1 / 5

Savršena molitva jednoga gubavca

Savršena molitva jednoga gubavca. Mk 1,40-44. Odbačen. Žena u zajednici, poslužuje Bolesni i opsjednuti – doneseni Sam pristupa Isključen iz zajednice Klanjanje Kleknuo (Mk) Licem do zemlje (Lk) Kyrios κύριος = יהוה Usrdna molba (Lk 5,12). Podudaranje. Budi volja tvoja

sachi
Download Presentation

Savršena molitva jednoga gubavca

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Savršena molitva jednoga gubavca Mk 1,40-44

  2. Odbačen • Žena u zajednici, poslužuje • Bolesni i opsjednuti – doneseni • Sam pristupa • Isključen iz zajednice • Klanjanje • Kleknuo (Mk) • Licem do zemlje (Lk) • Kyrios • κύριος =יהוה • Usrdna molba (Lk 5,12)

  3. Podudaranje • Budi volja tvoja • Stvoriteljeva moć • Neka bude (Post 1; Lk 1; Getsemani, Oče naš) • Ražalilo se Srce Isusovo • Ovce bez pastira • Gladno mnoštvo; slijepi; opsjednuti • Udovica iz Naina • Pružena ruka • Možeš = budi očišćen! • Passivum Divinum

  4. Veliki plodovi • Dodir Utjelovljenoga • Čistoća • 1. Odlazi guba • 2. Čisto srce stvori mi! • Boga gleda • Podložnost Zakonu • Liturg • Svjedok

  5. A ja? • Što je moja gubavost? • Kako ću prići Isusu? • Kada me je Božja ruka dodirnula?

More Related