TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - PowerPoint PPT Presentation

saniya
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
150 Views
Download Presentation

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 2. TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI Kod zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (MEN): 311[19] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy (MPiPS): 311208 Na wesoło 2

 3. Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy • Czy wiesz, że technik inżynierii środowiska i melioracji: • Stara się ulepszać naturalne środowisko wodne gleby przez zabiegi melioracyjne techniczne (budowanie rowów, kanałów, zbiorników, stacji pomp itd.), agrotechniczne (zabiegi uprawowe) oraz fitotechniczne (zadrzewianie, zakrzaczanie, darniowanie gruntu celem zmniejszenia parowania wody). Wykonuje i nadzoruje wykonywanie prac związanych z budową i eksploatacją: obiektów melioracji wodnych, obiektów gospodarki wodnej, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, obiektów ochrony środowiska obszarów wiejskich • Zazwyczaj obowiązujące godziny pracy są stałe, lecz zdarza się, najczęściej ze względu na warunki atmosferyczne, ustalanie godzin pracy według określonych potrzeb. Prace w okresie letnim prowadzone są niekiedy na dwie zmiany.

 4. Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracyz pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

 5. Zadania zawodowe • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów. • Wykonywanie i eksploatowanie systemów wodno-melioracyjnych. • Wykonywanie regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych i przeciwpowodziowych oraz ich konserwowanie. • Wykonywanie i eksploatowanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, małych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sanitacyjnych w zagrodzie wiejskiej i na lokalnych wysypiskach śmieci. • Prowadzanie robót inżynieryjno-budowlanych i dobieranie właściwych technologii ich wykonania. • Ocenianie jakości źródeł zaopatrzenia w wodę i stanu zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposoby ograniczania tych zanieczyszczeń. • Sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich i inwestycyjnych. • Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego. • Organizowanie pracy własnej i zespołu pracowników. • Zorganizowanie i prowadzenie firmy. • Współpraca z pracownikami, przełożonymi i instytucjami w celu efektywnego funkcjonowania w zawodzie.

 6. Dobiera zabiegi uprawowe i melioracyjne zależnie od form erozyjnych i form użytkowania. • Wykonuje odwodnienia i nawodnienia rowami otwartymi terenów użytkowanych rolniczo. • Wykonuje budowle wodno-melioracyjne na obiektach nawadnianych i odwadnianych rowami. • Wykonuje odwodnienia terenów użytkowanych rolniczo poprzez drenowanie rurkami ceramicznymi, rurkami z tworzyw sztucznych, drenowanie faszynowe i krecie. • Wykonuje stawy i urządzenia do hodowli różnych gatunków ryb. • Wykonuje i konserwuje wały przeciwpowodziowe. • Wykonuje małe zbiorniki retencyjne i wodociągowe. • Prowadzi eksploatację małej stacji uzdatniania wody. • Wykonuje instalację wodociągową budynku mieszkalnego i zagrody. • Wykonuje domowe przyłącze kanalizacyjne. • Wykonuje i eksploatuje zewnętrzną sieć kanalizacyjną oraz pompownie ścieków. • Bada właściwości wody za pomocą wskaźników biologicznych. • Określa cechy jakościowe wód stojących i płynących. • Posługuje się podstawowymi przyrządami i urządzeniami geodezyjnymi. • Dokonuje pomiaru szczegółów terenowych różnymi metodami. • Wykonuje szkice budowli wodno-melioracyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych • I wiele innych… Na wesoło Praca własna…Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadańi umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury. 8

 7. Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie niezbędne są:

 8. Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3 Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych tekstach jest prawdopodobnie wiele nowych niezrozumiałych sformułowań. Spróbuj je rozszyfrować.

 9. Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3

 10. Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów– zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 13

 11. Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik inżynierii środowiskowej i melioracji, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga:Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. 15

 12. Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3

 13. Przeciwwskazania zdrowotne –test samooceny 3/3 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technik inżynierii środowiskowej i melioracji. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 17

 14. Kształcenie w zawodzie technik inżynierii środowiskowej i melioracji • Aby pracować w zawodzie,możesz: • 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać czteroletnie technikum. • 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, możesz wybrać dwuletniąszkołę policealną. • 1.3. Jako absolwent trzyletniego liceum profilowanego o profilu „chemiczne badanie środowiska”, możesz wybrać jednoroczną szkołę policealną. • Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Technika przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

 15. Kształcenie w zawodzie • Czego będziesz się uczył w technikum przygotowując się do wykonywania zawodu technik inżynierii środowiska i melioracji? • W ramach bloku: • 3.1. Inżynieria środowiska: stosować technologie wykonywania robót ziemnych, betoniarskich i zbrojarskich; stosować zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; stosować technologie wykonywania i eksploatacji oczyszczalni ścieków; projektować lokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz małe oczyszczalnie ścieków; dokonywać odbioru sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; stosować technologię wykonania i konserwacji dróg gruntowych; dokonywać kalkulacji robót budowlanych i melioracyjnych. • 3.2.Melioracje wodne: oceniać stan stosunków wodno-powietrznych w glebie; prowadzić racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi; planować prace związane z regulacją i konserwacją cieków wodnych; projektować odwodnienie użytków rolnych i obiektów komunalnych; planować i prowadzić roboty melioracyjne; planować konserwację i modernizację systemów wodno-melioracyjnych; prowadzić gospodarkę wodną stawów rybnych. • 3.3. Ochrona środowiska i rekultywacja: planować działania na rzecz ochrony środowiska; współpracować z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska; planować gospodarkę wodną w regionie; stosować zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami; planować gospodarkę odpadami na terenach wiejskich; sporządzać dokumentację techniczno-ekonomiczną rekultywacji terenu; odtwarzać gleby metodami technicznymi i biologicznymi; określać kierunki zagospodarowywani gruntów po rekultywacji.

 16. Kształcenie w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji • Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu? • Przykładowe: • Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan, Ochrona przed odpadami, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, • Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan, Ochrona przyrody i wód, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002, • Pawlonka Małgorzata, Trojanowska Małgorzata, Wspólna polityka rolna, Rea, Warszawa 2005, • Pisarczyk S., Elementy budownictwa ochrony środowiska, OWPW, 2008.

 17. Kształcenie w zawodzie • Praca własna… • Poszukaj adresów szkół zawodowych w najbliższej okolicy, w których możesz podjąć naukę w zawodzie inżyniera środowiska i melioracji. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: • odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; • przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; • rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; • i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. • Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

 18. Rynek pracy • Czy wiesz, że: • Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie są: konserwator obiektów wodno-kanalizacyjnych, konserwator budowli i urządzeń hydrotechnicznych, brygadzista robót odwodnieniowych, referent ds. melioracji wodnych. • Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik inżynierii środowiska i melioracji, są: technik budownictwa wodnego, technik ochrony środowiska, technik hydrolog, technik urządzeń sanitarnych. • Technik inżynierii środowiska i melioracji może poszukiwać pracy w wykonawczych przedsiębiorstwach wodno-melioracyjnych, związanych z sanitacją wsi, melioracją i ochroną środowiska, w spółkach wodnych, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach urządzania terenów zielonych i wielu innych związanych ze środowiskiem naturalnym.

 19. Na wesoło Rynek pracy • Praca własna… • Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji? • Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. • Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. • Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

 20. Źródła informacji • I. Interesujące źródła informacji: • Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. • II. Czasopisma specjalistyczne: • Gospodarka Wodna(http://www.sigma-not.pl/, 2009.07.17), • Aura (http://www.sigma-not.pl /, 2009.07.17), • Gaz, Woda i Technika Sanitarna (http://www.sigma-not.pl /, 2009.07.17).

 21. Źródła informacji • III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: • Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik inżynierii środowiska i melioracji.(https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, 2009-07-17). • Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik inżynierii środowiska i melioracji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, 2005. (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_srod_mel.pdf, stan na: 2009-07-17). • Modułowy program nauczania. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19]. Warszawa, MEN 2006. (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 2009-07-17). • Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji. (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, 2009-07-17). • Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, 2005. • Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji (712102). Warszawa MPiPS, 2006 (http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl; stan na: 2009-07-17). • Przewodnik po zawodach. Wydanie II. Tom VI. Warszawa, MGPiPS, 2003, s. VI-79. 28

 22. Źródła informacji • Akty prawne: • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537).  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm). Na wesoło

 23. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.