1 / 21

1 2 3 4

1 2 3 4. Probuzenecká hnutí v zahraničí. 1. Přehled 1. Velká probuzení v Severní Americe 2. Hnutí posvěcení v USA a Evropě 3. Hnutí posvěcení v Německu. Dějiny církve. Mayflower ští. 1 2 3 4. Probuzenecká hnutí / Severní Amerika. 2.

lazar
Download Presentation

1 2 3 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 12 3 4 Probuzenecká hnutí v zahraničí 1 Přehled 1. Velká probuzení v Severní Americe 2. Hnutí posvěcení v USA a Evropě 3. Hnutí posvěcení v Německu Dějiny církve

 2. Mayflowerští 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika 2 Angličtí Puritáni, Presbyteriáni a Kongregacionalisté přicházeli v 17. století ve velkých počtech. Nesou si sebou své živé přesvědčení víry. Smlouvou (Covenant) se spojují s druhými. Dějiny církve Náboženský život se rychle zplošťuje. Reformované učení o vyvolení brání misii.

 3. Great Awakening od 1734 Jonathan Edwards Samuel Hopkins Second Awakening od 1784 Timothy Dwight Charles G. Finney (Urban Revivalism) New Revivalism od 1857/58 Dwight Lyman Moody 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika 3 Dějiny církve Tři vlny probuzení Ovlivňují náboženský život Severní Ameriky.

 4. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika / 1. probuzení 4 „Velké probuzení“ Začíná v New England v holandské reformované církvi, přejde na Presbyteriány a Kongregacionalisty a zasáhne celé východní pobřeží. Vůdčími postavami jsou Jonathan Edwards a George Whitefield. Oživuje a rozděluje především nový styl kázání. Dějiny církve

 5. 1703-1758 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 1. probuzení 5 Jonathan Edwards • Pastor v Northhamptonu • 1734 začíná probuzení • Po šesti letech poklesává. George Whitefield je znovu oživuje 1740. • 1750 opouští Edwards své místo faráře během sporu o Večeři Páně. • Stává se pionýrem misie mezi Indiány. • Později se stává rektorem College v New Jersey. Dějiny církve

 6. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 1. probuzení 6 Jonathan Edwards • Dějiny církve jsou sledem rozkvětu a úpadku, milosti a soudu. • Počátek tisícileté říše v Americe je přede dveřmi. • Kázání odkrývá radikálně všechny hříchy: „Sinners in the Hands of an Angry God“ • Obrácení je důsledkem Božího vyvolení. Dějiny církve

 7. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 1. probuzení 7 Dějiny církve • Bůh daruje řetěz probuzení; jsou doprovázena „holy affections“ • Čtení Bible, modlitba, bohoslužba a společenství jsou „prostředky vykoupení“

 8. David Brainerd Samuel Hopkins 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 1. probuzení 8 Dějiny církve "I do not go to heaven to be advanced but to give honor to God. It is no matter where I shall be stationed in heaven, whether I have a high seat or a low seat there … My heaven is to please God and glorify Him, and give all to Him, and to be wholly devoted to His glory."

 9. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 9 Druhé probuzení Ve více vlnách zasáhlo celou Severní Ameriku. Jeho nejsilnější impulsy pocházejí z anglického metodismu. 1776 Kongregacionalisté 20,4% Presbyteriáni 19,0% Baptisté 16,9% Episkopální 15,7% Methodisté 2,5% Katolíci 1,8% 1850 Methodisté 34,2% Baptisté 20,5% Katolíci 13,9% Presbyteriáni 11,6% Kongregacionalisté 4,0% Episkopální 3,5% Dějiny církve

 10. Francis Asbury (1745-1816) První biskup Metodistickéepiskopálnícírkve v Americe (1784) 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 10 Metodističtí laici cestují jako „circuit riders“ Po celé zemi. Podaří se jim zasáhnout především nové osídlence, které to táhne na Západ. Dějiny církve

 11. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 11 Znaky metodistického probuzení na Západě • Silný laický prvek • Nové misijní metody (circuit riders, camp meetings) • Nový pastorský vzor (evangelista a pastýř) • Nové formy sboru • Soziální aktivity Dějiny církve

 12. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 12 Dějiny církve Přishromážděních v kempu dochází ke sporným emocionálním průlomům.

 13. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 13 Dějiny církve Probuzení vede k povznesení všeobecné morálky, Ale také ke vzniku množství sekt a zvláštních skupin.

 14. Timothy Dwight College Yale University 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 14 Na východním pobřeží začíná probuzení mezi studenty. Jejich centrum je na universitě v Yale v New Haven. Jeho inspirátor je rektor Timothy Dwight (1752-1817). Dějiny církve

 15. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 15 Charles Grandison Finney(1792-1875) • Finney je synem sedláka. • Vypracoval se na právního zástupce. • Obrátil se 1821 (křest Duchem).Jeho život je „obhajobou Ježíše Krista“. • 1824 ordinován Svobodnou presbyteriánskou církví. • Pracuje jako první evangelista z povolání. Dějiny církve

 16. Finney spricht in allen amerikanischen Großstädten (urban revivalism). 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 16 • Návštěvy domůa zvací akce • Modlitební kroužky • 2/3-týdenní řady • Vypilovaná rétorika • Využití hudby • Svědectví • Lavice pokání • Nabídka pastýřské • péče Dějiny církve Finney vyvíjí nové evangelizační techniky. Zdůrazňuje zodpovědnost člověka.

 17. Finney Chapel Oberlin College 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Severní Amerika/ 2. probuzení 17 • Finney se stává rektorem Oberlin College a … • učí teologii druhého požehnání, • zavádí proto pojem křest Duchem a • Zaměřujeme se na „úplné posvěcení“ (entire sanctification). Dějiny církve

 18. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Nordamerika/ 3. probuzení 18 Dwight Lyman Moody1837-1899 • Finanční und hospodařská krize připravuje „New Revivalism“. • Moody je prodejcem bot. • Roku 1856 uvěřil. • Prožil kvetoucí práci nedělních škol v Chicagu. • Stal se předsedou YMCA. • Začíná s evangelizacemi ve stilu Finneye. • Od 1875 již v Evropě. Dějiny církve

 19. Moody káže ve velkých stanových halách a v obrovských sálech. Zpěvák David Sankey podporuje kázání. 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Nordamerika/ 3. probuzení 19 „New Revivalism“ Dějiny církve

 20. Ruinován hříchem • Redemption (vykoupen) Kristem • Regenerován Duchem svatým 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Nordamerika/ 3. probuzení 20 Tři velká „R“ Dějiny církve Moody zakládá vlastní biblický institut pro evangelisty.

 21. “Someday you will read in the papers that D. L. Moody of East Northfield is dead. Don’t you believe a word of it!  At that moment I shall be more alive than I am now; I shall have gone up higher, that is all, out of this old clay tenement into a house that is immortal – a body that death cannot touch, that sin cannot taint; a body fashioned like unto His glorious body.“ 12 3 4 Probuzenecká hnutí / Nordamerika/ 3. probuzení 21 Dějiny církve

More Related