1 / 12

Převody jednotek

Převody jednotek. Objem. Pár užitečných rad, jak postupovat při převádění jednotek objemu. Nezbytným předpokladem pro bezproblémové zvládání převodů jednotek objemu je dokonalá znalost délkových jednotek a vztahů mezi nimi. Zopakujme si tedy alespoň ty hlavní:. Základní jednotka:.

sanura
Download Presentation

Převody jednotek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Převody jednotek Objem Pár užitečných rad,jak postupovat při převádění jednotek objemu.

 2. Nezbytným předpokladem pro bezproblémové zvládání převodů jednotek objemu je dokonalá znalost délkových jednotek a vztahů mezi nimi. Zopakujme si tedy alespoň ty hlavní: Základní jednotka: metr … značka - m Odvozené jednotky: kilometr … značka - km decimetr … značka - dm centimetr … značka - cm milimetr … značka - mm A nyní se podíváme na vztahy mezi nimi.

 3. .1000 .100 .100 .1000 .10 .10 .10 :1000 :10 :10 :10 :100 :100 :1000 Vztahy mezi jednotkami délky. 5 m = cm 500 .100 0,08 cm = mm 0,8 0,7 dm = mm 70 .10 .100 5 cm = m 0,05 5 mm = m 0,005 :100 :1000 kilometr metr decimetr centimetr milimetr 9,6 m = km 0,0096 :1000 5 m = dm 50 .10 7,5 km = m 7500 0,02 mm = cm 0,002 .1000 :10 12 cm = dm 1,2 5 dm = m 0,5 :10 :10 3,5 dm = cm 35 3,5 mm = dm 0,035 .10 5 m = mm 5000 :100 .1000

 4. Jak tedy při převodech postupovat? 5,3 m = cm 530 ? , 0 . 100 Jednotka, na kterou převádíme, je menší, číselná hodnota bude větší – budeme násobit. Metr má centimetrů sto (100) – budeme násobit stem (100). Násobení stem znamená posunutí čárky o dvě místa doprava. Výsledek tedy je

 5. Podobně: 5,3 m = km 0,0053 ? 0 0 , 0 : 1000 Jednotka, na kterou převádíme, je větší, číselná hodnota bude menší – budeme dělit. Kilometr má metrů tisíc (1000) – budeme dělit tisícem (1000). Dělení tisícem znamená posunutí desetinné čárky o tři místa doleva. Výsledek tedy je

 6. Podívejme se na výpočet objemu krychle. Objem: V = a.a.a = a3 1 m V = 1 . 1 . 1 = 1 m3 V = 10 . 10 . 10 = 1000 dm3 V = 100 . 100 . 100 = = 1000000 cm3 1 m V = 1000 . 1000 . 1000 = = 1000000000 mm3 1 m=10 dm=100 cm=1000 mm

 7. Jaké máme jednotky objemu: Ukažme si alespoň ty hlavní: Základní jednotka: metr krychlový („kubík“) … značka – m3 Odvozené jednotky: kilometrkrychlový … značka - km3 decimetrkrychlový … značka - dm3 centimetrkrychlový … značka - cm3 milimetrkrychlový … značka - mm3 A nyní se podíváme na to, jak mezi nimi převádět.

 8. Co je u převodů jednotek objemu jinak? Objem: 1 m = 10 dm … 1 m3 = 1000 dm3 V = a . a . a = a3 .10 .1000 V = 1 m . 1 m . 1 m = 1 m3 V = 10 dm . 10 dm . 10 dm = 1000 dm3 1 m = 100 cm … 1 m3 = 1000000 cm3 .100 .1000000 V = 100 cm . 100 cm . 100 cm = 1000000 cm3 V = 1000 mm . 1000 mm . 1000 mm = 1000000000 mm3 1 m = 1000 mm … 1 m3 = 1000000000 mm3 .1000 .1000000 Při převodu z metrů na centimetry násobíme 100. Při převodu z m3 na cm3 násobíme 1000000. Při převodu z metrů na milimetry násobíme 1000. Při převodu z m3 na mm3 násobíme 1000000000. Při převodu z metrů na decimetry násobíme 10. Při převodu z m3 na dm3 násobíme 1000. Obecně tedy platí, že u převodů jednotek objemových se oproti převodům jednotek délkových počet nul u čísla, kterým při převodu násobíme nebo dělíme, ztrojnásobuje! 1 m = 1000 mm … 1 m3 = 1000000000 mm3 1 m = 10 dm … 1 m3 = 1000 dm3 1 m = 100 cm … 1 m3 = 1000000 cm3 .1000 .10 .100 .1000000000 .1000 .1000000

 9. Ukažme si to na konkrétním příkladu. 5,3 m3 = cm3 5300000 ? , 0 0 0 0 0 . 100 00 00 Jednotka, na kterou převádíme, je menší, číselná hodnota bude větší – budeme násobit. Metr má centimetrů sto (100). Počet nul ztrojnásobíme  budeme násobit milionem (1000000). Násobení milionem znamená posunutí čárky o šest míst doprava. Výsledek tedy je

 10. Podobně: 5,3 dm3 = m3 0,0053 ? 0 0 0 , 0 0 : 10 Jednotka, na kterou převádíme, je větší, číselná hodnota bude menší – budeme dělit. Metr má decimetrů deset (10). Počet nul ztrojnásobíme  budeme dělit tisícem (1000) Dělení tisícem znamená posunutí desetinné čárky o tři místa doleva. Výsledek tedy je

 11. Příklady: Vyzkoušejte si to, a jen pokud si nebudete vědět rady, klikněte, pomohu vám.

 12. A na závěr ještě něco navíc: Přehled mnoha dalších jednotek objemu. On-line převodník jednotek (zadej hodnotu, vyber jednotku, potvrď výběr).

More Related