Maj tek przedsi biorstwa
Download
1 / 32

Maj?tek przedsi?biorstwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 327 Views
 • Uploaded on

Majątek przedsiębiorstwa. BILANS. Podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa przedstawiające stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. BILANS. BILANS. Zasady bilansowe: zasada równowagi bilansowej, zasada ciągłości bilansowej, zasada rzetelności. BILANS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maj?tek przedsi?biorstwa' - ruby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bilans l.jpg
BILANS

Podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa przedstawiające stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment.Bilans4 l.jpg
BILANS

Zasady bilansowe:

 • zasada równowagi bilansowej,

 • zasada ciągłości bilansowej,

 • zasada rzetelności.


Bilans5 l.jpg
BILANS

Układ bilansu:

- aktywa uszeregowane wg narastającej płynności,

- pasywa uszeregowane wg stopnia wymagalności.


Maj tek przedsi biorstwa6 l.jpg
Majątek przedsiębiorstwa

 • Majątek z punktu widzenia roli, jaką spełnia w procesach gospodarczych, dzieli się na:

  • Majątek trwały,

  • Majątek obrotowy.


Warto ci niematerialne i prawne l.jpg
Wartości niematerialne i prawne

 • nabyte prawa majątkowe,

 • wartość firmy,

 • koszty zakończonych prac rozwojowych.


Zu ycie rodk w trwa ych mo e mie charakter l.jpg
Zużycie środków trwałych może mieć charakter:

 • zużycia fizycznego,

 • zużycia ekonomicznego (moralnego).


Amortyzacja l.jpg
Amortyzacja

Wyrażającw formie pieniężnej stopniowy ubytek wartości produkcyjnych środków trwałych, amortyzacja stanowi równocześnie instrument obciążenia równowartością tego ubytku kosztów produkcji oraz narzędzie gromadzenia zasobów finansowych niezbędnych do reprodukcji środków trwałych.


Funkcje amortyzacji l.jpg
Funkcje amortyzacji

 • funkcja umorzeniowa,

 • funkcja kosztowa,

 • funkcja finansowa.


Grupy metod amortyzacji rodk w trwa ych l.jpg
Grupy metod amortyzacji środków trwałych

 • metoda naturalna,

 • metody czasowe,

 • metody specjalne,

 • metody jednorazowego odpisu.


Metoda naturalna l.jpg
Metoda naturalna

 • bierze za podstawę do obliczenia nakłady na środek trwały oraz efekt, jaki można uzyskać dzięki wykorzystaniu tego środka.

 • uzależnia wysokość stawek amortyzacyjnych od wielkości produkcji w ujęciu fizycznym w danym okresie.


Metoda naturalna13 l.jpg
Metoda naturalna

Stawka amortyzacji:


Metody czasowe l.jpg
Metody czasowe

 • metoda liniowa,

 • metody degresywne,

 • metoda progresywna.


Metoda liniowa l.jpg
Metoda liniowa

Stawkę amortyzacji rocznej można obliczyć w następujący sposób:

A = W / t lub A = A% x W


Metoda malej cej warto ci bie cej l.jpg
Metoda malejącej wartości bieżącej

Stawkę amortyzacji rocznej przy metodzie malejącej wartości bieżącej można obliczyć jako:

 A = ( A% x WB ) / 100%


Metoda degresywna zmodyfikowana l.jpg
Metoda degresywna zmodyfikowana

 • polega na zastąpieniu metody malejącej wartości bieżącej środka trwałego przez metodę amortyzacji liniowej w momencie, gdy stawka amortyzacyjna liczona tą metodą jest mniejsza niż stawkaamortyzacji liniowej.

 • w ten sposób można przyspieszyć tempo odtwarzania środków trwałych i tworzenia funduszu amortyzacyjnego.


Metoda sumy lat u ytkowania l.jpg
Metoda sumy lat użytkowania

Sumę lat użytkowania środka trwałego można obliczyć z wzoru:

S = 1 + 2 + 3 + ... + t,


Slide19 l.jpg

Metoda sumy lat użytkowania

Natomiast stopę amortyzacji w tej metodzie dla danego roku użytkowania można obliczyć w postaci ułamka:


Specjalne metody amortyzacji l.jpg
Specjalne metody amortyzacji

W przypadku gdy przedsiębiorstwa wykorzystują unikalne składniki majątku trwałego lub gdy nie istnieje możliwość obliczenia stawek amortyzacyjnych dla pojedynczych składników majątku trwałego są stosowane specjalne metody amortyzacji.


Przyk ad l.jpg
Przykład

Spółka zakupiła używaną maszynę, której cena wyniosła 10.000 zł. Przewidywana liczba wyrobów, które mogą być wykonane za jej pomocą to 50.000 szt., a okres użytkowania 8 lat. W pierwszym roku spółka wyprodukowała 5000 wyrobów gotowych. Oblicz:

 • Roczną stawkę amortyzacji przy zastosowaniu metody naturalnej (w pierwszym roku),

 • Roczną stawkę amortyzacji przy zastosowaniu metody liniowej,

 • Stawkę amortyzacji rocznej za pomocą metody malejącej wartości bieżącej, wiedząc, że stopa odpisu amortyzacyjnego wynosi 30 %,

 • Stawki amortyzacyjne metodą zmodyfikowaną, wiedząc, że stopa odpisu amortyzacyjnego wynosi 30 %,

 • Roczną stawkę amortyzacji przy zastosowaniu metody wykorzystującej sumę lat użytkowania.


Grupy rodk w obrotowych l.jpg
Grupy środków obrotowych

 • Zapasy,

 • Należności,

 • Środki pieniężne,

 • Nakłady przyszłych okresów.


Zapasy l.jpg
Zapasy

 • zapasy materiałowe,

 • zapasy produkcyjne

 • towary


Nale no ci i roszczenia l.jpg
Należności i roszczenia

 • Kolejną grupąśrodków obrotowych w przedsiębiorstwie sąnależności, które powstają wówczas, gdy moment sprzedaży wyrobów gotowych, towarów czy usług nie pokrywa się z terminem zapłaty.


Nak ady przysz ych okres w l.jpg
Nakłady przyszłych okresów

 • Nakłady przyszłych okresów są to wydatki poniesione w krótkim okresie, które stopniowo obciążają koszty, ponieważ dotyczą dłuższego okresu (remonty, reklama, czynsze i dzierżawy płatne z góry, itp.).


Przyk ad26 l.jpg
Przykład

Pewnego dnia, niech to będzie dzień 0, nabywamy za 1000 zł materiały, uzyskując odroczony termin płatności (kupujemy na kredyt). Regulujemy zobowiązanie 30 dni później, a po następnych 30 dniach klient kupuje od nas te wyroby za 1400 zł. Kontrahent nie płaci przez 45 dni.


Cykl operacyjny l.jpg
Cykl operacyjny

Cykl operacyjny to czas potrzebny na zakup materiałów i surowców, wyprodukowanie z nich wyrobów gotowych, sprzedaż na kredyt, a następnie ściągnięcie należności.


Cykl operacyjny29 l.jpg
Cykl operacyjny

Cykl operacyjny wyjaśnia, w jaki sposób produkt przemieszcza się w ramach majątku obrotowego. Rozpoczyna on swoje istnienie w postaci zapasów materiałów i surowców, potem wyrobów gotowych, następnie przekształca się w należności, a w końcu w środki pieniężne, jeśli należności zostaną uregulowane przez klienta.


Cykl konwersji got wki l.jpg
Cykl konwersji gotówki

 • Cykl konwersji gotówki jest liczbą dni upływających od czasu ściągnięcia należności, począwszy od momentu poniesienia wydatków związanych z zapasami.


Cykl konwersji got wki31 l.jpg
Cykl konwersji gotówki

Z definicji wynika, że cykl ten jest różnicą między cyklem operacyjnym i okresem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, czyli:

 Cykl konwersji gotówki

=

cykl operacyjny

okres zobowiązań z tytułu dostaw i usług


Przerwa w czasie l.jpg
Przerwa w czasie ...

 • Przerwa w czasie pomiędzy realizacją wydatków i wpływów gotówkowych oznacza konieczność krótkoterminowego finansowania. Jego wielkość zależy od długości cyklu operacyjnego i okresu zobowiązań z tytułu dostaw i usług.