slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Problēmsituācijas apraksts PowerPoint Presentation
Download Presentation
Problēmsituācijas apraksts

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Problēmsituācijas apraksts - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Degradētas teritorijas – haotiski attīstījušās dārzkopības sabiedrības ar nepiemērotu infrastruktūru, utt. Problēmsituācijas apraksts.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Problēmsituācijas apraksts' - samuel-pitts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Degradētas teritorijas – haotiski attīstījušās dārzkopības sabiedrības ar nepiemērotu infrastruktūru, utt.
probl msitu cijas apraksts
Problēmsituācijas apraksts
 • Padomju gados pašvaldības teritorijā plaši tika veidotas dārzkopības sabiedrības ar vasaras mājām, kuras pēdējos gados, ievērojot tendenci, kad cilvēki pārceļas uz patstāvīgu dzīvi tajās, tiek pārbūvētas no vasaras mājām uz patstāvīgai dzīvošanai piemērotām mājām.
slide3

Pārmaiņas, kas notikušas Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, lielā mērā skārušas arī dārzkopības sabiedrības un vasarnīcu kooperatīvus. Sakarā ar radušos iespēju zemi iegūt privātīpašumā un padomju laikā būvniecības ierobežojumu atcelšanu arvien plašāka kļūst prakse dārza mājas pārbūvēt vai to vietā celt savrupmājas.

p t m jaut juma probl msitu cija
Pētāmā jautājuma problēmsituācija
 • Iedzīvotāju attieksme pret kopīpašumu
 • Nesakārtota infrastruktūra
 • Kooperatīvu biedru savstarpējās nesaskaņas saistībā ar kooperatīva infrastruktūras nodošanu pašvaldības īpašumā
1 probl ma iedz vot ju attieksme pret kop pa umu
1. Problēma- Iedzīvotāju attieksme pret kopīpašumu
 • Cēloņi:
  • Savtīgi nolūki attiecībā pret savu īpašumu;

( grāvju patvaļīga aizbēršana, teritoriju paplašināšana uz kopīpašuma rēķina);

  • Neieinteresētība kopīpašuma apsaimniekošanā “dienas migrācijas” dēļ.
 • Sekas :
  • Plūdu draudi pavasaros;
  • Transportlīdzekļu ierobežota un apgrūtināta satiksme teritorijā;
  • Nesaskaņu rašanās kaimiņu starpā.
1 probl ma iedz vot ju attieksme pret kop pa umu1
1. Problēma- Iedzīvotāju attieksme pret kopīpašumu
 • Stiprās puses:
  • Pašvaldības informētība par pārkāpumiem attiecīgajā kooperatīvā;
 • Vājās puses;
  • Kooperatīvu vides kvalitātes līmeņa nepārtraukta pazemināšanas;
  • Ierobežotas kooperatīvu attīstības iespējas;
2 probl ma nesak rtota infrastrukt ra
2. Problēma- Nesakārtota infrastruktūra
 • Cēloņi
  • Kooperatīva vēsturiskā izmantojuma mērķis, kam tika izveidoti kooperatīvu rajoni;
  • Nesakārtotā dokumentācija kooperatīvu nodošanai pašvaldības apsaimniekošanā;
 • Sekas
  • Ielu izbraucamība atkarībā no sezonas. (Applūdušas ielas, sniegs, apledojums);
2 probl ma nesak rtota infrastrukt ra1
2. Problēma- Nesakārtota infrastruktūra
 • Stiprās puses:
 • Pašvaldības apņemšanās nodrošināt dārzkopību sabiedrību teritorijas gandrīz pilnībā ar energo, kanalizācijas, gāzes un ūdens resursiem.
 • Vājās puses:
 • Iedzīvotāji nav gatavi līdzieguldīt resursus apsaimniekošanas jautājumos. ( kanalizācijas tīkls)
 • Neiespējamība nodrošināt kvalitatīvus piebraucamos ceļus to šaurības dēļ.
 • Neiespējamība sakārtot plūdu regulācijas sistēmu, jo privātīpašniekiem pieder grāvju teritorijas
slide9
3. Problēma- Kooperatīvu biedru savstarpējās nesaskaņas saistībā ar koorperatīva infrastruktūras nodošanu pašvaldības īpašumā
 • Cēloņi:
 • Viedokļu dažādība
 • Sekas:

- Neiespējamība vienoties, kas rada savstarpēju norobežošanos un neefektīvu sadarbību ar pašvaldību

slide10
3. Problēma- Kooperatīvu biedru savstarpējās nesaskaņas saistībā ar koorperatīva infrastruktūras nodošanu pašvaldības īpašumā
 • Stiprās puses:
 • Pašvaldība ietaupa resursus kooperatīvu teritoriju apsaimniekošanai
 • Vājās puses:
 • Turpina eksistēt nesakārtota infrastruktūra
 • Negatīva ietekme uz kaimiņiem
 • Sūdzības
 • Nevēlēšanās mainīt esošo situāciju
iesp jam s r c bas probl msitu cijas risin an
Iespējamās rīcības problēmsituācijas risināšanā
 • Kooperatīviem vajadzētu noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar apsaimniekošanas uzņēmumiem
 • VRG vai pašvaldība varētu rīkot vēlmju aptauju/ forumu
 • VRG un pašvaldība aktīvi palīdz un argumentē, ka iedzīvotājiem nepieciešams dibināt biedrību
 • Atkritumu problēma- pašvaldība nodrošina lielo konteineru dārzkopības kooperatīvu galvenās ielas sākumā
slide12

Lai veicinātu straujāku attīstības tempu degradētajās teritorijās, šīs teritorijas iedzīvotājiem ir nepieciešams veicināt abpusējo sadarbību ar pašvaldību, kopējā dialoga uzlabošanai

 • Nodibinot biedrību, iedzīvotāji var sekmīgāk attīstīt teritoriju, piesaistot ELFLA un EZF (Carnikavā un Gaujā) finansējumu.
 • VRG jāatrod vietējais aktīvists “Jaceks”, kurš vada dārzkopības sabiedrību iedzīvotāju NVO, kuras pašorganizējasiksezonas sakopšanas talkām
 • Pašvaldībai vai VRG nepieciešams rīkot seminārus dārzkopības teritorijas iedzīvotāju izglītošanai saistībā ar ūdens saimniecību, apsaimniekošanu un ceļu sistēmu.
resursi
Resursi
 • Cilvēkresursi :
 • Ieinteresēti, savu teritoriju mīloši cilvēki
 • Organizatoriskie:
 • Pašvaldība
 • “Jaceks”
 • Finansiālie:
 • ELFLA; EZF
 • Pašvaldības atbalsts
atbildes uz jaut jumiem
Atbildes uz jautājumiem
 • Līdumi ( Garciems)
 • Siguļu baznīca/ Kāpas
 • Gauja
slide15

TAS TAD ARĪ VISS!!

O O

i

\ /

XXX