Kā iegūt pilnīgāku izpratni par tulkojamo dokumentu saturu un laikus saskaņot terminoloģiju - PowerPoint PPT Presentation

k ieg t piln g ku izpratni par tulkojamo dokumentu saturu un laikus saska ot terminolo iju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kā iegūt pilnīgāku izpratni par tulkojamo dokumentu saturu un laikus saskaņot terminoloģiju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kā iegūt pilnīgāku izpratni par tulkojamo dokumentu saturu un laikus saskaņot terminoloģiju

play fullscreen
1 / 21
Kā iegūt pilnīgāku izpratni par tulkojamo dokumentu saturu un laikus saskaņot terminoloģiju
173 Views
Download Presentation
sal
Download Presentation

Kā iegūt pilnīgāku izpratni par tulkojamo dokumentu saturu un laikus saskaņot terminoloģiju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kā iegūt pilnīgāku izpratni par tulkojamo dokumentu saturu un laikus saskaņot terminoloģiju

 2. EK Tulkošanas ĢD Latviešu valodas departamenta pieredze: kā iegūt pilnīgāku izpratni par tulkojamo dokumentu saturu un laikus saskaņot terminoloģiju Tulkotāja Lelde Pfafrode, LV departamenta 3. nodaļa

 3. Mērķi Virsmērķis - turpināt īstenot ES lozungu “Vienoti daudzveidībā” un ES unikālo politiku, kas atbalsta saziņu 23 vienlīdzīgās oficiālajās valodās EU policies and activities, as well as their impact on everyday lives, have to be communicated and advocated in a manner that people can understand and relate to if citizens are to follow political developments at European level. (Action plan to improve Communicating Europe by the Commission)

 4. Ikdienas terminoloģiskie resursi IATE - pamatresurss - Departamentā apkopotās terminu tabulas- Latvijas datubāzes: termini.lza.lv, likumi.lv, VVC res. u.c.- Vārdnīcas un paralēlie nozaru teksti(Specializētu vārdnīcu/datubāzu joprojām maz/nepilnīgas) - Interneta avoti: lietojums speciālos tekstos- “Atsauces dokumenti” u.c. iepriekšējie ES dok. tulkojumi (tajos diemžēl sastopamasnekonsekvences) - Kolēģu darbs grupās (ātri rada vajadzīgo terminu)- Terminologi- Sadarbība ar Latvijas ekspertiem (īpaši auglīga tulkošanas stadijā; bieži vien starpnieks ir VVC)

 5. Kā nodrošināt termina ilgtspējību Nosacīti terminu kvalitātes (ilgtspējības) kritēriji ZA TK IT apakšk. priekšs. E. Caunas prezentācija ISO terminrades kritēriji Panākt, lai tad, kad tiek atcelti un ar jauniem aizstāti būtiski tiesību akti vai pieņemti jauni tiesību akti, izraudzītie termini iespējami atbilstu šiem kritērijiem Mērķis – izvairīties no terminoloģiskas nekonsekvences saistītos tiesību aktos

 6. Terminradeskritēriji, ISO 704 • Caurredzamība (pēc formas var saprast jēgu) • Konsekventums (nav pretrunā un sader ar agrākpieņemtajiem tās pašas grupas terminiem) • Iederīgums (piem., bez nevēlamām asoc.) • Īsums • Atvasināmība • Valodisks pareizums • Priekšroka dzimtajai valodai

 7. TK IT apakšk. priekšs. E. Caunas prezentācija (2012) – terminveides pamatprincipi sistēmiskums īsums precizitāte (caurredzamība) neatkarība no konteksta viennozīmīgums sinonīmijas nevēlamība

 8. Kāds ir nacionālo ekspertu ieguldījums ilgtspējīgāku terminu pieņemšanā Terminoloģiskas konsultācijas par jauniem vai pretrunīgiem terminiem Iespēja gūt skaidrāku izpratni par jomas saturu (tehnisko tekstu sarežģītība) Iespēja vienoties par terminiem (vai izprast otras puses nostāju) Iespēja labot agrākās kļūdas

 9. Sadarbības formas • E-pasta vēstules • Tulkotāju mācību braucieni uz Latviju (VTS) • Ekspertu vadīti semināri un lekcijas • Ekspertu pieaicināšana terminu sarakstu izstrādē • Videokonferences

 10. Kad izvēlēties videokonferenci? Attiecīga situācija (pietiekams sagatavošanās laiks, tehniski sarežģīts teksts) Alternatīva mācībām ar pieaicinātu pasniedzēju Taupa laiku Taupa resursus (līdzekļi, CO2 emisija) Lielāks elastīgums

 11. Projekts: videokonferenču cikls - mācības ar pieaicinātiem ekspertiem no Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamentaTēma: grozāmās regulas par augu aizsardzības līdzekļiem un darbīgajām vielām Saturs: 3 videokonferences - 15. martā, 28. jūlijā, 10. oktobrī

 12. Resursi Eksperti, kas vada mācības (VAAD Augu aizsardzības departamenta pārstāvji) Videokonferenču iekārta (Luksemburga, EK pārstāvniecība) Tehniskais un organizatoriskais atbalsts

 13. Ieguvumi un kļūmes Ieguvumi Kļūmes Vēlēšanās apstiprināt pārāk lielu terminu klāstu: sen jau lietotus vai labāk pazīstamus terminus varējām nolemt paši Mācības pirms iepazīšanās ar tekstu ir mazāk lietderīgas Ne vienmēr bija pietiekama sagatavotība no mūsu puses • Ekspertu klātbūtnē nolemti vai ekspertu ieteikti apmēram 400 termini dažādos augu aizsardzības aspektos • Nodibināts labāks kontakts starp VAAD un EK tulkotājiem • Iepazīta un tuvāk izprasta AAL procesu specifika

 14. Ieguvumi un kļūmes Ieguvumi Kļūmes Viens tulkotājs var pavaicāt vairāk, nekā divi eksperti atbildēt • Neviena cita forma nav bijusi • tik rezultatīva, • tik elastīga, • ar tik efektīvu atgriezenisko saiti • tik ekonomiska • Sadarbība ar EK tulkotājiem varētu būt kvalitatīvāku terminu radīšanas iespēja Latvijai

 15. Gūtās mācības “Es strādāšu vēl cītīgāk!!!” Kvalitatīvu videokonferenci nodrošina laba sagatavošanās un iepazīšanās ar tiesību akta tekstu pilnībā, tā aspektu svarīguma izvērtēšana (faktiski tekstam jābūt iztulkotamun abām pusēm jābūt sagatavotām terminu versijām) Ļoti svarīgi būtu paredzēt, par kuriem dokumentiem vajadzīga un tehniski iespējama šāda apspriešanās (plānošanas posms)

 16. Gūtās mācības Īpatnība Tiek salāgotas dažādās kompetences speciālistu kompetence specifiskajā jomā un terminoloģijā tulkotāju kompetence valodas un dažreiz terminrades kritērijujomā

 17. Gūtās mācības Ierobežojumi un riski Videokonferencēm specifiskie - Formātam ir savi ierobežojumi – piem., latviešu valodai universālu, nozarēm kopīgu zinātniskās pētniecības terminoloģiju nav iespējams izstrādāt šādās videokonferencēs - Savus ierobežojumus noteic plānošana. Par dokumenta aprites termiņiem tulkotājiem iepriekš nav pietiekamas informācijas, mainīgo prioritāšu ietekmē arī termiņi bieži mainās Vienmēr pastāvošie - Ne vienmēr ES un Latvijas tiesību aktos izmantoto terminu semantika ir vienāda - Pastāv pretrunas agrākā terminoloģijā - Tekstiem ir milzīgs fiziskais apjoms - Pastāv nesaskaņotība vairākām nozarēm kopīgu jēdzienu atveidošanā latviešu valodā. Šāds resoriskums izpaužas, piemēram, pētniecības plānošanas un pētījumu datu apstrādes vispārīgajā terminoloģijā.

 18. Gūtās mācības Videokonference ieteicama: - lai izspriestu strīdīgus jautājumus - lai mazāk formāli apmainītos ar viedokļiem - ātra, lēta, efektīva - lai iepazītu sadarbības partnerus - no Luksemburgas ar jebkuru attiecīgi aprīkotu vietu Latvijā to var noorganizēt 5 dienu laikā - biežāk izmantosim videokonferenču iespējas ne vien mācībās, bet arī ikdienas darbā!

 19. Aicinājumi Ja mūsu tulkojumos pamanāt kļūdas vai neizpratni, lūdzam neklusēt un to mums darīt zināmu – piemēram, ar VVC starpniecību (Visus priekšlikumus vērā ņemt varbūt nevaram, taču informētība mums ļoti svarīga) Aiciniet mūs uz sadarbību – videokonference jāpieteic tikai 5 dienas iepriekš!

 20. Liela pateicība VAAD Augu aizsardzības departamenta direktorei Inesei Margēvičas kundzei VAAD Augu aizsardzības departamenta direktores vietniecei Dacei Būmanes kundzei

 21. Paldies par uzmanību!