m rten schultz www martenschultz wordpress com l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ersättning för ren förmögenhetsskada 2 : Ansvarsgrunder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ersättning för ren förmögenhetsskada 2 : Ansvarsgrunder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ersättning för ren förmögenhetsskada 2 : Ansvarsgrunder - PowerPoint PPT Presentation


  • 348 Views
  • Uploaded on

Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com. Ersättning för ren förmögenhetsskada 2 : Ansvarsgrunder . Ansvarsgrund = det krav som rättsordningen ställer upp på den påstådda skadevällarens subjektiva sida för skadeståndsskyldighet Generell utgångspunkt: Ansvarsgrund = culpa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ersättning för ren förmögenhetsskada 2 : Ansvarsgrunder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uttrycket ansvarsgrund

Ansvarsgrund = det krav som rättsordningen ställer upp på den påstådda skadevällarens subjektiva sida för skadeståndsskyldighet

Generell utgångspunkt: Ansvarsgrund = culpa

Andra ansvarsgrunder: Rent strikt ansvar, hybridformer

Kräva ”mer” än culpa? Uppsåt, brott, etc.

Om begreppet plikt

Uttrycket ansvarsgrund
ansvarsgrund f r skadest ndsskyldighet f r ren f rm genhetsskada i obligationsr tten

Faller inom ramen för det allmänna culpaansvaret

Dock ofta särskilt reglerat i lag och särskilda regler kan ställas upp (jmf. kontrollansvaret)

Kan naturligtvis avtalas bort, t.ex. genom en riskallokering till endera parts försäkring

Ansvarsgrund för skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i obligationsrätten
ansvarsgrund f r ren f rm genhetsskada i skadest ndsr tten

Enligt 2:2: Ren förmögenhetsskada ersätts om den orsakats genom brott.

Klara fall: Bedrägeri, förskingring, etc.

Stöld av kontanter? Sakskada!

Ansvarsgrund för ren förmögenhetsskada i skadeståndsrätten
skadest nd pga brott sv rare fall

Mutbrott och bestickning?

Trolöshet mot huvudman?

Skattebrott? NJA 2003 s. 390

Socialförsäkringsbedrägeri?

Skadestånd pga brott: Svårare fall
skadest nd f r ren f rm genhetsskada s rskilt om principalansvaret

Principalansvarets reglering

Begreppet ”i tjänsten”

Kontroll etc.

Försäkringsmöjligheter

Skadestånd för ren förmögenhetsskada: Särskilt om Principalansvaret
skadest nd f r ren f rm genhetsskada utan brott sp rregeln tolkningen

E contrario-tolkning av 2:2: Skadestånd för ren förmögenhetsskada förutsätter brottslig handling

Utgångspunkten har varit att rena förmögenhetsskador ersätts enbart vid brottslig handling.

En orimlig tolkning.

Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan brott: Spärregeln-tolkningen
enligt culparegeln ers ttningsgilla rena f rm genhetsskador

Speciallagstiftning

Det allmännas ansvar

Praxis: Vårdslös värdering

Praxis: Otillbörlig konkurrens

Praxis: Konkursförvaltare

Specialpraxis: Culpa in contrahendo

Kontraktsansvar

Enligt culparegeln Ersättningsgilla rena förmögenhetsskador
v rdsl sa v rderingar

Kone invest (1987); Östersundsfallet (2001)

Förutsättningar i Kone.

Ansvarsargumentationen: Den befogade tillitens princip

Betydelse utanför fastighetsvärderingssituationen

Vårdslösa värderingar
kone principen

Vilka intyg gäller det? Andra värderingar? Legal opinions?

Tillitsprincipens inträde – känd från kontraktsrätten och från common law (negligent misrepresentation)

Kone-principen
otillb rliga ingripanden i andras avtalsf rh llanden

I skadeståndsrättens framkant: NJA 2005 s. 608. ”En tredje man som har handlat i samförstånd med ena parten i ett avtalsförhållande vid svek mot den andra parten har, eftersom handlandet bedömts vara kvalificerat otillbörligt, ansetts skyldig att ersätta ren förmögenhetsskada som handlandet orsakat.”

Fri konkurrens vs. otillbörlig konkurrens: Nyetablerade advokater och uppmaning till avtalsbrott

Förutsättningar för ansvar?

Otillbörliga ingripanden i andras avtalsförhållanden
max och frasses intressanta aspekter

Interference in contractual relationship som en tort och detta fall: Här bulvanförhållande, men samma sak?

Vilka förhållanden kan denna princip appliceras på?

Det komparativa argumentet (Jmf Fairchilds)

Max och Frasses: Intressanta aspekter
s rskilda fall

NJA 1980 s. 383: Skadestånd utgick för vårdslöst men inte brottsligt agerande i samband med bouppteckning vid ackordsförfarande i en konstaterat avtalsliknande situation

NJA 1996 s. 700: Skadeståndsskyldighet för konkursförvaltare ansågs föreligga avs. ren förmögenhetsskada som uppstått till följd av att konkursförvaltaren sålt egendom som tillhörde tredje man.

NJA 1998 s. 520: Bank ansvarade för vårdslöst – ej brottsligt – orsakad ren förmögenhetsskada då den lämnat ut värdepappersdepå till en ägare trots underrättelse om att pantsättning skett

Särskilda fall
prekontraktuellt ansvar

I gränslandet mellan avtalsrätten och skadeståndsrätten – men inte avtalsrätt

Culpa in contrahendo – en princip ”utanför systemet”

Centralfallet: Skadeståndsansvar vid avtalsförhandlingar som inte leder till avtal

Utgångspunkt: Vardera parten står själv risken för att avtal inte kommer till stånd

Principens innebörd: Ansvar i vissa fall

I allmänhet anses principen begränsad till det negativa kontraktsintresset

Prekontraktuellt ansvar
andra fall av v rdsl shetsansvar f r ren f rm genhetsskada

Speciallagstiftning

Allmännas ansvar

Och, som sagt, obligationsrättsliga förhållanden

Andra fall av vårdslöshetsansvar för ren förmögenhetsskada
slutsatser

Bilden av ”spärregeln” missvisande

Nya argument/principer tonar fram: Tillit

Dikotomin kontraktuell/utomobligatorisk mer diffus?

Gör begreppsbildningen – den tekniska och snäva definitionen av ren förm.skada – mer skada, än nytta?

Slutsatser
en omstrukturerad bild av g llande r tt

Skadestånd kan utgå för ren förmögenhetsskada vid brott men även utan brott i vissa fall

Övergripande normstöd: Culparegeln!

Inskränkningar i ansvaret enligt samma avvägande bedömningar som vid person- och sakskada – men dessa tolkas ofta annorlunda

En omstrukturerad bild av gällande rätt
varf r denna karakteristik av r ttsl get

Principiell koherens: Culparegelns fundamentala status utsträcks till hela skadeståndsrätten (jmf. dock kränkning)

Interdisciplinär koherens: Betonar likheterna med de kontraktuella skadestånden

Moralisk koherens: Samma grundläggande moraliska värdering som i övriga skadeståndsrätten – orsakar du någon en skada genom ett otillbörligt beteende får du betala för det

-> Moraliskt rimligt?

Varför denna karakteristik av rättsläget?
de rena f rm genhetsskadornas s rart nya begr nsningsargument i fr nvaro av sp rregeln

Särskilda argumentationsmodeller: Tillitsresonemang

  • Betydelsen av adekvansresonemang och normskyddsresonemang.
  • Särskilda culpabedömningar?
  • Särskilda adekvansbedömningar?
  • Särskilda normskyddsbedömningar?
  • Särskilda ”i tjänsten”-resonemang vid principalansar?
De rena förmögenhetsskadornas särart: Nya begränsningsargument i frånvaro av spärregeln
l rdomar

Den öppna skadeståndsrätten än öppnare: Rättspolitisk argumentation kan fälla avgörandet

Pröva fler typer av argument

Pröva andra typer av argument (Komparativrättsliga etc.)

Principlism

Lärdomar