • Onemogočiti tranzitni motorni promet po mestni ulicah
 • S pravilno prometno politiko doseči spremembo izbire prevoznega sredstva v korist JMAP, kolesarjenja in hoje. (politika cen, kolesarsko omrežje)
 • Uvesti enotno parkirno politiko
 • Optimirati vodenje prometa (SSN, prometna signalizacija)

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide4

ZAKONSKE PODLAGE

 • DRŽAVNI PREDPISI:
 • Zakon o javnih cestah
 • Zakon o varnosti cestnega prometa

PREDPISI MOM:

 • Odlok o občinskih cestah
 • Odlok o ureditvi cestnega prometa
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide5

RAZVOJNE USMERITVE PROMETNE POLITIKE - TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ PROMETA

 • Povečati ekonomsko in prometno privlačnost JMAP
 • Povečati dostopnost javnega prevoza do ključnih točk v mestu
 • Urediti ustrezno infrastrukturo – dvig kakovosti bivanja v mestu (povečati možnost kolesarjenja, pešačenja, boljša prehodnost in večja pestrost ulic in trgov )
 • Zagotoviti dodatne kapacitete za mirujoči promet
 • Dograditi predvideno cestno omrežje
 • Zmanjšati negativne vplive na okolje in izboljšati prometno varnost(ugodnejše bivalne in deloven razmere)
 • Omogočiti razvoj mesta in cestno-prometnega sistema tudi v kasnejših obdobjih

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide6

RAZVOJNE USMERITVE PROMETNE POLITIKE - TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ PROMETA

Operativni cilji:

 • Povečanje deleža javnega prevoza na 25% vseh poti v mestu
 • Povečanje deleža kolesarjenja na 25% vseh poti v mestu
 • Povečanje deleža pešačenja na 25% vseh poti v mestu
 • Zmanjšanje deleža uporabe osebnih avtomobilov na 25% vseh poti v mestu

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide7

RAZVOJNE USMERITVE PROMETNE POLITIKE - TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ PROMETA

POVEČANJE DELEŽA JAVNEGA PREVOZA NA 25% VSEH POTI V MESTU

Prilagoditi omrežje javnega prometa poselitvenim značilnostim ob upoštevanju medobčinskih značilnosti (analiza in optimizacija omrežja)

Povečati kakovost JPP z večjo frekvenco prevozov, boljšo dostopnostjo in modernejšimi vozili (tudi manjše emisije)

Uvedba dinamičnega informacijskega potovalnega sistema (obveščanje o voznih redih v realnem času; na postajah JPP, na spletu)

Izboljševanje mobilnosti vozil JPP s prilagajanjem cestne infrastrukture (s prilagajanjem talne signalizacije, z uvajanjem dodatnega voznega pasu za javni promet pri novih cestah in rekonstrukcijah, z uvajanjem »pametne« svetlobne signalizacije)OCU

Nadgradnja mehanizmov sofinanciranja JPP s strani MOM

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide8

RAZVOJNE USMERITVE PROMETNE POLITIKE - TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ PROMETA

POVEČANJE DELEŽA KOLESARJENJA NA 25% VSEH POTI V MESTU

Izdelava karte kolesarskih poveza in izdelava interaktivnega spletnega informacijskega sistema za beleženje in odpravljanje ovir na kolesarskih povezavah

Izpopolnjevanje kolesarskih povezav z izboljšavami in širitvijo omrežja (2 km letno)

Postavitev parkirišč za kolesa in varovanih prostorov namenjene hrambi za kolesa predvsem na večjih postajah JPPOCU

Vzpostavitev sistema javnih koles za brezplačno uporabo v mestu

V enosmernih ulicah prometno-tehnično omogočiti vožnjo kolesarjev v obeh smereh in zagotoviti možnost kolesarjenja v obeh smereh ob štiri pasovnicah na eni strani ceste

Prikaz in obnavljanje karte kolesarskih povezav na javnih mestih (vključno MOM spletni portal)

Predstavitev prednosti kolesarjenja v medijih in na javnih mestih

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide9

RAZVOJNE USMERITVE PROMETNE POLITIKE - TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ PROMETA

POVEČANJE DELEŽA PEŠAČENJA NA 25% VSEH POTI V MEST

Analiza poti za pešce in izdelava karte pešaških poti

Odpravljanje ovir (predvsem na lokacijah, kjer je kolesarska pot umeščena na pločnik in tako zoža prehod pešcem) in optimizacija pešaških poti

Premeščanje kolesarskih poti s pločnikov na cestišča

Analiza čakalnih dob na semaforiziranih prehodih za pešce in optimizacija čakalnih časov glede na število prehodov pešcev

Omogočanje boljše mobilnosti pešcev na semaforiziranih križiščih s samodejno detekcijo pešcev ali prednostno tipko in obveščanje pešcev (čas do zelene v sekundah)

Postopno širiti peš cono v središču mesta

Na spletni strani MOM vzpostaviti zavihek za kolesarje, pešce in pohodnike

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide10

RAZVOJNE USMERITVE PROMETNE POLITIKE - TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ PROMETA

ZMANJŠANJE DELEŽA UPORABE OSEBNIH AVTOMOBILOV NA 25% VSEH POTI V MESTU

Spodbujanje različnih oblik souporabe osebnih avtomobilov (car shareing)

Vzpostavitev sistema Park & Ride z brezplačnimi parkirišči

Postopno zmanjševanje parkirnih mest v centru mesta (2% letno)

Na štiripasovnicah zagotavljanje prednosti za vozila javnega prevoza na zunanjem pasu

Zagotavljanje prednosti vozil javnega prometa, kolesarjev in pešcev v centru mesta

MESTNA OBČINA MARIBOR

slide11

RAZVOJNE USMERITVE PROMETNE POLITIKE - TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ PROMETA

SISTEMSKI UKREPI

Uvedba sistema za stalno spremljanje stanja prometa, ki bo zagotavljal vse potrebne kazalce za spremljanje učinkovitosti ukrepov

Izdelava analitične prometne študije

Izdelava prometne politike in prometne strategije MOM s poudarkom na vzpostavljanju načel trajnostne mobilnosti

Izdelava strokovnih podlag za urejanje javnega prometa in kolesarjenja na medobčinskem nivoju

Vključitev eksperta za javni prevoz, kolesarski promet in pešačenje Sektor za komunalo in promet MOM

Sistemska podpora za zagotavljanje somodalnosti med različnimi načini skupinskega prevoza in različnimi načini osebnega prevoza

Zmanjševanje emisij škodljivih snovi, ki jih v mestu povzročajo gospodarska vozila

Zmanjšanje hitrosti – vzpostavitev modela 30/50 v mestu

MESTNA OBČINA MARIBOR