warto przedsi biorstwa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PowerPoint Presentation
Download Presentation
WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. Wartość przedsiębiorstwa. Wartość netto aktywów rzeczowych. Składniki materialne. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. PRZEDSIĘBIORSTWO. Składniki niematerialne. Wartość firmy. Wartość przedsiębiorstwa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
warto przedsi biorstwa1
Wartość przedsiębiorstwa

Wartość netto

aktywów rzeczowych

Składniki

materialne

WARTOŚĆ

PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZEDSIĘBIORSTWO

Składniki

niematerialne

Wartość firmy

warto przedsi biorstwa2
Wartość przedsiębiorstwa

To samo przedsiębiorstwo dla różnych nabywców może przedstawiać zupełnie inną wartość, co wynika z różnych sposobów wykorzystania firmy jako narzędzia generowania dochodu.

slide4

Wartość przedsiębiorstwa

 • Proces kształtowania maksymalnej wartości dla
 • właścicieli koncentruje się na:
 • Przepływach środków pieniężnych,
 • Wartości dodanej dla właścicieli,
 • Całkowitym zwrocie dla akcjonariuszy.
warto przedsi biorstwa3
Wartość przedsiębiorstwa

Miernikami pozwalającymi na określenie wartości

dodanej przedsiębiorstwa są:

MVA

EVA

warto przedsi biorstwa4
Wartość przedsiębiorstwa

MVA = V – Ksk

MVA = P*n – Ksk

warto przedsi biorstwa5
Wartość przedsiębiorstwa

EVA = EBIT*(1-T) – WACC*Ksk

lub

EVA = NOPAT – WACC*Ksk

klasyfikacja metod wyceny przedsi biorstwa
Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa

Metody wyceny

Metody majątkowe

Metody

niekonwencjonalne

Metody mieszane

Metody dochodowe

metody maj tkowe
Metody majątkowe
 • Metoda wartości księgowej bazuje na zaksięgowanym majątku przedsiębiorstwa.
 • Wycena tą metodą polega na ustaleniu na podstawie zapisów księgowych wartości wszystkich środków trwałych i obrotowych będących własnością przedsiębiorstwa i pomniejszeniu ich o wielkość zobowiązań.
 • Wm = A – K0
metody maj tkowe1
Metody majątkowe
 • Metoda wartości odtworzeniowej – wyznacza wartość majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie wartości nakładów koniecznych do poniesienia w celu odtworzenia w danym momencie czasowym majątku identycznego lub podobnego pod względem strukturalno – rzeczowym.
metody maj tkowe2
Metody majątkowe
 • Metoda wartości likwidacyjnej – traktuje wartość przedsiębiorstwa, jako wielkość możliwych do uzyskania wpływów netto w sytuacji sprzedaży poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa lub jego całości.
metody dochodowe
Metody dochodowe

Opierają się na szacunku przyszłych, przewidywanych korzyści, jakich może oczekiwać właściciel.

slide15

Metody dochodowe

- Miara dochodowości przedsiębiorstwa,

- Horyzont projekcji dochodów,

- Oszacowanie stopy dyskontowej.

slide16

Metody dochodowe

Wśród metod dochodowych wyróżnia się:

 • Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
 • Metodę zdyskontowanych zysków,
slide17

Metody dochodowe

Podział strumienia dochodów na dwie części tj.:

 • zaktualizowanej wartości przepływów pieniężnych,
 • zdyskontowanej wartości rezydualnej.
slide18

Metody dochodowe

Oszacowanie wartości rezydualnej wymaga:

- Podjęcia decyzji odnośnie tego, kiedy zastosować uproszczony model wyceny,

- Rozstrzygnięcia, który z modeli wyceny wybrać.

slide19

Metody dochodowe

Krótszy horyzont czasowy prognozy wpływa na zwiększenie udziału wartości rezydualnej w wartości ogółem.

slide20
Przykład

Przy 4 letnim horyzoncie prognozy wartość rezydualna BRE Banku stanowi 82 % ogólnej wartości przedsiębiorstwa.

Jeśli horyzont wydłużyłoby się do 25 lat, to przy tej samej wartości przedsiębiorstwa udział wartości rezydualnej spada do 29 %.

slide21
Wniosek

Ustalony czas trwania wyraźnie oznaczonego okresu prognozy jest ważny, ale nie wpływa on na wartość przedsiębiorstwa, lecz jedynie na podział wartości przedsiębiorstwa między wyraźnie oznaczony okres prognozy i okres kontynuacyjny.

slide22

Metody dochodowe

 • - W krajach o ustabilizowanej gospodarce przyjmuje się przeciętnie 7-8 letni okres prognozowania,
slide23

Metody dochodowe

 • W oparciu o poziom dochodów osiągniętych w ostatnim roku prognozy ustala się wartość rezydualną stosując różne formuły.

Najczęściej jednak wykorzystywane są dwa modele

slide25

Metody mieszane

Metody majątkowo – dochodowe, w których wychodzi się z założenia, iż wartość przedsiębiorstwa uzależniona jest zarówno od posiadanego majątku, jak i zdolności do generowania dochodu.

slide26

Metody mieszane

Ze względu na swą prostotę i łatwość weryfikacji danych, metody mieszane znalazły zastosowanie w wielu krajach

slide27

Metody mieszane

Jest to podstawą podziału metod mieszanych na dwie grupy:

Metody oparte na wartości średniej:

- metoda niemiecka,

- metoda szwajcarska,

Metody z zyskiem dodatkowym, jako źródłem wartości reputacji:

- metoda anglosaksońska,

- metoda zakupu rocznego,

- metoda stuttgarcka.

slide28

Metody mieszane

W metodzie niemieckiej wartość wycenianych przedsiębiorstw stanowi średnią arytmetyczną metody dochodowej i majątkowej

slide29

Metody mieszane

W metodzie szwajcarskiej mocniej akcentuje się zdolność do generowania zysków

slide30

Metody mieszane

Metoda anglosaksońska:

W = M+(Z-r*M)*at

slide31

Metody mieszane

Metoda stuttgarcka:

W = M+5r*(D-M) /(1+5r)

slide32

Metody mieszane

Są najbardziej obiektywnymi metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa.

slide33

Wycena przedsiębiorstw - podsumowanie

W praktyce gospodarczej konieczne jest stosowanie kilku metod, które reprezentowałyby różne podejścia do wyceny przedsiębiorstwa.

slide34

Wycena przedsiębiorstw - podsumowanie

W warunkach polskich wymaga się, aby w procesie wyceny wykorzystano co najmniej dwie spośród:

- Metody opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych,

- Metody opartej na wartości odtworzeniowej,

- Metody opartej na wartości aktywów netto.