Download
njurfysiologi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Njurfysiologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Njurfysiologi

Njurfysiologi

202 Views Download Presentation
Download Presentation

Njurfysiologi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Njurfysiologi Acasia AB www.monzan.com/acasia Joakim Carleson, med Dr.

 2. Antal bilder • 85 stycken • Tid som vi har 0900 – 1300 • Rast 1 1030-1100 • Rast 2 1145-1200 • Total tid (min) 240 – 30 – 15 = 195 – 10 (frågor) = 185/85 = 2 min per bild

 3. Torquay

 4. Njurar Filtrering Absorption Utsöndring

 5. Urinfiltrering • Stor blodgenomströmning • Bevara kroppsviktiga ämnen • Avlägsna restprodukter • Urea (proteinmetabolism) avlägsnas • Läkemedel, Alkohol.

 6. Bibehålla kroppsvatten • Bevara salt/vatten balans • Förlust via utandning, svett, urin, feces • Njurar kan öka minska koncentrationen av urin

 7. Syra-Bas Balans • Njurar reglerar utsöndring av H+/HCO3- • pH skall regleras runt 7,4 (+/- 0,2)

 8. Endokrina funktioner • Renin, reglerar blodtryck • Erytropoitein, reglerar mängd röda blodkroppar

 9. Njurarna och urinvägar • Belägna mot den bakre bukväggen, till hälften skyddade av revbenen • Njurar och urinvägar ligger nära nerver som innerverar ljumsk- och genitalregion, därav refererad smärta till dessa områden vid njurproblem

 10. Njurarna och urinvägar

 11. Urinvägar • Urin från njurarna leds via urinledarna till urinblåsan, genom peristaltisk transport • I urinblåsan lagras sedan urin för att sedan tömmas via urinröret

 12. Urinvägar

 13. Förträningar urinväg • Övergång från njurbäckenet • Korsningen iliaca-kärlen • Inträdet i urinblåsan

 14. Försämrat urinflöde • Ökad urinmängd I njurbäckenet • Ger bakåt tryck mot njurar och sämre utsöndrings funktion • Njur eller uretärstenar, genom att substanser kristalliseras • Njursten mycket smärtsamt, behandling diet och ultraljud

 15. Njurens funktionella Enhet

 16. Nefron

 17. Njurvävnad • Njurbarken, har sker de första stegen I urinbildning • Njurmärg, består av 10-15 pyramider med spetsen mot njurbäckenet. Den funktionella enheten kallas nefron. Primärurin bildas i neuronet

 18. Nefronet • 5-6 cm lång tubulus med ett omfattande kapillärsystem • Blodet i kappillärsystemet filtreras på vätska, joner, restprodukter till tubulussystemet • Glukos, reabsorberas tillbaka till blodet i kapillarsystemet • Totalt 2.6 miljoner nefron i njurarna

 19. Nefronet

 20. Nefronet

 21. Blodgenomströmning • I afferenta arterioloi till glomerulus • Glomerulus, ett kärlnystan som omges av tubulussystemet • Den första delen av tubulussystemet kallas Bowmans kapsel • Från glomerulus vidare i efferenta arterioloi, som bildar peritubulära kapillärer

 22. Blodgenomströmning

 23. Trycksystem • Högtryckssystem i glomerulus, som pressar ut vätska • Lågtryckssystem i peritubulära kapillärer som återtar ämnen till kroppen

 24. Tubulussystemet • Börjar med Bowmans kapsel där urin samlas upp från glomerulus • Från Bowmans kapsel till proximala tubulus, Henles slynga och distala tubulus till samlingsrör som mynnar i njurbacken

 25. Tubulussystemet

 26. Njurfunktioner • Urinfiltration, filtration av blodplasma i glomerulus • Reabsorbtion, glukos, Na+, vatten återtas I tubulussystemet • Retention, av gifter och metaboliserade läkemedel • Sekretion, utsöndring av urea och H+

 27. Urinfiltration • Stor permeabilitet i kapillarsystemet • Stort tryck i glomerulus • Blodplasma, glukos, aminosyror, joner pressas ut i tubulussystemet • Röda blodkroppar, plasmaproteiner (albumin) halls kvar

 28. Urinfiltration

 29. Primärurin • Filtratet som samlas upp i Bowmans kapsel • Innehåller inga proteiner • Skador på glomerulus, fås proteiner i urinen

 30. Glomerulär filtration • GFR, glomerular filtration rate, 125 ml/min • Motsvarar 180 L per dygn • ECV omsatts upp till 15 gånger per dygn • Kroppsvattens sammansättning halls konstant • 99% av primärurinen reabsorberas

 31. Glomerulär filtration

 32. Blodflöde i glomerulus • Högt blodtryck ar autoreglerat • Dilatation av afferenta eller konstriktion av efferenta arteriolen ger ökat tryck i glomerulus kärlnystan • Renin frisatts från granulära celler I den juxtaglomerulära apparaten

 33. Blodflöde i glomerulus

 34. Renin-Angiotensinogen • Renin omvandlar angiotensiongen från levern till angiotensin I • Angiotensin II omvandlas I lungvävnaden och ger kraftig vasokonstriktion

 35. Urea • Nedbrytning av aminogrupper till ammoniak (NH3) • Ammoniak ombildas till urea i levern som filtreras bort i glomeruli

 36. Övriga ämnen • Kreatinin, reabsorberas I tubulussystemet • Urinsyra, sulfater, fosfater och nitrater utfiltreras i glomerulus

 37. Reabsorbtion • Reabsorbtion av vatten och lösta ämnen till peritubulära kapillärer • Proximala tubulus, reabsorberas all glukos, merpart av vatten och joner samt aminosyror

 38. Dynamisk Reabsorbtion • Henles slynga, distala tubulus, samlingsrör • Vatten och joner reabsorberas utifrån behov • 180 L primärurin omvandlas till 1-1,5 L sekundärurin per dygn

 39. Dynamisk Reabsorbtion

 40. Tryckskillnad • Lågt tryck i peritubulära kapillärer • Vätska tas från peritubulära karlen

 41. Grad av återupptag • Bestäms av; • Tryckskillnader • Koncentrationsskillnader • Transportmekanismer • Permeabiliteten i tubulussystemet.

 42. Reabsorbtion av glukos • Fullständig utfiltrering av glukos i glomerulus • Total reabsorbtion i proximala tubulus • Vid sockersjuka, glukos i urin, p.g.a. reabsorbtion ej fungerar (kraftig övervikt och stort sockerintag)

 43. Reabsorbtion av NaCl • I glomerulus utfiltreras Na+ och Cl- • ~70% Na+ reabsorberas I proximala tubulus med glukos, aminosyror och kloridjoner • Na+ reabsorptionen bestämmer upptag av andra ämnen • Henles tjocka uppatgaende del reabsorberar ~20% av Na+

 44. Reabsorption av Na+ • Aldosteron fran binjurebarken okar reabsorptionen fran Henleys tjocka slynga, distala tubulus och samlingsroret • Angiotensin II okar reabsorption I proximala tubulus, ateruppta av Na+ (medfoljande Cl-) beror av NaCl I kroppen, mer saltintag minskar reabsorptionen

 45. Reabsorbtion av K+ joner • Blodplasma K+ filtreras i glomerulus • Merparten K+ reabsorberas i proximala tubulus och Henles slynga • Distala tubulus och samlingsrören reabsorbtion regleras efter behov ( kan både reabsorberas och utsöndras)

 46. Reabsorbtion

 47. Reabsorbtion • ~99% av Ca2+ reabsorberas • I proximala tubulus och ascenderande Henles slynga • Parathyroidea hormon (PTH) har en kraftigt stimulerande effekt på Ca2+ återupptag i Henles slynga och distala tubulus

 48. Reabsorbtion av H2O • I proximala tubulus och nedatgående Henles slynga • H2O följer med Na+ joner (och Cl-) • Ökat tryck i omgivande vävnad ger osmos (vatten vandrar ut i vävnaden) • Finjustering i distala tubulus och samlingsrören.

 49. Reabsorbtion av H2O

 50. Vattenbehov • Hypotalamus stimulerar frisättning av ADH (vasopressin) • ADH stimulerar reabsorbtion av Na+ och Cl- från tjocka ascenderande Henles slynga. • ADH ökar samlingsrörens vattenpermeabilitet och vatten diffunderar ut till omgivande vävnad