samhandling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samhandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samhandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Samhandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Samhandling. Hvordan få til god samhandling mellom regionale aktører? Hvordan få til god samhandling mellom regionalt og lokalt nivå i kommuneplanleggingen?. Heiplanen. Hovedmål:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhandling' - rylee-hubbard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samhandling
Samhandling
 • Hvordan få til god samhandling mellom regionale aktører?
 • Hvordan få til god samhandling mellom regionalt og lokalt nivå i kommuneplanleggingen?
heiplanen
Heiplanen
 • Hovedmål:
 • Det skal fastsettes en klar grense for et Nasjonalt villreinområde (NVO) som ivaretar villreinens arealbruk til ulike årstider.
 • Det skal fastsettes retningslinjer og føringer for en helhetlig arealforvaltning i området som også ivaretar lokalsamfunnenes behov for en langsiktig positiv utvikling.
planbestemmelse vs planretningslinje
planbestemmelse vs. planretningslinje
 • Regional plan med (plan)bestemmelser
 • Juridisk bindende for kommunen. Pbl § 8-5.
 • Regional plan med retningslinjer
 • Planen blir først juridisk bindende når kommunen innarbeider retningslinjene i sin kommuneplan.
oppf lging av heiplanen regional plan med retningslinjer
Oppfølging av HeiplanenRegional plan med retningslinjer
 • Pkt 2.4 Planens virkning
 • Heiplanen er ”…..en retningsgivende plan uten juridisk bindende arealkart og bestemmelser. Rettslig bindende arealbruk for områdene blir først fastlagt gjennom revisjon og vedtak av kommuneplan i den enkelte kommune.”
kommuneplaner i aust agder
Kommuneplaner i Aust-Agder
 • Bykle:
 • Kommuneplan 2010-2022
 • Valle:
 • Kommuneplan 2006-2018. Rev. varslet
 • Bygland:
 • Kommuneplan 2011-2022
 • Åmli:
 • Kommuneplan 2007-2019. Begr. revisjon varslet
2 eksempler p innspill fra fylkeskommunen til varsel om revisjon av kommuneplan
2 eksempler på innspill fra fylkeskommunen til varsel om revisjon av kommuneplan
 • Åmli kommune:
 • Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal, Austhei (Heiplanen):

Heiplanen ble stadfestet av Miljøverndepartementet 14.06.13. Retningslinjene i Heiplanen skal innarbeides i kommuneplanene til alle berørte kommuner. Arealformål avsettes i samsvar med hensynssonene i Heiplanen. Kommunen bør videre vurdere om det er behov for å gå opp mer presise grenser for hensynssonene, for å kvalitetssjekke at grensa blir liggende ”riktig” i forhold til et dalføre, en fjellknaus, en vei, etc.

valle kommune
Valle kommune:
 • HEIPLANEN
 • Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen) omfatter 5 fylker og 17 kommuner og ble stadfestet av Miljøverndepartementet juni 2013.
 • Hovedmålet med Heiplanen er å fastsette en klar grense for et Nasjonalt villreinområde som ivaretar villreinens arealbruk til ulike årstider. Det er fastsatt retningslinjer og føringer for en helhetlig arealforvaltning i området, som også skal ivareta lokalsamfunnenes behov for langsiktig positiv utvikling.
 • Heiplanen er en regional plan som er retningsgivende, uten juridisk bindende arealkart og bestemmelser. Etter plan- og bygningsloven har kommunene imidlertid ansvar for å følge opp regional plan og sørge for at retningslinjer og mål innarbeides i kommuneplan. På denne måten blir rettslig bindende arealbruk for områdene fastlagt gjennom revisjon og vedtak av kommuneplan i den enkelte kommune. (I Heiplanen er det brukt hensynssoner, og kommunene skal i kommuneplanene avsette arealformål som er i samsvar med hensynssonene.).
det regionale niv ets oppf lging av heiplanen p lokalt niv
Det regionale nivåets oppfølging av Heiplanen på lokalt nivå
 • Problemstillinger:
 • Hva med kommuner som ”boikotter” å innarbeide retningslinjene fra Heiplanen i kommuneplanen, eller kommuner som styrer etter kommuneplaner som er vedtatt før Heiplanen ble vedtatt/stadfestet?
 • Aafk: uttaler seg generelt ikke til dispensasjonssøknader. Bare til søknader med dispensasjon fra Regional plan med bestemmelse. Hvem skal ”kontrollere” opp at kommunene følger Heiplanen?
samhandling mellom regionale akt rer
Samhandling mellom regionale aktører
 • Hva er behovet for samhandling?
 • Hvem trenger å samhandle om hva? Ulike behov!
 • FM – FK?
 • FM – FM, på tvers av fylkesgrenser?
 • FK – FK, på tvers av fylkesgrenser?
 • Andre regionale aktører?
aafks erfaringer med planarbeid i kommunene
AAfks erfaringer med planarbeid i kommunene
 • Dispensasjonssøknader:
 • Kommunene er ikke tydelig på hva det søkes om dispensasjon fra. Kommunene har ofte heller ikke gjort en vurdering av søknaden før den sendes til regionalt nivå.
 • Reguleringsplaner:
 • Konsekvensutredningen i Heiplanen er (bare?) knyttet til villreinens interesser. Kommunene må gjøres oppmerksom på at det kan være behov for konsekvensutredninger med flere temaer. (Ref. pkt 2.10 Felles retningslinjer for alle hensynssonene)
det regionale niv ets oppf lging av heiplanen p lokalt niv1
Det regionale nivåets oppfølging av Heiplanen på lokalt nivå
 • Pkt 4 Handlingsplan - en konkretisering av hvordan planens intensjoner skal følges opp
 • Attraktiv og viktig Handlingsplan for kommunene?
 • Oppfatter kommunene Heiplanen som en hemsko eller som en mulighet?
 • Hva stimulerer til å jobbe aktivt med Heiplanen?
 • Kan mer fokus på bygdeutvikling bidra til at kommunene opplever Heiplanen som et viktig/sentralt dokument for utvikling?
oppsummert hvordan samhandle
Oppsummert – hvordan samhandle?
 • Bruke de etablerte arenaene/møteplassene.
 • Heiplanens tema må vurderes sammen med øvrige tema
  • Bruke prosessene knyttet til revisjon av kommuneplaner.
  • Egne temamøter
  • Planforum
  • Fk kan bli bedre til å gi innspill om handlingsrommet som er i planen.