nodok u un nodevu sist mas att st bas pamatnost dnes 2011 2016 m r i un r c bas virzieni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnes 2011 - 2016 Mērķi un rīcības virzieni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnes 2011 - 2016 Mērķi un rīcības virzieni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnes 2011 - 2016 Mērķi un rīcības virzieni - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnes 2011 - 2016 Mērķi un rīcības virzieni. Rīgā 2010. Izstrādes gaita. Tikšanās ar sociālajiem partneriem Tikšanās ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju Pamatnostādņu darba grupa Reformu vadības grupa Tautsaimniecības padome

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnes 2011 - 2016 Mērķi un rīcības virzieni' - sage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nodok u un nodevu sist mas att st bas pamatnost dnes 2011 2016 m r i un r c bas virzieni

Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnes2011 - 2016Mērķi un rīcības virzieni

Rīgā 2010

izstr des gaita
Izstrādes gaita
 • Tikšanās ar sociālajiem partneriem
 • Tikšanās ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju
 • Pamatnostādņu darba grupa
 • Reformu vadības grupa
 • Tautsaimniecības padome
 • Publiskā apspriešana
apsprie anas laik izteiktie koment ri
Apspriešanas laikā izteiktie komentāri
 • Neskaidri mērķi
 • Nepietiekoša analīze
 • Nav risinājumu, kas veicina tautsaimniecības attīstību
 • Ierosināts palielināt nodokļus (ekskluzīvām precēm un augstam ienākumu līmenim)
 • Ierosināts ieviest jaunus nodokļus (bezbērnu nodoklis, akcīzes nodoklis veselībai kaitīgiem produktiem)
 • Ierosināts samazināt nodokļus (it īpaši darbaspēkam)
 • Nozaru iebildumi pret iespējamo atvieglojumu un samazināto likmju atcelšanu

Secinājums:

Pret šobrīd izstrādāto projektu ir virkne būtisku iebildumu

fm pied v t pieeja
FM piedāvātā pieeja
 • Vienoties ar sociālajiem partneriem par pamatmērķiem un rīcības virzieniem
 • Uz panāktās vienošanās pamata kopīgi ar sociālajiem partneriem pārstrādāt un uzlabot pamatnostādņu projektu
 • Tikai pēc vienošanās ar sociālajiem partneriem virzīt pamatnostādņu projektu apstiprināšanai MK
apst k i kurus j em v r
Apstākļi, kurus jāņem vērā
 • Jāizvairās no pārāk liela optimisma par valsts budžeta situāciju un nepieciešamās deficīta konsolidācijas apmēru
 • Visiem risinājumiem ir jābūt pamatotiem ar analīzi un ticamiem ietekmes aprēķiniem
nodok u politikas vid ja termi a att st bas m r i
Nodokļu politikas vidēja termiņa attīstības mērķi
 • Stabilitāte un prognozējamība
 • Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja
 • Stabili valsts budžeta ieņēmumi
 • Nodokļu politikas sasaiste ar valsts budžeta konsolidāciju
 • Sociālais taisnīgums
stabilit te un prognoz jam ba
Stabilitāte un prognozējamība
 • Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnes nosaka visas būtiskās nodokļu politikas izmaiņas turpmākajos piecos gados.
 • Saglabāt zemu nodokļu īpatsvaru pret IKP.
 • Nepaaugstināt pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa pamatlikmes.
 • Akcīzes nodokļa pamatlikmju paaugstināšana pieļaujama tikai tad, ja tas nepieciešams Eiropas Savienības minimālo prasību izpildīšanai.
 • Ministru kabinets un sociālie partneri būtiskas nodokļu politikas izmaiņas, kas nav paredzētas nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnēs, virza tikai pēc izvērstas diskusijas Reformu vadības grupā vai alternatīvā forumā, kas izveidots šim mērķim.
latvijas tautsaimniec bas konkur tsp ja i
Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja I
 • Samazināt nodokļu slogu darbaspēkam, palielinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu – to darot pakāpeniski, sākot jau no 2011.gada
 • Vienkāršot nodokļu un nodevu sistēmu
  • mazāk izņēmumu
  • mazāk dažādu maksāšanas režīmu
  • mazāks skaits nodevu
 • Vienkāršot nodokļu un nodevu saistību izpildes prasības, samazinot tam patērēto laiku un novēršot dažādas interpretācijas iespējas
 • Pilnveidot sodu sistēmu, padarot to atbilstošāku izdarītā pārkāpuma smagumam
 • Nodrošināt godīgu konkurenci
  • ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi
  • godīgu uzņēmēju motivācijas pasākumi
latvijas tautsaimniec bas konkur tsp ja ii darbasp ka nodok u slogs
Salīdzinot minimālās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes Latvijā tā ir ceturtā augstākā ES un augstāka kā Lietuvā un Igaunijā;

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums Latvijā ir gandrīz trīs reizes zemāks kā Lietuvā (95 LVL) un Igaunijā (100 LVL)

tā rezultātā:

Var tikt negatīvi ietekmēta Latvijas konkurētspēja, jo ir lielākas darbaspēka izmaksas

Iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem nespēj nodrošināt iztikas minimumu

Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja II (darbaspēka nodokļu slogs)
latvijas tautsaimniec bas konkur tsp ja iii iz mumi un maks anas re mi
Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja III (izņēmumi un maksāšanas režīmi)
 • Liels skaits UIN, IIN un PVN atvieglojumu
 • Liels skaits dažādu maksāšanas režīmu mikrouzņēmumiem:
  • Parastā kārtība
  • Fiksētais nodoklis
  • Patentmaksas
  • Mikrouzņēmumu nodoklis

Tā rezultātā:

 • Sarežģīta un dārga administrēšana
 • Izvairīšanās iespējas
 • Interpretācijas iespējas
 • Grūtības izprast un izpildīt normatīvo aktu prasības
latvijas tautsaimniec bas konkur tsp ja iv valsts nodevas
Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja IV (valsts nodevas)
 • Valsts nodevu skaits no 48 2000.gadā ir pieaudzis līdz 96 2010.gadā
 • Nodevu sistēma ir sarežģīta un grūti kontrolējama
 • Vairākas nodevas atbilst nodokļu pazīmēm un nav saistītas ar sniegto pakalpojumu izmaksām
stabili valsts bud eta ie mumi i
Stabili valsts budžeta ieņēmumi I
 • Nodokļu politikas izmaiņas kopumā nerada negatīvu fiskālo ietekmi.
 • Padarīt nodokļu un nodevu sistēmu efektīvāku, pakāpeniski samazinot izņēmumu, atvieglojumu un nodokļu režīmu skaitu (PVN samazinātās likmes, UIN un IIN atvieglojumi, daudzie mikrouzņēmumu nodokļa režīmi u.c.), kā arī pārnesot nodokļu slogu uz jomām ar zemāku izvairīšanās risku (PVN, NĪN).
 • Samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru un veicināt godīgu konkurenci.
stabili valsts bud eta ie mumi ii uin atvieglojumi
Stabili valsts budžeta ieņēmumi II (UIN atvieglojumi)

Šobrīd Latvijā ir ieviesti 16 UIN atvieglojumi, kuru fiskālā ietekme ir aptuveni 14 milj.latu (summa ir atkarīga no uzņēmumu darbības rezultātiem).

Būtiskākie no tiem:

▪ atvieglojums par veiktajiem ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām un budžeta iestādēm (ietekme ~ 4 milj.latu);

▪ atvieglojums jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei (ietekme ~ 2,5 milj.latu);

▪ zaudējumu pārnešanas kārtības maiņa (ietekme ~ 1,6 milj.latu);

▪ atvieglojums par iepriekšējos taksācijas periodos nesadalīto peļņu (ietekme ~ 4,1 milj.latu);

Pārējo atvieglojumu kopējā ietekme uz 2011.gada budžetu tiek prognozēta aptuveni 2,5 milj.latu apmērā

Šie atvieglojumi ir minēti ilustrācijai, nevis kā priekšlikums tos atcelt.

stabili valsts bud eta ie mumi iii iin atvieglojumi
Stabili valsts budžeta ieņēmumi III (IIN atvieglojumi)

Šobrīd ir ieviesti 32 IIN atvieglojumi, kuru fiskālā ietekme ir aptuveni 390 milj.latu

Būtiskākie no tiem:

 • pensionāra neapliekamais minimums 1980 lati gadā (ietekme ~229,4 milj.latu)
 • neapliekamais minimums 420 lati gadā (ietekme ~ 75,5 milj.latu)
 • atvieglojums par apgādībā esošu personu 756 lati gadā (ietekme ~ 63,9 milj.latu)
 • atvieglojums invalīdiem vai politiski represētām personām 1296 vai 1008 lati gadā (ietekme − 9,3 milj.latu)
 • attaisnotie izdevumi par izglītību un medicīnu līdz 150 latiem gadā un pilnā apmērā (ietekme − 7,1 milj.latu);
 • privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, nepārsniedzot 10% no maksātāja gada apliekamā ienākuma apmēra (ietekme − 2,5 milj.latu)
 • ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumiem līdz 2000 latiem gadā (ietekme − 2,3 milj.latu)

Šie atvieglojumi ir minēti ilustrācijai, nevis kā priekšlikums tos atcelt.

stabili valsts bud eta ie mumi iv nekustam pa uma nodoklis
Stabili valsts budžeta ieņēmumi IV (nekustamā īpašuma nodoklis)

SVF ieteikumi dzīvojamo māju aplikšanai ar nodokli

1.variants

nodokļa likme 1,5% atvieglojums* 71 Ls

2.variants

nodokļa likme 1% (kopā ar zemi, uz kuras atrodas dzīvojamā māja),

atvieglojumu nav

3.variants

progresīva nodokļa likme no 0,5 līdz 2,0% atkarībā no kadastrālās vērtības,

atvieglojumu nav

*nekustamā īpašuma īpašnieka deklarētajai dzīvesvietai (atvieglojums neattiektos uz dzīvokļiem un dzīvojamām mājām, kas ir izīrētas citām personām)

Tas ir SVF viedoklis nevis FM piedāvājums, FM ir atvērta diskusijai

stabili valsts bud eta ie mumi v nekustam pa uma nodoklis
Stabili valsts budžeta ieņēmumi V (nekustamā īpašuma nodoklis)

Kadastrālās vērtības diapazoni progresīvās nodokļa likmes piemērošanai:

līdz 10 000 latu – 0,5%

no 10 001 līdz 20 000 latu – 1,0%

no 20 001 līdz 40 000 latu – 1,5%

virs 40 000 latiem – 2,0%

Saskaņā ar SVF tehniskās palīdzības misijas aprēķiniem* fiskālā ietekme visiem 3 variantiem – 60,0 milj. latu.

* SVF uzskata, ka ir jāatceļ likumā noteiktais nodokļa pieauguma ierobežojums 25%, aprēķinos tas ir ņemts vērā

stabili valsts bud eta ie mumi vi nekustam pa uma nodoklis
Stabili valsts budžeta ieņēmumi VI (nekustamā īpašuma nodoklis)

SVF piedāvātās izmaiņas aizsardzības mehānismā iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem

 • Noteiktām sociālām grupām iespēja uzkrāt aprēķināto nodokli līdz nekustamā īpašuma:
 • pārdošanai;
 • mantošanai;
 • finansiālās situācijas uzlabošanās brīdim.
 • Atcelt pašreizējo nodokļa atvieglojumu trūcīgām un maznodrošinātām personām
stabili valsts bud eta ie mumi vii nekustam pa uma nodoklis
Stabili valsts budžeta ieņēmumi VII (nekustamā īpašuma nodoklis)

Piedāvāto risinājumu ietekme uz nodokļa sloga pieaugumu pret 2010.gadu (latos)

stabili valsts bud eta ie mumi viii pvn
Stabili valsts budžeta ieņēmumi VIII (PVN)
 • Iespējamais risinājums - atcelt PVN samazinātās likmes
  • kopējā fiskālā ietekme – 95 milj. latu gadā
  • vidējā ietekme uz vienu iedzīvotāju – 36,42 lati gadā

Kompensējošie pasākumi – tiek veikti vienlaicīgi ar PVN samazināto likmju atcelšanu:

 • palielināt ar IIN neapliekamo minimumu
  • lai kompensētu negatīvo ietekmi (36,42 lati gadā), neapliekamo minimumu būtu jāpalielina par 140 latiem gadā (~12 lati mēnesī), tas nenozīmē, ka nevaram palielināt neapliekamo minimumu vēl vairāk, tādējādi radot pozitīvu ietekmi mazāk nodrošinātām personām
 • pasākumi pensionāru materiālā stāvokļa aizsardzībai
 • papildus līdzekļi pašvaldībām sociālās palīdzības sniegšanai
stabili valsts bud eta ie mumi ix pvn
Stabili valsts budžeta ieņēmumi IX (PVN)

20

Plānotā fiskālā ietekme ar samazināto likmju atcelšanu ir 95 milj. latu

sasaiste ar valsts bud eta konsolid ciju
Sasaiste ar valsts budžeta konsolidāciju

Noteikt griestus papildus budžeta ieņēmumiem no nodokļu politikas izmaiņām, pārējos ieņēmumus novirzot darbaspēka nodokļu sloga samazināšanai.

soci lais taisn gums i
Sociālais taisnīgums I
 • Padarīt nodokļu sistēmu progresīvāku:
  • samazināt nodokļu slogu zemāk atalgotiem darbiniekiem (palielinot IIN neapliekamo minimumu)
  • palielinot nodokļu slogu ekskluzīvam īpašumam (nekustamajam īpašumam un transportlīdzekļiem)
soci lais taisn gums ii iin neapliekamais minimums
Sociālais taisnīgums II (IIN neapliekamais minimums)
 • IIN neapliekamā minimuma paaugstināšanas fiskālā ietekme:
  • 45 lati ~ 22 milj.
  • 55 lati ~ 44 milj.
  • 65 lati ~ 66 milj.
  • 75 lati ~ 88 milj.
soci lais taisn gums iii risin jums attiec b uz automobi iem
Sociālais taisnīgums III (risinājums attiecībā uz automobiļiem)
 • Ikgadējā nodeva vieglajiem automobiļiem tiek noteikta, ņemot vēra automobiļa pilno masu, dzinēja tilpumu un jaudu
 • Nodevu piemēro tiem vieglajiem automobiļiem, kuri ir reģistrēti pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuriem ir pieejama informācija par dzinēja tilpumu un jaudu
 • Aprēķina formula: Nikg=0,4*Nm+0,3*Nv+0,3*Np

Nikg - transportlīdzekļa ikgadējā nodeva,

Nm - nodeva pēc pilnās masas,

Nv - nodeva pēc dzinēja tilpuma,

Np - nodeva pēc dzinēja jaudas

 • Vieglajiem automobiļiem, par kuriem nav pieejami dati par dzinēja tilpumu un jaudu vai kuri pirmo reizi ir reģistrēti līdz 2004.gada 31.decembrim, nodevu piemēro pēc automobiļa pilnās masas

Nodevas slogs netiek palielināts ekonomiskās klases automašīnām un automašīnām, kas vecākas par 5 gadiem.

soci lais taisn gums iv risin jums attiec b uz motocikliem
Sociālais taisnīgums IV (risinājums attiecībā uz motocikliem)

Motocikliem ikgadējo transportlīdzekļu nodevu piemērot pēc dzinēja tilpuma

 • Līdz 500 cm3 – 6 lati
 • 501-1000 cm3 – 12 lati
 • 1001-1500 cm3 – 24 lati
 • virs 1500 cm3 – 48 lati
 • Motocikliem, par kuriem nav pieejami dati par dzinēja tilpumu vai kuri pirmo reizi ir reģistrēti līdz 2004.gada 31.decembrim, nodevu piemēro pēc pašreizējās likmes – 24 lati gadā.
citi ar pamatnost dn m saist ti pas kumi
Citi ar pamatnostādnēm saistīti pasākumi
 • Pasākumu plāns ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences veicināšanai – iesniegšanas termiņš MK 01.06.2010.
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un administratīvā sloga mazināšana
t l k r c ba
Tālākā rīcība
 • FM sagatavo papildus informāciju un analīzi, kas nepieciešama diskusijai
 • FM organizē tikšanos ar sociālajiem partneriem
 • Vienošanās par vidēja termiņa nodokļu politikas attīstības pamatmērķiem un rīcības virzieniem
 • Detalizēta dokumenta izstrāde saskaņā ar augstāk minēto vienošanos
 • Izsludināšana VSS