comisia na ional a pie ei financiare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Comisia Naţională a Pieţei Financiare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Comisia Naţională a Pieţei Financiare - PowerPoint PPT Presentation

salaam
111 Views
Download Presentation

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Comisia Naţională a Pieţei Financiare Organizaţiile de microfinanţare – realizări, oportunităţi şi provocări Raportor : Alina Cebotariov Chişinău, 6 mai 2011

 2. Studiul de fezabilitate privind supravegherea organizaţiilor de microfinanţare • Asistenţa Băncii Mondiale • Obiectivul: identificarea necesităţii supravegherii activităţii desfăşurate de organizaţiile de microfinanţare în contextul extinderii semnificative a pieţei acestora, inclusiv acceptării împrumuturilor din partea unui număr mare de persoane fizice, cu caracter de ”quasi depozite” , drept o sursă ulterioară de creditare a populaţiei, inclusiv a IMM-lor.

 3. Principiile general recomandate de organizaţiile internaţionale sectoriale Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP) Reglementări neprudenţiale: • Permisiunea de a credita • Prevenirea fraudelor şi crimelor financiare • Limitarea ratelor de dobîndă • Taxarea • Protecţia consumatorilor

 4. Principiile general recomandate de organizaţiile internaţionale sectoriale Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP) Protecţiaconsumatorilor 6 Principii de Protecţie a Clienţilor în Microfinanţare: • Evitarea supra-înadatorării clienţilor • Preţuri transparente • Practici adecvate de colectare • Comportamentul etic al angajaţilor • Mecanisme pentru soluţionarea pretenţiilor • Protecţia datelor cu caracter personal

 5. Principiile general recomandate de organizaţiile internaţionale sectoriale Grupul Consultativ pentru a Asista Săracii (CGAP) Reglementări prudenţiale: • protejarea sistemului financiar al ţării prin prevenirea falimentării unei instituţii care ar condiţiona falimentarea altora • protejarea micilor depunători de economii care deţin informaţii limitate pentru monitorizarea performanţelor financiare ale instituţiei.

 6. Principiile general recomandate de organizaţiile internaţionale sectoriale Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancară: Recomandări expuse în publicaţia din mai 2010 „Activităţile de microfinanţare şi principiile de bază pentru supravegherea bancară efectivă” • Principiul 6 – Suficienţa capitalului • Principiul 7 – Procesul de administrare a riscului • Principiul 8 – Riscul de creditare • Principiul 9 – Activele problematice, provizioanele şi rezervele • Principiul 18 – Abuzul serviciilor financiare • Principiul 21 – Raportarea de supraveghere

 7. Profilurile de risc • Riscul de creditare • Riscul ratei dobînzii • Riscul de lichiditate • Riscul de administrare • Riscul de sector nou • Riscul de proprietate • Riscul de dependenţă faţă de furnizorul de surse financiare

 8. Analiza evoluţiei sectorului de microfinanţare în Republica Moldova

 9. Constatări suplimentare privind dezvoltarea sectorului organizaţiilor de microfinanţare PAR = 21,5 % (2009) Marja la dobîndă valută naţională – 14%, valută străină – 9%

 10. Analiza cadrului legal existent, identificarea lacunelor şi riscurilor Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 „Cu privire la organizaţiile de microfinanţare” Neajunsurile legislative: • definirea insuficient de exactă a „activităţii de microfinanţare” • lipsa unei valori absolute sau relative maxime a unui împrumut micro • existenţa dreptului de atragere a mijloacelor băneşti de la persoane fizice (populaţie) • lipsa unor prevederi unice comune pentru constituirea provizioanelor • lipsa cerinţelor de informare şi evidenţă • lipsa cerinţelor minime prudenţiale • lipsa cerinţelor neprudenţiale

 11. Analiza comparativă a cerinţelor de supraveghere aferente activităţii de microfinanţare Examinat cadrul legislativ la 8 ţări din regiune Criteriile: • Identificarea legii primare care defineşte aspectele conceptuale • Definirea organizaţiei de microfinanţare / a activităţii de microfinanţare • Valoarea maximă a împrumutului • Activităţile permise/interzise • Valoarea minimă a capitalului • Cerinţe privind forma organizatorico-juridică • Licenţierea/autorizarea activităţii de microfinanţare • Cerinţe faţă de fondatori • Cerinţe minime privind suficienţa capitalului • Cerinţe privind constituirea provizioanelor • Limitarea împrumuturilor persoanelor afiliate şi concentrarea împrumuturilor • Cerinţe faţă de calificarea adminsitratorilor • Reglementări speciale privind rata dobînzii aplicată la acordarea împrumuturilor

 12. Concluzii şi recomandări Obţinerea autorizaţiei (permisului) • deţinerea cerinţei minime de capital stabilite; • respectarea cerinţelor stabilite faţă de administratori; • stabilirea expresă a activităţilor permise Definirea exhaustivă şi univocă a activităţii de microfinanţare: • stabilirea mărimii maxime a unui microîmprumut acordat beneficiarului; • stabilirea ponderii microîmprumuturilor în totalul portofoliu de împrumuturi acordate; • interzicerea expresă a acceptării de către organizaţiile de microfinanţare a mijloacelor financiare de la persoane fizice sub orice formă, cu excepţia persoanelor fizice care sînt fondatori; • identificarea altor servicii care pot fi acordate de organizaţiile de microfinanţare Indicatori prudenţiali – constituirea provizioanelor pentru pierderi la împrumuturi potrivit cerinţelor unice Cerinţe neprudenţiale: • Raportarea financiară trimestrială; • Efectuarea auditului obligatoriu anual şi prezentarea raportului acestuia autorităţii de supraveghere competente; • Dezvăluirea detaliată a ratei efective la împrumuturi; • Adoptarea printr-o politică internă a mecanismelor de soluţionare a pretenţiilor clienţilor; • Cerinţe privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.