digit ln u ebn materi l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
ryan-franks

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL - PowerPoint PPT Presentation

66 Views
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

  2. POLITICKÉ IDEOLOGIE • soubor názorů, idejí, teorií o společnosti, jejich cílech,… K čemu nám jsou: • předkládají určitý názor • pomáhají vysvětlovat politické události a jevy • poskytují určité hodnoty, pomáhají určovat, co je dobré a špatné • negativní funkce: neuznávala jiný názor-> potlačování jiných názorů

  3. LIBERALISMUS – libertas = svoboda- hl. hodnota • vznikl v Anglii 17. století • založený na úctě k hodnotám: individualismus, pokrok, tolerance • snižování pravomocí státu • Volná ruka trhu • soukromé vlastnictví, zvyšování svobody podnikání KONZERVATISMUS – lat. conservare = zachovávat • hl. zachování tradičních hodnot • proti překotnému vývoji, revolucím, reformám – chaos • důraz na stabilitu a řád – stabilní politický systém,právní řád, respekt k soukromému vlastnictví, svobodě, demokracie • Politici: Thatcherová, R. Reagan

  4. SOCIALISMUS a KOMUNISMUS • "Každý podle svých schopností. Každému podle jeho potřeb." SPOLEČNÉ • vize společnosti založené na rovnosti a sociální spravedlnosti • odsuzují kapitalistický ekonomický systém a liberalismus • proti vykořisťování, kdy si vládnoucí buržoazie přisvojuje výsledky práce dělníků • podřizuje člověka společnosti, zmenšuje svobodu • odmítají soukromé vlastnictví výrobních prostředků ODLIŠNOSTI: • socialisté – postupná nenásilná změnax komunisté – revoluce • komunisté – centrální řízení společnosti, ekonomiky • vůdčí role komunistické strany ve společnosti • Politici: Platón, Marx a Engels

  5. ANARCHISMUS • odmítá státní moc, formální organizaci a právní řád– zrušení státu • hlásá neomezenousvobodu jednotlivce • radikální anarchismus používá k dosažení svých cílů násilných prostředků

  6. NOVÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Enviromentalismus • kořeny 60.léta 20.stol., vznikají ekologické nátlakové skupiny, bojují proti industrializaci a urbanizaci, • proti plýtvání neobnovitelnými zdroji, skleníkový efekt, kyselé deště, znečištění půdy, moří , šíření pouští, … Feminismus– vzniklo na konci 19. stol. původně hnutí za volební právo žen, • ideologie ženského hnutí, které prosazuje společenské, politické a ekonomické zrovnoprávnění s muži • dnes přívrženci zakládají sdružení, poukazují na vžité sexuální stereotypy, organizují kampaně týkající se potratů, pornografie, domácího násilí vůči ženě či stejných mezd a rovných příležitostí apod. • hlavní představitelka: Mary Wollstonecraftová

  7. Neonacismus • ideologie, která se hlásí k odkazu nacistické "třetí říše" • nadřazenost bílé rasy Nacionalismus - 18.stol. ve Francii, Německu a Itálii • nadřazuje vlastní národnad zájmy ostatních • opírá se o národ a jeho podstatné znaky - jazyk, zvyky, tradice, kultura, umění, literatura, teritorium,… • hledánívnitřního a vnějšího nepřítele a odstraňování politických odpůrců • Povoleno je vše, co je pro národní prospěch Rasismus • spočívá v přesvědčení o nerovnosti lidských ras, záměna rasy s národem nebo kulturním společenstvím • méněcenné rasy ničí vyšší svojí mravní zkažeností • byl oficiální ideologií v nacistickém Německu, která ospravedlňovala válku a likvidaci ostatních ras