1 / 46

Scheikunde 2007 en Nieuwe Scheikunde

Scheikunde 2007 en Nieuwe Scheikunde. Heleen Driessen, h.driessen@slo.nl. Scheikunde in Nieuwe Tweede Fase 2007. Kader herziening 2007 Centraal Examen – Schoolexamen Ruimte voor scholen Handreiking schoolexamen scheikunde ANW op havo Natuur, Leven & Techniek Beslispunten voor 2007.

loman
Download Presentation

Scheikunde 2007 en Nieuwe Scheikunde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Scheikunde 2007 en Nieuwe Scheikunde Heleen Driessen, h.driessen@slo.nl

 2. Scheikunde in Nieuwe Tweede Fase 2007 • Kader herziening 2007 • Centraal Examen – Schoolexamen • Ruimte voor scholen • Handreiking schoolexamen scheikunde • ANW op havo • Natuur, Leven & Techniek • Beslispunten voor 2007

 3. Nieuwe Scheikunde • Tijdlijn tot 2010 • Netwerken • Modulen Nieuwe Scheikunde • Examenprogramma Nieuwe Scheikunde • Voorbereiden op Nieuwe Scheikunde • Bèta4Nieuw www.nieuwescheikunde.nl

 4. Kader herziening 2007 • Meer ruimte voor scholen: inhoud en examinering • Deelvakken opheffen • 40% programma alleen schoolexamen • Programma dicht bij programma vwo 1998/ havo 2002 • Alleen grote knelpunten wegwerken • Met huidige schoolboeken te doen • Nieuwe Scheikunde in 2010

 5. Positie scheikunde vanaf 2007 2007 start nieuwe Tweede Fase in klas 4 Havo • Verplicht profielvak in N&G en N&T • 320 slu Vwo • Verplicht profielvak in N&G en N&T • 440 slu

 6. Veranderingen in programma 2007 • Globale formulering subdomeinen • 40% programma alleen voor SE • Specificatie subdomeinen CE • Niet-bindende handreiking SE • Vwo 40 slu ruimte voor o.a. practicum • Havo 40 slu voor ANW-domein • Vwo S12programma ineengeschoven • http://www.slo.nl/themas/00104/Map7/Map1/ Door commissie CEVO, Cito, SLO, docenten

 7. Centraal Examen • Domein A Vaardigheden in CE en SE (voor zover van toepassing) • 60% subdomeinen voor CE, zie tabellen • Communale kennis voor het centraal examen • Geleidelijke verandering opgaven centraal examen

 8. Schoolexamen Verplicht • Minimaal voor SE aangewezen subdomeinen (zie tabellen) Aanvulling mag met • Een of meer subdomeinen voor het CE • Eigen vakonderdelen b.v Nieuwe Scheikunde • Mag per leerling verschillend Naar keuze van de school • Vorm schoolexamens

 9. Ruimte voor scholen Meer integratie schoolvisie in vakonderwijs • Bètaschool (b.v. BeterBèta, Omniversumscholen) • Onderwijsconcept (gymnasium, Technasium, Dalton, Monetssori, tweetalige onderwijs) • Cultuurschool (ontwikkelen bètacultuur)

 10. Ruimte voor scholen Bètavernieuwing in eigen school • Profilering havo en vwo • Eigen schoolprojecten • Modules Nieuwe Scheikunde • Technisch ontwerpen www.techniek12plus.nl • Aansluitingsprojecten VO-HO (EXO) • Vakverbindende projecten

 11. Ruimte voor scholen Doe het eens anders! Zie suggesties handreiking schoolexamen • Niet alles hoeft in een proefwerk getoetst • Leren vanuit aktuele toepassingen (ChemieAktueel, Stepnet) • Nadruk op practicum / onderzoek / ontwerp • Havo: ook economische en maatschappelijke aspecten (ANW-domein) • Van cyclische opbouw naar scheikunde in blokken/modules

 12. Handreiking Schoolexamen Scheikunde • Niet-bindende toelichting op subdomeinen voor het schoolexamen Suggesties voor alternatieve invulling Suggesties voor examinering • Voorbeelden PTA’s • Afstemmingsmogelijkheden met andere vakken • Onderdelen naar keuze van de school • Voorbereiding op 2007 en Nieuwe Scheikunde • Vernieuwing examinering • http://www.slo.nl/themas/00104/Map7/Map2/of bestellen bij SLO

 13. ANW op havo 40 slu in scheikunde, natuurkunde én biologie-programma Advies profielcommissie: aanpak ANW handhaven Naar keuze school • Integreren (afstemmen!) • Afbakenen en samenvoegen (80 slu) • In vrij deel (160 slu of 80 slu), al of niet alle profielen

 14. Natuur, Leven & Techniek Geïntegreerd bètatechniekvak voor havo en vwo • Globaal examenprogramma • Schoolexamen • Vanaf 2007 mogen scholen NLT invoeren • Interdisciplinaire aanpak (life science, natotechnologie, high tech, duurzame ontwikkeling) • Dicht bij vervolgonderwijs/bedrijven • Ruimte voor Stuurgroep in oprichting • Landelijk ontwikkelpunt

 15. Beslispunten 2005-2006 Structuur Nieuwe Tweede Fase • Lessentabel vakken • Aan te bieden profielkeuzevakken • ANW op havo • Invulling vrije deel

 16. Structuur N-profielen havo 2007

 17. Structuur N-profielen vwo 2007

 18. Beslispunten 2006-2007 • Vorm/inhoud SE, PTA • Inhoudelijke uitwerking vakprogramma’s • Leermiddelen • Afstemming natuurkunde, biologie, NLT enz. • Voorlichting ouders/leerlingen profiel-, profielkeuzevak en tweede keuzevak

 19. Vragen?

 20. Nieuwe Scheikunde Adviezen Commissie van Koten (2003) Nieuwe scheikundeprogramma’s op hoofdlijnen • Basis: twee centrale vakconcepten • Context-en-conceptbenadering als doorlopende leerlijn • Nieuwe programma start in klas 3 Programma moet zich kunnen blijven vernieuwen Ontwerpende docenten

 21. Tijdlijn Nieuwe Scheikunde ‘Klassieke’ programma Verkenningscommissie Aangepaste ‘klassieke programma’ Commissie van Koten Ontwikkeling Nieuwe Scheikunde

 22. Ontwikkelnetwerken 2004-2005

 23. Stedelijk College Zoetermeer Frank den Otter Scholennetwerk Regio Zuid-Holland 2004-2005 ontwikkel- scholen Coach: Jan van Rossum, Onderwijsbureau Frantzen, Reehorst en van Rossum Coornhertgymnasium Gouda Juleke van Rhijn Insulacollege, Locatie Thuredrecht Dordrecht Monique de Goede-Aarts Montessori Lyceum Rotterdam J.G.P.Zuidwijk Melanchton College Rotterdam Y. Van der Zee J.A. Molendijk Groene Hart Lyceum Alphen aan de Rijn J. Koole RSG Hoeksche Waard Oud-Beijerland J. Van Zelm R.H. van Hartskamp Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem A.C. Droogendijk Holland Accent College Maassluis Katrin Tazelaar volg- scholen OSG De Ring van Putten Spijkenisse M. Van Kooten Niekerk H. Den Haan Altenacollege Sleeuwijk R. Stienstra H.E. de Vries ISW Opleiding Havo/Vwo Naaldwijk Frans Killian Ashramcollege Alphen a/d Rijn Jan van Rossum instap- scholen Hofstadlyceum Den Haag Kees Grolleman Pieter Bekooij Sorghvliet Gymnasium Den Haag Han Buwalda Penta College CSG Angelus Merula Jos van Hofwegen A. Van de Water

 24. Ontwerpende docenten Scholen/docenten verantwoordelijk voor keuzes inhoud onderwijs Onderwijsprogramma met leermiddelenmix • Schoolboek waar nodig • Modulen (evt aanpassen) • Kranten, tv, internet • Materiaal van HBO-WO en bedrijven • Zelf ontwikkeld materiaal (practica, projecten, modulen, aansluitingslessen)

 25. Uitgangspunten modules

 26. Modules

 27. Modules

 28. Terugblik op 2004 Zie jaarverslag Nieuwe Scheikunde 2004 • Docenten en scholen zijn sterk in beweging • Diversiteit in ontwikkelnetwerken – vakinhoudelijk, didactisch, planning • 2004 = aanloop en diepte-investering • Afstemming tussen coaches loopt goed • Landelijke bijeenkomsten voldoen aan doel: scholing en uitwisseling

 29. Modules 2005-2006 • 6 modules tweede fase (deel centraal examenvragen) • VNCI & Nieuwe Scheikunde Twee modules leerjaar 3 • Aansluiting tussen 2-3 modules leerjaar 3

 30. VNCI & Nieuwe Scheikunde • Vanaf 2005 twee modulen per jaar over chemie en industrie • Totaal 8 modulen • Binnenkort start twee modulen voor derde klas • Samen met bedrijven • C3belangrijke partner

 31. Ontwikkelnetwerken 2005-2006 (juli)

 32. Examenprogramma Nieuwe Scheikunde • Chemie achter producten/processen begrijpen • Beeld van betekenis chemie voor samenleving • Breed carriëreperspectief na bètaopleiding • Chemie over vragen van nu en de toekomst • Ruimte voor toekomstige ontwikkelingen • Samenhang bètavakken versterken Rapport Commissie van Koten

 33. De uitdaging Scheikunde voor de kennismaatschappij van 21e eeuw Ruimte voor toekomstige vernieuwing Kennis uit 19e en 20e eeuw durven achterlaten Innovatieve aanpak van leren en lesgeven

 34. Wat heeft leerling (voor later) aan scheikunde nodig? In plaats van gestapelde kennis uit het verleden een toekomstgericht programma Basis: grote vragen en uitdagingen van natuurwetenschappen en techniek in 21e eeuw

 35. Tijdlijn ontwikkeling examenprogramma • April/mei 2004 Werkversie één Respons docenten • Juni 2004 Werkversie twee Respons expertgroep • April-mei 2005 Werkversie drie Respons docenten, Cito/CEVO, didactici • Sept-nov 2005 Werkversie vier Brainstorm ontwikkelscholen Start ontwikkeling modulen tweede fase

 36. Vervolg ontwikkeling examenprogramma 2005-2006 Lesmodulen waarin o.a. subdomein CE Aanscherping ontwikkelnetwerken Jan 2005 Respons vervolgonderwijs, KNCV/VNCI Respons commissies biologie, natuurkunde, wiskunde, nieuwe bètavak 2005-2006 Werkgroep Vernieuwing Examinering - voorbeeldexamens CE/SE - verdeling CE/SE Juni 2006 Werkversie vijf havo en vwo 2006-2007 Examenregeling proefscholen

 37. Domeinstructuur

 38. Domeinstructuur

 39. Eerste voorstel Centraal examenstof Nieuwe Scheikunde • CE havo • Chemische vakvaardigheden • Chemische vaktaal (formuletaal) • Chemische berekeningen • Structuren • Reacties • Bindingen • Synthesen • Rendement • Chemie van het leven • Reacties in het lichaam • Duurzame ontwikkeling • Energie

 40. 2005-2006 Starten in klas 3 Eén module / meer modules 2006-2007 Modules of jaarprogramma klas 3 Testen module tweede fase 2007 en daarna Gebruik ruimte in programma 2007 Modulen tweede fase Voorbereiden op Nieuwe Scheikunde

 41. Nieuwe Scheikunde in leerjaar 3 Opdoen ervaring met context-en-conceptbenadering • Eigentijdse of toekomstgerichte contexten • Deel communale kennis • Kennismaken met centrale concepten Resultaat • Andere basis bij instap in N-profiel • Ander beeld van scheikunde bij instap in M-profiel

 42. Instapschool • Module kiezen (uit drie) • Midden of einde leerjaar 2005-2006 • Begin leerjaar 2006-2007 • Instapbijeenkomst en Terugkoppeling • Instapcoach • Landelijke scholingsconferentie Instappen Nieuwe Scheikunde - klas 3

 43. Meerdimensionale ontwikkeling • Autonomie scholen! • Samenwerken met • Nieuwe Onderbouw VO • Bèta4Nieuw • Partners (scholen, VNCI, Jet-Net, universiteiten) • Anticiperen op 2007 èn 2010 • 21st century science(UK) en Chemie im Kontext (Dld)

 44. cTWO • Formeel en informeel overleg • vernieuwingscomissies biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, NLT • Gezamenlijke visie op • Vernieuwing examinering • Context-en-concept benadering • Rol educatieve uitgevers • Samenhang en afstemming binnen profielen Bèta4Nieuw

 45. Informatie www.nieuwescheikunde.nl Praktisch (aanmelden/ toegang modules) e.veltman@slo.nl Inhoudelijk h.driessen@slo.nl

More Related