slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UVOD PowerPoint Presentation
Download Presentation
UVOD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

UVOD - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

UVOD. Upravljanje realizacijom investicije ( upravljanje izgradnjom objekata ) podrazumeva tehnički, ekonomski i pravni koncept, bilo koja faza realizacije da je u pitanju T ehnički koncept podrazumeva projektovanje i izvođenje predmetnog objekta i infrastrukture. UVOD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UVOD' - lindsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
UVOD
 • Upravljanje realizacijom investicije (upravljanje izgradnjom objekata) podrazumeva tehnički, ekonomski i pravni koncept, bilo koja faza realizacije da je u pitanju
 • Tehnički koncept podrazumeva projektovanje i izvođenje predmetnog objekta i infrastrukture
slide2
UVOD
 • Finansijski aspekt upravljanja investicijom podrazumeva vrednovanje postignutih materijalnih efekata u pojedinim fazama i upravljačke akcije da se održi vrednost investicije
 • Pravni koncept podrazumeva obezbeđenje lokacije, dobijanja odobrenja za izgradnju kao i raseljavanje lokacije, odnosno celokupnu pravnu proceduru od ideje, pa do korišćenja objekta
slide3
UVOD
 • Pod investicijom se podrazumevaju novčana ulaganja u osnovna sredstva koja su u formiranju– npr. izgradnja nekog objekta, ali i u obrtna sredstva
 • To je proces koji se odigrava pre nego što predmet investicije postane osnovno sredstvo investitora
slide4
UVOD
 • Investicije se mogu deliti prema
  • nameni (kapitalni objekti, objekti infrastrukture, privredni objekti, neprivredni objekti, ...)
  • strukturi (građevinski objekti, oprema, ....)
  • vrsti izvođenja radova (nove investicije, proširenja / rekonstrukcije/adaptacije, zamena dotrajalih delova objekta, investiciono održavanje/kapitalni remont)
slide5
UVOD
 • Investiranje se vrši u cilju proširenja proizvodnje ili održavanja osnovnih sredstava.
 • Finansiranje se vrši iz posebnih sredstava - fondova, kredita, itd.
 • Investicije se mogu realizovati u sopstvenoj režiji, ili se njihovo izvođenje može poveriti drugima, od čega zavisi konkretno planiranje i tok finansijskih sredstava
 • Uputno je, kada se radi o realizaciji investicije, sagledati mogućnost etapnog završetka i korišćenja
finansije
FINANSIJE
 • Finansije (latinski: finis - granica, novolatinski: financia; francuski: financier - onaj koji radi sa novcem)
 • Znači gazdovanje, prihodi i rashodi, novčano stanje, novčane prilike, budžet, izvori finansiranja, odnosno izgradnju objekta.
 • U širem smislu ovaj termin označava finansiranje/investicije.
 • Finansirati znači praviti finansijske operacije.
 • Slično. engleski: financial znači novčana sredstva, novčani poslovi.
ekonomija
EKONOMIJA
 • Ekonomija (oikos – kuća, nomos – zakon) označava racionalnost korišćenja dobara, snage, objekta, odnosno što veći uspeh sa što manje sredstava, odnosno što racionalniju upotrebu objekta.
 • U širem smislu ovaj termin označava razumno i štedljivo poslovanje.
 • Slično, engleski: economy znači privreda, štednja
finansije i ekonomija
FINANSIJE I EKONOMIJA
 • Termin finansije u građevinarstvu označava novčane procedure, a ekonomija podrazumeva da se te procedure obavljaju na razuman način.
 • Finansijski inženjering - finansijski menadzment znači upravljanje finansijama, sticanje i upravljanje finansijskim sredstvima (resursima) radi ostvarivanja osnovnog cilja poslovanja – realizacije investicionih projekata
 • Investiranje i finansiranje označava prikupljanje i raspoređivanje finansijskih sredstava od strane investitora, odnosno preduzeća
uticaj re avanja imovinsko pravnih odnosa na uspe nost investicije
UTICAJ REŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSANA USPEŠNOST INVESTICIJE
 • Uspešno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa podrazumeva ne samo pravno, već i ekonomsko i tehničko znanje i iskustvo, ali i veštinu
 • Iskustvo pokazuje da je, ukoliko nema raseljavanja na lokaciji koja se gradi, obično velika opterećenost buduće investicije troškovima izgradnje infrastrukture i odgovarajućih objekata
 • Efekti rešavanja imovinsko-pravnih odnosa prate investiciju od samog početka (kroz izradu komunalno-ekonomskog elaborata, raseljavanje i rušenje) pa do kraja (kroz konačni obračun)
uticaj projektovanja na uspe nost investicije
UTICAJ PROJEKTOVANJA NA USPEŠNOST INVESTICIJE
 • Faza projektovanja je važna zbog posledica koje nosi po celokupni projekat, budući da se u toj fazi definišu konstruktivno-prostorni elementi investicije i razrađuju detalji koji utiču na cenu
 • Izmene dokumentacije u toku realizacije investicije dešavaju se iz razloga različite prirode:
  • nedostatka finansijskih sredstava
  • neadekvatnih rešenja u projektnoj dokumetnaciji
  • posebnih zahteva investitora
  • na predlog izvođača
  • zbog promene uslova okoline
organizovanje firme i uspe nost poslovanja
ORGANIZOVANJE FIRME I USPEŠNOST POSLOVANJA
 • Temelj uspešne organizacije je njena misija i njene vrednosti
 • Upravljanje putem vrednosti je odgovor na promene – tehnološke, kulturne, društvene, ekonomske i lične, koje deluju i na radnike, menadžere i vlasnike
 • To je organizaciona kultura čija se strategija i procesi upravljaju prema zajedničkoj ljudskoj viziji, cilju i skupu vrednosti
pokazatelji proizvodnje
POKAZATELJI PROIZVODNJE
 • Zbog metodoloških problema pri merenju ukupnog kvaliteta ekonomije, u teoriji i praksi su odomaćeni parcijalni pokazatelji uspešnosti poslovanja:
 • Produktivnost P- količnik količine ostvarenog proizvoda Q i utroška radne snage L:
  • P = Q : L
pokazatelji proizvodnje13
POKAZATELJI PROIZVODNJE
 • Ekonomičnost E – količnik ostvarene vrednosti proizvodnje V i troškova T:
  • E = V : T
 • Rentabilnost R– količnik dohotka D i sredstava angažovanih u proizvodnji S:
  • R = D : S
pokazatelji proizvodnje14
POKAZATELJI PROIZVODNJE
 • Poznajući pokazatelje proizvodnje, moguće je doneti zaključke tipa:
  • produktivnost mala zbog neispunjenja potrebne norme
  • produktivnost mala zbog niskog nivoa tehnologije
  • produktivnost mala zbog loše ugovorenih radova suizvođača
procena tro kova gra evinske proizvodnje
Procena troškova građevinske proizvodnje
 • Procena troškova je relativno stara stručna i naučna disciplina
 • Cena neefikasnog pristupa projektu može da iznosi 3,7 - 22,4 % od ukupnih troškova projekta, najčešće usled slabe procene troškova
 • Potreba za informacijama o troškovima javlja se zbog:
  • procene očekivanog efekta na dohodak za neku akciju u procesu donošenja odluke
  • predviđanja budućeg nivoa troškova usled promena u okruženju (npr. porast cena građevinskog materijala)
  • potrebe za sistemskim pristupom u načinu korišćenja podataka o troškovima u okviru upravljačkog sistema
procena tro kova gra evinske proizvodnje16
Procena troškova građevinske proizvodnje
 • U formiranju i prikazivanju informacija o troškovima treba poznavati i pratiti troškove na samom izvoru podataka - mestu nastajanja troška.
 • Ovo je omogućeno korišćenjem savremene računarske tehnologije u prikupljanju i obradi podataka
procena tro kova gra evinske proizvodnje17
Procena troškova građevinske proizvodnje
 • Na investiciju deluju mnogi uticaji prouzrokovani od strane različitih privrednih i državnih subjekata.
 • Neki od njih su:
  • proizvođači i dobavljači građevinskog materijala i opreme
  • banke i finansijske organizacije
  • inspekcije i ostali subjekti državne kontrole
  • projektantske firme,
procena tro kova gra evinske proizvodnje18
Procena troškova građevinske proizvodnje
 • firme koje pružaju različite usluge iz oblasti građevinarstva
 • komunalna preduzeća i, naravno
 • investitor i njegov konsultant i
 • osnovni izvođač ili nosilac posla na realizaciji objekta

Mada su ciljevi subjekata koji utiču na investiciju isti - izgradnja objekta, interesi su im uglavnom suprotstavljeni

poslovni odnosi investitor izvo a u toku realizacije investicionog poduhvata
POSLOVNI ODNOSI INVESTITOR – IZVOĐAČU TOKU REALIZACIJE INVESTICIONOG PODUHVATA
 • Poslovni odnosi između investitora i izvođača se odvijaju sve vreme trajanja investicije
 • Na finansijske efekte izvedenih radova utiču aktivnosti koje se dešavaju još u toku pripreme investicije, bilo da su inicirane od strane investitora ili izvođača
 • Početak i suštinu ovih odnosa kreira investitor još u fazi pripreme licitacije
poslovni odnosi investitor izvo a u toku realizacije investicionog poduhvata21
POSLOVNI ODNOSI INVESTITOR – IZVOĐAČU TOKU REALIZACIJE INVESTICIONOG PODUHVATA
 • U toku vremena, bilo da se objekat gradi ili ne, dolazi do promene uslova, koji značajno utiču na kvalitet. Oni se, pre svega odnose na:
  • a) mogućnost izvođača da svojom stručnošću i tehnološkom opremljenošću obezbedi definisani kvalitet
  • b) mogućnost obezbeđenja projektom definisanog materijala i opreme na tržištu
  • c) mogućnost da investitor održi ugovorenu finansijsku dinamiku
poslovni odnosi investitor izvo a u toku realizacije investicionog poduhvata22
POSLOVNI ODNOSI INVESTITOR – IZVOĐAČU TOKU REALIZACIJE INVESTICIONOG PODUHVATA
 • Prema Forsbergu, jedanod osam principa upravljanja kvalitetom je stvoriti organizaciju usmerenu ka investitoru
 • Organizacija izvođača zavisi od investitora i zbog toga mora da razume njegove trenutne i buduće potrebe i ispuni zahteve i očekivanja
 • Investitorovo zadovoljstvo je rezultat uticaja brojnih pozitivnih i negativnih faktora
 • Što je više pozitivnih faktora u igri, to je veće investitorovo zadovoljstvo
 • Uvažavanje investitorovih potreba usmerava organizaciju ka tržištu
poslovanje u gra evinarstvu
POSLOVANJE U GRAĐEVINARSTVU
 • Finansije i finansijski tokovi su u svakom poslovnom procesu neraskidivo povezani sa procedurama, odnosno poslovanjem.
 • Poslovanje u građevinarstvu, koje se odnosi na finansije ima svoj prepoznatljiv tok.
 • Neke od ovih poslovnih procedura su rezultat uhodanih procesa, koji se, u duhu dobre prakse, uspešno primenjuju dugi niz godina.
 • Neke su posledica obavezne primene zakonskih propisa.
 • Neke se logična posledica primene novih poslovnih procedura, kao što je, npr., elektronsko poslovanje i drugi oblici poslovne komunikacije
poslovanje u gra evinarstvu24
POSLOVANJE U GRAĐEVINARSTVU
 • Sa druge strane, poslovanje u građevinarstvu je povezano sa odnosimaizmeđu učesnika u investicionom procesu.
 • To su, osim investitora i izvođača radova i izvođačevih podizvođača: projektanti, banke i finansijske institucije, ustanove koje u upravnom postupku sprovode pravnu proceduru, ustanove za poslove veštačenja, konsultanti, itd.
 • Takođe, unutar svake od ovih ustanovapostoji određeni proceduralni tok koji, sa svog aspekta, upotpunjuje proceduru realizacije jedne investicije.
gra evinsko tehni ki aspekt realizacije stambene izgradnje
GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI ASPEKT REALIZACIJESTAMBENE IZGRADNJE
 • Na realizaciju investicionog poduhvata utiče namena, obim i vrednost planirane investicije, što određuje strukturu troškova, njihov sadržaj i trajanje
 • Upravljanje realizacijom stambene izgradnje je poduhvat koji se sastoji od velikog broja aktivnosti.
 • U upravljanju investicijom za izgradnju i adaptaciju stambenih i poslovnih objekata (na teritoriji Beograda i ostalih gradova) postoje sledeće globalne aktivnosti:
  • Regulacioni plan/odabir lokacije
  • Obezbeđenje lokacije/zemljišta – rešenje odgovarajuće Skupštine grada/opštine
  • Izrada elaborata o uslovima za uređenje prostora (urbanističko tehnički uslovi, dozvola i saglasnost)– akt Skupštine
gra evinsko tehni ki aspekt realizacije stambene izgradnje26
GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI ASPEKT REALIZACIJESTAMBENE IZGRADNJE
 • Izrada investicionog programa
 • Obezbeđenje finansijskih sredstava
 • Izrada projekta geomehaničkih istraživanja i elaborata geotehničkih uslova za izgradnju objekta
 • Izrada detaljnih geodetskih podloga
 • Izrada komunalno-ekonomskog elaborata/priprema za rešavanje imovinsko-pravnih poslova
 • Izrada idejnog projekta sa potrebnim separatima i katalozima
 • Preparcelacija zemljišta prema potrebama eventualne etapne izgradnje
 • Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa/raseljavanje i privođenje parcela nameni
gra evinsko tehni ki aspekt realizacije stambene izgradnje27
GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI ASPEKT REALIZACIJESTAMBENE IZGRADNJE
 • Pribavljanje uslova za projektovanje
 • Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom
 • Pribavljanje potrebnih saglasnosti
 • Ugovaranje participacija za direkcijom za zemljište i gradskim komunalnim javnim preduzećima i finansijska realizacija ugovora
 • Pribavljanje odobrenja za gradnju
 • Izrada licitacionog elaborata za ustupanje radova i sprovođenje licitacije
 • Izbora izvođača i ugovaranje radova
 • Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem
 • Tehnički pregled izvedenih radova / Upotrebna dozvola
 • Konačni obračun