K nsneutrala premier slut med sus och dus
Download
1 / 19

Könsneutrala premier: Slut med SUS och DUS? - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Könsneutrala premier: Slut med SUS och DUS?. Eller: betydelsen av att ha en slips. Könsneutrala premier. Bakgrund Nuläge F rågeställningar. Grundläggande EU-principer. Hur började det?. Direktiv om grundläggande rättigheter 2004/113/EG - i ngen diskriminering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Könsneutrala premier: Slut med SUS och DUS?' - sally


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K nsneutrala premier slut med sus och dus
Könsneutrala premier:Slut med SUS och DUS?

Eller: betydelsen av att ha en slips


K nsneutrala premier
Könsneutrala premier

 • Bakgrund

 • Nuläge

 • FrågeställningarHur b rjade det
Hur började det?

 • Direktiv om

  grundläggande rättigheter

  2004/113/EG

  - ingen diskriminering


Den avg rande artikel 5 2
Den avgörande artikel 5(2)

2. Trots vad som anges i punkt 1, får medlemsstaterna besluta

att före den 21 december 2007 tillåta proportionerliga

skillnader i enskildas personers premier och ersättningar om

användningen av kön är en avgörande faktor vid en riskbedömning

som grundas på relevanta och korrekta försäkringstekniska

och statistiska uppgifter. Berörda medlemsstater skall underrätta

kommissionen och se till att korrekta uppgifter som är relevanta

för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk

faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras.

Dessa medlemsstater skall se över sitt beslut fem år efter den 21

december 2007 med beaktande av den rapport från kommissionen

som nämns i artikel 16, och skall översända resultaten

av denna översyn till kommissionen.


Avg rande fr ga
Avgörande fråga

 • EU-regler är uppbyggda med skäl och artiklar

 • Skäl 19 anger att ”…besluta att tillåta undantag…”

 • Domstolen tolkar detta som att användning av kön vid försäkring är diskriminering


Nul ge
Nuläge

 • Från den 21 december 2012 ska premier och ersättningar vara könsneutrala

 • Alla länder inom EU använder på något sätt kön som faktor vid försäkring

 • Kommissionen har tolkat avgörandet, deras tolkning ligger till grund för den svenska propositionen.


F r gest llningar
Frågeställningar

 • Nyheterna gäller nya avtal – vad är det?

 • Tjänstepension undantas – vad menas?

 • Kön som beräkningsfaktor – på vilket sätt får kön användas som en underliggande faktor?


Nya avtal
Nya avtal

 • När båda parterna måste enas om ändring

 • Som nya avtal räknas:

  • Slutna från 21 december -12

  • Avtal från 21 december om att förlänga avtal som ingåtts före 21 december och annars hade förfallit


Gamla avtal
Gamla avtal

 • Automatisk förlängning av avtal om inte något krävs för att förlänga

 • Ändringar i individuella delar i existerande kontrakt, som premier, om det utgår från predefinierade parametrar där försäkringstagaren inte behöver godkänna ändringen

 • Där bestämmelserna för ändringen i avtalet var förbestämda i avtal före 21 dec, t.ex. ökning av sparande i en försäkring

 • När en försäkringsportfölj överförs från en försäkringsgivare till en annan utan att statusen på de avtal som ingår i portföljen förändras


N gra f ljdfr gor
Några följdfrågor

 • Enligt Svensk rätt anses att en automatisk årsförnyelse ska betraktas som en ny försäkring. Detta strider mot vad som enligt kommissionen bör anses vara ett nytt avtal- vad gäller?

  • Anses som gamla avtal.

 • Det är villkor i avtalet som avgör vad som är nytt avtal eller inte, antag att bolaget inte har tagit in text i villkoren om förlängning - vad gäller?

  • Om det är i enlighet med teckningsviljan bör det anses som gamla avtal ändå

 • Vad gäller vid utnyttjande av flytträtt?

  • Betraktas som nya avtal.


T j nstepension
Tjänstepension

 • Direktivet omfattar endast försäkringar som är privata, frivilliga och separerade från arbetsgivarrelation

 • Om den anställde ingår avtal direkt med försäkringsgivaren – t.ex. för att ändra engångsbelopp till livränta – gäller de nya reglerna


K n som ber kningsfaktor
Kön som beräkningsfaktor

 • Direktivet förbjuder alla resultat där skillnader uppstår i enskilda personers premier och ersättningar till följd av användningen av kön som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar.

 • Förbudet gäller inte all användning av kön som en riskbedömningsfaktor. Det är tillåtet vid beräkning av premier och ersättningar på en aggregerad nivå - så länge det inte blir skillnader på individnivå.

 • Det är tillåtet att samla, bevara och använda info om könstillhörighet och könsrelaterad info inom ramen för ovanstående gränser


dvs

 • Vid reservering och internprissättning = tillåtet

 • Vid prissättning av återförsäkring = tillåtet

 • Marknadsföring och reklam– det är tillåtet att marknadsföra och sälja på ett sätt så att det blir en mix i portföljen genom riktad marknadsföring – men man får inte förbjuda någon av motsatt kön att teckna försäkring

 • Det är även tillåtet i vissa avseenden vid ingående av liv- och sjukförsäkringar

  • Det finns andra riskfaktorer, t.ex. hälsotillstånd eller familjehistoria, som får ligga till grund för en differentiering och som försäkringsgivarna måste bedöma med hänsyn till könstillhörighet, med tanke på att det finns vissa fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor.


dvs

 • Det bör också vara tillåtet att erbjuda könsspecifika produkter för att täcka händelser som exklusivt berör endera könet.

 • Det är inte tillåtet för graviditets- och moderskapsförsäkringar.

 • Indirekt diskriminering är inte tillåtet.


Kvarvarande otydligheter
Kvarvarande otydligheter

 • Vad gäller för frivillig och obligatorisk gruppförsäkring?

 • Frivillig gruppersonförsäkring: gruppmedlemmarna ansluter sig genom egen anmälan eller genom att inte avböja försäkringen. Avtal om frivillig gruppersonförsäkring anses ingånget mellan försäkringsbolaget och gruppmedlemmen på grundval av gruppavtalet.

 • Obligatorisk gruppersonförsäkring: försäkring som varje medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av gruppavtalet. Avtal om obligatorisk gruppersonförsäkring anses ingånget mellan försäkringsbolaget och företrädare för gruppen genom gruppavtalet.

  Genom ett sådant avtal uppkommer ingen betalningsskyldighet för gruppmedlemmen mot försäkringsbolaget.


Kvarvarande otydligheter1
Kvarvarande otydligheter

Gruppförsäkring

 • Privata, frivilliga och separerade från arbetsgivarrelation?

 • Tillhandahålls allmänheten i diskrimineringslagens mening? ”Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten”


H ller kommissionens tolkning
Håller kommissionens tolkning?

EU-domstolen har ”kört över”

lagstiftaren en gång och kan

göra det igen.


ad