Download
bankenes sikringsfonds h stkonferanse 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle

 2. Dagens budskap

 3. Er situasjonen annerledes i dag?

 4. Husholdningene - disposisjon • Privatøkonomisk STATUS • Husholdningenes OMGIVELSER • Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?

 5. Behersker balansekunsten

 6. 5 300 milliarder kroner i egenkapital! • Norske husholdninger (ca. 2,1 millioner) har aldri hatt en sterkere balanse • Gjennomsnittlig egenkapital på ca. 2,5 millioner kroner • Til sammenligning: Statens pensjonsfond utgjør ca. 2 000 milliarder kroner, ca. en million kroner per husholdning MEN…

 7. .. mye er bundet opp i bolig! Mrd NOK Formuesfordelingen i husholdningene Tall pr 31.12.2007 Kilder: Norges Bank, SSB, egne anslag (*) Inkluderer skadeforsikringsreserver, men ikke SPK (**) Samlet ligningsverdi er 56,5 mrd (2006), vi forutsetter at ligningsverdien utgjør 13 prosent av virkelig verdi. Pris-/volumvekst på 10 prosent frem tom 2007. (***) Anslag for antall er 50-80.000. Verdi = 1,5-2 mill. Kilder: SSB, Prognosesenteret, egne beregninger.

 8. ..og mye av finanssparingen er bundet opp i: Forsikringssparing Totalt 862 mrd Hvorav 149 mrd er individuell sparing, 664 mrd er kollektiv pensjon 49 mrd er skadereserver Med andre ord: ”Likvid” finanssparing utgjør 1 400 mrd kroner!

 9. Likvid finanssparing – 1 400 mrd kr Kontanter 47 Lønns-/kortkonto 257 BMA/AIO 30 BSU 13 Kapitalkonto 393 Fond 132 Obl, aksjer og grfbevis 313 Private utlån og andre fordr 215

 10. Husholdningene - disposisjon • Privatøkonomisk STATUS • Husholdningenes OMGIVELSER • Arbeidsmarkedet • Børsen • Boligmarkedet • Rentemarkedet • Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?

 11. Fortsatt lav arbeidsledighet.. 4% sysselsettingsvekst i 2007- sterkeste veksten på over 40 år Stabil ledighet, men avtagende sysselsettingsvekst Nedgang i produktiviteten

 12. ..og sprikende glede!

 13. Børsen – kasino eller langsiktig sparegris

 14. Superpessimist en dag…

 15. …superoptimist tre dager etter!

 16. Har aksjeuroen egentlig noe å si for Kari og Ola? Egentlig aksjer Sedler, mynt og bankinnskudd 356 000 Pensjonsordninger 408 000 90 000 Aksjer, aksjefond og gfbevis184 000184 000 Andre fond (pm-fond) 37 000 Andre fordringer 156 000 Statens pensjonsfond 1 000 000 600 000 Sum 2 141 000 874 000 Tall i kroner per husholdning Ser ut til: 184 000/2 141 000 = 9 % Egentlig: 874 000/2 141 000 = 41 %

 17. Boligprisene i et langsiktig perspektiv Reelle boligpriser, 1819=100, logaritmisk skala Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 18. Avkastning og risiko i boligmarkedet Realavkastning på bolig og volatilitet i reelle boligpriser. Norge. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 19. Konjunkturelle drivkrefter Faktisk og beregnet boligpris. 1000 kr/kvm. 1. kv. 2003 – 2. kv. 2008 Faktisk boligpris Beregnet boligpris Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank

 20. Jo, da. Det høres riktig ille ut!

 21. ..og akkurat nå er rentene litt labile, for å si det mildt!

 22. 0,3 %-poeng er allerede tatt, nye 0,3 kan være aktuelt??!!

 23. Men aldri så galt at det ikke er godt for noen..

 24. Husholdningene - disposisjon • Privatøkonomisk STATUS • Husholdningenes OMGIVELSER • Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?

 25. Hver femte nordmann har renteangst

 26. Husholdningenes gjeld har økt mye Husholdningenes gjeld. Milliarder kroner Nominell gjeld Gjeld deflatert med KPI Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 27. Økt låneopptak i kombinasjon med renteoppgang:

 28. Kilder til sårbarhet i husholdningssektoren Fastrenteavtaler og avdragsfrie lån til husholdninger. Prosent av utlån til husholdninger. 2. kvartal 2008. 1 Fastrenteavtaler Avdragsfrie lån Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 29. Rammelån kan ramme hardt.. Er bankene flinke nok til å prise risiko, orientere kunden om fallgruver og følge opp kundene regelmessig?

 30. Lommer av sårbarhet i husholdningssektoren Inntekt og gjeld i husholdninger med gjeld i 2006. 1000 kroner Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 31. Privatøkonomi ute av kontroll, eller problemer under kontroll?

 32. Hva sier sjefen over alle sjefer

 33. Hvorfor? I Sparing Netto finansinvesteringer Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 34. Hvorfor? II

 35. Økning i pensjonsalder for å kompensere for levealdersjusteringen Kilde: SSB

 36. Tjenestepensjon: Hvordan ser markedet ut i 2015?Antall arbeidstakere som omfattes Kilde: FAFO

 37. Innskuddssatser Individnivå Mellom 1 og 6G Mellom 6 og 12G Kilde: FAFO

 38. ”nye IPA” - IPS • Fradraget i alminnelig inntekt begrenses til 15.000 kroner, mot 40.000 kroner i den tidligere ordningen • Med dagens skattesats på 28 prosent, blir maksimalt skattefradrag 4.200 kroner • Utsatt skatt på avkastningen, fritak for formuesskatt. Dog ingen skjerming ved IPS-sparing i aksjefond • Ukjent skattesats ved utbetaling • FORDEL: Likviditetsmessig forskyvning ved at kunden ”låner” penger av staten • Paradoks: • Stortinget har vedtatt en ny ”skattemotivert” pensjonsspareordning med høyst usikker skattefordel for den enkelte • Hvis stortingsflertallet virkelig ønsket å stimulere nordmenn til å pensjonsspare på egen hånd, kunne reglene vært utformet annerledes og mer forutsigbart

 39. IPS (aksjefond) vs ordinær aksjefondssparing Skattesats Tid • Avkastningen i IPS øker jo lengre tid fra oppsparing til utbetaling – lønner seg å ta en ”pause” før utbetaling • IPS gir ikke formuesskatt • IPS gir ikke skjermingsfradrag • (*) Grønt for svært lave pensjonsinntekter!

 40. Så hvordan skal kundene plassere sparepengene?

 41. Finn et par (viktige) feil

 42. Finansnæringen står dessverre ikke samlet..

 43. ..og troverdighet er noe mange sliter med!

 44. ..viktig sak er fortsatt uavklart!

 45. Husholdningene - disposisjon • Privatøkonomisk STATUS • Husholdningenes OMGIVELSER • Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?

 46. It's the Confidence, Stupid.

 47. Sprikende, for ikke å si skrikende utfordring!

 48. Så hva med 2008?

 49. Sviktende omdømme,bransjeproblem I: Feilaktig mistenkeliggjøring

 50. ..mistenkeliggjøring!