1 / 20

Nieuwe pensioenregeling en levensloop

Nieuwe pensioenregeling en levensloop. Inhoud. Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop Geboren vóór 1950 Geboren vanaf 1950 Gevolgen voor FPU Politie Levensloop. Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop.

salena
Download Presentation

Nieuwe pensioenregeling en levensloop

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nieuwe pensioenregeling en levensloop

 2. Inhoud • Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop • Geboren vóór 1950 • Geboren vanaf 1950 • Gevolgen voor FPU Politie • Levensloop

 3. Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop • Kabinet wil stimuleren dat werknemers langer doorwerken. Daarom geldt voor werknemers geboren vanaf 1950: afschaffing fiscale ondersteuning FPU en AFUP. • Ook wil kabinet betere combinatie werk en privé. Daarom voor iedereen: de levensloopregeling.

 4. Tot 2006 FPU +AFUP = FPU Politie Ouderdomspensioen AOW AOW 65

 5. -ATH aanstelling of -Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen >schaal 11 Geb > 1951én Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen op 12 maart 1999 én + AFUP specifiek op 31 december 2000 + ‘garantiejaren’ overgangs regeling 2001 Geb < 1951én Executieve aanstelling* op 12 maart 1999 én FPU + op 31 december 2000 AFUP onder FLO voorwaarden FPU Politie van 1 januari 2001 tot 2006 Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen < schaal 11 + AFUP specifiek * of aangewezen ATH aanstelling

 6. AFUP onder FLO voorwaarden • afspraken in CAO Politie • Aanspraken worden niet gewijzigd, regeling wel aangepast aan fiscale regels • Geboren vóór 1950 • AFUP onder FLO voorwaarden en OP • Geboren in 1950 • AFUP onder FLO voorwaarden en Keuzepensioen • Dus: nieuwe aanvullende afspraken Politie zijn niet van toepassing

 7. Geboren vóór 1950 FPU +AFUP Ouderdomspensioen AOW AOW 65

 8. Geboren vóór 1950 • FPU (excl. AFUP) blijft grotendeels gehandhaafd. • 2 tot 3 maanden langer doorwerken om hetzelfde niveau te bereiken. • Voorwaarden: • werknemer bouwt sinds 1 april 1997 onafgebroken pensioen op bij ABP. • werknemer heeft tenminste 10 dienstjaren voorafgaand aan FPU.

 9. Geboren vóór 1950(en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • afspraken in CAO Politie • Opbouw AFUP stopt • FPU + opgebouwde AFUP = meer dan standaard FPU • Bijdrage werkgever aan levensloop • Verhoogde opbouw ABP Nabestaandenpensioen (65+)

 10. Geboren vóór 1950 • Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar • Opbouw wijzigt niet

 11. Geboren vanaf 1950 (of geboren vóór 1950 en niet doorlopend deelnemer sinds 1 april 1997) FPU +AFUP Ouderdomspensioen AOW AOW 65

 12. Geboren vanaf 1950 • ABP OuderdomsPensioen wordt ABP KeuzePensioen. • Dat kan tussen het 60ste en 70ste ingaan. Deeltijdpensioen is ook mogelijk. • Werknemer gaat meer pensioen opbouwen. • Verhoging opgebouwde OP (onder voorwaarden) • FPU/AFUP vervalt, opgebouwde en bijgespaarde FPU/AFUP kan worden toegevoegd aan ABP KeuzePensioen.

 13. ABP KeuzePensioen ABPKeuzePensioen AOW AOW 60 65

 14. Geboren vanaf 1950(en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • afspraken in CAO Politie • Nieuw ambitieniveau • Niet alles meer geregeld in pensioenregeling

 15. Geboren vanaf 1950(en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • Nieuw ambitieniveau inclusief Levensloop • Executief/aangewezen ATH < schaal 11 • 76% ML op 60 jaar • Executief > schaal 11 en ATH • 66,5% ML op 61 jaar

 16. Geboren vanaf 1950(en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • Kenmerken • Veel verschillende factoren bepalen eindresultaat • Werknemer maakt zelf keuzes

 17. Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • Hoe wordt nieuwe aansprakenniveau bereikt ? • Voor alle werknemers sector Politie ,voorheen AFUP Algemeen,nu: • Extra verhoging opbouw ABP pensioen (NP 65+) • Werkgeversbijdrage levensloop • Werknemersbijdrage levensloop • + Voor executief/ aangewezen ATH ‘er < schaal 11, voorheen AFUP Specifiek,nu: • Toelage bezwarende functie (TBF) tbv levensloop • + Voor doelgroep met voorheen ‘garantiejaren AFUP’,nu: • Voorwaardelijke Extra verhoging reeds opgebouwde ABP pensioen • Inhaaltoelage bezwarende functie (iTBF) tbv levensloop

 18. NP 65+ Levens-loop ABP KeuzePensioen en Levensloop Politie (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) FPU+AFUP+Extra’s Politie +Verhoogde Opbouw ABPKeuzePensioen AOW AOW 60 65

 19. -ATH aanstelling of -Executieve aanstelling* <1950 FPU + AFUP alg + evt.Levensl. > schaal 11 >1950 ABP KeuzePens + evt.Levensl. Geb > 1951én Executieve aanstelling* ABP KeuzePensioen + evt.Levensloop op 12 maart 1999 én op 31 december 2000 overgangs Regeling 2001 geb < 1951én Executieve aanstelling* Aanspraak op niveau op 12 maart 1999 én AFUP onder FLO voorwaarden op 31 december 2000 Eerder stoppen met werken vanaf 2006 Executieve aanstelling* ABP KeuzePensioen + evt.Levensloop < schaal 11 * of aangewezen ATH aanstelling

 20. Hoe informeert ABP werknemers? • Pensioenprognose 2005 • Pensioenoverzicht 2006 (inclusief extra pensioenaanspraken Politie) • www.abp.nl • Klantenservice 045-5796070

More Related