1 / 19

1 2 3 4

1 2 3 4. Pietismus v 17. a 18. století. 1. Přehled 1. Vznik a záměr 2. Průlomy v katolicismu 3. Reformovaný pietismus 4. Lutherský pietismus 5. Württembergský pietismus 6. Ochranovský pietismus 7. Radikální pietismus 8. Dějiny působení 9. Methodismus. Dějiny církve.

sana
Download Presentation

1 2 3 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 12 3 4 Pietismus v 17. a 18. století 1 Přehled 1. Vznik a záměr 2. Průlomy v katolicismu 3. Reformovaný pietismus 4. Lutherský pietismus 5. Württembergský pietismus 6. Ochranovský pietismus 7. Radikální pietismus 8. Dějiny působení 9. Methodismus Dějiny církve

 2. 12 3 4 Pietismus / ochranovský pietismus 2 Ochranovský pietismus Dějiny církve Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 1700 - 1760 Erdmuthe Dorothea von Reuß 1700 - 1756

 3. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 3 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf • Zinzendorf pocházel ze saské vysoké šlechty. • Jeho Otec pocházel ze salzburgských protestantů. • Po brzké smrti svého otce žije u své babičky. • Je vychováván zbožně a seznamuje se s konfesní otevřeností. • V deseti letech je poslán na Pädagogicum Regnum do Halle. Dějiny církve

 4. „To jsem učinil pro tebe, co učiníš ty pro mne?“ 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 4 • 1716-1719 studuje v Halle práva, ačkoliv by se nejraději stal farářem. • Jím iniciovaný Merseburgský náboženský rozhovor mezi Franckem a Löscherem troskotá. • Rodina jej posílá na Kavalírskou cestu. Dějiny církve

 5. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 5 Kalvinismus Philadelphské hnutí \dějiny církve Jansenismus

 6. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 6 Začátky v Berthelsdorfu • Od roku 1721 pracuje jako právník v Drážďanech. • Jeho babička mu prodala statek v Berthelsdorfu. • Zinzendorf utváří církevní život a zakládá sirotčinec. • 1722 se žení s Erdmuthou Dorotheou. • V tom samém roce poskytuje útočiště náboženským utečencům. Dějiny církve

 7. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 7 Začátky v Ochranově • 17. června 1722 porazil Christian David první strom pro založení osady Ochranov. • Místo se stává shromaždištěm mnoha dalších, kteří hledají útočiště. • Vzniklý spor eskaluje. Zinzendorf zprostředkovává marně. Dějiny církv

 8. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 8 Duchovní průlom 13. srpna 1727 dochází na cestě ke kostelu v Berthelsdorfu ke smíření a k duchovnímu průlomu. Dějiny církve

 9. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 9 Ve svých srdcích vzájemně spojeni Dějiny církve Ochranov se rychle rozvíjí.

 10. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 10 Nové víno v nových měších Sál pro bohoslužbu se stolem Liturgus Dějiny církve Místní obyvatelé se chápali jako společenství víry. Vyvinuli zcela nové formy víry.

 11. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 11 Vytváření sborového života • Srdečná bratrskost • Nové formy bohoslužby • Sborový zpěv a modlitba • Vedení voleným staršovstvem • Rozsáhlá rovnost muže a ženy • Sborová práce specifikovaná pro skupiny • Praktikovaná sborová kázeň • Odmítnutí konfesionalismu (Tropenlehre) Dějiny církve

 12. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 12 Hesla pro čtení na každý den Dějiny církve Od 3. května 1728 dává Zinzendorf církvi každý večer jednu sloku písně jako heslo pro příští den. Od roku 1731 jsou to verše z Bible a verš modlitby ve formě knihy.

 13. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 13 Hesla jsou losována Dějiny církve Hesly se Ochranonov stal známým po celém světě.

 14. Zinzendorf s náčelníkem Irokézů v Pennsylvanii Leonard Dober David Nitschmann 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 14 Vysílající církev Den modliteb se stal východiskem celosvětové misijní práce. Dějiny církve

 15. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 15 Oblasti misie Dějiny církve

 16. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 16 Obraz prvorozeného, 1747 Dějiny církve

 17. 1741 byl Kristus zvolen za generálního staršího. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 17 Čas prověření Zinzendorf byl vykázán. Hodně cestuje a má hodně starostí. Má se stát sbor „církví“? Žije samostatně a má vlastní strukturu. Dějiny církve

 18. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 18 Poslední roky Po smrti Erdmuthe se Zinzendorf v roce 1756 žení se starší Anna Nitschmann. Umírá 9.5.1760 v Berthelsdorfu. Dějiny církve

 19. 12 3 4 Pietismus / Ochranovský pietismus 19 August Gottlieb Spanngenberg 1704-1794 Spangenberg vedl sbor jako biskup rozvážně a mírní nevyváženosti. Ochranovští se projevují loajálně a ještě 100 splácejí dluhy svého čilého a inovativního zakladatele. Dějiny církve

More Related