aksiolo ija jeb v rt bu teorija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aksioloģija jeb vērtību teorija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aksioloģija jeb vērtību teorija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Aksioloģija jeb vērtību teorija - PowerPoint PPT Presentation


 • 848 Views
 • Uploaded on

Aksioloģija jeb vērtību teorija. Ineta Kaļķe Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programma Sociālo zinātņu fakultāte Latvijas Universitāte (mācību seminārs). „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Aksioloģija jeb vērtību teorija


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aksiolo ija jeb v rt bu teorija

Aksioloģija jeb vērtību teorija

Ineta Kaļķe

Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programma

Sociālo zinātņu fakultāte

Latvijas Universitāte

(mācību seminārs)

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

axiology no grie u valodas axia v rt ba logos m c ba
Axiology (no grieķu valodas Axia– vērtība + Logos – mācība).

Filozofisko mācībupar vērtībām sauc par aksioloģiju(1).

Teorija ir noturīgu priekšstatu pētījumu apkopojums par :

materiālo un garīgo vērtību izvēli;

augstāka sociālā stāvokļa sasniegšanu sabiedrībā (4).

Vērtību noteicošie kritēriji ir:

nozīme, kārtība, vērtību attiecības, novērtējums, vērtību sistēma, vērtību hierarhija, ideāls, mērķis, kvalitāte, norma, dzīves jēga (2).

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

ieskats v stur
Ieskats vēsturē
 • Aksioloģija radusies filozofijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā (1).
  • franču filozofs P.Lapī (P.Lapi) (1902.)
  • vācu filozofs E.Hartmanis (E.Hartmann) (1904.) (5).
 • „Vērtība ir jēgpilnais, saprātīgais, tas, kā vēl nav, bet kam vajadzētu būt un pēc kā vērts tiekties”. Vērtības atkarīgas no cilvēka pieprasījuma, no viņa vajadzībām (2).

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

v rt bu grupas 7
Vērtību grupas (7)
 • Absolūtās (nemainīgas un neatkarīgas) un relatīvās (mainīgas un atkarīgas no dažādiem faktoriem)
 • Patiesās (kā īstas vērtības) un nepatiesās (pretēji patiesajām vērtībām)
 • Pozitīvās (atbilstoši patiesām cilvēka vajadzībām un interesēm) un negatīvās (kuru realizēšanu cilvēkam var nodarīt kaitējumu)
 • Nosacītās (iegūst vērtības statusu pie konkrētiem apstākļiem) un beznosacījuma (atzīstamas vērtības bez jebkādiem nosacījumiem)
 • Atzītās (esošas un atzītas vērtības, kuras par tādām ir atzinis cilvēks) un neatzītās (patiesībā esošas vērtības, kuras nav atzītas)u.c.

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

v rt bas pies tin t bas procesa stadijas 3
Vērtības piesātinātības procesa stadijas (3)

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

m roki s izdala 3 v rt bu pamatveidus 3
M.Rokičs izdala 3 vērtību pamatveidus (3):
 • profesionālās afektīvās jeb jūtu vērtības – savas profesijas cienīšana, lepošanās ar to;
 • profesionālās kognitīvās vērtības – profesionālas zināšanas, zināšanas saskarsmē u.c.;
 • profesionālās psihomotorās vērtības – profesionālas praktiskās un teorētiskās iemaņas kā vērtības, kuras var izkopt tikai praktiskā darbībā.

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

aksiolo ijas pielietojums teor tisko atzi u izstr d
Aksioloģijas pielietojums teorētisko atziņu izstrādē
 • Georga Keršenšteilera izglītības teorijas metodoloģiskais pamats ir aksioloģija
 • Lai katalogā iekļautie dati kļūtu par pilnvērtīgi izmantojamu informāciju Antonio Panici (Antonio Panizzi)un Čārlzs Ami Katers (Charles Ammi Cutter)izvirzīja iespiesto grāmatu kataloga galvenos uzdevumus un katalogu attīstības principus.

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

aksiolo ijas pielietojums citos p t jumos
Aksioloģijas pielietojums citos pētījumos
 • Jāņa Rozenblata promocijas darbā pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 1998. gadā „Profesionālo vērtību veidošanās audzēkņu un skolotāju pedagoģiskajā mijiedarbībā Tehniskajā ģimnāzijā”.
 • Baibas Mūzes promocijas darbā „Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte” Filoloģijas doktora grāda iegūšanai Komunikācijas zinātnes Bibliotēkzinātnes apakšnozarē 2006. gadā

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

izmantotie inform cijas avoti
Izmantotie informācijas avoti
 • Kūle, Maija, Kūlis, Rihards. Filosofija. Rīga : Burtnieks, 1996. 652, [1] lpp. ISBN 9984912965
 • Lasmane, Skaidrīte, Milts, Augusts, Rubenis, Andris.Ētika : jautājumi, risinājumi, atzinumi : metodiskais līdzeklis. 3.izd., papild. Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. 252, [3] lpp.  ISBN 9984-560-65-1.
 • Rozenblats, Jānis. Profesionālo vērtību veidošanās audzēkņu un skolotāju pedagoģiskajā mijiedarbībā Tehniskajā ģimnāzijā[tiešsaiste] :disertācija pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Zin. vad. A.Špona. Rīga, 1998. [skatīts 2009-04-01]. Pieejams: http://www3.acadlib.lv/greydoc/Rozenblata_disertacija/Rozenblats.doc
 • Аксиология [tiešsaiste]. [skatīts 2009-03-11]. Pieejams: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RSluwoo!suyoig.oo
 • Аксиология [tiešsaiste]. Academic dictionaries and encyclopedias. [skatīts 2009-03-11]. Pieejams: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/36/%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF
 • Введение в философию [tiešsaiste]. [skatīts 2009-03-01]. Pieejams:http://www.filo-ru.ru/topics/t1r1part1.html
 • Медведева, Г.П.Профессионально-этические основы социальной работы.Москва : Академия, 2007. 272 с. ISBN 978-5-7695-3200-9.

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15