slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1 BILDØYNA. Bakgrunn og prosessen så langt. Vekstkommune - fortetting - urbanisering - Sotra kystby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1' - sahkyo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen,områda SE1, SE2, SE3 og B1

BILDØYNA

slide3

Bakgrunn og prosessen så langt

 • Vekstkommune - fortetting - urbanisering - Sotra kystby
 • Kommunedelplan (KDP) for Bildøyna/ Sotra Kystby 2013-2024 vart vedteken i Fjell kommunestyre 26.09.2013.
 • Kommuneplanen regulerer arealbruken i området:
  • SE1-3 = sentrumsformål
  • B1 = bustadområde
slide4

SE1

 • Delområde SE1:Områdereguleringsplanvert utarbeidd av Liegruppen med Opus som plankonsulent
 • Det er varsla oppstart av planarbeidet. Høyrings-frist er 5. april.
 • Framdrift: vedtak vinter2015
 • Det er kommunen som har det overordna ansvarfor planen
slide5

SE2

 • Delområde SE2: plan vert utarbeidd av Fjell kommune
 • Har gjennomført ein anbodskonkurranse
 • Skal velje konsulent i løpet av kort tid, og oppstartsmeldinga kjem i løpet av april/mai
slide6

SE3/B1

 • Delområda SE3 og B1: plan vert utarbeidd av Altus Eiendom med Norconsult som plankonsulent
 • Kommunen har det overordna ansvaret for planen
 • Det er varsla oppstart på SE2/B1 med frist 12. mai
 • Framdriftsplan: vedtak sommar/haust 2015
slide7

Rammer for prosessen

 • Kommunen har ingen eigarinteresser i området SE2, men har heimel i lova til å ekspropriere for å sikre viktige samfunnsinteresser
 • I utgangspunktet vil ikkje kommunen detaljregulere området
  • Dette må grunneigarane sjølv gjere!
 • Kommunen skal fastsetje i områdereguleringa kvar det skal detaljregulerast:
  • Størrelse på område/plangrenser
  • Formål (bustad, friluftsområde, næring og liknande)
  • Kvalitetskrav
  • Rekkefølgje på utbygginga
 • Det er grunneigarane sjølve som avgjer om og når detaljreguleringa skal finne stad
slide9

Medverknad

 • Det er viktig for kommunen å ha ein god dialog med grunneigarar og innbyggarar
 • Vi vil gjennomføre ein grundig medverknadsprosess med ulike former for arbeidsmøter, opne kontordagar, folkemøte o.l.
 • Cykleklubben Sotra, UKS, Bildøy hyttelag, regionale organ og interesseorganisasjonar, næringsliv, Eldrerådet, Rådet for menneskje med nedsett funksjonsevne og mange andre aktørar vil bli inkludert i planarbeidet
 • Ei viktig utfordring er korleis vi skal ta omsyn til våre framtidige innbyggarar – korleis sikre deira stemme i arbeidet?
slide10

Hovudutfordringar i planarbeidet

 • Tilhøvet til Rv 555
 • Støytilhøve, særskilt i sør
 • Transformasjon frå hytteområde til sentrumsområde
 • Gang-/sykkelsystem og kollektivbyen
 • Tettleik
 • Kulturminne
 • Topografi, landskap og allmenn tilgang til strandsona
 • Naturmiljø og biologisk mangfald
 • Teknisk infrastruktur