PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM - PowerPoint PPT Presentation

pendalaman materi pai aspek tarikh dan peradaban islam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

play fullscreen
1 / 25
PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM
1252 Views
Download Presentation
lada
Download Presentation

PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM Oleh Aprianto Widyaiswara Pertama BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PADANG 1429 H / 2008 M

 2. SOAL • Jelaskanlah pengertian tarikh dan peradaban Islam! • Jelaskanlah manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam! • Tuliskanlah jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP! • Apa saja materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP?

 3. KOMPETENSI Menguraikan tentang materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam aspek Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP

 4. INDIKATOR • Menjelaskan pengertian tarikh dan peradaban Islam • Menjelaskan manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam • Menentukan jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP! • Menguraikan materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP?

 5. Visi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Terwujudnya Keagamaan dan Terbinanya Keberagamaan Peserta Didik yang Sempurna (Kaffah) pada Jenjang SMP

 6. Misi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam • Membentuk peserta didik yang memiliki iman yang fungsional dan berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah SWT • Membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah • Menumbuhkan suasana keagamaan di sekolah yang Islami dilandasi toleransi dan kedamaian yang hakiki

 7. KENAPA PERLU KAJIAN DAN ANALISIS PENGEMBANGAN ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM? KTSP hanya Standar Minimal KTSP Memberi Peluang yang Luas untuk Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Bercermin dari Kompetensi Akidah

 8. PENGERTIAN TARIKH DAN PERADABAN ISLAM Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan peristiwa, tempat, waktu dan nama-nama tokoh yang terkait dengan kemajuan yang pernah dicapai umat Islam

 9. Standar Kompetensi Lulusan Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di nusantara

 10. Hasil & Urutan Pengembangan Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam Kelas VII : Sejarah Nabi Muhammad Saw.Misi Nabi Muhammad Saw.Kelas VIII : Perjuangan Nabi Muhammad saw.Sejarah perkembangan ilmu pada masa AbbasiyahKelas IX :Sejarah masuknya Islam ke Nusantara

 11. MANFAAT MEMPELAJARI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM • Edukatif • Inspiratif • Rekreatif

 12. 3 (TIGA) DIMENSI KOMPETENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM Masa lalu Masa kini Masa akan datang

 13. PETA PENCAPAIAN KOMPETENSI AQIDAH AL-QUR’AN PAI FIQIH AKHLAK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

 14. STANDAR ISI MP PAIASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAMKELAS VII

 15. STANDAR ISI MP PAI ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS VIII

 16. STANDAR ISI MP PAI ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS IX

 17. NABI PANDAI MEMBACA DAN MENULIS هو الدى بعث فى الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم أيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين {الجمعة: 2} Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka" (al-Jumu’ah (62) :2) واتل عليهم نبأ أبنى أدم بالحق {المائدة: 27} Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya” (al-Maidah (5): 27)

 18. BANI ABBASIYAH • Dibentuk oleh keturunan dari paman NabiMuhammad yang termuda, Abbas. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad • Memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah • Pada masa kekhalifahan ini dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Tokoh: Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi

 19. WILAYAH KEKHALIFAH ABBASIYAH PADA MASA JAYANYA

 20. ISLAM DI NUSANTARA • Masuk sejak Abad ke-7: Tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera • Masuk melalui perdagangan Arab, Persia, India dan China

 21. PROSES AWAL PENYEBARAN ISLAM DI INDONESIA • Perdagangan dan Perkawinan • Pembentukan masyarakat Islam dari tingkat ‘bawah’ dari rakyat lapisan bawah, kemudian berpengaruh ke kaum birokrat • Gerakan Dakwah, melalui dua jalur yaitu: ulama keliling dan pendidikan pesantren

 22. STRATEGI PEMBELAJARAN PAI KOMPTENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KBM PEMBELAJARAN PAI (DSL) KEGIATAN MENTORING BUKU PRAKTIKUM DAN PENILAIAN KEGIATAN MANDIRI

 23. DISKUSI:KRITERIA TINGKAT KESULITAN MATERI PELAJARAN PAI ASPEK TARIKH DAN PI Keterangan:SS: Sangat SulitS : SulitSd: SedangM : Mudah

 24. BUKTI HASIL BELAJAR A. KBM

 25. Syukran & Wassalam