usposabljanje za varstvo pred po arom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM PowerPoint Presentation
Download Presentation
USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM. Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje _______________________________________________________________________________________________________________________ mag. Mojca Zupan Vodja Oddelka za preventivne dejavnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM' - sakura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
usposabljanje za varstvo pred po arom

USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Ministrstvo za obrambo

Uprava RS za zaščito in reševanje

_______________________________________________________________________________________________________________________

mag. Mojca Zupan

Vodja Oddelka za preventivne dejavnosti

normativna izhodi a 1 2
NORMATIVNA IZHODIŠČA 1/2
 • Ustava Republike Slovenije
 • Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu…
 • Predpisi in akti delodajalca…

Ig, februar 2009

normativna izhodi a 2 2
NORMATIVNA IZHODIŠČA 2/2
 • Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvaja z letnim načrtom
 • Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95)
 • Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007)
 • Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996 (5/1997 - popr.), 31/2004)

Ig, februar 2009

zakon o varstvu pred po arom
ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM

ZVPoz-UPB1 določa:

 • 19. člen - posredovanje vsebin s področja varstva pred požarom v osnovnem, srednjem, visokem šolstvu
 • 20. člen – usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
 • 21. člen - usposabljanje prebivalstva za varstvo pred požarom z raznimi neobveznimi oblikami, ki jih organizira država in lokalna skupnost

Ig, februar 2009

20 len zvpoz upb1 usposabljanje zaposlenih za varstvo pred po arom
20. člen ZVPoz-UPB1– usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali

začasno oziroma občasno zaposlen pri njem,

usposobljen za varstvo pred požarom:

 • ob nastopu dela
 • premestitvi na drugo delovno mesto
 • začetku opravljanja drugega dela
 • spremembi ali uvajanju nove delovne opreme
 • spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Ig, februar 2009

slide6

2. člen - Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Delodajalec je dolžan poskrbeti, da je vsak, ki je redno, začasno ali občasno zaposlen pri njem, poučen o varstvu pred požarom po programu, ki se deli na teoretični in praktični del.

Na usposabljanju se delavci poučijo o:

 • pogojih na delovnem mestu v posameznem poslovnem ali industrijskem objektu (delovnih razmerah),
 • nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije,
 • preventivnih ukrepih,
 • normativnih dokumentih, standardih in drugih dokumentih s področja varstva pred požarom,
 • opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
 • uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.

Ig, februar 2009

slide7

6. člen - Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Pisno ali ustno preverjanje znanja iz varstva pred požarom v poslovnih, industrijskih in drugih objektih:

 • z najmanj srednjo (3) ali srednjo do povečano (4) požarno ogroženostjo – vsake 3 leta
 • z veliko (5) ali zelo veliko (64) požarno ogroženostjo – vsake 2 leti.

Preverjanje znanja se oceni z dihotomno lestvico ocenjevanja “je opravil/a” ali “ni opravil/a”.

Ig, februar 2009

izvajalci usposabljanj za varstvo pred po arom
IZVAJALCI USPOSABLJANJ ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Za varstvo pred požarom lahko usposabljajo zaposlene le:

 • izvajalci usposabljanj, ki so si pridobili na podlagi omenjenega pravilnika pooblastilo Uprave RSza zaščito in reševanje in opravljajo dejavnost usposabljanja v komercialne namene ali
 • strokovni delavci, ki so si od svojega delodajalca oziroma lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov pridobili pooblastilo za usposabljanje in istočasno tudi za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in izpolnjujejo predpisane pogoje.

Ig, februar 2009

usposabljanje kaj je to
USPOSABLJANJE – KAJ JE TO

Usposabljanje (angl. training) označuje razvijanje znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela:

 • sestavljajo ga načrtovani programi, namenjeni povečanju uspešnosti posameznikov, skupin in/ali organizacijskih ravni
 • je niz sistematično načrtovanih organizacijskih dejavnosti, katerih namen je povečati znanje in delovne spretnosti zaposlenih, spremeniti njihova stališča in vedenje in je skladno z zahtevami dela ter organizacijskimi cilji
 • usmerjeno je k reševanju konkretnih težav v konkretnih organizacijskih okoliščinah, zaradi česar je nadgradnja poklicnega izobraževanja (Vukovič, G., Miglič G., 2006).

Ig, februar 2009

usposabljanje za varstvo pred po arom1
USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Program usposabljanjapotrdi delodajalec.

1

Vsebino in trajanje usposabljanja zaposlenih prilagoditi:

 • dejavnostim, ki se opravljajo v posameznih poslovnih in industrijskih objektih
 • požarni ogroženosti objektov organizacije.

Temeljni dejavniki procesa usposabljanja so:

 • udeleženec (zaposleni)
 • predavatelj
 • vsebina progama.

Ig, februar 2009

udele enc i usposabljanja 1 4
UDELEŽENCI USPOSABLJANJA 1/4

Udeležencu usposabljanja nameniti posebno

pozornost.

Pri usposabljanju vplivajo na uspešnost

posameznika "notranji" in "zunanji" dejavniki:

 • notranji dejavniki so v udeležencu samem: fiziološki dejavniki učenja (udeleženčevo telesno stanje, zdravje in počutje) in psihološki dejavniki učenja (sposobnosti, prejšnje znanje, učne navade, motivacija, osebna prilagojenost),
 • zunanji dejavniki so predvsem dejavniki okolja: fizikalni dejavniki učenja (neposredno okolje-svetloba, hrup, temperatura, prostor) in socialni dejavniki učenja (družina, šola, učitelj, družba, možnost komunikacije idr.).

Ig, februar 2009

udele enc i usposabljanja 2 4
UDELEŽENCI USPOSABLJANJA 2/4

Upoštevati značilnosti učenja odraslih:

 • učijo se, kar se želijo učiti
 • privlačijo jih področja, katerih se učijo
 • za učenje prevzemajo le toliko odgovornosti, kot je želijo
 • niso nagnjeni k učenju vsebin, ki jih ne zanimajo, ki se jim ne zdijo pomembne.

Usposabljanje v organizaciji je aktivnost zaposlenih,

ne paorganizacije same usposabljanje za varstvo

pred požarom se začne pri posamezniku.

Ig, februar 2009

udele enc i usposabljanja 3 4
UDELEŽENCI USPOSABLJANJA 3/4

- Udeleženci delajo v različnih tehnoloških ali delovnih

procesihcilji, nameni usposabljanja za

posamezne ciljne skupine  vsebine, prilagojene

posameznim ciljnim skupinam.

- Potrebno upoštevati razlike, ki pri udeležencih

nastopajo zaradi starosti, spola, izobrazbene in

socialne strukture, mentalne kondicije posameznikov

ipd., njihovih izkušenj, motivacijskih činiteljev,

možnosti predelave (transformacije) informacij ...

Ig, februar 2009

udele enc i usposabljanja 4 4
UDELEŽENCI USPOSABLJANJA 4/4

Upoštevati različne zaznavne tipeosebnosti 

prilagoditi medije oz. učnasredstva pri

usposabljanju:

 • za vizualne tipe so ustrezna učna sredstva plakati, miselni vzorci, uporaba računalnika, TV, itd.
 • avditivnim tipom je ustreznejša uporaba zvoka (sirene, glas)
 • kinestetični tipi so najuspešnejši ob praktičnih predstavitvah in aktivnem delu.

Tudi pri usposabljanju za varstvo pred požarom

izkoristiti resurs organizacijske kulture kot ene izmed

vrednot organizacije,ki promovira vseživljenjsko

učenje.

Ig, februar 2009

predavatelj 1 2
PREDAVATELJ 1/2

Potrebne kompetencepredavatelja:

 • vsebinske, ki prevladujejo pri klasični vlogi predavatelja, ker predavatelj predaja znanja,
 • didaktične, ki zajemajo poznavanje učinkovitih poti učenja in poučevanja z namenom oblikovanja čim bolj učinkovitega učenja,
 • področne/kontekstualne, t.i. kompetence okolja - področja - prostora. Predavatelj pozna okolje, kjer poteka usposabljanje, npr. organizacijo... , pozna delo, kjer bo uporabljal udeleženec usposabljanja svoje znanje.

Ig, februar 2009

predavatelj 2 2
PREDAVATELJ 2/2

Ukrepe varstva pred požarom, med katere spada tudi usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, izvajajo že omenjene strokovno usposobljene osebe, ki bi morale v okviru potrebnih kompetenc za usposabljanje delavcev, poznati tako delovne procese in njihovo tehnologijo, požarno ogroženost objektov oz. delov objektov v organizaciji, uporabo eventualnih nevarnih snovi v delovnih procesih, eksplozijsko ogrožena območja, nove gradnje ali rekonstrukcije gradenj objektov organizacije, premestitev zaposlenih znotraj organizacije itd, t.j. vse, kar vpliva na spremembo dejstev iz varstva pred požarom.

Ig, februar 2009

programi usposabljanja za varstvo pred po arom 1 4
PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM 1/4

Programe usposabljanja ustrezno prilagoditi glede na:

 • udeležence usposabljanja (zaposleni za nedoločen, določen, skrajšani delovni čas, sezonsko delo…)
 • posamezne ciljne skupine zaposlenih (management, administrativni delavci, delavci v različnih tehnoloških, storitvenih procesih itd.)
 • različne tehnološke procese
 • požarno nevarnost
 • periodiko usposabljanja
 • drugo.

Ig, februar 2009

programi usposabljanja za varstvo pred po arom 2 4
PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM 2/4
 • programi morajo biti življenjski, konkretni, smiselni in predvsem racionalni.
 • vključujejo se samo tiste vsebine, ki jih zaposleni potrebujejo glede na svojo vlogo v organizaciji.
 • pri izdelavi programa upoštevati število zaposlenih v organizaciji, ločiti zaposlene na posamezne ciljne, skupine glede na specifike, s katerimi se razlikujejo.
 • razlike v programih nastopajo zaradi različnih delovnih razmer, v katerih se nahajajo zaposleni, različne tehnologije, različnih nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije (npr. v proizvodnji ali upravnem delu), potrebnega izvajanja preventivnih ukrepov, uporabe različne opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom za gašenje začetnih požarov ....

Ig, februar 2009

programi usposabljanja za varstvo pred po arom 3 4
PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM 3/4
 • za posamezno ciljno skupino izdelati ustrezen program usposabljanja za varstvo pred požarom, lahko se izdela skupen program, ki vsebuje skupno jedro oz. skupne vsebine in več modulov, ki se izvajajo za posamezne ciljne skupine
 • razlike med programi nastopajo tudi glede na namen usposabljanja, ki je različen ob nastopu dela novo zaposlenega v organizaciji ali razporeditvi na drugo delovno mesto, ob spremembi in uvajanju nove tehnologije, ob periodičnemu usposabljanju ...

Ig, februar 2009

programi usposabljanja za varstvo pred po arom 4 4
PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM 4/4
 • pri izdelavi programov predpisano vsebino programov usposabljanja za varstvo pred požarom ustrezno in smiselno prilagoditi. Npr.: v kolikor je izdelovalec programa ocenil, da ni novosti, s katerimi bi bilo potrebno zaposlene seznaniti v okviru periodičnega usposabljanja za varstvo pred požarom, se lahko izvaja samo praktični del usposabljanja.

Ig, februar 2009

na rtovanje usposabljanja za varstvo pred po arom 1 2
NAČRTOVANJE USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM1/2
 • Na podlagi ugotovljenih potreb po permanentnem usposabljanju za varstvo pred požarom se lahko izdela vsako leto plan usposabljanja, ki je vsebinsko in finančno sestavni del letnega poslovnega načrta podjetja.
 • Izdela se plan usposabljanja delavcev za varstvo pred požarom ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, začetku opravljanja drugega dela, spremembi ali uvajanju nove delovne opreme, spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Ig, februar 2009

slide22

NAČRTOVANJE USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM2/2

 • Potrebe po usposabljanju se odražajo lahko s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi plani usposabljanja:
 • z dolgoročnimi plani usposabljanja za varstvo pred požarom podjetje opredeli kadrovsko politiko usposabljanja in njene cilje
 • v srednjeročnih planih taktiko in cilje pri globalnih in diferenciranih potrebah usposabljanja
 • taktiko in cilje srednjeročnega plana operacionalizira kratkoročni plan usposabljanja.
 • Plan usposabljanja opredeli programe usposabljanj, nosilce programov in potrebna sredstva za izvedbo aktivnosti.
 • Osnovno izhodišče za planiranje usposabljanja je plan razvoja kadrov.

Ig, februar 2009

organizacija in izvedba usposabljanja
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA USPOSABLJANJA

Organizacija in izvedba usposabljanja obsegata aktivnosti:

 • priprave procesa usposabljanja (priprava udeležencev, priprava predavateljev, priprava finančnih in materialnih pogojev ter tehnično administrativna priprava)
 • upravljanje in izvajanje procesa usposabljanja (učne oblike in metode, učna sredstva in pripomočki ter potek in čas usposabljanja. Temeljna naloga izvedbe usposabljanja je, da s pomočjo uporabe ustreznih učnih oblik, metod, sredstev in pripomočkov na čim bolj učinkovit način doseči s programom usposabljanja zastavljene cilje.

Ig, februar 2009

spremljanje in vrednotenje usposabljanja
SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE USPOSABLJANJA

S spremljanjem usposabljanja:

 • kontinuiran proces, prisoten v vseh stopnjah procesa usposabljanja.
 • ugotavlja se učinkovitost in posledice usposabljanja ter nivo uresničitve zastavljenih ciljev

Vrednotenje usposabljanja predstavlja :

 • notranje vrednotenje; dejavnost usposabljanja se spremlja in vrednoti na podlagi učinkov, ki se kažejo v rezultatih med procesom usposabljanja;
 • zunanje vrednotenje; usposabljanje se spremlja in vrednoti na podlagi učinkov in posledic, ki se kažejo v rezultatih udeležencev kasneje, v delovnem procesu.

Ig, februar 2009

slide25

EVIDENTIRANJE USPOSABLJANJA

Požarni red obvezna priloga požarnega reda

evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred

požarom ter seznanitvi s požarnim redom:

 • zaposlenih po programih usposabljanj za varstvo pred požarom
 • odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • seznanitev s požarnim redom.
 • Kdaj, o čem, na kakšen način je bilo izvedeno

usposabljanje

 • Evidenco o usposabljanju zaposlenih lahko vodi za svoje potrebe tudi kadrovska služba, ki vodi in arhivira celotno dokumentacijo v zvezi z usposabljanjem zaposlenih.

Ig, februar 2009

slide26

NAMESTO ZAKLJUČKA

 • Ker je znanje podvrženo procesu sprememb, postane opuščanje obstoječih programov in osvajanje novih oblik in skupin sposobnosti ključno pomembno za obstoj organizacije v prihodnosti. Neprestano prilagajanje spremembam prinaša za sabo tudi spremembe v prerazporeditvi kadrovskih resursov, spreminjanju tehnoloških in delovnih procesov, lokacijskih spremembah itd., kar pa pomeni tudi eventualne spremembe s področja varstva pred požarom, t.j. požarne ogroženosti in požarne obremenitve objektov, potrebe po spremembi požarnega reda in njegovih prilog, če je treba požarnega načrta, načrta evakuacije, prilagoditvi programov usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom za različne ciljne skupine, kot tudi določa potrebe po permanentnem usposabljanju zaposlenih o izvedenih spremembah in predvsem potrebo po kvaliteti usposabljanj.

Ig, februar 2009

slide27
e-pošta:urszr@urszr.si

http://www.urszr.si

ali

www.sos112.si

Ig, februar 2009