Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene? - PowerPoint PPT Presentation

hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene?

play fullscreen
1 / 9
Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene?
128 Views
Download Presentation
tyrone
Download Presentation

Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ’Pengepolitikk og bankvirksomhet under lavinflasjon’ Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene? Monica Salthella Viseadm. direktør

  2. Sentralt • Hva er viktig for kundene? • Finansiell stabilitet, og bankenes rolle • Hovedutfordringer til regionale sparebanker? • Hvordan møte disse utfordringene/tiltak?

  3. 1. Hva er viktig for kundene? • To dimensjoner : • A) Hva er viktig for kunden uavhengig av markedsbilde? • B) Hva må bankene være oppmerksomme på? Kundene sier: • Lokal tilhørighet • Tilstede i distriktet, fysisk nærhet • Kjente ansikter, komme til når du trenger det • Forholde seg direkte til en fast person/rådgiver • Menneskerelasjonen og forståelse for kunden og prosjektet/bransjen • At banken er solid og pålitelig • At banken har et samfunnsengasjement • At banken er i utvikling, attraktiv • Tilgjengelig, nær personlig kontakt • Tekniske tjenester som fungerer, god service • Forskjellig tilbud til ulike aldersgrupper.

  4. 2. Finansiell stabilitet og bankenes rolle • Finansiell stabilitet /Hvorfor viktig? • Hva må bankene være oppmerksomme på? • Diversifisering av egen portefølje samt finansiere banken hos flere • Utlandet kan eksempelvis være kilde til diversifisering og derav risikoreduksjon • Norske sparebanker er internasjonalt sett små i størrelse, men kan ved skjerpet risikoprofil kompensere for omfattende systemer. • Det kan være kostbart å skifte finansieringskilde dersom en kilde skulle falle fra • Følge tett bankens rating. Den er ofte sentral for å oppnå god og konkurransedyktig funding

  5. ... kredittveksten har vært sterk! Totalen ikke faretruende høy, men på god vei… Kommuner og husholdninger leder ann, men foretakene kommer etter Kilde:Pareto Securities • Fortsetter den høye kredittveksten kan den finansielle stabiliteten • i Norge bli truet..

  6. 3. Hovedutfordringer til regionale sparebanker? Gode tider med lav inflasjon og lav rente - Økt kredittvekst - Bedre marked, færre konkurser - Bedriftene går bedre, økte investeringer, økte låneopptak - Høy verdivurdering av prosjekter? - Økt privat konsum - Sterk vekst i gitte bransjer (kan medføre at bankene blir for tung i enkelte bransjer) - Den ’eneste’ banken i regionen Regionale sparebanker har ofte hovedvekt av porteføljen sin i personkundemarkedet. På bedriftsiden har regionale banker ofte en mix av hjørnesteinsbedrifter, og mindre næringsliv aktører. NB! Disse faktorer speiler seg motsatt vei, ved eventuell lavkonjunktur

  7. Konsekvenser når det snur! • Hva så hvis? : • boligboble, nedleggelser av hjørnesteinsbedrifter, økning i antall konkurser i regionene osv… • Spiralen er da i gang: • vi får økt arbeidsledighet, dårligere gjeldsbetjening, økte tap for bankene, nedskriving av verdier på porteføljene, og lavere rating som følge av høyere risiko i portefølje • Medfører igjen at det kan bli vanskeligere å funde banken • Så var det denne lærdommen da…..

  8. 4. Hvordan ivareta disse utfordringene/tiltak? Vi kan konstantere at konsekvensene og kostnadene ved finansiell ustabilitet kan bli store for bankene: • Finansielle sykler må dempes • Bankene kan bidra med strekt fokus på kjernekapitaldekning/funding • Følge tett kredittveksten, både i egen bank og ute (ha egne vekstgrenser) • Følge husholdningenes gjeldsbetjeningsevne • Bankene må ha bevisst risikostyring av porteføljer (segment/bransjer) • Ha gode sikkerhetsmarginer/påslag ved beregning av kundens gjeldsbetjeningevne. • Ha kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedre kredittvurderingsprosess og innvilgelse)

  9. Sparebankenes posisjon! • Sparebankene har en unik markedstilnærming mot kundene og fyller et viktig geografisk, samfunnsmessig og regionalt behov • Ved å forvalte denne muligheten og oppgaven optimalt, sikrer vi økt verdiskaping for kunde, samfunn og bank fremover!