if metall sjuh rad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IF Metall Sjuhärad PowerPoint Presentation
Download Presentation
IF Metall Sjuhärad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

IF Metall Sjuhärad - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

IF Metall Sjuhärad. Förberedd på framgångsrika förhandlingar. Vanliga fallgropar och svåra vägval. Formaliteter Förhandlingsframställan 6:6a Kollektivavtal eller protokoll Preskriptionstid. Vanliga fallgropar och svåra vägval. Kräv att få se konsekvensanalys i § 11 förhandling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IF Metall Sjuhärad' - sanjiv


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
if metall sjuh rad

IF Metall Sjuhärad

Förberedd på framgångsrika förhandlingar

Industrifacket Metall

vanliga fallgropar och sv ra v gval
Vanliga fallgropar och svåra vägval
 • Formaliteter
 • Förhandlingsframställan
 • 6:6a
 • Kollektivavtal eller protokoll
 • Preskriptionstid

Industrifacket Metall

vanliga fallgropar och sv ra v gval1
Vanliga fallgropar och svåra vägval
 • Kräv att få se konsekvensanalys i § 11 förhandling.
 • Skyddsombud ska ingå i förhandlingsdelegationen.
 • Alla förändringar är en arbetsmiljöfråga

Industrifacket Metall

formaliteter
Formaliteter
 • Otydlig vad man förhandlat om lokalt
  • Intressetvist
  • Rättstvist
  • MBL
 • Påtryckningsmedel saknas
  • Inga yrkanden i förhandlingsframställan eller i protokoll
   • Skadestånd för brottet
   • Ogiltighet av uppsägning m.m.
   • För få eller fel hänvisning till ex. lag, paragraf

Kan vi förhandla i samma fråga, men nu med yrkanden?

  • Om motparten godkänner detta

Industrifacket Metall

f rhandlingsframst llan utan yrkanden
Förhandlingsframställan (utan yrkanden)

”Vi begär förhandling med anledning av att företaget gjort en omorganisering”

”Vi begär förhandling med anledning av den skriftliga erinran som Kalle Karlsson fått”

Industrifacket Metall

f rhandlingsframst llan forts med yrkanden
Förhandlingsframställan forts (med yrkanden)

”Företaget har gjort en omorganisering utan att förhandla. Vi begär därför förhandling och yrkar skadestånd för brott mot MBL, AML och UVA (kan vara brott mot kollektivavtal, beroende på avtal)”

”Företaget har lämnat en skriftlig erinran mot Kalle Karlsson. Vi begär därför förhandling och yrkar skadestånd för brott mot MBL, FML och kollektivavtalet”

Industrifacket Metall

f rhandlingsframst llan forts
Förhandlingsframställan forts

Förhandlingsbegäran Datum

Brott mot MBL, AML och UVA

Vi begär härmed förhandling (i enlighet med § 10 MBL).

Företaget har gjort en omorganisering i monteringen utan att förhandla. Vi begär därför förhandling och yrkar skadestånd för brott mot MBL, AML och UVA (kan vara brott mot kollektivavtal, beroende på avtal)”.

Plats: konferensrum 1

Tid: torsdag den 19 maj

_________________

Klubbordförande IF Metall

Industrifacket Metall

f rhandlingsframst llan forts1
Förhandlingsframställan forts

Förhandlingsbegäran Datum

Brott mot AML och UVA

Vi begär härmed förhandling (i enlighet med § 10 MBL).

Arbetet i monteringen är starktstyrt och arbetsplatsen är inte utformad för individen. Företaget har heller inte löpande undersökt arbetsmiljön.

Vi begär därför förhandling och yrkar skadestånd för brott mot AML och UVA (kan vara brott mot kollektivavtal, beroende på avtal)”.

Plats: konferensrum 1

Tid: torsdag den 19 maj

_________________

Klubbordförande IF Metall

Industrifacket Metall

beg ran om tg rd aml 6 kap 6 a
Begäran om åtgärd, AML 6 kap 6 a §

Begäran om åtgärd enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen

I egenskap av skyddsombud begär jag med stöd av Arbetsmiljölagen, AML, 6 kap 6a § att följande åtgärd ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Det har kommit till vår kännedom att arbetsgivaren planerar att genomföra en större organisationsförändring som i stor utsträckning påverkar de anställda.

Enligt AML 6 kap 4 § ska skyddsombudet delta i planeringen inför en förändring i verksamheten. Skyddskommittén på företaget ska också vara delaktig i förändringen enligt AML 6 kap 9 §.

Arbetsgivaren ska enligt AFS 2001:1 8 § självmant innan förändringen sker bedöma vilka risker som förändringen kan innebära. Skyddsombudet ska enligt 4 § vara delaktig i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Industrifacket Metall

beg ran om tg rd aml 6 kap 6 a1
Begäran om åtgärd, AML 6 kap 6 a §

Arbetsgivaren ska innan den 17 maj ge oss svar/tillgång till:

- Protokollet från skyddskommittémötet där omorganisationen behandlades.

- Konsekvensanalysen för den kommande omorganisationen.

- Skriftligt svar på varför arbetsgivaren inte självmant involverat skyddsombuden i förändringen.

Har inte arbetsgivaren inkommit med skriftligt tillfredställande svar innan den 17 maj kommer vi att vända oss till Arbetsmiljöverket för bedömning och uppmana IF Metall klubben på företaget att påkalla tvisteförhandling om hindrande av skyddsombud att utföra sitt uppdrag.

Skyddsombud IF Metall Datum

Underskrift/namnförtydligande

Industrifacket Metall

beg ran om tg rd aml 6 kap 6 a2
Begäran om åtgärd, AML 6 kap 6 a §

Som ansvarig för arbetsgivaren har jag i dag mottagit denna framställan.

Arbetsgivarrepresentant Företag Datum

Underskrift/namnförtydligande

6 kap 6 a § arbetsmiljölagen

Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § skall meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg skall i stället lämnas till Sjöfartsverket, som skall pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen skall meddelas. Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.

Industrifacket Metall

kollektivavtal eller protokoll
Kollektivavtal eller protokoll

Skriftligt, två parter

Framgår att det är ett kollektivavtal

”kollektivavtal om bemanning”

Ärendet ska inte vara MBL

”Förhandling i enlighet med MBL § 11 och 38”

Industrifacket Metall

vilken v gledning ger ett protokoll
Vilken vägledning ger ett protokoll

Förhandlingsprotokoll

Datum:

Plats:

Parter: Företaget IF Metall

Protokollförare:

Justeringsmän:

Ärende:

§ 1 Sakfråga

§ 2 Parts ståndpunkt

§ 3 Parts ståndpunkt

Ärendet är viktigt att veta för att snabbt avgöra vilken typ av tvist förhandlingen handlar om. Är det en intressetvist, rättstvist eller MBL fråga??

OBS! Preskriptionstider

Industrifacket Metall

vilken v gledning ger ett protokoll1
Vilken vägledning ger ett protokoll

§ 4 Överenskommelse

Ingen överenskommelse kunde träffas i frågan. IF Metall klubben förklarade att man har för avsikt att hemställa om centralförhandling.

§ 5 Avslutning

Förhandlingen förklarades för avslutad (vikigt att vara överens när förhandlingen ska anses avslutad).

 • Vid protokollet
 • ________________
 • Justeras
 • ________________ ________________
 • Företaget IF Metall

Industrifacket Metall

vilken v gledning ger ett protokoll2
Vilken vägledning ger ett protokoll

§ 4 Överenskommelse

Ingen överenskommelse kunde träffas i frågan. IF Metall klubben förklarade att man har för avsikt att hemställa om centralförhandling.

§ 5 Avslutning

Förhandlingen förklarades för avslutad (vikigt att vara överens när förhandlingen ska anses avslutad).

 • Vid protokollet
 • ________________
 • Justeras

Se protokollsanmärkning

 • ________________ ____________________
 • Företaget IF Metall

Industrifacket Metall

vilken v gledning ger ett protokoll3
Vilken vägledning ger ett protokoll

Protokollsanmärkning

Datum: (samma som protokollet)

Ärende: (samma som protokollet)

IF Metall har följande anmärkningar på protokollet.

§ 1 (skriv er anmärkning)

§ 3 (skriv er anmärkning)

 • ________________
 • IF Metall
 • Datum: (när ni skrev under protokollsanmärkningen)

Industrifacket Metall

preskriptionstider
Preskriptionstider
 • MBL
  • 4 månader från kännedom
  • 2 månader, central förhandling
 • Utvecklingsavtalet
  • 7 eller 14 dagar
 • LAS
  • CF 2 veckor för ogiltighet av uppsägning eller avsked
  • 2 veckor för att väcka talan om ogiltighet
  • 2 månader till central förhandling…ordningsregel i Teknikavtalet IFMetall på 2 veckor

Huvudavtalet

Kollektivavtalet, FML, Semesterlagen, preskriptionslagen m.m.

Industrifacket Metall

framg ng i f rhandlingar
Framgång i förhandlingar
 • Påläst
 • Strategi
 • Mål
 • Tid
 • Tid
 • Tid

Industrifacket Metall